Assistència Tècnica d'Enginyeria

El·laboració d'informes - Inspecció de les obres subvencionades per l'Àrea de Cooperació Local i de les integrades en el Pla Específic de la Diputació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.

Redacció de projectes d'obres i infraestructures (carreteres, ponts, endegament de lleres, abastament i sanejament d'aigua, enllumenat públic, Urbanització vials, etc.).

Contractació - Direcció d'obra de les obres esmentades.

Supervisió de projectes d'infraestructures municipals. Aquesta supervisió de projectes és el que "preveu en la disposició addicional segona, apartat 12 de la llei de Contractes del Sector Públic. La tipologia dels projectes pot englobar les obres d'infraestructures o enginyeria municipal (carreteres, ponts urbanització de vials,...)

Règim econòmic regulador

El servei d'assistència tècnica en la supervisió de projectes d'obres és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei de supervisió de projectes hauran de formalitzar una sol·licitud, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-la mitjançant la plataforma EACAT. La sol·licitud ha de ser signada per l'alcalde/essa o president/a de l'ens local i s'ha de dirigir a l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona.

Una vegada registrada la sol·licitud del servei, l'Oficina de Supervisió de Projectes l'analitzarà i si s'escau podrà demanar la documentació que consideri convenient per acceptar-la o denegar-la. L'acceptació d'assistència es realitzarà per resolució de la Presidència o el diputat delegat si té la competència delegada.

Normativa

Servei responsable

Servei d'Enginyeria - Protecció Civil

Documentació