Assessorament i suport tècnic per organitzar esdeveniments

L'Oficina de Difusió organitza esdeveniments i prepara els espais i les escenografies per a fires i projectes de producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats.

També presta suport tècnic a ajuntaments i entitats gironines per produir esdeveniments i per habilitar espais per a actes, sales d'exposicions, etcètera.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Normativa

Article 36 llei 7/1985 LRBRL

1. Són competències pròpies de la diputació o entitat equivalent les que li atribueixin en aquest concepte les lleis de l'Estat i de les comunitats autònomes en els diferents sectors de l'acció pública i, en tot cas, les següents:

 b) L'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tinguin menys capacitat econòmica i de gestió. 

 

Més informació

Podeu contactar amb l'Oficina de Difusió per realitzar consultes tècniques:
972 185 056
972 185 057
difusio@ddgi.cat

 

Servei responsable

Oficina de Difusió