Pla de Mandat 2020-2023 - Accions

 

1. Presidència

 • 1.1 - Gabinet de Presidència
  Accions Eix
  1. Finançar actuacions de foment i projectes d’inversió dels ens locals a través de l’atorgament de subvencions per a la realització i el manteniment d’obres i serveis municipals per assegurar la prestació integral i adequada a tot el territori. 2
  2. Donar suport a projectes d’inversió i de foment d’entitats amb finalitats socials. 2
 • 1.2 - Protocol, Premsa i Comunicació
  Accions Eix
  1. Elaborar un pla de comunicació intern del servei i implementar l’estratègia i executar les accions que se’n derivin.  8
  2. Idear i crear els materials necessaris per comunicar l’acció de govern (vídeos, infografies, xarxes socials, entrevistes, reportatges, notes de premsa, etc.). 8
 • 1.3 - Difusió
  Accions Eix
  1. Dissenyar i implementar el programa d’identificació visual de la Diputació i tenir cura del manteniment i el control de l’aplicació del programa.  8
  2. Dur a terme la direcció creativa i artística de les campanyes publicitàries institucionals per a la premsa escrita, Internet, ràdio i televisió, així com la gestió de les insercions. 8
  3. Fer el manteniment del projecte web corporatiu i dels altres projectes web. 8
  4. Assessorar i prestar suport tècnic als diferents serveis de la Diputació en el disseny i la programació de recursos web: coordinació, catalogació i publicació de la informació de la Diputació al web corporatiu, actualització de continguts i creació de nous apartats o funcions. 8
  5. Analitzar les pàgines individuals dels ens i de la mateixa Diputació, a través de la comprovació amb dos programaris, per assegurar que tot el contingut nou es validi correctament, i fer comprovacions periòdiques en funció de la demanda dels continguts. 8
  6. Gestionar i dur a terme el manteniment dels recursos multimèdia de diferents plataformes digitals de la Diputació (YouTube, Issuu...). 8
  7. Preparar els espais i les escenografies per a fires i projectes de producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats. 2
  8. Donar suport als ajuntaments i les entitats de les comarques gironines en la difusió dels seus projectes i activitats.  2
  9. Crear propostes expositives.  2
  10. Coordinar el Programa d’Exposicions Itinerants de la Diputació.  2
  11. Elaborar plans de comunicació i execució d’aquests plans. 8
  12. Impulsar la campanya «Ajudem-nos» per tal de promocionar productes i serveis de la demarcació, atesa la situació ocasionada per la COVID-19. 9
 • 1.4 - Serveis Lingüístics
  Accions Eix
  1. Supervisar la documentació generada en l’àmbit del GIDC (grup institucional de la Diputació de Girona) que tingui un major impacte en la ciutadania. 8
  2. Assegurar, per mitjà de circuits de treball comuns, que la documentació esmentada anteriorment passa pels Serveis Lingüístics (SL) abans de ser publicada. 8
  3. Assessorar en la tria de la denominació de programes, plans, campanyes, projectes, etc., prèviament a la seva aprovació. 8
  4. Elaborar i aprovar criteris lingüístics específics per a les publicacions de la Diputació de Girona. 8
  5. Promoure usos no sexistes ni androcèntrics. 2
  6. Elaborar recursos sobre llengua i, en especial, sobre llenguatge administratiu, entre d’altres, el Vet Aquí!, el butlletí lingüístic de la Diputació de Girona, de periodicitat mensual, o l’apunt lingüístic «El terme just», que es publica a la revista de gastronomia Milfulls, editada cada quatre mesos per la Diputació de Girona. 2
  7. Difondre àmpliament els recursos sobre llengua i, en especial, sobre llenguatge administratiu que elaboren els Serveis Lingüístics, de manera que també siguin presents a les xarxes socials. 2
  8. Incrementar els recursos de dinamització lingüística dels Serveis Lingüístics. 2
  9. Elaborar enquestes per avaluar el grau de satisfacció dels usuaris dels Serveis Lingüístics en relació amb la resolució de dubtes lingüístics.  8
  10. Actualitzar, d’acord amb la nova gramàtica i l’ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans, els continguts del Llibre d’Estil de la Diputació de Girona (LEDG), el web de llengua de la Diputació, que recull, entre d’altres, els continguts del Llibre d’estil de la corporació. 2
  11. Reforçar l’ús del català en les relacions del grup institucional de la Diputació de Girona amb els administrats (art. 4 del Reglament d’ús de la llengua catalana a la Diputació de Girona). 8
  12. Avaluar la capacitació lingüística de les persones candidates en els processos de selecció de personal i en la provisió de llocs de treball del GIDG. 8
  13. Incrementar la competència lingüística dels treballadors al servei del GIDG i de l’àmbit d’actuació de la Diputació de Girona (DG), sobretot en l’àmbit del llenguatge administratiu. 8
  14. Aprovar i implementar el Pla de Formació en Llengua Catalana (PFLCDG), que preveu l’oferta de cursos de llenguatge administratiu i de llengua general, i fer-ne la màxima difusió. 2
  15. Ampliar l’oferta d’accions formatives en línia sobre llengua catalana. 2
  16. Crear nous materials per als cursos de formació en llengua catalana i adaptar-los, si escau, a l’entorn virtual. 2
  17. Adaptar el web de llengua de la Diputació al nou context normatiu (IEC) i tecnològic (administració electrònica). 2
  18. Adaptar els documents administratius que conté el web de llengua i la resta de materials creats pels Serveis Lingüístics a l’actual context jurídic i tecnològic (administració electrònica). 2
  19. Ampliar la presència dels materials del web de llengua a les xarxes socials. 2
  20. Elaborar un repositori dels butlletins del Vet Aquí! (accessibles al web de llengua de la Diputació), per tal d’afavorir-ne la cerca per continguts.  2
 • 1.5 - Unitat de Gestió de la Informació i DIPLAB
  Accions Eix
  1. Donar suport esdeveniments de caràcter firal a ens locals i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona. 5
  2. Convocar el concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària. 5
  3. Promocionar i difondre els productes. 5
  4. Elaborar un pla de comunicació corporatiu en relació amb el segell Girona Excel·lent.  8
  5. Impulsar serveis a l’empresa del segell. 5
  6. Donar suport programes de suport a projectes de promoció agroalimentària. 5
  7. Donar suport activitats de foment i promoció agroalimentària amb productes Girona Excel·lent. 5
 • 1.6 - Cooperació Internacional
  Accions Eix
  3. Donar suport a projectes de cooperació internacional vinculats a l’acció humanitària. 2
 • 1.7 - Desenvolupament Sostenible
  Accions Eix
  1. Alinear el pla de mandat, les línies estratègiques i les accions de la Diputació i el seu grup institucional amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 7
  2. Formar els càrrecs electes i els treballadors de la Diputació i el seu grup institucional. 7
  3. Crear una comissió de treball transversal per a la implementació de l’Agenda 2030 i els ODS. 7
  4. Elaborar i posar a disposició dels càrrecs electes i treballadors de la Diputació materials de sensibilització i difusió de l’Agenda 2030 i els ODS. 7
  5. Obrir una línia de subvencions per donar suport econòmic als ajuntaments per a l’alineament dels seus plans de mandat, línies estratègiques i accions amb l’Agenda 2030 i els ODS.  7
  6. Formar càrrecs electes i treballadors dels ajuntaments. 7
  7. Elaborar i posar a disposició dels càrrecs electes i treballadors dels ajuntaments materials de sensibilització i difusió de l’Agenda 2030 i els ODS. 7
  8. Convocar reunions i trobades informatives amb agents del territori: universitats, entitats del tercer sector, patronals, sindicats, associacions, etc.  7
  9. Crear una xarxa gironina per a la implementació de l’Agenda 2030. 7
  10. Participar activament en l’Aliança Nacional Catalana per a l’Agenda 2030. 7
 • 1.8 - Patronat de Turisme Costa Brava Girona
  Accions Eix
  1. Promocionar les marques Costa Brava, Girona i Pirineu de Girona, seguint la tasca de promoció del territori en els principals mercats emissors de la destinació i amb una atenció especial als mercats de proximitat i a accions promocionals en mercats emergents. 5
  2. Millorar la competitivitat de la destinació i el sector. Treballar en la bona imatge de la destinació, i impulsar que segueixi creixent, tot garantint un turisme sostenible, inclusiu i de qualitat, que sigui respectuós amb el medi ambient, l’economia, la societat i la cultura de les comarques de Girona.  5
  3. Fomentar l’estructura dels clubs de màrqueting. Revisar el funcionament dels clubs de màrqueting i analitzar les fórmules més adients per a la seva dinamització. Impulsar la participació del sector privat, adaptant-se a les seves necessitats.  5
  4. Participar de forma activa en el disseny del sector turístic, avançant cap a un turisme sostenible i intel·ligent. 5
 • 1.9 - Consorci de la Costa Brava
  Accions Eix
  1. Incorporar vint nous ajuntaments per a l’adequació de l’àmbit territorial: Convocar la sessió informativa per a l’admissió dels nous membres, explicar i facilitar el procediment a seguir per a la seva admissió, i fer el seguiment i la publicació dels acords, la modificació d’Estatuts i la ratificació de les adhesions. 3
  2. Adaptar els Estatuts per ampliar l’àmbit de cooperació: Estudiar les modificacions necessàries per preveure futurs creixements, estudiar l’adequació normativa a la Llei 40/2015, estudiar modificacions per reforçar el funcionament del Consorci, estudiar aspectes de modernització administrativa i tramitar la modificació dels Estatuts amb cadascun dels ajuntaments.  3
  3. Recepcionar les obres per a la gestió integral en alta de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Montfullà: Acordar amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la liquidació definitiva del cost de les obres per separat, acordar amb l’Ajuntament de Girona els termes de la recepció per separat i liquidar el cost de les obres i recepcionar-les. 3
  4. Gestió de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Montfullà: Estudiar l’operativa de gestió de l’ETAP de Montfullà, que serà similar a les altres ETAP que gestiona el Consorci; acordar amb l’Ajuntament de Girona la gestió dels termes de les prestacions de serveis creuades de l’ETAP de Montfullà; redactar els plecs per a la licitació en relació amb el concurs per determinar un operador de l’ETAP de Montfullà, i licitar el concurs.  3
  5. Gestionar les infraestructures de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent: Estudiar l’operativa de gestió, que serà similar a les altres operatives del Consorci; acordar amb la Mancomunitat els termes de la cessió de les instal·lacions i el seu àmbit de gestió; gestionar les infraestructures de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. Redactar els plecs per a la licitació en relació amb el concurs per determinar un operador i licitar el concurs. 3
  6. Analitzar la continuïtat dels ens operadors dels serveis: Estudiar i analitzar la continuïtat dels ens operadors dels serveis, les alternatives legals, l'operativa de gestió, les necessitats actuals, els requeriments tècnics i mediambientals actuals i l'adaptació als ODS de les Nacions Unides. 3

2. Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

 • 2.1 - Secretaria General
  Accions Eix
  1. Programar activitats formatives en relació amb el programa o temari de secretaris interventors perquè els aspirants puguin accedir amb la formació adequada a les proves selectives de secretaris interventors interins o d’habilitació de caràcter nacional.  2
  2. Col·laborar amb la Direcció General d’Administració Local per crear un mapa dels municipis de la província de Girona agrupats per sostenir en comú el lloc de secretaria i intervenció, i detectar els que encara no han estat agrupats per promoure’n l’agrupació.  2
  3. Reforçar el suport administratiu del servei de Secretaria i Intervenció per assegurar la prestació adequada en aquells municipis amb pocs recursos. 2
 • 2.2 - Serveis Jurídics
  Accions Eix
  1. Impulsar la millora de l’assessorament als serveis interns i al grup institucional de la Diputació de Girona. 8
  2. Fomentar les relacions interadministratives: en especial amb els serveis jurídics i d’assistència municipal de les diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, establint unes trobades periòdiques o un simposi anual per posar en comú temes d’actualitat i problemes compartits. 8
  3. Formar en noves tecnologies de gestió de dades d’expedients electrònics el personal del Servei Jurídic. 8
  4. Donar suport als ens locals: Aplicar l’Ordenança reguladora de la prestació de l’assistència provincial i la reglamentació dels Serveis Jurídics de la Diputació de Girona.  2
  5. Centrar la prestació d’assistència als municipis amb menys capacitat econòmica i de gestió, per satisfer les necessitats previstes a la Llei com a serveis mínims dels ens locals per pressupost o nombre d’habitants. 2
  6. Optimitzar els mecanismes per a una gestió més àgil de la defensa judicial dels recursos contenciosos (condicionada pels terminis judicials preclusius). Cercar eines per a l’agilització de la comunicació i la retroacció amb els ajuntaments en tot el procés d’assistència jurídica (petició, defensa, finalització del procés). 2
  7. Dur a terme jornades de formació per a secretaris municipals sobre temes d’interès. 2
 • 2.3 - Servei d’Arxius i Gestió de Documents
  Accions Eix
  1. Desenvolupar i dur a terme tots els tràmits corresponents per la implamentació de l’arxiu únic, des del programari, la maquinària, la migració, el portal de difusió i la formació.  8
  2. Treballar per establir una política de gestió de documents amb criteris unificats al servei d’arxiu de la Diputació. 8
  3. Avaluar expedients i documents del Firmadoc, dels anys 2016-2020 (compliment de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i de Seguretat, qualitat de les dades i les metadades, etc.). 8
  4. Formar de manera específica cada servei d’acord amb la documentació que rep i produeix, perquè sàpiga com ha d’aplicar els instruments de gestió documental en la gestió administrativa diària. 8
  5. Estudiar les possibilitats per garantir la correcta conservació de tot el fons d'arxiu de la Diputació de Girona treballant conjuntament amb l'administració de l'estat per tal que desenvolupi l'arxiu provincial. 8
  6. Reforçar, impulsar i ampliar les adhesions al Programa d’Actes Unificades de l’Administració Local. 2
  7. Fer una campanya de difusió i explicació del Programa d’Actes Unificades de l’Administració Local i ampliar el nombre d’ajuntaments que hi estan adherits. 2
  8. Formar els tècnics i administratius municipals en la recerca d’antecedents per proposar resolucions amb garanties jurídiques, com també en altres eines de cerca d’informació municipal, com ara el BOP Històric o els cercadors d’actes de la Diputació, plenes de referències als ajuntaments de les comarques gironines.  2
  9. Elaborar un manual actualitzat d’utilització i optimització de la plataforma ACTUAL per cercar acords municipals. 2
  10. Fer un estudi sobre el funcionament de les subvencions dels anys 2019 i 2020 per analitzar si estan ben dimensionades i resulten efectives per a les accions que proposen els ajuntaments. 2
 • 2.4 - Compra Pública
  Accions Eix
  1. Introduir clàusules socials en la fase de condicions especials d’execució en els plecs de clàusules administraves particulars. 8
  2. Crear un marc estable de mercat públic reservat a la participació de centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció.  8
  3. Introduir clàusules ambientals en la fase de condicions especials d’execució en els plecs de clàusules administratives particulars. 8
  4. Posar en funcionament el projecte de compensació de carboni de la Diputació de Girona, accessible als municipis de la demarcació de Girona. 8
  5. Elaborar models de plecs de prescripcions tècniques amb clàusules ambientals per al grup institucional i els municipis de la demarcació de Girona. 2
  6. Elaborar models de plecs de prescripcions tècniques amb clàusules socials per al grup institucional i els municipis de la demarcació de Girona. 2
  7. Augmentar el nombre de licitacions en la modalitat de contractació conjunta esporàdica, tant del grup institucional com de municipis de la demarcació de Girona. 2
  8. Modelitzar i executar expedients de contractació en la modalitat de procediments amb negociació amb publicitat. 8
  9. Ampliar els mòduls d’ajuda a la compra pública de l’aplicació iPlecs i ampliar-ne la difusió a la resta d’ens públics. 2
  10. Augmentar el nombre de contractes menors tramitats mitjançant publicitat al Perfil de Contractant. 8
  11. Augmentar el nombre d’expedients de contractació subjectes a lotificació en què les empreses no poden ser adjudicatàries de tots els lots. 8
  12. Iniciar el projecte d’accés de les pimes a la compra pública del grup institucional de la Diputació de Girona amb la Cambra de Comerç de Girona. 8
  13. Establir una instrucció d’accés i còpia dels expedients de contractació i establir un canal en línia obert de sol·licituds d’accés. 2
  14. Establir un canal obert de preguntes més freqüents (PMF) en l’àmbit de la compra pública. 2
  15. Millorar els indicadors en compra pública estratègica del web del servei. 2
 • 2.5 - Organització i Recursos Humans Corporatius
  Accions Eix
  1. Consolidar l’ocupació temporal de la Diputació de Girona (diagnosi, negociació, aprovació de bases, formació i informació). 8
  2. Desenvolupar un manual del pla de carrera. 8
  3. Aplicar les mesures de mobilitat necessàries per fomentar la polivalència funcional del personal. 8
  4. Coordinar la formació del grup institucional de la Diputació de Girona. 8
  5. Coordinar borses de treball del grup institucional de la Diputació de Girona.  8
  6. Coordinar la prevenció de riscos laborals al grup institucional de la Diputació de Girona (cooperació en l’aplicació de la normativa amb les diferents empreses responsables, intercanvi d’informació, coordinació del servei extern de prevenció i salut laboral en les diferents especialitats...).  8
  7. Variar la plantilla orgànica, incrementant el personal funcionari i disminuint el laboral. 8
  8. Promoure processos de selecció i promoció igualitaris, que evitin la discriminació de les dones i el llenguatge sexista, mitjançant la redacció i difusió no discriminatòria de les ofertes i els requeriments objectius del lloc de treball. 8
  9. Aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en l’àmbit de grups professionals, de les ocupacions i en l’estructura directiva de l’organisme. 8
  10. Promoure i millorar l’accés de la dona a llocs de responsabilitat. Garantir l’accés igualitari d’homes i dones a les activitats de formació de l’organisme, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de la seva carrera professional i la seva adaptabilitat als requisits dels llocs de treball, i millorar la seva promoció interna.
  Informar específicament les dones sobre els cursos de formació per a llocs que tradicionalment han estat ocupats per homes.
  8
  11. Dur a terme accions formatives i de sensibilització sobre igualtat de tracte i d’oportunitats. 8
  12. Aconseguir augmentar i millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral d’homes i dones mitjançant campanyes de sensibilització i la difusió dels permisos i les excedències legals i contractuals existents i de les millores establertes en el Pla d’Igualtat. 8
  13. Integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l’organisme. 8
  14. Promoure processos per corregir possibles diferències salarials entre homes i dones. 8
  15. Actualitzar el Protocol de prevenció i actuació sobre assetjament moral i sexual. 8
  16. Establir un criteri homogeni per a la uniformitat de la plantilla masculina i femenina. 8
  17. Assessorar entitats locals de la demarcació de Girona en matèria de recursos humans, dret laboral, funció pública, gestió i nòmines i seguretat social. 2
  18. Dur a terme formacions contínues al personal de les entitats locals adherides prèviament al Pla Agrupat de Formació Contínua. 2
  19. Dur a terme formacions adreçades a personal funcionari o laboral de les administracions locals de la demarcació de Girona. 2
 • 2.6 - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
  Accions Eix
  1. Fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçats als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 5
  2. Fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 5
  3. Fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG). 5
  4. Fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat. 5
  5. Fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització dels polígons industrials de la demarcació.  5
  6. Prestar suport en l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local. 5
  7. Elaborar un programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. 5
  8. Prestar un servei d’assessorament, Competitivitat Territorial ( Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial). 5
  9. Dur a terme activitats de dinamització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial.  5
  10. Facilitar i promocionar el sistema XIFRA (sistema d’informació que agrupa en una sola plataforma totes les dades estadístiques publicades, amb l’objectiu d’aportar informació útil per desenvolupar diferents polítiques al territori).  5
  11. Facilitar i promocionar el sistema SITMUN (sistema d’informació territorial municipal que aglutina tota la informació publicada en format de mapa per les diferents institucions del territori).  5
  12. Dur a terme formacions en xarxa (el servei aglutina l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona).  5
  13. Crear eines tecnològiques (xatbot, aplicació de gestió de vivers) de suport a l’emprenedoria (observatori emprenedor). 5
  14. Dur a terme formacions (càpsules, jornades de treball en xarxa, cursos d’especialització, etc.). 5
  15. Impulsar i donar suport a iniciatives en el marc de l’economia social. 5
  16. Dur a terme la creació i l’actualització d’un document que reculli les mesures adoptades per les diferents administracions i sectors econòmics en relació amb la situació ocasionada per la COVID-19. 9
  17. Impulsar la Campanya de Promoció del Producte de Proximitat per ajudar els petits productors durant la situació de pandèmia de COVID-19. 9
  18. Elaborar propostes i documents de bones pràctiques amb l’objectiu de traslladar als ajuntaments de la demarcació aquestes propostes i donar-los informació i suport tècnic perquè elaborin iniciatives de reactivació econòmica municipals que els ajudin a reimpulsar l’economia local durant la situació de pandèmia de COVID-19. 9
  19. Dur a terme, per tal de potenciar el comerç de proximitat durant la situació de pandèmia de COVID-19, una plataforma digital municipal per posar en contacte els establiments i petits productors del municipi amb els consumidors del mateix municipi. 9
  20. Donar suport econòmic per al finançament d’actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) que s’adrecin a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis i que derivin de l’impacte de la COVID-19. 9
  21. Impulsar la creació de la Taula de la COVID-19 amb agents econòmics i socials. 9
 • 2.7 - Intervenció
  Accions Eix
  1. Aconseguir un mecanisme de fiscalització prèvia àgil i eficaç, posant el focus en l’automatització del programari de tramitació d’expedients i la millora dels procediments. 8
  2. Reduir els terminis de fiscalització prèvia. 8
  3. Dur a terme formacions i actualitzacions constants del personal de control intern en relació amb les novetats que afectin aquesta matèria. 8
  4. Elaborar anàlisis permanents de les incidències detectades en la fiscalització d’expedients per centres gestors i entitats per millorar la seguretat i rapidesa de les tramitacions futures. 8
  5. Desenvolupar programes de treball per a la revisió de les àrees principals de compliment normatiu. 8
  6. Desenvolupar programes de treball per a la revisió de les àrees principals en la verificació dels comptes anuals. 8
  7. Implementar els programes de treball dissenyats en les actuacions de control. Efectuar les actuacions amb recursos propis. 8
  8. Implementar els programes de treball dissenyats en actuacions de control d’auditoria de comptes. Dur a terme un mínim d’una auditoria de comptes anual amb recursos propis. 8
  9. Promoure canvis en els informes de control financer, de manera que facilitin l’adopció de les mesures correctores detectades en els informes de control financer. 8
  10. Col·laborar en l’elaboració i el seguiment del pla d’acció per resoldre les deficiències detectades en els informes de control financer. 8
  11. Posar més èmfasi en l’anàlisi de l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública i de la consecució d’objectius establerts per l’organització. 8
  12. Reforçar el paper de la intervenció general en matèria d’avaluació i control, donant més protagonisme a la comptabilitat, especialment a la comptabilitat analítica. 8
  13. Formar el personal intern de la Diputació per millorar la seva capacitat d’avaluació i control, així com per resoldre de manera més eficaç les deficiències detectades en els informes de control financer. 8
  14. Millorar la presentació al Portal de Transparència de la informació relativa a les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, a la seva execució durant l’any i a les dades resultants al final de l’exercici.  2
  15. Millorar la informació relativa als proveïdors i a les factures. 2
  16. Millorar la informació dels indicadors relatius a la gestió econòmica pressupostària. 2
  17. Aconseguir que el sistema informàtic comptabilitzi de manera automàtica les fases de gestió del pressupost de despeses. 8
  18. Actualitzar el circuit de factures electròniques mitjançant l’eliminació de la incorporació manual del centre gestor i l’homogeneïtzació d’aquest circuit.  8
  19. Substituir l’aplicació informàtica del gestor de subvencions. 8
  20. Elaborar el pressupost de la Diputació de manera descentralitzada i de conformitat amb els objectius del Pla de Mandat. 8
  21. Establir objectius de gestió pressupostària homogenis i comuns per a les entitats amb pressupost limitatiu. 8
  21. Dissenyar la comptabilitat analítica o de costos dels serveis per controlar l’eficàcia en l’assoliment d’objectius. 8
  22. Dissenyar una eina informàtica que centralitzi els indicadors de solvència (estalvi net i deute viu), les regles fiscals (estabilitat pressupostària i regla de la despesa) i el superàvit del sector públic de la Diputació de Girona, en substitució de diversos fulls d’Excel.  8
  23. Elaborar la Guia bàsica 03, referent al control permanent obligatori planificable, i continuar elaborant documents normalitzats de treball en relació amb el control intern, a disposció dels ens locals. 2
  24. Formar el personal de les entitats locals de la província de Girona en matèria de control intern, seguint duent a terme tallers al territori, jornades formatives, assistència presencial al municipi i qualsevol altra acció formativa necessària per a la implantació del control intern al territori. 2
  25. Atendre trucades i consultes per via electrònica per a la resolució de dubtes i consultes derivats de l’exercici del control intern. 2
  26. Fer difusió dels canvis normatius i les noves solucions tècniques i metodològiques de treball, a través de butlletins informatius, mitjans electrònics i accions formatives. 2
  27. Desenvolupar i implantar al territori l’entorn electrònic necessari per a l’exercici de la Intervenció de la comprovació material de la inversió, i licitar un sistema electrònic per a la generació de les actes derivades de l’ICMI in situ. 2
  28. Adaptar l’entorn electrònic de l’omissió de la funció interventora als requeriments establerts per la Sindicatura de Comptes en la seva plataforma electrònica. 2
  29. Implementar l’automatització en l’entorn electrònic de control i en l’elaboració del Pla Anual de Control Financer. 2
  30. Subministrar als ens locals una eina informàtica específica per a la generació de l’esborrany d’informe de verificació dels registres comptables de factures. 2
  31. Elaborar l’informe sobre el saldo del compte, regulat en la disposició addicional tercera de la LO 9/2013. 2
  32. Avaluar el compliment de la normativa en matèria de morositat, regulada en l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 2
  33. Dur a terme el model i l’automatització de l’informe de resultats de la funció interventora, de l’informe de resultats de control financer i de l’informe anual de resultats de control intern. 2
  34. Desenvolupar i implantar al territori els fitxers d’intercanvi d’informació per al retiment de l’exercici de la funció interventora, en col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 2
  35. Analitzar els procediments derivats de la gestió pressupostària, comptable i econòmica i patrimonial, per tal d’incardinar-los en l’exercici del control intern i homogeneïtzar i normalitzar els procediments corresponents en les entitats locals de la província de Girona. 2
 • 2.8 - Tresoreria
  Accions Eix
  Tresoreria
  1. Establir les tipologies d’ingressos susceptibles de ser tramitats pels diferents centres gestors. Elaborar i posar a disposició dels centres gestors fitxes informatives. 8
  2. Informar els centres gestors dels casos i el moment en què han de registrar operacions comptables prèvies d’ingressos. 8
  3. Informar del moment en què a la Tresoreria s’han d’efectuar els càrrecs dels deutes pendents de cobrament, un cop finalitzat el període voluntari de pagament, i posar a l’abast els models normalitzats per fer-ho. 8
  4. Elaborar documents normalitzats per efectuar les diferents comunicacions entre centres gestors. 8
  5. Efectuar propostes de millora en la tramitació d’expedients de tributs municipals o d’altres que tenen un termini màxim de pagament en període voluntari per reduir el termini dedicat al seguiment de l’expedient i les comunicacions internes. 8
  6. Crear i posar a l’abast dels centres gestors els documents normalitzats necessaris perquè puguin efectuar les comunicacions que s’hagin establert, amb les dades i les dates rellevants de pagaments materials, i que tinguin un termini màxim de pagament per via voluntària (principalment, tributs municipals). 8
  7. Analitzar la petició d’informació per correu electrònic, per tipologia de tercers, per verificar que el tercer té interès legítim en les dades que demana sobre despeses o pagaments. 8
  8. Proposar un model de comunicació en què es demanin les dades necessàries per verificar que el tercer és part interessada en l’expedient. 8
  9. Elaborar i incorporar a la intranet els documents normalitzats perquè els centres gestors puguin sol·licitar a la Tresoreria la tramitació de l’expedient de constitució, modificació (noves aplicacions, més import...) o cancel·lació de bestreta de caixa fixa. 8
 • 2.9 - Patrimoni i Expropiacions
  Accions Eix
  1. Assistir els ens dependents en l’actualització de l’inventari propi. 8
  2. Completar la documentació de béns de l’inventari a l’aplicació GPA (béns immobles i d’alt valor econòmic). 8
  3. Valorar les peces artístiques del Fons d’Art de la Diputació de Girona. 4
  4. Fer difusió del Pla de Serveis en gestió expropiatòria als ens locals, per incrementar les peticions. 2
  5. Estudiar la conveniència de modificar el Pla de Serveis en gestió expropiatòria per ampliar els beneficiaris fins a municipis de 15.000 habitants.  2
  6. Implantar la firma biomètrica en el procediment expropiatori. 2
  7. Incrementar el nombre de notificacions electròniques a particulars i incentivar els particulars a presentar documentació en format electrònic. 2
  8. Realitzar un estudi sobre les formes, els avantatges i els inconvenients d’inscriure els béns expropiats al Registre de la Propietat. 8
 • 2.10 - Assistència i Cooperació als Municipis
  Accions Eix
  1. Aprovar les bases del Fons de Subvencions per al període 2021 - 2022 - 2023 i fixar un import estable anual per a tot el període per tal de facilitar la planificació municipal, i possibilitar l’acumulació de diferents imports anuals en una mateixa inversió. 2
  2. Facilitar la gestió de les sol·licituds del Fons i els justificants que han de presentar els ajuntaments i reduir els terminis de pagament, i estudiar la possibilitat d’aplicar bestretes en determinats supòsits. 2
  3. Aprovar bases generals de subvencions per atendre situacions de caràcter excepcional sense necessitat d’una convocatòria específica.  2
  4. Aprovar bases i convocatòries específiques per atendre despeses municipals derivades d’un mateix fenomen extraordinari i que afectin un nombre elevat de municipis. 2
  5. Aprovar bases generals i de convocatòria anual per a despeses de nevades i glaçades. 2
  6. Analitzar la disposició de material per part dels ajuntaments per atendre les situacions de nevades i glaçades. 2
  7. Aprovar convenis o figures similars amb els diferent consells comarcals, i estudiar la possibilitat d’una programació de prestació dels serveis de caràcter plurianual. 2
  8. Establir mecanismes de coordinació i seguiment amb tots els consells per garantir la consecució de l’objectiu general en tot el territori. 2
  9. Desenvolupar, juntament amb el Consell Comarcal del Bages, l’aplicació informàtica Gescem (de gestió de cementiris i serveis funeraris), i ampliar-ne la utilització al major nombre d’ajuntaments, per convertir-lo en el programa de referència a la demarcació. 2
  10. Treballar en l’actualització dels inventaris i estudis de costos dels cementiris. 2
  11. Promoure la cessió als ajuntaments dels cementiris de titularitat no municipal. 2
  12. Mantenir una línia de subvencions específica per garantir un bon estat de conservació i l’adequació dels cementiris als paràmetres legals i socials actuals (amb una atenció especial als municipis amb menys població i capacitat econòmica). 2
  13. Programar reunions de coordinació i col·laboració amb representants dels municipis petits, i establir-les periòdicament. 2
  14. Elaborar estudis específics sobre la prestació dels serveis municipals als municipis petits i valorar les possibilitats de millora. 2
  15. Establir un mecanisme de consulta «preceptiu» amb els representants dels municipis petits per a l’aprovació de bases de subvencions i l’establiment i la regulació dels serveis prestats per la Diputació als ajuntaments. 2
  16. Elaborar reglaments, plans de serveis i altres documents per a l’establiment i la gestió dels diferents serveis municipals. 2
  17. Oferir serveis d’assessorament en matèria de gestió dels diferents serveis municipals, especialment dels petits municipis, sobretot els de caràcter obligatori (enllumenat, aigües, clavegueram...), en coordinació amb els consells comarcals i evitant duplicitats en la prestació. 2
  18. Programar diferents formacions generals i específiques en l’àmbit de la gestió dels diferents serveis municipals. 2
  19. Fomentar, agrupar i difondre entre els ajuntaments bones pràctiques en l’àmbit local. 2
  20. Dur a terme un seguiment de les necessitats i demandes d’aquells municipis amb sobreenvelliment. 2
 • 2.10.1 - Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
  Accions Eix
  1. Participar de manera activa i proactiva en el Grup de Treball de Transparència Local de la Xarxa de Governs Transparents. 1
  2. Programar una activitat formativa interna, per a la corporació i el seu sector públic, sobre transparència. 1
  3. Respondre totes les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública dins del termini establert en la normativa. 1
  4. Posar en funcionament el portal de dades obertes de la Diputació de Girona. 1
  5. Millorar la visualització de dades de transparència mitjançant infografies i gràfics. 1
  6. Mantenir en més d’un 90 % el percentatge de compliment de la normativa en relació amb els avaluadors externs. 1
  7. Facilitar assessorament en l’àmbit de la transparència als ajuntaments de la demarcació que en sol·licitin. 1
  8. Regular les accions de transparència en un pla de serveis. 1
  9. Analitzar el compliment de la Llei de transparència als ens de la demarcació de Girona. 1
  10. Organitzar formacions sobre l’àmbit de la transparència. 1
  11. Elaborar dos butlletins informatius en relació amb l’àmbit de la transparència. 1
  12. Posar en funcionament i avaluar una prova pilot de serveis d’assistència als ens locals per a l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades.  1
  13. Regular les accions en l’àmbit de protecció de dades en un pla de serveis. 1
  14. Prestar recursos tècnics, materials i informatius, i assessorament tècnic i jurídic als ens locals, en matèria de protecció de dades, perquè puguin complir amb les obligacions legals del Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 1
  15. Prestar el servei de delegat de protecció de dades als ens locals amb menys capacitat econòmica i de gestió. 1
  16. Establir estàndards comuns de compliment de la normativa de protecció de dades a tota la demarcació.  1
  17. Crear i mantenir espais de col·laboració estable i permanent amb els ens locals per afavorir i facilitar el compliment de la normativa.  1
  18. Programar tres accions formatives en matèria de protecció de dades. 1
  19. Elaborar tres butlletins en matèria de protecció de dades. 1
  20. Dur a terme formació interna sobre integritat institucional i codis de conducta. 8
  21. Posar en funcionament els registres lligats al codi de conducta.  8
  22. Dur a terme seguiment i assistència a la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona. 8
  23. Iniciar projectes sobre millora de la qualitat normativa i sobre retiment de comptes.  8
  24. Regular les accions en l’àmbit de govern obert en un pla de serveis. 1
  25. Elaborar accions de seguiment sobre integritat institucional i codis de conducta a la demarcació de Girona. 1
  26. Organitzar activitats formatives sobre bon govern. 1
  27. Elaborar un butlletí informatiu sobre bon govern. 1
  28. Participar de manera activa i proactiva al grup de treball de participació ciutadana de la Xarxa de Governs Transparents (XGT).  1
  29. Participar en projectes interadministratius quant a la participació, la innovació pública i la formació en relació amb aquests àmbits (xarxa aokers, Congrés de Govern Digital...). 1
  30. Regular en un pla de serveis les accions en l’àmbit de la participació ciutadana. 1
  31. Prestar assessorament en participació ciutadana als ens locals. 1
  32. Crear i mantenir espais de trobada i d’intercanvi d’experiències de participació ciutadana amb els responsables de participació ciutadana dels ens locals. 1
  33. Facilitar eines digitals per dur a terme processos de participació ciutadana.  1
  34. Programar dues accions formatives anuals sobre participació ciutadana.  1
  36. Oferir suport econòmic als ens locals per dur a terme processos de participació ciutadana (d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona). 1
 • 2.10.2 - Habitatge
  Accions Eix
  1. Elaborar un mínim de tres butlletins informatius sobre polítiques locals d’habitatge. 2
  2. Programar tres trobades anuals per a la coordinació i col·laboració amb les diferents administracions del territori (impuls de polítiques d’habitatge). 2
  3. Programar com a mínim una acció formativa en aquest àmbit cada any (impuls de polítiques d’habitatge). 2
  4. Aprovar un pla de serveis d’assistència en l’àmbit de l’habitatge per als ens locals (facilitar eines i recursos per millorar la planificació). 2
  5. Programar com a mínim una acció formativa a l’any per facilitar eines i recursos per millorar la planificació. 2
  6. Elaborar com a mínim dos butlletins informatius a l’any per facilitar eines i recursos per millorar la planificació. 2
  7. Facilitar documentació estandarditzada relacionada amb problemes emergents (facilitar eines i recursos per millorar la planificació). 2
  8. Gestionar i dinamitzar la Xarxa d’Habitatge de Girona (crear espais de trobada i intercanvi). 2
  9. Elaborar models de la documentació utilitzada en els serveis. 2
  10. Programar com a mínim una acció formativa a l’any en relació amb aquest àmbit, de creació d’espais de trobada i intercanvi. 2
  11. Programar actuacions conjuntes amb diferents actors per economitzar recursos amb l’establiment de col·laboracions i coordinacions estables en relació amb l’anàlisi i l’acompanyament de les polítiques locals d’habitatge. 2
  12. Coordinar i dinamitzar grups de treball de temes específics en relació amb l’habitatge. 2
  13. Programar com a mínim una acció formativa, cada any, en relació amb l’anàlisi i l’acompanyament de les polítiques locals d’habitatge. 2
  14. Elaborar una campanya de subvenció per a projectes, plans, programes i actuacions a escala local en els diferents àmbits de gestió local de l’habitatge.  2
  15. Elaborar una campanya de subvenció per a l’adquisició d’habitatge per destinar-lo a polítiques socials. 2
  16. Elaborar una campanya de subvenció per a la inversió en habitatges destinats a polítiques socials. 2
  17. Elaborar una campanya de subvenció per als ens locals que gestionen polítiques socials d’habitatge a escala comarcal. 2
  18. Licitar i executar les actuacions relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica per fomentar la reducció d’emissions de CO2 generades pels habitatges. 2
  19. Aprovar el Pla de Serveis per al suport a les oficines d’habitatge i millorar el servei d’atenció a la ciutadania en l’àmbit hipotecari i d’arrendaments urbans del Servei d’Intermediació. 2
  20. Licitar la contractació de lletrats dels serveis aprovats pel Pla de Serveis per al suport a les oficines d’habitatge i millorar el servei d’atenció a la ciutadania en l’àmbit hipotecari i d’arrendaments urbans del Servei d’Intermediació. 2
  21. Programar com a mínim una acció formativa cada any sobre el suport a les oficines d’habitatge i millorar el servei d’atenció a la ciutadania en l’àmbit hipotecari i d’arrendaments urbans del Servei d’Intermediació.  2
  22. Elaborar com a mínim un butlletí informatiu a l’any sobre el suport a les oficines d’habitatge i millorar el servei d’atenció a la ciutadania en l’àmbit hipotecari i d’arrendaments urbans del Servei d’Intermediació. 2
  23. Programar actuacions conjuntes amb diferents actors per economitzar recursos amb l’establiment de col·laboracions i coordinacions estables en relació amb la intermediació. 2
  24. Programar com a mínim una acció formativa a l’any en l’àmbit de la intermediació. 2
 • 2.11 - Arquitectura
  Accions Eix
  1. Donar assistència als diversos ens locals per a l’elaboració d’estudis previs (avantprojectes). 2
  2. Assessorar en la redacció de projectes constructius o d’instal·lacions. 2
  3. Supervisar els projectes dels ens locals. 2
  4. Redactar les memòries valorades. 2
  5. Elaborar estudis en l’àmbit de l’habitatge i en l’àmbit energètic. 2
  6. Dur a terme actuacions en relació amb el patrimoni de la Diputació de Girona. 8
  7. Supervisar projectes de la mateixa Diputació. 8
  8. Donar suport a diversos serveis de la Diputació. 8
  9. Dur a terme tasques de prevenció de riscos laborals juntament amb el Servei de Prevenció. 8
  10. Participar en la Junta Tècnica Territorial de Coordinació Immobiliària de Catalunya. 8
  11. Participar en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona. 8
 • 2.12 - Enginyeria
  Accions Eix
  1. Supervisar els projectes d’infraestructura o enginyeria municipal en aquells ajuntaments que ho sol·licitin. 2
  2. Fer una valoració prèvia de la seva idoneïtat o la visita tècnica corresponent per avaluar l’abast de l’actuació en aquells ajuntaments que ho sol·licitin. 2
  3. Dur a terme direccions d’obres i gestió tècnica i econòmica en aquells ajuntaments que ho sol·licitin. 2
  4. Redactar projectes, informes tècnics i assessorament tècnic per als ens locals. 2
  5. Prestar assistència i col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes i amb el servei de Medi Ambient. 8
  6. Supervisar els projectes del servei de Xarxa Viària. 8
  7. Col·laborar en la redacció de projectes i memòries valorades pel Consorci de les Vies Verdes i el servei de Medi Ambient. 8
  8. Dur a terme direccions d’obres i gestió tècnica i econòmica en projectes del Consorci de les Vies Verdes. 8
 • 2.13 - XALOC
  Accions Eix
  1. Implementar la reestructuració organitzativa aprovada —incorporar a les relacions de llocs de treball (RLLT), per fases i en exercicis successius, els diferents llocs de treball previstos, elaborar les bases per proveir aquests llocs de treball i dur a terme els processos de selecció per cobrir els llocs convocats. 8
  2. Adquirir i implementar un nou programari informàtic de gestió tributària i recaptació (preveure la dotació pressupostària, constituir una comissió tècnica interna per definir les necessitats funcionals i tecnològiques, explorar les solucions de mercat i cercar altres solucions en col·laboració amb altres organismes tributaris, elaborar un informe o proposta del canvi, connectar el programari amb la resta d’aplicacions corporatives, elaborar els plecs de condicions, licitar-lo i adjudicar-lo, i crear l’expedient electrònic tributari). 8
  3. Incrementar l’eficiència en la prestació de serveis tributaris i de recaptació en l’àmbit territorial (promoure i impulsar una política pública que permeti l’estudi individualitzat dels diferents ens, realitzar l’estudi, analitzar un mínim de dues propostes de viabilitat i desplegar els expedients de traspàs del servei públic). 2
  4. Proposar una modificació de les tarifes de les taxes de gestió (elaborar un estudi de costos real i elaborar un estudi de tarifes actuals).  8
  5. Ajornar els tributs als ens locals que recapta l’organisme XALOC, durant la situació de pandèmia de COVID-19. 9
  6. Proposar la possibilitat d’efectuar bestretes als ajuntaments i consells comarcals durant la situació de pandèmia de COVID-19. 9
 • 2.14 - Consorci de les Gavarres
  Accions Eix
  1. Impulsar el coneixement i la gestió de l’ús públic al massís de les Gavarres a fi de garantir la preservació dels valors naturals i culturals del massís, el benestar dels seus habitants i la gestió de la seva activitat econòmica i turística. 3
  2. Dur a terme actuacions de conservació, manteniment i millora dels elements culturals i naturals singulars de l’espai natural protegit per posar en valor els seus elements singulars. 3
  3. Impulsar iniciatives col·laboratives entre sector econòmic i social per fomentar les activitats dels habitants del territori vinculades a la conservació del massís. 3

3. Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació

 • 3.1 - Cooperació Cultural
  Accions Eix
  1. Subvencionar anualment projectes culturals als museus de les comarques gironines. 4
  2. Tenir representació tècnica a la Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines. 4
  3. Fomentar el patrimoni arqueològic amb aportacions per al manteniment i la conservació d’espais arqueològics singulars. 4
  4. Subvencionar activitats relacionades amb el patrimoni artístic i l’educació artística i fer-hi aportacions. 4
  5. Prestar suport als ens locals a través de la línia de subvencions del Fons de Cooperació Cultural. 4
  6. Subvencionar entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques gironines o que plantegen iniciatives culturals estratègiques. 4
  7. Fer aportacions a equipaments propis o amb aportació directa de la Diputació. 4
  8. Prestar suport als principals equipaments culturals de la demarcació. 4
  9. Prestar suport als ajuntaments mitjançant el Programa.cat. 4
  10. Tenir representació tècnica a la Taula del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals.  4
  11. Prestar suport als equipaments escènics i multifuncionals de la demarcació. 4
  12. Fomentar activitats que promoguin la creació de públics culturals, la creació cultural i la cultura inclusiva. 4
  13. Prestar suport a les diverses tipologies d’arts escèniques: música, dansa, circ, cinema, teatre, etc. 4
  14. Promocionar i protegir les principals manifestacions de cultura popular i tradicional. 4
  15. Subvencionar premis i beques culturals que tenen com a objectiu l’estudi de la història de les comarques gironines, la difusió de la memòria històrica i la promoció de la creació artística i literària. 4
  16. Subvencionar anualment ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per al foment de la música de cobla. 4
 • 3.2 - Biblioteques
  Accions Eix
  1. Publicar i resoldre convocatòries de la subvenció de nous projectes bibliotecaris. 4
  2. Publicar i resoldre una nova convocatòria per a obres per a la construcció de noves biblioteques. 4
  3. Contactar amb els ajuntaments de municipis inferiors a 3.000 habitants que vulguin obrir una sala de lectura per crear nous punts d’informació i lectura. 4
  4. Fer el seguiment de totes les activitats encaminades a la creació de nous punts d’informació i lectura, segons els criteris establerts. 4
  5. Dur a terme formacions per a l’assessorament tècnic del personal bibliotecari. 4
  6. Convocar reunions trimestrals amb els responsables de les biblioteques centrals comarcals i assistir a les reunions de biblioteques convocades en cada comarca. 4
  7. Convocar una reunió anual amb totes les biblioteques públiques. 4
  8. Fomentar i coordinar diferents grups de treball amb les biblioteques per preveure les seves necessitats i establir sistemes de treball cooperatiu. 4
  9. Oferir recursos a les biblioteques per al desenvolupament de diferents serveis (exposicions, lots de llibres, aparadors, etc.). 4
  10. Coordinar propostes innovadores a partir de les necessitats de les biblioteques. 4
  11. Organitzar activitats relacionades amb els clubs de lectura, tant d’adults com juvenils i infantils. 4
  12. Promoure i coordinar grups de treball relacionats amb el foment de la lectura. 4
  13. Desenvolupar projectes, juntament amb les biblioteques, focalitzats en col·lectius concrets, sovint desfavorits, com ara menors tutelats o persones amb dificultat lectora. 4
  14. Organitzar, des de les biblioteques, cursos de tecnologies de la informació per a la ciutadania. 4
  15. Organitzar cicles d’activitats culturals amb una vessant formativa per potenciar les possibilitats que ofereixen les biblioteques i atreure nous públics, com per exemple xerrades i activitats que tinguin relació amb la música. 4
  16. Fomentar la relació i coordinació de la biblioteca amb altres agents municipals, com per exemple les escoles. 4
  17. Donar visibilitat i facilitar la consulta i preservació de col·leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines (manteniment i actualització del repositori REGIRA). 4
  18. Penjar articles relacionats amb els autors locals als blogs del Servei. 4
  19. Penjar informació sobre les biblioteques públiques de la demarcació en xarxes socials i al canal de YouTube.  4
  20. Desenvolupar i coordinar el projecte «IQuiosc, servei de biblioteca mòbil per als municipis petits». 4
 • 3.3 - INSPAI, Centre de la Imatge
  Accions Eix
  1. Dur a terme accions per fomentar, d’una banda, l’ingrés a INSPAI, a través de donacions i cessions de particulars, d’empreses, d’associacions i de l’Administració, entre d’altres, del patrimoni fotogràfic i audiovisual de les comarques gironines i, de l’altra, el seu tractament tècnic i de conservació. 4
  2. Fomentar i conservar el patrimoni fotogràfic i audiovisual generat o encarregat per les diferents àrees i els serveis de la Diputació de Girona.  8
  3. Facilitar la utilització d’imatges i posar a disposició dels ajuntaments, del públic en general i dels òrgans i les unitats de la Diputació de Girona els documents d’imatge que INSPAI custodia i gestiona (consultes internes i consultes externes). 4
  4. Elaborar publicacions i exposicions presencials i virtuals dels fons fotogràfics per difondre el patrimoni fotogràfic que INSPAI custodia, fruit de les donacions. 4
  5. Assessorar tècnicament els ajuntaments i els centres i equipaments culturals dels municipis gironins. 4
  6. Assessorar les unitats, els serveis i les àrees de la Diputació de Girona i els ens creats per la Diputació de Girona o que en depenen sobre la gestió dels documents d’imatge. 8
  7. Convocar el Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya, per fomentar la fotografia artística i documental, i per donar suport i estímul a la creació de projectes. 4
  8. Produir i organitzar una exposició i un catàleg del projecte guanyador del Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya. 4
  9. Subvencionar anualment municipis i entitats i associacions fotogràfiques. 4
  10. Dur a terme accions de foment i cooperació amb els principals agents i iniciatives culturals públiques del territori relacionades amb la fotografia. 4
  11. Dur a terme formacions per salvaguardar el patrimoni fotogràfic de les comarques de Girona. 4
  12. Dur a terme formacions per conèixer la tècnica fotogràfica antiga i moderna, qüestions legals, aspectes sobre imatge digital i digitalització, etc. 4
 • 3.4 - Monuments
  Accions Eix
  1. Atorgar subvencions per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial de les comarques gironines, ajudar els propietaris (d’ens locals, entitats o particulars) a preservar i rehabilitar els immobles, i promoure la visita o l’estudi d’aquests immobles. 4
  2. Prestar, en la realització d’obres de restauració que presentin una dificultat tècnica especial, assessorament i col·laboració tècnica en matèria de restauració de monuments (assessorament tècnic, redacció de projectes d’obra o intervenció), mitjançant el personal especialitzat del servei. 4
 • 3.5 - Comunicació Cultural
  Accions Eix
  1. Publicar les col·leccions corporatives, la Revista de Girona i les edicions fora de col·lecció que s’acordi publicar atenent a criteris d’interès cultural. 4
  2. Ampliar la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona» amb la publicació de sis a vuit títols l’any, dels quals com a mínim la meitat siguin de la sèrie «Monografies», amb el propòsit, a llarg termini, que cada població de les comarques gironines disposi d’un quadern dedicat al seu municipi. 4
  3. Publicar els dos volums que falten per completar la sèrie «Història de les comarques gironines»: Història de la Cerdanya (en procés d’edició; publicació prevista per al 2021) i Història del Ripollès (preparació del volum al llarg d’aquest mandat). 4
  4. Encetar una nova sèrie de còmic o novel·la gràfica, dins la col·lecció «Josep Pla», amb el doble objectiu de fer arribar la cultura gironina a un públic més ampli, sobretot als lectors més joves, i d’omplir el buit d’edició de còmics en català que el mercat editorial actualment no cobreix. Donar continuïtat a la reedició d’obres d’autors fonamentals de les lletres gironines i a l’edició de materials de qualitat, d’acord amb les propostes aprovades pel Consell Assessor. 4
  5. Donar continuïtat a la col·lecció «Guies de Patrimoni Local» amb la publicació d’un volum anual, amb l’objectiu de donar a conèixer els trets identificadors i les peculiaritats dels diferents àmbits geogràfics de les comarques gironines. 4
  6. Publicar els sis números anuals de la Revista de Girona: publicar a la xarxa els números vençuts i millorar el web per facilitar l’accés a l’hemeroteca, un fons documental digitalitzat d’alt valor cultural. 4
  7. Digitalitzar i donar accés obert a aquelles publicacions del fons editorial de la corporació ja exhaurides, com s’ha fet amb la col·lecció històrica de la Revista de Girona i els volums antics dels «Quaderns de la Revista de Girona» i dels «Quaderns d’Història de Girona».  4
  8. Aprovar anualment la convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials (editors i entitats). 4
  9. Aprovar anualment la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. 4
  10. Aprovar anualment la convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals.  4
  11. Aprovar anualment la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals. 4
 • 3.6 - Noves Tecnologies
  Accions Eix
  1. Concedir subvencions d’ajuts a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies, per facilitar-hi l’accés. 2
  2. Contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural a través del finançament, amb els Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, de projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i d’actuacions en camins municipals. 2
  3. Oferir el servei d’allotjament de maquinari (housing): centre de càlcul de la Diputació de Girona d’ordinadors destinats a donar servei a través d’Internet. 2
  4. Oferir el servei d’allotjament (hosting): allotjar pàgines web, comptes de correu i dominis als seus servidors. 2
  5. Implantar l’administració electrònica als ens locals, prèvia anàlisi del seu funcionament actual. 2
  6. Dur a terme assessoraments en la implantació o millora de l’administració electrònica als ens locals. 2
  7. Dur a terme formacions sobre la implantació o millora de l’administració electrònica als ens locals. 2
  8. Acompanyar els ens locals en l’assoliment del coneixement i en els errors produïts per les aplicacions d’administració electrònica. 2
  9. Millorar les eines d’administració electrònica dels ens locals.  2
  10. Elaborar comunicats, manuals, articles o notícies en relació amb la implatanció de l’administració electrònica als ens locals. 2
  11. Estandarditzar models un cop analitzades les necessitats per millorar la gestió dels ens i havent dut a terme sessions per conèixer i compartir altres models, serveis o experiències.  2
  12. Oferir el servei de creació i manteniment de pàgines web a ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants i mancomunitats o consorcis públics adscrits pressupostàriament i comptablement a un ens territorial local d’un municipi de menys de 5.000 habitants, i mantenir l’entorn tecnològic i el suport. 2
  13. Prestar el servei per a la gestió informatitzada del padró d’habitants de municipis de la província de Girona, i mantenir l’entorn tecnològic i el suport. 2
  14. Dotar-se d’una eina de treball en grup que permeti planificar i fer un seguiment de la planificació i les tasques dutes a terme per cada membre del grup. 8
  15. Dotar-se d’un entorn per organitzar la feina personal que estigui lligat al grup i a l’eina de seguiment d’expedients. 8
  16. Dotar-se d’eines de teletreball. Disposar d’una eina corporativa per fer reunions virtuals i per coordinar grups interns i externs. Disposar de recursos per teletreballar, per poder accedir remotament a les aplicacions informàtiques corporatives.  8
 • 3.7 - Esports
  Accions Eix
  1. Assessorar els ajuntaments en el disseny d’activitats esportives municipals.  4
  2. Subvencionar els municipis i les entitats esportives per a la promoció de l’esport. 4
  3. Prestar suport d’adquisició o cessió de material i trofeus per a esdeveniments esportius. 4
  4. Promoure la Jornada de l’Esport Femení.  4
  5. Elaborar una enquesta municipal d’entitats esportives de cada municipi. 4
  6. Assessorar els ajuntaments per a la planificació, el disseny i la gestió dels equipaments esportius, i donar suport econòmic per a la construcció, millora o condicionament d’aquests, en consideració a la seva viabilitat i sostenibilitat.  4
  7. Dur a terme una convocatòria específica d’ajuts als ajuntaments en matèria d’equipaments esportius. 4
  8. Elaborar una enquesta municipal d’equipaments esportius. 4
  9. Elaborar un mapa territorial d’equipaments esportius. 4
  10. Dur a terme el programa «Rodajoc». 4
  11. Dur a terme el programa «Neda a l’escola». 4
  12. Dur a terme el programa «Rodasport». 4
  13. Dur a terme el programa «Jocs Emporion». 4
  14. Elaborar un mapa territorial de la formació esportiva. 4
  15. Elaborar una comissió de formació en matèria esportiva. 4
  16. Elaborar l’agenda web territorial en matèria de formació esportiva. 4
  17. Subvencionar les entitats esportives perquè els equips participin en l’alta competició. 4
  18. Subvencionar els ajuntaments per donar suport als esportistes de base d’esports individuals que participen, prèvia classificació, en campionats d’Espanya o superiors. 4
  19. Subvencionar els esportistes d’alt nivell que són ambaixadors de l’esport gironí. 4
  20. Dur a terme entrevistes amb els tècnics d’esports dels municipis i dels consells esportius. 4
  21. Elaborar enquestes i formularis per analitzar, a partir de la resposta d’ajuntaments i entitats, la realitat de l’esport adaptat. 4
  22. Dur a terme tallers de treball amb els agents implicats. 4
  23. Entrevistar actors rellevants del sistema esportiu. 4
  24. Identificar els reptes per fomentar i promoure l’esport adaptat. 4
  25. Elaborar propostes a desenvolupar per fomentar l’esport adaptat. 4
  26. Identificar els reptes per fomentar i promoure l’esport femení. 4
  27. Elaborar propostes a desenvolupar per fomentar l’esport femení. 4
 • 3.8 - Educació
  Accions Eix
  1. Materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la cultura popular i tradicional catalana, i fer-los coneixedors de les principals institucions del país. 4
  2. Elaborar línies de suport i col·laboració amb les universitats implantades al territori, per al seu funcionament i la realització d’activitats en l’àmbit de la transferència de coneixement i l’extensió educativa superior. 4
  3. Col·laborar amb les accions de promoció de la llengua catalana amb l’objectiu de fomentar-ne el coneixement i l’ús a les comarques gironines. 4
  4. Elaborar línies de suport a les iniciatives dels ens locals per fomentar la creació, manifestació i participació dels joves en l’àmbit cultural. 4
  5. Realitzar programes i projectes educatius relacionats amb l’educació de la ciutadania en l’àmbit de les comarques gironines. 4
  6. Coordinar el projecte «Educació 360» a la demarcació. 4
  7. Donar suport econòmic en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) i consells comarcals de les comarques gironines, arran de la situació ocasionada per la COVID-19. 9
  8. Donar suport econòmic per al finançament d’accions de suport als centres de màxima complexitat de les comarques de Girona, arran de la situació ocasionada per la COVID-19. 9
  9. Donar suport econòmic a les escoles municipals de música, a les escoles municipals de dansa i als conservatoris de música, arran de la situació ocasionada per la COVID-19. 9
 • 3.9 - Conservatori de Música Isaac Albéniz
  Accions Eix
  1. Consolidar les jornades del professorat titular. 8
  2. Estabilitzar la plantilla del professorat interí contractat. 8
  3. Consolidar i millorar els serveis oferts actualment. 4
  4. Reformar els plans d’estudis actuals (elemental i professional). 4
  5. Ampliar l’oferta formativa per adaptar-la a les necessitats actuals: Creació de l’Aula de Música Moderna (curs 2020-2021). 4
  6. Innovar i ser un referent en els estudis per a alumnes amb sordesa (curs 2021-2022). 4
  7. Redactar el pla de comunicació interna (2019-2020). 8
  8. Incorporar la formació de comunicació no-violenta de manera transversal. 4
  9. Redactar el pla de comunicació externa (2019-2020). 4
  10. Potenciar la presència del Conservatori a les xarxes socials i mesurar-ne l’impacte —la visibilitat, la rellevància i la interacció (engagement). 4
  11. Millorar la interacció i el compromís amb les parts interessades (stakeholders) (internes o externes). 4
 • 3.10 - Fundació Casa de Cultura de Girona
  Accions Eix
  1. Renovar i ampliar progressivament equips de projecció i so (acció ja iniciada), tant fixos com mòbils. Incorporació de connexions sense fils. 4
  2. Millorar el sistema d’opacitat de finestrals a les sales d’exposicions (planta baixa) i reformar el terra d’aquestes sales.  4
  3. Dur a terme el manteniment d’espais d’activitats i de zones comunes dels diversos serveis de l’edifici. 4
  4. Millorar el sistema d’il·luminació de l’auditori Josep Viader. 4
  5. Analitzar les necessitats i cooperar amb els serveis tècnics de la Diputació, propietària de l’edifici. 4
  6. Augmentar la programació en els àmbits social, econòmic i científic, com a element diferenciador de l’oferta general dels centres culturals, més centrats en l’àmbit humanístic tradicional. 4
  7. Estudiar les possibilitats de millora del format de les activitats amb la incorporació d’elements de suport a usuaris amb discapacitats (auditives, visuals, etc.). 4
  8. Impulsar noves línies de programació que aportin nous usuaris interessats en àmbits que no s’han explorat (per exemple: música experimental). 4
  9. Ampliar i impulsar la programació de la Petita Casa de Cultura (programa per al públic familiar) i la seva relació amb l’activitat general de la Casa de Cultura. 4
  10. Facilitar al màxim la relació digital de les persones usuàries amb la Casa de Cultura en tots els àmbits de gestió (inscripcions, quotes, consultes, venda d’entrades, etc.) i convertir la comunicació virtual en el canal preferent i essencial gestió. 4
  11. Augmentar l’ús de les xarxes socials en l’àmbit comunicatiu. Ampliar la presència a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp (acabat de crear), mitjans digitals específics i mitjans propis (butlletí setmanal d’activitats, de recepció per subscripció). 4
  12. Mantenir, amb la redefinició necessària, la generació de continguts iniciada amb caràcter substitutori de l’activitat presencial durant el període d’emergència sanitària (en cap cas es planteja una programació ni paral·lela ni mimètica, sinó complementària i permanent). 4
  13. Intensificar la cooperació amb municipis o entitats culturals del territori en el terreny de la coproducció. 4
  14. Intensificar l’acollida d’activitats i projectes sorgits del territori. 4
  15. Augmentar la presència al territori de projectes i iniciatives de la Fundació. 4
  16. Impulsar l’activitat de la Xarxa de Tècnics Municipals de Cultura, existent des de fa anys, i consolidar les seves propostes de formació i intercanvi.  4
  17. Plantejar la programació cultural com una forma de suport al creador i l’agent cultural o social a través de la contractació, més enllà de l’estricta satisfacció de la demanda del públic. 4
  18. Prestar, dins de la programació general cultural, una atenció especial als valors emergents o minoritaris que requereixen més suport públic. 4
  19. Mantenir, revisar i intensificar, si cal, els programes específics de suport al creador o agent cultural amb ajudes directes com la Biennal d’Art, la Campanya de Teatre Amateur o el Festival Inund’Art. 4
  20. Establir col·laboracions, per mitjà d’un conveni, amb nous projectes que encaixin en la missió de la Casa de Cultura.  4

4. - Acció Social

 • 4.1 - Dipsalut
  Accions Eix
  1. Impulsar la creació del nou servei d’atenció psicològica directa per a persones que estiguin suportant una alta càrrega emocional a causa de l’actual crisi sanitària, que complementi el servei d’emergències psicològiques, i d’un servei obert a la ciutadania, en el marc d’un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 9
  2. Difondre material divulgatiu per promocionar la salut emocional durant els confinaments i propostes específiques per a l’acompanyament del dol. 9
  3. Reforçar les trucades d’acompanyament del Servei de Teleassistència a les persones vulnerables, aplicar sistemes àgils d’informació d’alta al servei i establir connexions amb els serveis propers (socials o sanitaris) durant la situació de pandèmia de COVID-19. 9
  4. Comprar equips per protegir-se de la COVID-19 (mascaretes quirúrgiques, FPP2 i gel hidroalcohòlic) i testos complementaris d’anticossos per als cribratges en residències. Coordinar-ne la distribució amb municipis i consells comarcals i amb els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut de la Generalitat de Catalunya. 9
  5. Donar suport i acompanyament en la campanya contra la violència masclista, atès especialment l’augment de casos durant el confinament. 9
  6. Crear el directori de recursos pedagògics per treballar la salut emocional dels infants amb motiu de la situació ocasionada per la COVID-19. 9
  7. Difondre els protocols de neteja i desinfecció de les vies i els espais públics, així com oferir acompanyament i atendre consultes a través dels agents de salut de referència de cada municipi. 9
  8. Elaborar i difondre un protocol de neteja i desinfecció de les vies i els espais públics. 9
  9. Adaptar el programa «Sigues tu, en família» en iniciar el curs escolar, amb sessions en línia per compartir experiències amb altres famílies i per obtenir recursos per afrontar emocionalment la situació canviant i d’incertesa provocada per la COVID-19. 9
  10. Adaptar el programa «Benestar i comunitat», que s’articula amb taules territorials en les diferents comarques, a la situació social generada per la COVID-19, amb dotacions extraordinàries de finançament. 9
 • 4.1.1 - Salut Ambiental
  Accions Eix
  1. Impulsar la millora contínua del suport tècnic ofert als ajuntaments amb els programes de salut ambiental del Catàleg de serveis. 3
  2. Mantenir l’oferta de programes de suport tècnic. 3
  3. Augmentar la demanda d’aquests programes i del nombre d’objectes de risc sol·licitats. 3
  4. Recollir dades per monitoritzar i conèixer els riscos per a la salut relacionats amb els programes de salut ambiental. 3
  5. Mantenir l’oferta de programes de suport econòmic de salut ambiental del Catàleg de serveis i mantenir o augmentar la dotació econòmica de cada línia. 3
  6. Augmentar la demanda d’aquests programes de suport econòmic.  3
  7. Monitoritzar i conèixer els riscos per a la salut relacionats amb els programes. 3
  8. Recollir dades per avaluar la possibilitat de convertir les subvencions en serveis. 3
  9. Participar en aquells fòrums, congressos o altres iniciatives en què es comparteix el coneixement més innovador. 3
  10. Organitzar cursos i altres activitats formatives de caire tècnic en els àmbits de les competències municipals en salut ambiental. 3
  11. Promoure la capacitació dels treballadors de les administracions locals en la gestió dels riscos per a la salut de competència municipal. 3
  12. Promoure la transformació a un format digital, al cent per cent accessible i gratuït, dels cursos de salut ambiental del Catàleg de formació de Dipsalut. 3
  13. Millorar el coneixement del personal municipal en relació amb els tràmits administratius relacionats amb les línies de suport econòmic. 3
  14. Participar en les taules i estructures interadministratives en què es genera i comparteix coneixement i es prenen decisions sobre la gestió dels riscos en salut ambiental. 3
  15. Promoure la identificació dels actors rellevants i l’elaboració dels mapes d’influències en relació amb la salut ambiental i la salut pública. 3
  16. Promoure activitats de creació i consolidació de xarxes i estructures de participació en relació amb la salut ambiental i la salut pública. 3
 • 4.1.2 - Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones
  Accions Eix
  1. Donar suport i eines d’afrontament a les persones que han viscut situacions d’alt impacte psicològic i emocional, 24 h i 365 dies, a través del Servei de Suport i Atenció Psicològica en Situacions d’Emergència dels Municipis. 3
  2. Facilitar a la població de Girona l’accés a un servei de cardioprotecció de proximitat. 3
  3. Articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i que alhora contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt a través del programa «BIC». 3
  4. Promoure l’activitat física de la població a través de les dinamitzacions dels parcs i els itineraris saludables per facilitar la promoció de l’activitat física i les habilitats per a la vida, especialment entre les persones de més edat. 3
  5. Promoure els estils de vida saludable entre infants i joves a través del Programa Sigues Tu, Eines i Actius per a la Salut, implementat als centres educatius de la demarcació de Girona.  3
  6. Promoure la criança positiva entre les famílies, especialment entre aquelles en situacions de més vulnerabilitat, a través del programa de formació Sigues Tu en Família. 3
  7. Obrir línies de suport econòmic per a la millora de les condicions i els estils de vida, adreçades als ajuntaments i a les organitzacions no lucratives (ONL). 3
  8. Oferir subvencions a consells comarcals i a consorcis d’acció o benestar social per a inversions en l’equipament dels centres d’acció social de la demarcació de Girona. 3
  9. Oferir subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. 3
  10. Oferir subvencions a ajuntaments per inversió derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. 3
  11. Oferir subvencions a entitats sense ànim de lucre per dur a terme intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona. 3
  12. Oferir accions formatives a través dels programes del Catàleg de serveis de Dipsalut. 3
  13. Oferir el Catàleg de formació de Dipsalut als professionals de l’àmbit de la salut pública, l’acció social i d’altres sectors que hi estiguin relacionats de la demarcació de Girona. 3
  14. Oferir subvencions a col·legis professionals de la salut, el benestar o l’acció social de la demarcació de Girona per a activitats de formació dels seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l’acció social. 3
 • 4.1.3 - Acció Social 
  Accions Eix
  1. Reforçar des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu el servei de teleassistència. 3
  2. Ampliar la cobertura actual mitjana al territori (7/8 %) per garantir que les persones amb més fragilitat de les comarques gironines tinguin accés al servei. 3
  3. Protegir les persones usuàries del servei i establir mecanismes especials de coordinació davant circumstàncies especials, com ara la situació de pandèmia generada per la COVID-19 o d’altres que puguin generar-se. 3
  4. Oferir una atenció proactiva basada en les necessitats de les persones usuàries i que tingui en compte els diversos nivells de suport que poden necessitar. 3
  5. Aplicar protocols específics i plans de suport que permetin atendre col·lectius diversos en funció de les necessitats: incorporació de nous col·lectius, protecció de persones en situació de maltractament, prevenció de la soledat no desitjada... 3
  6. Establir un marc de treball col·laboratiu que impulsi innovació en la prestació del servei tant en l’àmbit tecnològic, d’integració administrativa i racionalització de processos, com d’atenció qualitativa, d’acord amb les necessitats canviants de la població i les diferències existents entre el col·lectiu de gent gran o les persones amb discapacitat. 3
  7. Donar suport econòmic i acompanyament en resposta a les necessitats específiques dels col·lectius esmentats, que tinguin com a objecte reduir els factors de risc i transformar la realitat en què es troben. 3
  8. Donar suport econòmic a entitats i administracions que treballen per atendre els perfils esmentats. 3
  9. Elaborar seguiments i avaluacions dels programes, els projectes i les polítiques per tal de conèixer el grau d’adequació de les respostes institucionals i les noves necessitats que emergeixen socialment. 3
  10. Enfortir el pla de formació en l’àmbit de l’acció social i impulsar la divulgació i la transferència de coneixement entre professionals del món social en les matèries i els diferents temes d’interès del sector. 3
  11. Incorporar al Catàleg de formació de Dipsalut cursos, tallers... relacionats amb temes socials d’interès. 3
  12. Participar en els diversos espais de coordinació i treball interinstitucional, cercant la coherència en les polítiques i serveis públics i integrant les polítiques d’acció social de Dipsalut als diversos plans i programes de la Generalitat de Catalunya i a les diverses necessitats del món local. 3
  13. Establir una xarxa local, tant d’actors de l’àmbit polític com tècnic, amb vinculació al món social del territori, generant grups de treball especialitzats i interdisciplinaris que permetin desenvolupar accions coordinades amb els diversos actors del territori, d’acord amb els principis de col·laboració i complementarietat. 3
  14. Donar suport tècnic, econòmic i formatiu davant noves necessitats, i crear un grup de treball específic en l’àmbit de l’atenció a joves en situació de risc. 3
  15. Seguir impulsant, consolidant i creant noves línies, destinades a promoure la inclusió del lleure i l’ocupabilitat de les persones amb necessitats especials. 3
  16. Treballar en xarxa i en col·laboració interinstitucional per fomentar accions i projectes per a la divulgació i el reconeixement de la igualtat i la diversitat sexual. 3
  17. Fer valer les iniciatives des del món local, donant-los suport econòmic i tècnic. 3
  18. Promoure una agenda institucional basada en la sensibilitat envers la diversitat. 3
  19. Generar materials, recursos, serveis i programes de suport a la xarxa local que facilitin la dinamització d’espais. 3
  20. Donar suport econòmic als projectes de cooperació internacional impulsats al territori i intervenir en els espais de coordinació de les entitats amb la voluntat de participar en l’acompanyament i la divulgació en aquest àmbit. 3
  21. Donar suport al teixit associatiu solidari de les comarques gironines. 3
  22. Promoure les accions de cooperació internacional per a la transferència de coneixement dins el mateix organisme. 3
  23. Participar de l’estratègia en cooperació internacional del Fons Català de Cooperació. 3
 • 4.1.4 - Observatori sobre Determinants Socials i Desigualtats en Salut i Benestar
  Accions Eix
  1. Establir un mecanisme d’incorporació de dades de les fonts existents de salut i socials. 3
  2. Establir un mecanisme de recollida de dades per construir els indicadors dels quals no es disposa de dades. 3
  3. Elaborar una bateria d’indicadors que permetin monitorar les desigualtats en salut i socials de la demarcació. 3
  4. Estudiar la conveniència i viabilitat de la creació d’un índex social i un índex de salut, o bé d’un de compost. 3
  5. Publicar un portal web en què els agents socials puguin consultar la bateria d’indicadors de l’Observatori. 3
  6. Crear una xarxa de tècnics amb interès en la gestió pública basada en dades. 3
  7. Oferir accions formatives per als agents del territori. 3
 • 4.1.5 - Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Innovació
  Accions Eix
  1. Portar a terme migracions diverses: telefonia, correu electrònic al núvol i desplegament a diferents solucions Office 365, desplegament de la versió web del gestor d’expedients electrònic, actualització de les solucions Drupal (de la versió 7 a la 9) i altres migracions. 8
  2. Implementar evolucions i noves solucions: noves funcionalitats SIMSAP, adaptació periòdica a la normativa vigent d’accessibilitat (webs i aplicacions mòbils), evolució de la Seu Electrònica i el Portal de Transparència, sistema únic de gestió centralitzada d’incidències i nova web institucional, entre d’altres. 8
  3. Desenvolupar nous tràmits electrònics i actualització dels existents. 8
  4. Redissenyar o fer reenginyeria dels processos de Dipsalut per tal d’adaptar-los als nous requeriments de l’organisme. 8
  5. Dissenyar o revisar procediments administratius específics (per ser implementats en el marc del gestor d’expedients electrònic de l’organisme). 8
  6. Fer formació interna en l’àmbit de la qualitat i la gestió dels processos. Formació en models de processos/procediments. 8
  7. Actualitzar el quadre de comandament de Dipsalut. 8
  8. Estudiar sinergies amb l’Observatori sobre Determinants Socials i Desigualtats en Salut i Benestar. 8
  9. Crear un portal de dades obertes. 8
  10. Estudiar la possibilitat d’incorporar tecnologies disruptives (IA, dades massives, etc.) focalitzada a ajudar, entre d’altres, en la consecució de determinats objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el marc del Catàleg de serveis. 8
  11. Participar en projectes interadministratius, formacions i altres activitats en relació amb la innovació pública. 8
  12. Crear borses de tècnics informàtics per cobrir, com a mínim, les places vacants de la relació de llocs de treball (RLT). 8
  13. Recuperar la plaça de tècnic/a de processos (que es va amortitzar provisionalment de la RLT). 8
  14. Formar específicament les noves incorporacions per tal de contribuir a alleugerir les corbes d’aprenentatge en el marc del nou lloc de treball. 8
  15. Activar aquelles accions d’acompanyament que es considerin necessàries per mantenir i potenciar l’actual esperit d’equip un cop incorporats els nous companys. 8
 • 4.1.6 - Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització
  Accions Eix
  1. Licitar i realitzar els tràmits de contractació corresponents en totes aquelles matèries que pertoquin. 8
  2. Incorporar clàusules socials i mediambientals en totes les licitacions de l’organisme i alinear les licitacions amb els objectius de desenvolupament sostenible de les nacions unides. 7
  3. Incorporar clàusules socials i mediambientals en totes les licitacions que es tramitin a l’organisme, especialment com a requeriments dels productes o serveis o condicions especials d’execució. 7
  4. Incorporar els objectius de desenvolupament sostenible de les nacions unides en totes les licitacions de l’organisme. 7
  5. Agrupar línies de subvenció per optimitzar el nombre d’expedients de subvenció i la seva gestió. 8
  6. Reduir el nombre i la importància de les incidències detectades als controls interns anuals de l’organisme. 8
  7. Resoldre incidències detectades. 8
  8. Disposar de plantilles automatitzades per als procediments més importants. 8
  9. Analitzar en cada licitació el sistema òptim de configuració del contracte (tracte successiu - quantitat determinada). 8
  10. Establir anualment un pla de tancament pressupostari alineat amb el calendari facilitat per Intervenció. 8
  11. Millorar el pla de formació intern de Dipsalut. 8
  12. Establir un pla de carrera del personal i el seu creixement. 8
  13. Establir un protocol intern per a la implantació parcial del teletreball. 8
  14. Cobrir amb la màxima agilitat les vacants de l’organisme previstes a les relacions de llocs de treball corresponents. 8
 • 4.2 - SUMAR
  Accions Eix
  1. Reduir els efectes de la crisi sanitària de la COVID-19 en els usuaris dels serveis, i mantenir els estàndards de qualitat i dignitat. 9
  2. Protegir els treballadors amb les mesures de sanitat necessàries per fer front a la COVID-19, amb la voluntat que puguin desenvolupar la seva feina amb professionalitat i seguretat. 9
  3. Orientar en totes les àrees en l’objectiu comú d’adaptar-nos durant l’any 2021 als canvis produïts per la pandèmia. 9
  4. Consolidar el servei de SUMAR a tot el territori de Catalunya, treballant perquè sigui l’instrument i el mitjà de totes aquelles institucions que en vulguin ser sòcies. 3
  5. Treballar la sinergia en l’àmbit dels serveis socials amb Dipsalut (Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona). 8
  6. Potenciar la contractació de serveis a empreses del tercer sector social. 3
  7. Potenciar la presència de SUMAR i dels seus socis als espai de l’organització europea, European Social Network (ESN). 3
  8. Potenciar l’impuls dels projectes tecnològics en l’àmbit social. 3
  9. Posicionar SUMAR com a partner que crea valor afegit als seus socis. 3
  10. Participar en els actes dels diferents centres i serveis que es gestionen, així com en les diferents actuacions (jornades, congressos o missions empresarials) organitzades pels agents i actors estratègics del sector. 3
  11. Participar en la taula d’experts per a l’impuls de l’autonomia personal del Departament de Treball, Afers Socials i Família. 3
  12. Participar en el Consell de la Gent Gran de Catalunya i el PIAISS (Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària), regulats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 3
  13. Participar en l’elaboració del Pla Estratègic del Serveis Socials 2020-2024 3
  14. Potenciar la presència de SUMAR a les xarxes socials. 3
  15. Consolidar el butlletí digital mensual. 3
  16. Participar com a ponents en jornades especialitzades. 3
  17. Consolidar la jornada anual d’ACP (atenció centrada en la persona de qualitat) de SUMAR. 3
  18. Transformar l’Equip d’Innovació Estratègic (EIE) en l’EIE COVID, un equip de professionals multidisciplinaris especialitzat per gestionar la COVID-19 pels diferents centres i serveis de SUMAR.  9
  19. Redissenyar el pla de formació de SUMAR, per oferir una formació especialitzada per poder afrontar els rebrots de la COVID-19 a dins els centres. Oferir formació en els protocols d’atenció indirecta i en gestió emocional. 9
  20. Impulsar la norma de qualitat de gestió centrada en la persona, de creació pròpia, per avaluar els nivells dels centres que treballen des de l’inici de la gestió per part de SUMAR fins a aconseguir un model de gestió centrada en la persona. 3
  21. Definir les línies estratègiques per garantir un bon model sanitari d’intervenció a les residències, que, d’acord amb el model propi d’atenció a les persones, vetlli perquè els usuaris i les famílies rebin una atenció de qualitat per part de metges i infermeres, i que garanteixi una certa homogeneïtat en totes les residències de gent gran de SUMAR. 3
  22. Dissenyar un nou model de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) codissenyat amb els socis membres de SUMAR, per treballar de manera conjunta els pilars bàsics pel que fa a la provisió del servei i a la producció mateixa. 3
  23. Presentar l’AEGERUS ACP, una eina de gestió informàtica feta a mida per a les residències de SUMAR. 3
  24. Implementar l’aplicació informàtica pròpia de gestió de compres a tots els centres gestionats. 3
  25. Implementar l’aplicació informàtica pròpia de gestió de manteniment i infraestructures a tots els centres gestionats. 3
  26. Promoure la consultoria i la formació per al sector de la gent gran, i també altres àmbits que des dels governs locals siguin sol·licitats a SUMAR.  3
  27. Desenvolupar les oficines d’atenció a la gent gran, per donar cobertura a totes les persones grans de poblacions rurals. 3
  28. Implementar el model d’innovació lead to change, a partir d’un treball conjunt d’inspiració, exploració i prototipatge i escalament. 3
  29. Potenciar el desenvolupament de la plataforma GESS, mantenint els recursos que s’hi destinen. 3
  30. Incorporar de manera permanent tècniques no farmacològiques per a l’atenció a les persones grans dels centres de SUMAR. 3
  31. Potenciar la investigació i els estudis especialitzats (explotació de dades d’enquestes de satisfacció per establir comparatives).  3
  32. Potenciar la difusió de la cartera de serveis de SUMAR. 3
  33. Potenciar la gestió del coneixement entre les administracions i les entitats del tercer sector. 3
  34. Revisar els diferents processos administratius i jurídics de SUMAR. Establir nous mecanismes i accions de millora. 8
  35. Revisar i automatitzar informàticament processos administratius al Navision per agilitzar el temps de resposta. 8
  36. Consolidar l’administració electrònica a SUMAR, que alhora inclou el disseny, la creació i la implementació d’un projecte de gestió documental digitalitzat, així com les actualitzacions pertinents. 8
  37. Consolidar el Registre General de SUMAR, estructurant els processos d’interoperabilitat entre les àrees de l’empresa per tal que tots els documents que s’emetin i es rebin estiguin registrats degudament. 8
  38. Posar en marxa un model de gestió propi de relació entre els diferents centres i serveis de SUMAR i els Serveis Centrals de l’organització.  8
  39. Plantejar un model personalitzat per centre en temes de manteniment preventiu. 8
  40. Dissenyar i implantar un quadre de comandament integral tot definint els indicadors de gestió considerats clau. 8
  41. Estudiar un nou model logístic, per a la recepció, l’emmagatzematge i la distribució de tots els productes que es compren. Pensar en la necessitat de disposar d’un magatzem central especialitzat amb equips de protecció individual (EPI) i material divers per fer front a la COVID-19. 9
  42. Establir un sistema d’inventari d’equipaments dels centres gestionats. 8
  43. Consolidar la implementació del Projecte Corporate Compliance i establir els procediments de revisió periòdics dels protocols i del codi ètic de SUMAR. 8
  44. Finalitzar la implementació del Projecte Corporate Compliance. 8
  45. Crear, dissenyar i implementar una nova Àrea TIC professionalitzada en l’àmbit organitzatiu. 8
  46. Actualitzar el maquinari (hardware) i el programari (software) obsolets dels centres gestionats. 8
  47. Millorar la infraestructura de telecomunicacions tant dels Serveis Centrals com dels centres gestionats per permetre la implementació de noves eines que facilitin tant el treball presencial com el teletreball. 8
  48. Evolucionar l’aplicació informàtica pel que fa a manteniment normatiu. 8
  49. Avaluar la qualitat del servei d’atenció domiciliària per mitjà d’una enquesta, per implementar millores 8
  50. Recuperar la implantació del Pla d’Acompanyament i Millora als nous serveis del SAD i a l’Àrea de Violència. 8
  51. Reprendre el Pla d’Acompanyament i Millora a l’Àrea de Gent Gran i als Serveis Centrals. 8
  52. Incorporar millores de condicions del Conveni col·lectiu de residències pel que fa als caps de setmana i festius. 8
  53. Dissenyar i implantar el Pla de Formació i Gestió del Coneixement 2021-2022, prestant una atenció especial a la formació en relació amb la COVID-19 i a la captació dels professionals de la matèria. 9
  54. Recuperar la implantació de la gestió del temps de treball, amb el compliment de la normativa vigent sobre el registre de la jornada per part de tots els treballadors. 8
  55. Reduir l’absentisme, a partir de l’aplicació d’accions del Pla de Gestió de l’Absentisme. 8
  56. Implantar millores i automatització de processos a l’Àrea de Gestió de Persones. 8
  57. Desenvolupar i implantar la nova organització de prevenció de riscos laborals mitjançant el Servei de Prevenció propi, prestant una atenció especial als nous protocols i actuacions en relació amb la COVID-19. 9
  58. Establir aliances locals i internacionals per potenciar la captació de coneixement. 3
  59. Potenciar la presència a l’European Social Network (ESN), la xarxa europea de serveis socials. 3
  60. Estudiar la viabilitat de la presentació d’algun projecte europeu. 3
  61. Assistir a fires o jornades especialitzades. 3
  62. Visitar o estudiar casos d’èxit extrapolables a l’activitat de SUMAR. 3
  63. Continuar amb la participació en missions fora de Catalunya per conèixer altres realitats i maneres de fer pel que fa al sector de la gent gran i poder aportar coneixement nou i disseny de nous serveis. 3

5. - Territori i Sostenibilitat

 • 5.1 - Medi Ambient
  Accions Eix
  1. Assistir els ajuntaments per al pas cap al Pacte d’alcaldes per al clima i l’energia. 3
  2. Donar suport econòmic i tècnic als ajuntaments per a l’execució de les accions planificades en els PAESC (plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima). 3
  3. Col·laborar amb el servei de Programes Europeus per a l’execució de les inversions en matèria d’energia incloses en els projectes finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 3
  4. Fomentar l’eficiència energètica i les energies renovables en edificis del sector residencial. 3
  5. Fomentar l’autoconsum fotovoltaic compartit. 3
  6. Ajudar en la implantació de comunitats energètiques intel·ligents en l’àmbit rural. 3
  7. Donar suport per a la implantació de plantes de biogàs a partir de residus ramaders, fangs de depuradora i altres residus. 3
  8. Implantar el programa «Diputació de Girona, neutra en carboni». 3
  9. Posar en funcionament oficines de transició energètica al territori. 3
  10. Prestar assistència tècnica als ajuntaments per a la implantació de sistemes de recollida de residus porta a porta i de pagament per generació. 3
  11. Prestar assistència tècnica als ajuntaments per trobar els millors destins per al reciclatge de materials. 3
  12. Prestar assistència tècnica i econòmica als ajuntaments per a la conservació del medi natural i la compatibilització de l’ús social amb la conservació de la biodiversitat. 3
  13. Prestar assistència tècnica als ajuntaments per aplicar solucions alternatives a l’ús de glifosat en zones verdes. 3
  14. Dotar de suport econòmic els consorcis gestors d’espais naturals per consolidar les seves estructures i potenciar la seva acció de conservació del territori i de desenvolupament local. 3
  15. Dotar de suport econòmic les organitzacions no lucratives que actuen com a entitats de custòdia del territori per conservar la biodiversitat. 3
  16. Promocionar l’aprovació de la futura Reserva de la Biosfera de la Costa Brava. 3
  17. Posar a punt i aplicar metodologies per a la prevenció i el control d’espècies exòtiques invasores. 3
  18. Prestar suport tècnic i econòmic als ajuntaments per a la gestió sostenible dels boscos. Potenciar els Fons de Millores dels boscos catalogats d’utilitat pública. Crear reserves forestals en boscos madurs. Potenciar la ramaderia extensiva en pastures comunals. Promoure les figures de gestió forestal conjunta i l’aprofitament energètic de la biomassa per ajudar a la viabilitat econòmica de la gestió forestal. 3
  19. Prestar suport tècnic i econòmic als ajuntaments per al compliment de llurs obligacions en prevenció d’incendis establertes en la normativa vigent. 3
  20. Col·laborar amb els bombers de la Generalitat i els ajuntaments per al manteniment de la xarxa de dipòsits per a la lluita contra incendis forestals. 3
  21. Donar suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) en les seves funcions de prevenció d’incendis. 3
  22. Gestionar les finques forestals de propietat de la Diputació de Girona. 8
  23. Prestar suport a projectes per a la disminució d’agroquímics, la millora d’hàbitat de fauna útil i la producció ecològica o integrada, d’acord amb associacions agràries. 3
  24. Col·laborar amb l’IRTA (l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) per a la innovació i extensió de bones pràctiques en el sector agrari. 3
  25. Establir acords amb associacions agràries i donar suport a projectes d’implantació d’explotacions ramaderes extensives de races autòctones. 3
  26. Racionalitzar les subvencions a fires agràries. 3
  27. Dur a terme el seguiment i l’execució del Pla de Conservació del Parc Natural del Montseny i l’execució del projecte «LIFE tritó». 3
  28. Gestionar la finca del Matagalls, propietat de la Diputació. 3
  29. Consolidar una xarxa de boscos madurs a evolució natural dins del PN Montseny 3
  30. Donar suport per a l’adaptació dels boscos del Montseny al canvi climàtic. 3
  31. Prevenir incendis forestals dins del PN Montseny. 3
  32. Donar suport a la ramaderia extensiva al Montseny. 3
  33. Donar suport al manteniment de la xarxa viària d’ús públic i estratègica del Parc Natural del Montseny. 3
  34. Col·laborar amb els ajuntaments del Parc per al funcionament dels punts d’informació i centres d’interpretació del PN Montseny. 3
  35. Mantenir la xarxa de senders senyalitzats dins del Parc del Montseny. 3
  36. Impulsar el programa educatiu «El Montseny a l’escola». 3
  37. Prestar suport econòmic als sectors residencial, serveis i agrari del Parc Natural i Reserva de la Biosfera per impulsar inversions destinades a millorar-ne la sostenibilitat. 3
  38. Executar el Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de Biosfera del Montseny. 3
  39. Dur a terme accions de custòdia i gestió de la cartografia urbana 1:1.000 en possessió de la Diputació, i cedir-la als ajuntaments i particulars prèvia demanda. 3
  40. Prestar suport a l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) per actualitzar la cartografia de delimitació municipal. 3
  41. Subvencionar els ajuntaments per a l’elaboració de cartografia ambiental. 3
  42. Dissenyar i implantar un sistema d’informació geogràfica (SIG) per a la gestió d’expedients de Medi Ambient. 3
  43. Publicar al SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) les cartografies temàtiques generades o impulsades pel servei de Medi Ambient de la Diputació. 3
  44. Dur a terme la convocatòria de subvencions del programa «Del mar als cims». 3
  45. Dur a terme la convocatòria de subvencions del programa «Tallers ambientals». 3
  46. Elaborar el programa educatiu «Descoberta de l’entorn natural de l’escola». 3
  47. Dur a terme l’elaboració i la cessió d’exposicions itinerants i eines pedagògiques a les entitats d’educació ambiental. 3
  48. Participar en projectes europeus per col·laborar en la formació universitària en matèries sobre territori, paisatge, canvi climàtic i d’altres de caire ambiental. 3
  49. Elaborar l’edició de materials de sensibilització ambiental. 3
  50. Organitzar jornades i cursos sobre temes ambiental dirigits a tècnics i càrrecs electes municipals. Organitzar anualment els Tallers per a educadors ambientals. 3
  51. Impulsar la creació de cicles de sessions en línia sobre la transició energètica i accions mediambientals. 9
  52. Renovar l’espai web per tal de poder habilitar dos nous espais de compra de proximitat i recursos pedagògics en línia, amb motiu de la situació provocada per la COVID-19. 9
 • 5.2 - Xarxa Viària
  Accions Eix
  1. Establir programes de conservació i millora de la seguretat viària amb una certa periodicitat de cada acció.  3
  2. Elaborar plecs tècnics per implementar els programes de conservació i millora de la seguretat viària.  3
  3. Elaborar un pla zonal de carreteres.  3
  4. Promoure convenis de cessió de trams descatalogables de carreteres. 3
  5. Subscriure amb els ajuntaments convenis relatius al tractament superficial asfàltic per arranjar camins municipals.  3
  6. Elaborar estudis previs a la redacció d’un projecte (estudis informatius, estudis hidràulics, etc.). 3
  7. Redactar projectes de millora de les carreteres. 3
  8. Gestionar la restitució de serveis afectats per les obres. 3
  9. Executar direccions d’obres de millora de les carreteres. 3
  10. Desplegar la xarxa de fibra òptica a la demarcació. 2
 • 5.3 - Programes Europeus
  Accions Eix
  1. Gestionar operacions dels eixos 4 i 6 del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020», primera convocatòria, operació GO03-000003, «Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d’estella». 3
  2. Gestionar operacions dels eixos 4 i 6 del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020», primera convocatòria, operació GO03-000042, «Eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i d’edificis d’entitats locals». 3
  3. Gestionar operacions dels eixos 4 i 6 del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020», primera convocatòria, operació GO03-000062, «Renovació de museografies de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona». 4
  4. Gestionar operacions dels eixos 4 i 6 del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020», primera convocatòria, operació GO03-000064, «Xarxa d’itineraris turístics pedalables i vies verdes». 3
  5. Gestionar operacions dels eixos 4 i 6 del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020», segona convocatòria, PR15-011843, «“GiraEfi”. Millora de l’eficiència energètica de la demarcació de Girona». 3
  6. Gestionar operacions dels eixos 4 i 6 del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020», segona convocatòria, PR15-011845, «“DifNat”. Equipaments per a la difusió d’espais naturals protegits de les comarques de Girona».  3
  7. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Coordinació del PECT de la primera convocatòria en els àmbits de la innovació, del turisme, de la gestió de l’aigua, de la salut i de la cultura «Girona, ecosistema innovador» (001-P-000022). 3
  8. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Coordinació del PECT de la primera convocatòria en els àmbits de la innovació, del turisme, de la gestió de l’aigua, de la salut i de la cultura «Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa» (001-P-000042). 3
  9. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Coordinació del PECT de la primera convocatòria en els àmbits de la innovació, del turisme, de la gestió de l’aigua, de la salut i de la cultura «Girona, regió sensible a l’aigua» (001-P-000082). 3
  10. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Coordinació del PECT de la primera convocatòria en els àmbits de la innovació, del turisme, de la gestió de l’aigua, de la salut i de la cultura «Girona, regió saludable» (001-P-000323). 3
  11. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Coordinació del PECT de la primera convocatòria en els àmbits de la innovació, del turisme, de la gestió de l’aigua, de la salut i de la cultura «Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial» (001-P-000482). 4
  12. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Presentació de sol·licituds al PECT de la segona convocatòria en els àmbits de l’alimentació, la transició energètica, la innovació social i el patrimoni «Girona, sistema alimentari sostenible» (001-P-002062). 3
  13. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Presentació de sol·licituds al PECT de la segona convocatòria en els àmbits de l’alimentació, la transició energètica, la innovació social i el patrimoni «Xarxes de territoris rurals intel·ligents» (001-P-002063). 3
  14. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Presentació de sol·licituds al PECT de la segona convocatòria en els àmbits de l’alimentació, la transició energètica, la innovació social i el patrimoni «Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni» (001-P-002064). 3
  15. Gestionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020»: Presentació de sol·licituds al PECT de la segona convocatòria en els àmbits de l’alimentació, la transició energètica, la innovació social i el patrimoni «Girona, patrimoni actiu» (001-P-002065). 4
  16. Subvencionar els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells esportius de la demarcació de Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea. 4
  17. Donar suport a les àrees de la corporació que presenten projectes a les diverses convocatòries de la Unió Europea («Poctefa», «»Horizon 2020», «Interreg Med», etc.). 3
  18. Donar suport a entitats de les comarques de Girona que porten a terme accions d’informació i difusió dels valors i dels programes de la Unió Europea. 4
  19. Dur a terme seminaris i conferències d’informació i difusió dels programes i accions principals de la Unió Europea amb incidència directa al món local de les comarques de Girona. 4
 • 5.4 - SEMEGA
  Accions Eix
  1. Millorar i expandir la recollida de dades del control lleter per part dels controladors. 5
  2. Assistir a les trobades anuals de controladors com a eina d’unificació de criteris en l’àmbit de Catalunya. 5
  3. Incorporar explotacions que encara no formin part del programa de control lleter.  5
  4. Millorar el programa informàtic de control lleter en relació amb la FEFRIC (Federació Frisona de Catalunya) per donar més servei de retorn als ramaders i agilitzar la feina de processament de dades.  5
  5. Col·laborar amb els ramaders de l’AFRIGI (Associació Frisona de Girona) en el Programa de Testatge de Sementals d’Aberekin.  5
  6. Elaborar noves edicions anuals del pla de subvenció del genotipatge cofinançat amb els ramaders. 5
  7. Elaborar acoblaments informatitzats en explotacions de la província.  5
  8. Dur a terme un seguiment de les inquietuds del sector lleter de les comarques gironines. 5
  9. Incorporar millores en bioseguretat.  5
  10. Fer el màxim de revisions de sales de munyir per tal de millorar la qualitat de la llet. 5
  11. Crear un programa de control de l’estat sanitari de la granja mitjançant anàlisis semestrals de llet de tanc. 5
  12. Accions d’educació en qualitat de la llet.  5
  13. Assistir a les juntes i assemblees de l’ANCRI (Associació Nacional de Criadors d’Ovins de Raça Ripollesa).  5
  14. Prestar suport administratiu i de manteniment del llibre genealògic de la raça al servidor de SEMEGA. 5
  15. Millorar la raça ripollesa: on el nucli de selecció és el de l’Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa de Mas Pauet de Jafre. 5
 • 5.5 - Consorci de les Vies Verdes de Girona
  Accions Eix
  1. Desenvolupar el projecte «Bicitranscat».  3
  2. Desenvolupar els set projectes de creació de nova via verda del FEDER - TES. 3
  3. Ampliar la xarxa; desenvolupar els tres projectes FEDER: Girona (Gironès) - Banyoles - Serinyà (Pla de l’Estany); Olot - Ripoll, Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) - la Vall de Bianya (Garrotxa), i Ripoll - Campdevànol (Ripollès).  3
  4. Incorporar a la gestió ordinària les noves rutes executades per la Generalitat: via ciclista del Ter (Sant Joan de les Abadesses - Setcases); carril bici Riudellots de la Selva - Campllong, i via ciclista de Santa Pau. 3
  5. Crear nous serveis de mobilitat sostenible (aparcaments de bicicletes i portabicicletes). Coordinació de propostes amb ADIF i ajuntaments.  3
  6. Facilitar la cooperació transfronterera multimodal (modes d’accés, informació, desenvolupament d’aplicacions). 3
  7. Col·laborar amb entitats promotores de la mobilitat sostenible, el cicloturisme, la salut pública, etc.: Fundación de los Ferrocarriles Españoles i entitats promotores de vies verdes de l’Estat espanyol; Asociación Europea de Vías Verdes (EGWA) i European Cyclist Federation; Ciclosfera, Mesa de la Bicicleta; Mou-te en Bici; GEiEG; Dipsalut... 3
  8. Cedir bicicletes adaptades a entitats. 3
  9. Millorar la mobilitat i la informació sobre l’entorn dirigida a persones amb discapacitat visual en la Ruta del Tren Petit. 3
  10. Crear rutes complementàries, vinculades a la xarxa principal, amb accés i interpretació al patrimoni gironí (PECT).  3
  11. Revisar el projecte «Els secrets de les vies verdes de Girona», per actualitzar els recorreguts antics i incorporar nous recorreguts. 3
  12. Introduir totes les dades cartogràfiques al programa informàtic QGIS, per tal de desenvolupar eines d’innovació oberta.  3
  13. Crear formularis i bases de dades per dotar d’informació les rutes de l’aplicació (descripcions, característiques, senyalització, imatges, etc.).  3
  14. Crear el nou gestor de rutes en comú amb socis del projecte PECT. 3
  15. Introduir els circuits de les rutes al canal propi d’Instamaps. 3
  16. Fer estudis per incorporar aplicacions per a la promoció turística de l’entorn de la xarxa: boscos terapèutics propers a la via verda. 3
  17. Aconseguir una aportació més àmplia i estable de la Diputació de Girona al pressupost ordinari del Consorci. 3
  18. Adequar les quotes dels ajuntaments a les necessitats del manteniment ordinari de les rutes per part del Consorci. 3
  19. Dur a terme actuacions de manteniment generals regulars: desbrossar i netejar marges, buidar papereres, i netejar i perfilar cunetes i vorals. 3
  20. Dur a terme el manteniment i la reparació del mobiliari i del ferm. 3
  21. Dur a terme el manteniment i la reparació de la senyalització, vertical i horitzontal (pintura). 3
  22. Efectuar accions puntuals de millora gestionades amb cada municipi. 3
  23. Dur a terme les millores necessàries a causa d’imprevistos o accidents. 3
  24. Promoure les noves rutes a través de publicacions a xarxes socials i webs (www.viesverdes.cat i www.bicitranscat.cat) del Consorci i de les entitats col·laboradores. 3
  25. Promoure les publicacions en mitjans de comunicació generalistes, nacionals i internacionals. 3
  26. Elaborar campanyes de publicitat (nous anuncis, bàners...). 3
  27. Promocionar les noves rutes (i rutes en general): Organització de viatges de premsa (press trips) i viatges de familiarització (fam trips) propis i en col·laboració amb entitats de promoció (Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Agència Catalana de Turisme, etc.).  3
  28. Promocionar les noves rutes (i rutes en general): Participació en fires, jornades, tallers... 3