Tram local FEDER 2014-2020 · PO FEDER Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha publicat les ordres següents:

GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i se n'obre la convocatòria.

GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals, centres de coneixement i entitats sense ànim de lucre susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes d'especialització i competitivitat territorial, i se n'obre la convocatòria.

 

Per la seva banda, la Diputació de Girona ha aprovat les bases i les dues convocatòries següents:

Eixos 4 i 6 del FEDER: Regulen, primer, el procés de selecció i, després, el cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals que es presentin a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

PECT del FEDER: Regulen la selecció i el cofinançament de projectes dels ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre que es presentin a la convocatòria (Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril) del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d'especialització i competitivitat territorial.

 

Anteriorment, la Generalitat de Catalunya va publicar dues guies per ajudar a preparar els projectes que podran ser elegibles en les futures convocatòries del Departament de Governació i Relacions Institucionals, adreçades a ajuntaments i ens locals de Catalunya.

El programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 preveu destinar als ens locals de Catalunya, directament, 172 milions d'euros, 72 milions dels quals cofinançaran els projectes d'especialització i competitivitat territorial, i 60 milions, les convocatòries específiques dels eixos 4 (economia baixa en carboni) i 6 (conservació i protecció del medi ambient i eficiència dels recursos). Els 40 milions restants es destinaran, específicament, a la RIS3BCN de la ciutat de Barcelona.

La finalitat dels projectes que financen aquestes convocatòries és el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

A qui s'adreça

Ens públics

Servei responsable

Servei de Programes Europeus

Documentació