Relació de contractes

Des del 18 de setembre de 2015 existeix l'obligació de comunicar al Registre Públic de Contractes les dades i els documents dels contractes públics que s'adjudiquin incloent-hi els contractes menors.

En aquest apartat trobareu la informació relativa als contractes subscrits per la Diputació de Girona, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, els lots, les pròrrogues i les eventuals resolucions anticipades. 

També hi trobareu informació relativa als contractes menors (contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes) que es van adjudicant al llarg de l'any. 

Per veure la relació de contractes de la Diputació de Girona cal accedir al Registre Públic de Contractes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir una resposta al més acurada possible, heu de precisar els vostres criteris de cerca del Registre Públic de Contractes

Ves al Registre Públic de Contractes

Si el que busqueu és una licitació en curs visiteu el Perfil del contractant de la Diputació de Girona.

Ves al Perfil del contractant de la Diputació de Girona

 

Relació de contractes (2018-2022)

 

Codi Expedient Tipus de contracte Procediment Descripcio del contracte Import Adjudicació Nom Adjudicatari Data Adjudicació
2016/3820 5. SERVEIS Basat en acord marc Acord Marc, amb únic adjudicatari, del contracte privat d'assegurança col•lectiva d'assistència sanitària dels empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona 1,206,802.08€  FIATC, MUTUA DE SEGUROS GENERALES 25/01/2018
2017/7035 5. SERVEIS Obert "contractació del servei d'assistència tècnica i desenvolupament de l'aplicatiu ""Sitmun""" 16,000.00€  CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL 26/01/2018
2017/7035 5. SERVEIS Obert "contractació del servei d'assistència tècnica i desenvolupament de l'aplicatiu ""Sitmun""" 16,350.00€  CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL 26/01/2018
2017/7750 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament per a l'adquisició de llicències de Microsoft Office Professional Plus 2016 Open No Level Government 35,542.00€  INFORDISA, S.A. 07/02/2018
2017/6473 1. OBRES Obert Contractació de l'obra de condicionament d'un tram de la carretera GI-V-6612, des del Vescomptat de Cabanyes fins l'enllaç de la carretera C-31. 396,372.36€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 08/02/2018
2016/6033 5. SERVEIS Obert ADSL i FTTH de la Diputació de Girona, Conservatori de Música Isaac Albéniz i Dipsalut 5,952.00€  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 15/02/2018
2016/6033 5. SERVEIS Obert Telefonia fixa i mòbil de la Diputació de Girona,Conservatori de Música Isaac Albéniz, Dipsalut i Xarxa Local de Municipis (XALOC) 77,526.07€  VODAFONE ESPAÑA, SA 15/02/2018
2016/3820-1 5. SERVEIS Basat en acord marc Acord Marc, amb únic adjudicatari, del contracte privat d'assegurança col•lectiva d'assistència sanitària dels empleats i els seus familiars de la Diputació de Girona 581,225.76€  FIATC, MUTUA DE SEGUROS GENERALES 20/02/2018
2017/8496 5. SERVEIS Obert Servei de cursos de formació en infprmàtica i TIC per al servei de Biblioteques 27,200.00€  CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA, SA 20/02/2018
2017/7949 5. SERVEIS Obert Contractació d'assegurances de la flota de vehicles de la Diputació de Girona 38,560.00€  Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros 22/02/2018
2017/6829 5. SERVEIS Obert "contractació del servei d'assistència tècnica per a la gestió dels perfils institucionals ""ddgi Diputació de Girona"" a les xarxes socials" 20,000.00€  Becom Serveis de Comunicació 01/03/2018
2018/1568 5. SERVEIS Menor "Producció exposició ""Anacronismes""" 3,628.51€  MODUL MUSEOGRAFIA I PRODUCCIO D'EXPOSICIONS SL 05/03/2018
2018/1965 5. SERVEIS Menor "Treballs d'impremta exposició ""Anacronismes""" 3,144.74€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 05/03/2018
2018/1155 5. SERVEIS Menor Servei de maquetació del volum núm. 42 de la col.lecció Josep Pla 1,650.00€  Isabel Reixach Fernàndez 11/03/2018
2018/1595 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de la renovació de la base de dades de la plataforma SABI 3,060.37€  INFORMA D&B, SA 11/03/2018
2018/604 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de manteniment de les llicències del programa Autocad d'Autodesk 9,283.40€  SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 11/03/2018
2018/1477 5. SERVEIS Menor Servei d'estudis de viabilitat i projectes executius per instal.lar calderes de biomassa als municipis de Llagoster, Hostalric i Tortellà 12,004.00€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 20/03/2018
2018/1925 5. SERVEIS Menor Servei d'Assessorament per a l'elaboració del projecte executiu pe a instal.lacions solars fotovoltiques als municipis de Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Pont de Molins i Ventallò 7,400.00€  Audit Energia, SL 20/03/2018
2018/2046 5. SERVEIS Menor Servei d'edició i emmagatzematge de les publicacions de la Diputació de Girona 15,000.00€  Nordest Llibres SL 20/03/2018
2017/7506 5. SERVEIS Obert Contractació d'una assistència tècnica per a la col•laboració amb la intervenció General de la Diputació de Girona en la realització de treballs de control financer corresponent als exercicis 2018 i 2019 46,950.00€  GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, SA 22/03/2018
2017/7512 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adquisició de lligants asfàltics per a les brigades mòbils de conservació de carreteres de la Diputació de Girona perquè puguin desenvolupar les tasques d'asfaltatge i conservació de les carreteres de la xarxa viària de la Diputació que tenen encomanades i que els hi són pròpies; així com per poder assistir als municipis en el tractament superficial dels camins amb el quals s'estableixi un conveni, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 324,800.00€  Probisa Productos Bituminosos, SLU 22/03/2018
2018/1938 5. SERVEIS Menor Servei de digitalització del Fons Bibliogràfics de les biblioteques de les comarques gironines o de capçaleres de premsa local d'interés 3,634.00€  DINSER SERVICIOS INFORMATICOS, SL 27/03/2018
2018/2048 5. SERVEIS Menor Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la comarca de la Selva 1,395.00€  Eduard Colomé Ribas 27/03/2018
2018/2050 5. SERVEIS Menor Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la comarca de la Selva 1,813.50€  Olga López Colomer 27/03/2018
2018/2057 5. SERVEIS Menor Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la cormarca de l'Alt Empordà 2,371.50€  Ramirez-Saavedra, SCP 27/03/2018
2018/2063 5. SERVEIS Menor Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de les comarques de Pla de l'Estany i del Gironès 1,240.00€  Maria Paola Abelli Carmignani 27/03/2018
2018/2071 5. SERVEIS Menor Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de Salt 992.00€  Xavier Huguet Santirso 27/03/2018
2018/2076 5. SERVEIS Menor Servei d'intermediació en l'àmbi de l'habitatge de Salt 1,116.00€  Maria Soler de Morell Serra 27/03/2018
2018/2553 5. SERVEIS Menor "Servei de producció del mobiliari de l'exposició ""Album il.lustrat""" 5,877.52€  MODUL MUSEOGRAFIA I PRODUCCIO D'EXPOSICIONS SL 27/03/2018
2018/2915 5. SERVEIS Menor Servei de reparació de la màquina clima Uniflair al Centre de Càlcul de la Creueta 14,780.18€  INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, S.L. 27/03/2018
2018/718 5. SERVEIS Menor Servei de lloguer de l'equipament audiovisual i assistència tècnica dels concerts del Pati Cultural-2018 3,140.00€  ICMEDIA PRODUCCIONS I REALITZACIONS AUDIOVISUALS 28/03/2018
2017/7506 5. SERVEIS Obert Contractació d'una assistència tècnica per a la col•laboració amb la intervenció General de la Diputació de Girona en la realització de treballs de control financer corresponent als exercicis 2018 i 2019 42,000.00€  EFIAL CONSULTORIA, SL 19/04/2018
2017/7506 5. SERVEIS Obert Contractació d'una assistència tècnica per a la col•laboració amb la intervenció General de la Diputació de Girona en la realització de treballs de control financer corresponent als exercicis 2018 i 2019 44,950.00€  GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL 19/04/2018
2017/7506 5. SERVEIS Obert Contractació d'una assistència tècnica per a la col•laboració amb la intervenció General de la Diputació de Girona en la realització de treballs de control financer corresponent als exercicis 2018 i 2019 30,760.20€  UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL Auditoria-Consultoria 19/04/2018
2018/1540 5. SERVEIS Menor Servei de curs de formació tècnica específica d'habitatge i arquitectura, per als arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona 6,975.21€  Col.legi Arquitectes Catalunya Escola Sert 19/04/2018
2018/1772 5. SERVEIS Menor Servei d'impressió de 450 guies d'actuació en control intern, 350 unitats en llengua Catalana i 100 unitats en llengua Castellana 7,425.00€  ARTS GRAFIQUES CANTALOZELLA SA 19/04/2018
2018/1864 5. SERVEIS Menor Servei de manteniment de l'instal.lació de climatització a l'edifici principal de la Diputació, Aula Magna i Auditori de la Casa de Cultura 12,644.20€  REFRIGERACION CASASSAS,S.A. 19/04/2018
2018/1880 5. SERVEIS Menor Servei d'elaboració del contingut pedagògic i el disseny gràfic d'una exposició itinerant al Montseny sobre l'adaptació al canvi climàtic 9,050.00€  UBIK MEDIACIEN, SL 19/04/2018
2018/2485 5. SERVEIS Menor Servei de projecte museogràfic, disseny gràfic i maquetació d'una exposició itinerant sobre àlbums il.lustrats per a les biblioteques públiques gironines 3,850.00€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 19/04/2018
2018/3183 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 7 aforadors amb 12 carcasses protectores per a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Girona 9,771.00€  DISTRIBUCIONS L.Y.F. VIC, SL 19/04/2018
2018/3531 5. SERVEIS Menor Servei d'impressió de políptics de tres models diferents per a les guies de literatura de 2018 i la guia exposició àlbum 3,318.00€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 19/04/2018
2018/3639 5. SERVEIS Menor Servei d'elaboració d'estudis de viabilitat i projectes executius per instal.lar calderes de biomassa als municipis de Camprodon, Osor i Sant Julià de Ramis 7,300.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 19/04/2018
2018/3651 5. SERVEIS Menor Servei d'elaboració d'auditories energètiques de l'enllumenament públic dels municipis de Sant Pere Pescador i Riudarenes 8,083.20€  APPLUS ENERGY, SL 19/04/2018
2018/4038 5. SERVEIS Menor Servei de simplificació del càlcul d'emissions de GEH pel control de proveïdors i elaboració de la petjada de carboni a la Diputació de Girona 2,985.00€  XÈNIA ILLAS LINARES 19/04/2018
2018/4160 5. SERVEIS Menor Servei de Difusió publicitària de 24 càpsules televisives per difondre els productes de Girona Excel.lent 12,000.00€  FRAME GIRONA, SL 26/04/2018
2018/983 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc Aquisició quatre vehicles nous per al Servei de Xarxa Viària 74,444.66€  ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL 26/04/2018
2018/1686 5. SERVEIS Menor Servei d'organització dels tastos del Girona Excel.lent 3a. Edició 9,075.00€  Salvador Garcia Arbós 27/04/2018
2018/4228 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 5.000 gorres per als Jocs Emporion 2018 4,950.00€  MARTI PAGES LLUIS 27/04/2018
2018/3031 5. SERVEIS Menor Servei d'enregistrament audiovisual i gràfic dels tastos de la 3a edició del Girona Excel.lent 6,170.00€  David Sanchez Calafell 02/05/2018
2018/4158 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària de 1.285 falques de publicitat del Girona Excel.lent a l'emissora Fem Girona- La Xarxa 8,995.00€  GIRONA RADIO SL 02/05/2018
2018/4191 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de lones informatives per a la campanya Pla de Monuments-2018 3,267.00€  DOS IXS-E 02/05/2018
2018/4222 5. SERVEIS Menor Servei de lloguer de 2 mòduls d'expositors a B>Delicious 2018 al Saló B-Travel de Fira de Barcelona, sota la marca del segell de qualitat agroalimentaria Girona Excel.lent 9,090.00€  FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA 02/05/2018
2018/4233 5. SERVEIS Menor Servei d'expositors i daus pels premis de la 3a edició del Girona Excel.lent 5,301.00€  INSA 2004, SL 02/05/2018
2018/1684 5. SERVEIS Menor Servei de revisió de l'estat de conservació dels fons Emili Massanas i Burcet 4,950.00€  Llorca Perez Esther 04/05/2018
2018/4691 5. SERVEIS Menor Servei d'elaboració del mapa de riscos de la Diputació de Girona 14,765.00€  DELOITTE ADVISORY,S.L. 04/05/2018
2018/4723 5. SERVEIS Menor Servei de revisió de l'estat de conservació dels fons Emili Massanas i Burcet 5,000.00€  Jordi Mestre i Vergés 04/05/2018
2018/4926 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 4: Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs de prevenció d'incendis 5,280.00€  Àpex Forestal i Ambiental 08/05/2018
2018/1674 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament, instal·lació i posta a punt d'un piano de cua per al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 19,479.34€  CORRALES PIANOS, SL 14/05/2018
2017/7360 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment i millora de la senyalització horitzontal de les carreteres de la Diputació de Girona 841,549.28€  SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUNYA, SA 16/05/2018
2018/1054 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment, actualització i millora del sistema d'informació socioeconòmica local-xifra 42,000.00€  CLOVER DATASOFT, SL 16/05/2018
2018/4580 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de manteniment centre de càlcul de la Creueta de Diputació de Girona 11,160.59€  JORGE BONET FAJARDO 17/05/2018
2018/478 5. SERVEIS Obert contractació del servei de fusteria, transport, muntatge i desmuntatge de les exposicions itinerants i les vitrines de la Diputació de Girona 40,000.00€  Andriy Krynyntskyy Luzna 18/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 20,584.00€  Eduard Colomé Ribas 21/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 17,825.00€  Maria Paola Abelli Carmignani 21/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 13,888.00€  Maria Soler de Morell Serra 21/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 14,136.00€  Maria Soler de Morell Serra 21/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 26,195.00€  Olga López Colomer 21/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 16,430.00€  Ramirez-Saavedra, SCP 21/05/2018
2017/8569 5. SERVEIS Obert Servei de la contractació dels advocats deñs servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge de la demarcació de Girona 16,585.00€  Ramirez-Saavedra, SCP 21/05/2018
2017/8291 5. SERVEIS Obert servei de custòdia externa i consulta de documents del Servei d'Arxius i Gestió de Documents, anys 2018-2020 7,930.84€  MDA ARCHIVOS, SL 24/05/2018
2018/3457 5. SERVEIS Menor Servei de fotografia pels tastos de la 3a. Edició del Girona Excel.lent 6,790.00€  Xavier Fernàndez Güell 27/05/2018
2018/5007 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de l'aplicació de fiscalització del control intern per als ajuntaments 12,180.00€  AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL 27/05/2018
2018/5721 5. SERVEIS Menor "Servei d'adaptació i manteniment de la plataforma ""Decidim"", com a multitenant propi de la Diputació de Girona" 9,900.00€  CODITRAMUNTANA 27/05/2018
2017/8322 5. SERVEIS Obert Servei de l'elaboració de l'inventari i posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l'espai català transfronterer 51,390.00€  LAVOLA , 1981 S.A. 29/05/2018
2017/5142 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment del centre de càlcul de la Diputació de Girona al Parc Tecnològic 0.00€  Lot desert 30/05/2018
2017/8602 1. OBRES Obert "Contractació de l'obra ""Condicionament d'un tram de la carretera GP-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final""." 546,588.40€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 30/05/2018
2018/1811 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de la subscripció a la plataformad'hisenda local, contingut editorial i contingut servei 11,329.20€  ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION 30/05/2018
2018/1866 5. SERVEIS Menor Servei d'activitats de la Descoberta de l'Entorn durant els mesos de maig i juny 2018 5,867.76€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 30/05/2018
2018/228 1. OBRES Obert "contractació de l'obra ""Condicionament de la carretera GIV-6231 (Camallera) a Vilaür (Alt Empordà)""" 518,460.07€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 30/05/2018
2018/4057 1. OBRES Menor Obres de consolidació de les restes arqueològiques del Castell de Rocabruna 22,314.05€  Construccions Beget 30/05/2018
2018/4059 1. OBRES Menor Obres d'intervenció arqueològica del Castelll de Rocabruna 15,508.50€  In Situ SCP 30/05/2018
2018/620 5. SERVEIS Obert Servei d'assistència tècnica en les expropiacions forçoses 28,440.00€  Sergi Lacasa Martinez 31/05/2018
2018/6051 5. SERVEIS Menor Serveis externs per realitzar el recull audiovisual diari 7,140.00€  Mònica Martinez Leon 04/06/2018
2018/131 5. SERVEIS Negociat sense publicitat L'objecte d'aquest contracte de patrocini publicitari comprèn la difusió de la identificació visual de la marca Diputació de Girona, mitjançant la seva inserció en la publicitat que generi la pel·lícula MISS DALÍ, d'acord amb el detall decontraprestacions que s'especifiquen en les clàusules dels plecs tècnics, a canvi de la contraprestació econòmica que es detalla en clàusula específica, a favor de l'empresa ELS FILMS DE LA RAMBLA, SA.La relació d'espais on ha d'aparèixer la publicitat és la que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques. 50,000.00€  ELS FILMS DE LA RAMBLA, S.A. 05/06/2018
2018/1761 5. SERVEIS Negociat sense publicitat "L'objecte d'aquest contracte de patrocini publicitari comprèn la difusió de la identificació visual de la marca Diputació de Girona, mitjançant la seva inserció en la publicitat que generi el Festival Jardins de Cap Roig 2018, d'acord amb el detall de contraprestacions que s'especifiquen en les clàusules dels plecs tècnics, a canvi de la contraprestació econòmica que es detalla en clàusula específica, a favor de l'empresa Clipper's Live, SL, (B83678029) que té els drets exclusius d'organització, gestió i explotació de l'edició de 2018 del festival de música denominat ""Festival Jardins CapRoig"".La relació d'espais on ha d'aparèixer la publicitat és la que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques." 40,000.00€  Clipper's Live SL 05/06/2018
2018/5755 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 9,097.30€  Àpex Forestal i Ambiental 05/06/2018
2018/5791 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 16,430.40€  VIGUÉ-SUBIRÀ SCPP 05/06/2018
2018/4291 5. SERVEIS Menor Treballs de conceptualització i coordinació del programa 13,520.00€  Miralles Bellmunt, Àngels 11/06/2018
2018/5237 5. SERVEIS Menor Assessorament jurídic per a la redacció del Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regiran la concessió demanial per a promoure el desenvolupament i explotació d¿una xarxa de calor alimentada amb estella forestal que proporcioni energia tèrmica a la zona de l¿Hospital de Figueres i integració d¿una instal·lació fotovoltaica 7,500.00€  MARCEL·LÍ PONS DUAT 13/06/2018
2018/1099 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de detergents i desinfectants domèstics, material de cel·lulosa, bosses i estris de neteja, per a la realització de les tasques de neteja de les dependències de la Diputació de Girona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.La relació de productes a subministrar s'especifica a l'annex I del plec de prescripcions tècniques 0.00€  Lot desert 21/06/2018
2018/6291 5. SERVEIS Menor Servei de comunicació gastronòmica de la revista CUINA-3a edició Girona Excel·lent 12,000.00€  SÀPIENS, SCCL 25/06/2018
2018/6210 5. SERVEIS Menor "Redacció textos Quadern de la Revista de Girona ""Albanyà""" 1,900.00€  Josep Vilar i Vergés 27/06/2018
2018/6462 1. OBRES Menor Restitució talussos a la ctra. GIV-4714, al Baell, del PK 0+000 fins al PK 1+400 25,860.00€  Geotalud, S.L. 27/06/2018
2018/6494 5. SERVEIS Menor Redacció del llibre Clàssics revisitats, dins la col·lecció Josep Pla 3,800.00€  VICENÇ PAGÈS JORDÀ 27/06/2018
2017/9205 1. OBRES Obert Contracte d'obres d'eixamplament d'un tram de la carretera GIV-5132, de Banyoles a Galliners, entre els PK 0+427 a 2+727. 316,000.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 29/06/2018
2018/6505 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""El Girona Futbol Club"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 3,800.00€  Xavier Masachs Peracaula 03/07/2018
2018/6000 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Albanyà"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 1,900.00€  Josep Vilar i Vergés 04/07/2018
2018/6061 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de portàtil HP (Protocol) 651.00€  ESTANYS BLAUS, S.L. 04/07/2018
2018/6280 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de detergents i desinfectants domèstics, material de cel.lulosa, bosses i estris de neteja, per la realització de les tasques de neteja de les dependències dels edificis de la Diputació de Girona 2,893.56€  DIBOSCH, SL 04/07/2018
2018/6319 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de deu PC HP 600 G3 i monitors HP Elite Display 8,410.70€  MICROSISTEMES, SA 04/07/2018
2018/6329 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de quatre tauletes Samsung 1,023.86€  MEDIA MARKT GIRONA 04/07/2018
2018/6372 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 13,962.96€  E2estudis Enginyeria Forestal, SL 04/07/2018
2018/1549 5. SERVEIS Menor Renovació marca IMAGORA, Servei Educatiu. 6,155.47€  AUBERT IMPRIMEIX, SL 06/07/2018
2018/5752 5. SERVEIS Menor Impressió del IX quadern de fotografia dedicat a Pep Iglésias 6,155.47€  AUBERT IMPRIMEIX, SL 06/07/2018
2018/6565 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de portàtil HP (SCI) 651.00€  ESTANYS BLAUS, S.L. 09/07/2018
2018/6626 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Les embarcacions tradicionals de la Costa Brava"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 3,800.00€  Hanníbal Climent Domènech 09/07/2018
2018/6664 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""L'Escala i Empúries"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 1,900.00€  Lurdes Boix Llonch 09/07/2018
2018/0001 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""L'Escala i Empúries"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 1,900.00€  Miquel Dídac Piñero Costa 11/07/2018
2018/6550 5. SERVEIS Basat en acord marc Contracte basat acord marc 7,200.00€  E2estudis Enginyeria Forestal, SL 11/07/2018
2018/6650 5. SERVEIS Menor Subministrament de material d'oficina per a la Diputació de Girona 6,000.00€  COMERCIAL PAPERERA MATERIALS D'OFICINA SL 13/07/2018
2018/6866 5. SERVEIS Menor Servei d'organització d'entrega dels premis Girona Excel·lent 9,982.50€  AXE EVENTS CASTELL, SL 13/07/2018
2018/5790 5. SERVEIS Menor Assaig i control de l'afectació de la vespa asiàtica (Vespa velutina) als abellars de l'abella de la mel. 11,774.88€  ARTOLA CASACUBERTA JORDI 16/07/2018
2018/6756 5. SERVEIS Menor Redacció de dues memòries valorades per a la recuperació dels sistemes dunars i gestió de l¿ús públic a les platges de Sant Pere Pescador i Colera, així com reunions amb els agents implicats del territori (ajuntaments, càmpings i Parc Natural), per a la redacció d¿un protocol de gestió responsable de les platges en ecosistemes dunars 14,150.00€  FRANCESC XAVIER ROIG MUNAR 16/07/2018
2018/6912 5. SERVEIS Menor Redacció d¿un document estratègic d¿elaboració d¿estudi del potencial de producció local de materials de bioconstrucció dins l¿àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny, per establir actuacions d¿adaptació al canvi climàtic 9,000.00€  GABRIEL BARBETA I SOLÀ 16/07/2018
2018/6852 5. SERVEIS Menor Contractar 6 programes per a la campnaya institucional FITAG 2018 5,000.00€  Televisió de Girona 18/07/2018
2018/6981 5. SERVEIS Menor contactació estand promocional dels productes de Girona Excel·lent en el Firatast estiu-Sant feliu de Boada 2018 7,272.73€  Iniciatives Catalanes i Serveis SL 18/07/2018
2018/6752 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició lector digital pocketbook touch 94.04€  ABACUS SCCL 19/07/2018
2018/1548 5. SERVEIS Menor Renovació marca INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 1,450.00€  GARRETA I ASSOCIATS A.P.I S.L 24/07/2018
2018/6634 5. SERVEIS Menor Aprovar els treballs de curador de l'edició de l'obra Les paraules i les coses. Assaigs de Josep M.Capdevila (títol provisional), col·lecció Josep Pla, a càrrec del Sr. Joan Carreras i Pera. 1,300.00€  JOAN CARRERAS I PERA 24/07/2018
2018/6674 5. SERVEIS Menor Aprovar el contracte per la cessió de drets de l'obra de Josep M. Capdevila i Balanzó, per a l'edició de l'obra titulada Les paraules i les coses. Assaigs de Josep M. Capdevila (títol provisional), dins la col·lecció Josep Pla. 1,000.00€  MARIA ELISA CAPDEVILA I PUJOL 24/07/2018
2018/6771 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de workstation WS HHP Z4 G4 (Monuments) 3,150.00€  PH SYSTEMS, SL 24/07/2018
2018/6772 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de 2 workstation WS HHP Z4 G4 (Enginyeria i Arquitectura) 3,934.00€  ESTANYS BLAUS, S.L. 24/07/2018
2018/6949 5. SERVEIS Menor Aprovar el contracte per la redacció del llibre Camí de ronda (títol provisional), que es publicarà dins la col·lecció Josep Pla 3,800.00€  JORDI ARBONÈS I FREIXAS 24/07/2018
2018/6778 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de cinc monitors Elite Display E233 832.32€  ESTANYS BLAUS, S.L. 26/07/2018
2018/6933 5. SERVEIS Menor Elaboració d¿un estudi jurídic transfronterer per tal d¿identificar i comparar els condicionants a Catalunya i França pel que fa a la normativa de prevenció d¿incendis. 3,800.00€  MES APPLETON LUFF ADVOCATS, S.C.P 26/07/2018
2018/7058 1. OBRES Menor Instal·lació malla de triple torsió en diversos talussos de la carretera GIP-6531, de Begur a Palafrugell per Esclanyà 38,611.05€  INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, SL 26/07/2018
2018/6979 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Els viatgers a les comarques gironines"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 3,800.00€  Manuel Moreno Chacón 27/07/2018
2018/7077 5. SERVEIS Menor Contractar 620 falques de publicitat per a les diferents campanyes de publicitat institucional 4,960.00€  CONCRETE DIGITAL DESIGNS, SL 27/07/2018
2018/7185 5. SERVEIS Menor Producció i lliurament de l'exposició de l'Any Pompeu Fabra 6,329.36€  GROP,EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL 01/08/2018
2018/6773 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'equipament audiovisual complet 3,529.45€  ICMEDIA PRODUCCIONS I REALITZACIONS AUDIOVISUALS 06/08/2018
2018/7401 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra targeta gràfica WGA i HDMI per a PC d'SCI 40.25€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 06/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 92,031.62€  2DOS CALOR&ENERGIA, SL 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 175,076.45€  2DOS CALOR&ENERGIA, SL 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 222,593.36€  COMET MARTINEZ BOIX, S.L. 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 182,218.43€  ENERGRUP BIO RENOVABLES, SL 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 156,406.25€  MATEU NIERGA, SL 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 206,738.61€  TONDO ENERGIA, SL 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 104,192.85€  VISIÓ SOLAR, SL 07/08/2018
2017/8656 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, descrits en aquesta clàusula per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal"" aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa elegible de la prestació P4" 235,400.91€  WATT ENERGIA, SL 07/08/2018
2018/477 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació són els serveis externs de fotografia professional per cobrir els actes institucionals, campanyes de comunicació i altres reportatges per documentar de la Diputació de Girona 10,000.00€  EDDY KELELE FOTORAFIA SL 08/08/2018
2018/477 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació són els serveis externs de fotografia professional per cobrir els actes institucionals, campanyes de comunicació i altres reportatges per documentar de la Diputació de Girona 10,000.00€  Miquel Millan Vaquer 08/08/2018
2018/6503 5. SERVEIS Menor Manteniment a tot risc d'un equip d'inspecció de paqueteria de ratjos X 4,584.63€  PROSELEC SEGURIDAD, S.A. 08/08/2018
2018/1456 5. SERVEIS Menor Treballs de digitalització i postproducció de fons fotogràfics 5,348.34€  Carlos Vicente Barbero 09/08/2018
2018/6774 5. SERVEIS Menor Elaboració de tres diagnosis tecnològiques de mercat 14,040.00€  AENTEG 09/08/2018
2018/7056 5. SERVEIS Menor Servei d'interconnexió xarxa fibra fosca amb central bibliotques 3,584.00€  G.R.N. SERVEIS TELEMATICS, SL 09/08/2018
2018/7432 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Llicències padró d'habitants Accede PMH Aytor Berger 1,717.10€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 09/08/2018
2018/7438 5. SERVEIS Menor Treballs de disseny de la publicació i la presentació de l'Estudi de Camp 4,630.00€  Minimilks Marketing ang Branding SL 09/08/2018
2018/0002 5. SERVEIS Menor Aprovar els treballs de curador de l'edició de l'obra Les paraules i les coses. Assaigs de Josep M.Capdevila (títol provisional), col·lecció Josep Pla, a càrrec del Sr. Joan Cortada i Hortalà 1,300.00€  JOAN CORTADA I HORTALÀ 10/08/2018
2018/4399 5. SERVEIS Obert Servei de desenvolupament de l'aplicació del Repositori Central de Contractació (RCC) 0.00€  Lot desert 13/08/2018
2018/6973 5. SERVEIS Basat en acord marc contracte basat de l'acord marc del servei d'assistència en matèria de prevenció d'incendis 1,440.00€  Àpex Forestal i Ambiental 17/08/2018
2018/7100 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica a la candidatura de la Costa Brava a Reserva de la Biosfera: organització de les sessions de participació, redacció de l'estratègia i del pla de gestió i dinamització de la participació on-line 14,947.00€  Repte Territorial, SL 24/08/2018
2018/5189 5. SERVEIS Menor Gestió dels prats de dall del Parc Natural del Montseny- Reserva de la Biosfera 5,250.00€  Associació Paisatges Vius 27/08/2018
2018/7609 5. SERVEIS Menor Redacció de tres memòries valorades per a l'erradicació de flora exòtica invasora als municipis de Sant Gregori, Campllong i Santa Coloma de Farners 10,275.73€  Albert Albertí Parés 27/08/2018
2018/5656 1. OBRES Menor Reparació d¿obres de drenatge i de vorals a la carretera GIV-5232, entre els PK 2 i 3,5 8,005.00€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 29/08/2018
2018/7485 1. OBRES Menor Treballs de substitució de paviment a la carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt 20,725.62€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 29/08/2018
2018/6350 1. OBRES Menor Neteja d¿obres de drenatge i de passos salvacunetes a diverses carreteres de l¿Alt Empordà 5,171.00€  NETEGES MASMITJÀ SL 30/08/2018
2018/6375 1. OBRES Menor Pintar senyalització horitzontal a les carreteres GIV-6233, a Gaüses, i GIV-6311, a Garrigoles 9,874.08€  SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUNYA, SA 30/08/2018
2018/7483 1. OBRES Menor Formació de tres trams de cuneta formigonada sense taló a la carretera GIV-5231, a Sadernes 12,537.00€  SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES, SLU 30/08/2018
2018/7487 1. OBRES Menor Arranjament de dues corbes a la carretera GIV-5223, a Beget, del PK 4+200 al 6+030 7,979.00€  Josep Vilanova, S.A. 30/08/2018
2018/7652 5. SERVEIS Menor Realització dels cursos de nivell inicial i nivell avançat de fotografia 10,400.00€  MARTI ARTALEJO COSTA 03/09/2018
2018/7499 1. OBRES Menor Estabilització de talús a la carretera GIV-4016, PK 1+600, Planoles 15,525.00€  Geotalud, S.L. 05/09/2018
2017/8461 1. OBRES Obert Contractació de l'obra d'adequació de diverses aules i nuclis sanitaris del cos central de la planta primera de la Casa de Cultura de Girona. 216,361.28€  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL 07/09/2018
2018/1897 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició d'una cabina de discs QNAP per substituir l'actual que disposi de mes capacitat i d'una major granularitat en la recuperació dels fitxers, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.Caldrà també de moure la QNAP actual a una ubicació remota propietat de la Diputació de Girona i configurar-la com a sistema de recuperació davant desastres on es replicaran les dades de la QNAP de nova adquisició. 17,683.00€  ESTANYS BLAUS, S.L. 07/09/2018
2018/7806 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de vestuari laboral per el Servei de Xarxa Viària 14,866.53€  DISPROMERGI, S.L. 18/09/2018
2018/7218 5. SERVEIS Menor Digitalitzar, preservar, consultar i difondre el Fons d'Actes de la Comissió Provincial de Girona, anys 1886 fins 1900 5,535.50€  ARTYPLAN, SL 19/09/2018
2018/7495 5. SERVEIS Menor Classificar i descriure 2.500 expedients d¿ingrés i permanència a l¿Hospital Psiquiàtric de Salt, anys 1866 fins a 1910 4,463.00€  POU BRUGUÉ, Lia 19/09/2018
2018/7564 5. SERVEIS Menor Organitzar 90 capses de documentació de carreteres (de la 120 a la 144) de Xarxa Viària conservades a l¿Arxiu General de la Diputació de Girona inclosos els documents que puguin existir d¿aquestes carreteres als dipòsits de l¿Arxiu General. (s.XIX-XX) 4,960.00€  PASTRANA ROMAN, Valeri 19/09/2018
2018/7801 1. OBRES Menor Auscultació marques vials a les carreteres 9,900.00€  Asociación para el Estudio de las Tecnologías de Equipamiento de Carreteras, SA 19/09/2018
2018/7867 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica per a la redacció dels apartats de l'àmbit terrestre de la memòria descriptiva de la candidatura Reserva Biosfera Costa Brava, assistència a reunions per consensuar la proposta de zonificació, els instruments de gestió i els òrgans de gestió i participació de la reserva i direcció científica 14,598.00€  Universitat de Girona 19/09/2018
2018/1486 1. OBRES Obert Rehabilitació superficial del ferm de sis carreteres amb una longitud total de 12 km 142,300.00€  ECOASFALT 21/09/2018
2018/7853 5. SERVEIS Menor Redacció d¿un projecte bàsic de recuperació de camins a Ulldeter 5,150.00€  TUTUSAUS GRAUS, JORDI 25/09/2018
2018/7843 5. SERVEIS Menor Elaboració d¿un estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades dels municipis de la Jonquera i el Pertús. 14,338.84€  Ignasi Alberich Terradellas 26/09/2018
2018/8049 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Llers"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 3,800.00€  Antoni Egea i Codina 26/09/2018
2018/7961 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis Construccions Beget - Brigada Monuments 1,652.90€  Construccions Beget 28/09/2018
2018/8035 5. SERVEIS Menor Redacció de plans estratègics prevenció incendis forestals i producció biomassa forestal per a subministrament de biomassa a instal·lacions municipals mitjançant actuacions forestals d'adaptació al canvi climàtic a Tossa de Mar, Santa Coloma de Farners i Anglès 8,200.00€  SERVEIS DEL 28/09/2018
2018/8067 1. OBRES Menor Treballs forestals a la finca Camps i Armet de Monells 9,403.52€  Bosquerols,S.C.C.L. 28/09/2018
2018/8136 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del volum núm. 42 de la col·lecció Josep Pla 3,386.00€  IMPREMTA PAGES, SL 28/09/2018
2018/8054 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Els ibers indigets"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 3,800.00€  CODINA FALGAS FERRAN 02/10/2018
2018/7994 5. SERVEIS Menor Conceptualització i disseny del muntatge expositiu Fargnoli 5,800.00€  JOSEP MARIA OLIVERAS PUIG 04/10/2018
2018/7996 5. SERVEIS Menor Disseny i edició del desé Quadern de Fotografia Valentí Fargnoli 5,250.00€  JOSEP MARIA OLIVERAS PUIG 04/10/2018
2018/7719 1. OBRES Menor Adequació sanitaris planta baixa edifici Les Bernardes 32,276.51€  INVERSIONES MIRESTO, SL 08/10/2018
2018/8052 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Sant Julià de Ramis"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 1,266.67€  RIBAS PALOM, ANNA 09/10/2018
2018/2000 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Sant Julià de Ramis"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 1,266.67€  Marina Canals Balló 10/10/2018
2018/2001 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos de la publicació ""Sant Julià de Ramis"" ; col. Quaderns de la Revista de Girona" 1,266.66€  Pere Pujolràs Feixas 11/10/2018
2018/8366 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Material divers per a biblioteques 10,940.00€  RED PHONE EVENTS, SL 11/10/2018
2018/8322 1. OBRES Menor Transformació a estructura de formigó de tres dipòsits per a prevenció d'incendis 35,420.00€  CONSTRUCTORA AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA, SL 18/10/2018
2018/8343 5. SERVEIS Menor Elaboració de la base de dades pilot dels vespers de vespa asiàtica (Vespa velutina) al Parc Natural del Montseny 3,465.00€  Gemma Gual Duran 18/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,330.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,465.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,564.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,564.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,600.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,663.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,663.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2017/8674 5. SERVEIS Obert "contractació del servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de les actuacions incloses al grup 1 del projecte ""Biomassgi"", mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació" 3,700.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 22/10/2018
2018/ 7887 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Impressió de 500 unitats de l'Estudi de Camp del Patrimoni fotogràfic dels Museus 4,325.00€  NEXE IMPRESSIONS SL 22/10/2018
2018/8273 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica a la revisió i actualització de la informació i la bibliografia disponible sobre la descripció de les comunitats biològiques i la biodiversitat present a la Costa Brava, i realització d¿un informe. 5,417.00€  FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 22/10/2018
2018/8464 5. SERVEIS Menor "Assessorament per a la redacció de l'estudi ""Instruments innovadors de finançament per energies renovables i transició energètica""" 11,250.00€  Josep Salas Prat 24/10/2018
2015/8553 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició ordinadors HP 7,981.81€  PC AL DIA, SL 25/10/2018
2018/8081 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament aspiradora per garatge Diputació 448.20€  DIBOSCH, SL 25/10/2018
2018/8534 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Serveis i aplicacions per a processos informàtics 4,733.50€  G.R.N. SERVEIS TELEMATICS, SL 25/10/2018
2018/8582 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament mobiliari aula Casa de Cultura 2,841.75€  COMERCIAL CONTEL, SA 26/10/2018
2018/8640 1. OBRES Menor Acabats en la construcció del dipòsit de la Torre del Sastre a Roses-pintat del dipòsit 2,645.00€  Servirunes, SL 26/10/2018
20158/8682 5. SERVEIS Menor Projecte de Millora accessibilitat biblioteques 11,300.00€  Associació Apropa Inclusió 30/10/2018
2018/8143 5. SERVEIS Menor "Contractar la maquetació del volum núm. 43 de la col·lecció ""Josep Pla""" 740.00€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 31/10/2018
2018/8621 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de taula de reunions per Intervenció 658.40€  OFICINA I ARXIU, SA 31/10/2018
2018/8696 1. OBRES Menor Millora de la regularitat en trams puntuals a les carreteres GIV-4016, GIV-5225 i GIV-5223 10,500.00€  Josep Vilanova, S.A. 31/10/2018
2018/8968 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 2,483.37€  Àpex Forestal i Ambiental 05/11/2018
2017/2870 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisicions de fons bibliogràfics, majoritàriament en català i /o castellà amb destinació a les biblioteques de: Agullana, Castelló d'Empúries, l'Escala, Figueres, Garriguella, la Jonquera, Llançà, el Port de la Selva, Roses, Vilajuïga 81,502.60€  Tatarana, S.L. 06/11/2018
2018/8638 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament mobiliari aula de formació i oficines C. Pare Claret, 37, 1r -Girona 4,088.10€  Equipant Espais Catalunya, SL 06/11/2018
2018/8722 5. SERVEIS Menor "Contractar els treballs de curador de l'edició de l'obra ""Emili Saguer i Olivet, president de la Diputació 1930-31"" (títol provisional), col·lecció Francesc Eiximenis" 2,600.00€  Daniel Vivern Lladó 07/11/2018
2018/8764 1. OBRES Menor Coordinació de seguretat i salut durant la construcció del dipòsit de la Torre del Sastre a Roses 370.00€  Maria Carme Domènech Garcia 08/11/2018
2018/8043 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 8,874.60€  Àpex Forestal i Ambiental 09/11/2018
2018/8777 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció de textos de la publicació ""Maià de Montcal""; col. Quaderns de la Revista de Girona" 3,800.00€  Dolors Olivé Casdemont 13/11/2018
2018/8762 5. SERVEIS Menor "Contractar els treballs de redacció i cessió de drets de reproducció, distribució i venda en forma de llibre de l'obra ""Emili Saguer i Olivet, president de la Diputació 1930-31"" (títol provisional), col·lecció Francesc Eiximenis" 3,800.00€  Xavier Serra Albó 15/11/2018
2018/8586 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament electrodomèstics per garatge i oficines C. Pare Claret 345.36€  MEDIA MARKT GIRONA 16/11/2018
2018/8918 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament càmera fotogràfica 452.89€  ALMAZAN PIQUER ANGEL 16/11/2018
2018/8931 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament destructora per a Presidència i làmpada 537.61€  Stein Girona, S.L. 16/11/2018
2018/8932 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament mobles oficina Transparència 1,554.20€  OFIGIR 2018 SL 16/11/2018
2018/2989 1. OBRES Obert Millora de la regularitat de l'afermat de diverses carreteres GIV5236 i GIP5237 258,745.72€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 19/11/2018
2018/2989 1. OBRES Obert Millora de la regularitat de l'afermat de diverses carreteres GIV6234, GIV6424 GIV5514 314,382.59€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 19/11/2018
2018/8786 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subcripció La Vanguardia. Biblioteques. 10,627.40€  LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. 19/11/2018
2018/4318 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte és el subministrament de sal fundent per poder portar a terme el manteniment de la vialitat hivernal a les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniquesEl subministrament de la sal es farà per tones d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb el detall següent:-Tona de sal per sitja amb transport inclòs-Tona de sal a granel amb transport a les brigades-Tona de sal a granel sense transport 111,870.00€  Pieles y Cueros Palomeras y Gambus SA 20/11/2018
2018/5112 1. OBRES Obert Condicionament de la carretera GIV6542 a Tamariu, de l'inici del trencant de cala Pedrosa, amb via verda lateral 886,112.79€  RUBAU TARRES, SA 21/11/2018
2018/6589 1. OBRES Obert Obra de millora de la carretera GIV.6102 de la C-260 a Palau-saverdera 1,389,724.99€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 21/11/2018
2018/9014 1. OBRES Menor Obres de manteniment de cunetes a la carretera GIV-5225, a Espinavell 15,600.00€  COP GERMANS MARTY, SA 21/11/2018
2018/8680 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'una patalla tàctil per portar a fires i exposicions 1,650.00€  ICMEDIA PRODUCCIONS I REALITZACIONS AUDIOVISUALS 22/11/2018
2018/9009 5. SERVEIS Menor Anàlisi de potencial de producció, gestió i consum de biomassa a les comarques de Girona 14,680.00€  ASSOC.CLUSTER DE LA BIOMAS.DE CATAL 23/11/2018
2018/9024 5. SERVEIS Menor Assessorament extern del Pla estratègic de desenvolupament de les energies renovables a les comarques gironines 13,125.00€  SIMBIOSI INDUSTRIAL, SL 23/11/2018
2018/9033 5. SERVEIS Menor Mesura d¿emissions de partícules en calderes de biomassa que estiguin en funcionament, així com la caracterització del seu combustible. 6,850.00€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 23/11/2018
2018/8551 1. OBRES Menor Obres complementàries d'infraestructura per al sistema de regs afectats a la carretera GI-8511, de Campllong a Fornells de la Selva 32,468.86€  Impresa Luigi Notari, SPA 27/11/2018
2018/8841 5. SERVEIS Basat en acord marc contracte basat de l'acord marc del servei d'assistència en matèria de prevenció d'incendis 800.00€  Àpex Forestal i Ambiental 27/11/2018
2018/9011 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 2 cadires giratòries 744.60€  OFIGIR 2018 SL 29/11/2018
2018/9012 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament taules i bucs per a dependències diverses 3,397.60€  OFICINA I ARXIU, SA 29/11/2018
2018/9063 5. SERVEIS Menor Continguts gràfics de la guia de sensibilització sobre la vespa asiàtica 6,770.00€  Antoni Llobet François 29/11/2018
2018/8453 5. SERVEIS Menor "Contractar la maquetació del volum núm. 44 de la col·lecció ""Josep Pla""" 740.00€  ADDENDA, SCCL 30/11/2018
2018/8589 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subcripció El Períodico de Catalunya. Biblioteques. 4,047.12€  EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU 30/11/2018
2018/8962 5. SERVEIS Menor "Contractació de la publicitat institucional a la campanya de l'arribada del ""page reial"" a Girona" 4,958.68€  Diari de Girona SA 03/12/2018
2018/8829 1. OBRES Menor Millora del drenatge de la carretera GI-8511, en el PK 0+620 i entre els PK 1+960 i 2+160. 32,866.00€  SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES, SLU 04/12/2018
2018/8965 5. SERVEIS Menor Realització de vídeo sobre el tritó del Montseny en el marc del projecte LIFE TRITÓ MONTSENY LIFE 15NAT/ES/000757 Acció: E9. Documental ¿El tritó del Montseny 13,125.00€  24 IMATGES PER SEGONS SL 04/12/2018
2018/9166 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica pel seguiment dels treballs de conservació de carreteres 14,505.00€  Pere Falgàs Negre 04/12/2018
2018/9178 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Instal·lació d¿una senyalització lluminosa de carretera oberta/tancada a la carretera de Toses (zona entroncament amb la GI-400) 3,980.00€  PROSEÑAL, SL, Sociedad Unipersonal 04/12/2018
2018/9115 5. SERVEIS Menor Pintura escala interior, finestres, passadissos i sostres banda est Can Forn 3,589.00€  ILLAMOLA, SC 05/12/2018
2018/9144 1. OBRES Menor Condicionar zones garatge del C. Figuerola, 51 12,911.68€  F. SAU, SL 05/12/2018
2018/9180 5. SERVEIS Menor Redacció del projecte constructiu de via verda paral·lela al condicionament de la carretera GIV-6226, de l¿N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys d¿Empordà 11,700.00€  ENIGEST, SL 05/12/2018
2018/8161 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament Group 24 HR STORE SLU. 1,562.06€  GROUP 24HR STORE SLU 07/12/2018
2018/9086 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició Phase One Capture Stage 5,560.00€  INNOVACIONES FOTOGRAFICAS SL 10/12/2018
2018/9145 1. OBRES Menor Instal·lacions per al garatgedel C. Figuerola, 51 4,248.25€  INSTALEG GIRONA SL 11/12/2018
2017/8821 5. SERVEIS Obert "contractació del servei campanya d'educació ambiental ""Descoberta de l'entorn natural a l'escola""" 15,976.00€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 13/12/2018
2017/8821 5. SERVEIS Obert "contractació del servei campanya d'educació ambiental ""Descoberta de l'entorn natural a l'escola""" 21,196.00€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 13/12/2018
2017/8821 5. SERVEIS Obert "contractació del servei campanya d'educació ambiental ""Descoberta de l'entorn natural a l'escola""" 22,936.00€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 13/12/2018
2018/6259 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adquisició d'un vehicle de benzina, tipus berlina per a l'àrea de presidència de la Diputació a partir de 150 CV, que s'ha d'integrar al seu Parc Mòbil, d'acord amb les característiques específiques indicades en el Plec de prescripcions tècniques 23,407.55€  AUTOPODIUM SA 13/12/2018
2018/7898 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament de llicències de software ADOBE 3,745.00€  INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA 13/12/2018
208/6259 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament d'un vehicle per a l'àrea de presidència de la Diputació de Girona 23,407.55€  AUTOPODIUM SA 13/12/2018
2018/9484 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica ambiental per a les obres de condicionament de la carretera GIV-6102, de la C-260 a Palau-saverdera 7,080.00€  D.C.D. TALLER AMBIENTAL , SL 21/12/2018
2019/35 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament X. PALAHI, SL 700.00€  X. PALAHI, SL 08/01/2019
2018/9313 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament equip audiovisual per a aules Casa de Cultura 1,784.00€  ICMEDIA PRODUCCIONS I REALITZACIONS AUDIOVISUALS 15/01/2019
2019/89 1. OBRES Menor Reposició del col·lector d¿aigües residuals del raval de la Fonteta (Biure) afectat per les obres de reparació del pont sobre el Ricardell 20,861.10€  E. Fàbrega Gestiona Obres, SL 16/01/2019
2019/158 5. SERVEIS Menor Publicitat institucional al web del Núvol 4,250.00€  EDICIONS DEL NÚVOL, SLU 17/01/2019
2019/188 5. SERVEIS Menor Prestació serveis de correcció de textos diversos per a la Diputació de Girona 3,150.00€  Antònia Torres Bauçà 17/01/2019
2018/2906 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament del paquet de manteniment per 1 any del programari del Padró de l'empresa Aytos, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 11,600.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 19/01/2019
2019/114 5. SERVEIS Menor Producció exposició Any Fargnoli 13,237.00€  JOSEP MARIA OLIVERAS PUIG 22/01/2019
2019/137 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Portàtil I5-HP ProBook 650 G4 per al departament de contractacio 1,219.68€  NEW PROJECT NETWORKING SL 22/01/2019
2018/6460 5. SERVEIS Obert Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica 0.00€  Lot desert 23/01/2019
2018/6460 5. SERVEIS Obert Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica 0.00€  Lot desert 23/01/2019
2018/6460 5. SERVEIS Obert Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica 0.00€  Lot desert 23/01/2019
2018/6460 5. SERVEIS Obert Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica 0.00€  Lot desert 23/01/2019
2018/6460 5. SERVEIS Obert Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica 0.00€  Lot desert 23/01/2019
2019/216 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripcions any 2019- Serveis Juridics 4,548.00€  LEFEBVRE-EL DERECHO, SA 23/01/2019
2019/94 5. SERVEIS Menor Servei assessorament extern elaboració memòria econòmica licitació xarxa calor Figueres 3,000.00€  Universitat de Girona 23/01/2019
2018/6284 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament de llicència per a l'ampliació fins a 20 TB i subministrament de llicències d'actualització i millora per dos anys del sistema de còpiesde seguretat dels sistemes d'informació de Diputació de Girona, basat en el sistema Netbackup de l'empresa Veritas i compost pels diversos elements de programari i maquinari 52,663.37€  BIRCHMAN CONSULTING, SL 24/01/2019
2019/474 5. SERVEIS Menor Assessorament tècnic redacció PPT i informe-proposta de contractació licitació millora eficiència energètica enllumenat públic contracte MESE 6,735.00€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 24/01/2019
2018/6582 5. SERVEIS Obert contracte de servei d'emmagatzematge de material, control d'estocs i logística de divers material de la Diputació de Girona i Vies Verdes 32,880.00€  Josep Maria Riuró de Blas 25/01/2019
2018/8535 5. SERVEIS Menor II Jornada de Control Intern del Sector Públic 1,623.77€  ARDIBAL SA 25/01/2019
2018/8970 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del volum núm. 43 de la col·lecció Josep Pla 2,148.76€  Grafo, SA 25/01/2019
2018/9546 5. SERVEIS Menor Tallers robòtica. Biblioteques 11,965.02€  Universitat de Girona 27/01/2019
2019/560 5. SERVEIS Menor Publicació d'anuncis oficials/edictes al tauler d'anuncis 14,999.04€  HERMES COMUNICACIONS, S.A. 29/01/2019
2019/701 5. SERVEIS Menor Publicació d'anuncis oficials/edictes al tauler d'anuncis 14,989.92€  Diari de Girona SA 29/01/2019
2019/245 5. SERVEIS Menor Contractar l'organització de la documentació corresponent a 48 carreteres que resten de tractar de Xarva Viària, conservades a l'Arxiu General de la Diputació de Girona (s.XIX-XX) 9,850.00€  PASTRANA ROMAN, Valeri 30/01/2019
2019/561 5. SERVEIS Menor Cessió de drets d'autor del text de l'obra Espais amb història (títol provisional) amb el Sr. Pere Bosch i Cuenca 1,239.67€  PERE BOSCH I CUENCA 30/01/2019
2019/798 1. OBRES Menor Instal·lació de tres punts de neteja de camions als parcs de conservació de la xarxa viària de la Diputació de Girona 21,839.25€  SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES, SLU 31/01/2019
2018/9550 5. SERVEIS Menor Instal·lació plataforma elevadora edif. Convent del Carme 11,465.00€  ZARDOYA OTIS, SA 01/02/2019
2019/562 5. SERVEIS Menor Cessió de drets d'autor de les fotografies de l'obra Espais amb història (títol provisional), amb el Sr. Manel Lladó i Aliu 1,239.67€  MANEL LLADÓ I ALIU 04/02/2019
2019/781 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 4: Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs de prevenció d'incendis 3,520.00€  Àpex Forestal i Ambiental 07/02/2019
2019/566 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del volum núm. 44 de la col·lecció Josep Pla 1,562.81€  IMPREMTA PAGES, SL 08/02/2019
2019/982 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contractar amb Josep López Novell el subministrament de 6,350 buffs de polièster de 25x32 cm personalitzats a tot color 5,877.69€  Sr. JOSÉ LÓPEZ NOVELL 08/02/2019
2019/1217 5. SERVEIS Menor Contractació de diferents mòduls de publicitat institucional a l'Editorial de l'Empordà SLU 6,611.50€  EDITORIAL L'EMPORDA,S.L. 12/02/2019
2019/1238 5. SERVEIS Menor Contractació de 500 mòduls de publicitat institucional al Setmanari Hora Nova 6,000.00€  NOVES EDICIONS 13/02/2019
2019/943 5. SERVEIS Menor Contractació d'espais de publicitat institucional al suplement Comarques Gironines del diari ARA 6,640.00€  EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL 13/02/2019
2018/7209 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament de Carepacks per als servidors HP 9,260.99€  INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA 15/02/2019
2019/1012 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Mobiliari per a Oficina de Transparència 1,144.00€  Equipant Espais Catalunya, SL 15/02/2019
2019/1237 5. SERVEIS Menor Contractació de 469 passis de publicitat institucional a Televisió de Girona, SL 14,993.00€  Televisió de Girona 18/02/2019
2019/1499 5. SERVEIS Menor Tala, poda i estassada ctres. GIV-5141 i GIV-5142 13,881.00€  MAQUINARIA ECOFOREST, SL 20/02/2019
2019/1268 5. SERVEIS Menor Inserció de 10 pàgines de publicitat institucional a la revista Gidona 3,074.38€  Visit Serveis Turístics, SL 22/02/2019
2019/1493 5. SERVEIS Menor Contractació de 211 falques de publicitat institucional a Cadena SER- Girona 3,986.33€  RADIO ESPANYA DE BARCELONA SA (REBSA) 22/02/2019
2019/152 3. SUBMINISTRAMENTS Menor 80 Subscripcions a la revista Cuadernos de Derecho Local y Anuario del Gobierno Local 2019 5,000.00€  FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL 22/02/2019
2019/1545 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament material d'oficina per a la Diputació de Girona 14,100.00€  COMERCIAL PAPERERA MATERIALS D'OFICINA SL 22/02/2019
2019/8839 5. SERVEIS Menor Contractació de 22 subscripcions del Diari de Girona per a diferents entitats socials 4,524.47€  Diari de Girona SA 22/02/2019
2019/926 3. SUBMINISTRAMENTS Menor "Impressió de 600 exemplars per la X edició dels "" Quaderns de Fotografia"" de Valentí Fargnoli" 6,562.10€  Gràfiques Trema, SL 22/02/2019
2019/1267 5. SERVEIS Menor Treballs de curador de l'edició de l'obra Sant Feliu de la Costa Brava, de Gaziel (títol provisional), col·lecció Josep Pla 2,148.76€  BAULENAS SETO LLUIS-ANTON 27/02/2019
2019/1509 5. SERVEIS Menor Inserció d'espais de publicitat institucional al web diaridegirona.cat 7,575.73€  Diari de Girona SA 27/02/2019
2019/1543 5. SERVEIS Menor Tala, poda i estassada a les ctres. GIV-5246 i GIV-5243 14,232.00€  AVELLI MATO JAUME 27/02/2019
2019/1584 5. SERVEIS Menor Cessió de drets de l'obra Créixer i esperar, de Joan Teixidors, dins la col·lecció Josep Pla 826.45€  VUCA SOLUTIONS 27/02/2019
2019/1703 5. SERVEIS Menor Tala, poda i estassada a les ctres. GIV-5246 i GIV-5243 12,509.09€  Esteve Picart Fabrega 27/02/2019
2019/1759 5. SERVEIS Menor Contractació d'espots de publicitat institucional a Olot Televisió 7,024.79€  Olot Televisió SL 27/02/2019
2019/1869 5. SERVEIS Menor Contractació de diferents mòduls de publicitat institucional al Setmanari El Ripollès i al seu web 3,305.75€  COMUNICACIONS DEL 27/02/2019
2019/31 5. SERVEIS Menor Treballs de curadors de l'edició de l'obra Créixer i esperar, de Joan Teixidor, dins la col·lecció Josep Pla 2,148.76€  ABRAMS DONALS 27/02/2019
2018/6623 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de detergents i desinfectants domèstics, material de cel·lulosa, bosses i estris de neteja, per a la realització de les tasques de neteja de les dependències de la Diputació de Girona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques 0.00€  Lot desert 28/02/2019
2019/1598 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Microones per a menjador de personal 41.24€  MEDIA MARKT GIRONA 28/02/2019
2019/1346 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contractar el subministrament de 5.000 motxilles amb Anna Montero Iñiguez 3,650.00€  Anna Montero Iñiguez 01/03/2019
2019/1530 5. SERVEIS Menor Publicitat Girona Excel·lent- programa Deixa'm tastar (Feb-juny 2019) 5,100.00€  Sociedad Española de Radiodifusión, SL 01/03/2019
2019/1541 5. SERVEIS Menor Tala, poda i estassada a la ctra. GI-7445, a Riuclar 14,054.00€  Excavacions i Llenyes Pages, SL 01/03/2019
2019/1705 5. SERVEIS Menor Treballs relacionats amb la planta invasora Heracleum mantegazzinanum: elaboració d¿una síntesi sobre la seva situació a Catalunya, d¿un protocol de seguiment i de gestió de l¿espècie, i de cartografia de la distribució entre els anys 2016-2018) 4,600.00€  Sr. Pere Aymerich Boixader 01/03/2019
2019/232 5. SERVEIS Menor Enquestes d'usuaris. Biblioteques 4,008.26€  ARTIMETRIA, SL 01/03/2019
2019/920 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'un daguerrotip històric de placa iluminat amb marc de goma guta 1,400.00€  Jordi Mestre i Vergés 01/03/2019
2018/6439 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de trofeus i medalles als ens públics i a les entitats esportives locals per als esdeveniments esportius de la demarcació als quals la Diputació de Girona dóna suport, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.Els trofeus i medalles a subministrar d'acord amb les característiques que estableix el plec de prescripcions tècniques són:- trofeu mida petita (1)- trofeu mida mitjana (2)- trofeu mida gran (3)- medalles 35,000.00€  ARTS I METALLS CARMANIU 04/03/2019
2019/1014 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Mobiliari per a Cultura, intervenció i Esports 7,028.00€  OFICINA I ARXIU, SA 07/03/2019
2018/7222 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment de la infraestructura del centre de càlcul que Diputació deGirona té al parc científic de la Creueta. Inclou manteniment preventiu, correctiu, evolutiu ip erfectiu dels següents sistemes i d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques:a) Sistema elèctric i enllumenatb) Sistema climatitzacióc) SAId) Grup electrogene) Sistema PCIf) Sistema de monitorització KNX 109,755.64€  INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, S.L. 08/03/2019
2018/8502 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte ha de ser la prestació de serveis de traducció a la Diputació de Girona i al seu grup institucional.Es tracta de la traducció de textos, tant juridicoadministratius com de tipologia diversa, del català al castellà, l'anglès, el francès, l'italià i l'alemany, i d'aquestes llengües al català. 38,471.07€  TRADUCCIONES TECNICAS METZGER, SL 08/03/2019
2018/8840 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de 18 carpes plegables per esdeveniments esportius 31,748.04€  MASTERTENT IBERICA SL 08/03/2019
2019/1638 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra volums de l'1 al 425 dels llibres de la col·lecció Bernat Metge 11,983.47€  EDITORIAL ALPHA 08/03/2019
2019/1702 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Comprar càmeres fotogràfiques i motxilles 1,672.00€  TERMOGRAFIA APLICADA, SL 08/03/2019
2019/1754 5. SERVEIS Menor Tala, poda i estassa a les ctres. GI-551 i GIV-5514 13,517.00€  Excavacions Farners SL 08/03/2019
2019/1905 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra d¿estacions metereològiques 448.00€  TERMOGRAFIA APLICADA, SL 08/03/2019
2019/2204 5. SERVEIS Menor Contractació d'espots de publicitat institucional a Televisió del Ripollès 5,785.12€  TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS, SL 08/03/2019
2019/2371 5. SERVEIS Menor Tala, poda i estassada a les ctres. GIV-5136, GIV-5132, GIV-6706, GIV-6424 i GIV-5191 14,050.00€  Fusellas, SCP 08/03/2019
2019/2667 5. SERVEIS Menor Servei de fabricació d'elements de supoprt exposició 3,500.00€  JOSEP MARIA OLIVERAS PUIG 08/03/2019
2019/1048 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquirir un aparell per a mesurar les humitats i temperatures dels dipòsits de l'Arxiu Administratiu i l'Arxiu Històric, any 2019 281.80€  ARTE Y MEMORIA,SL 12/03/2019
2019/1503 5. SERVEIS Menor Servei de Consultoria en restructuració organitzativa del Servei de Contractació 14,850.00€  DOT MANAGEMENT CONSULTANTS, S.L. 14/03/2019
2019/3169 5. SERVEIS Menor Cessió de drets de l'obra Sant Feliu de la Costa Brava, de Gaziel , per publicar-la dins la col·lecció Josep Pla 826.45€  LUÍS CALVET MULLERAS 18/03/2019
2019/3169 5. SERVEIS Menor Aprovar el contracte amb el titular dels drets de l'obra Sant Feliu de la Costa Brava, de Gaziel, dins la col·lecció Josep Pla 1,000.00€  LUÍS CALVET MULLERAS 18/03/2019
2018/9040 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament de 80 llicències del programa Office Standard 2019 Open No level Government (P/N:021-10618) 25,067.20€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 19/03/2019
2018/1218 5. SERVEIS Menor Contractació de 2 publireportatges de publicitat institucional a la revista TopGirona 2,066.12€  TOT GIRONA DE LES COMARQUES GIRONINES SL 21/03/2019
2018/6095 5. SERVEIS Obert Servei d'assessorament als ajuntaments de la demarcació de Girona, per a realitzar 720 hores de diagnosis de les seves instal·lacions informàtiques en l'àmbit de la xarxa, els servidors i, a més, d'una de caràcter general per detectar mal funcionaments, d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques. 0.00€  Lot desert 21/03/2019
2018/7803 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de 30 ordinadors personals tipus microtorre, d'acord amb les característiques tècniques que s'exigeixen en l'apartat dos del Plec de Prescripcions Tècniques. 19,245.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 21/03/2019
2018/9042 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de 26 ordinadors portàtils per a la central de biblioteques d'acord amb les característiques tècniques que s'exigeixen en l'apartat dos del Plec de Prescripcions Tècniques. 17,810.00€  INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA 21/03/2019
2019/1985 5. SERVEIS Menor Contractar la redacció i cessió de drets de la Guia de patrimoni local El cor de la Selva 2,125.93€  Atri Cultura i Patrimoni, SLU 21/03/2019
2019/2103 5. SERVEIS Menor Treballs de direcció de la Guia de patrimoni local El cor de la Selva 701.70€  JOAQUIM TREMOLEDA I TRILLA 21/03/2019
2019/2586 5. SERVEIS Menor Contractació de 8 pàgines de publicitat institucional a la revista CRAE 3,312.00€  Creacions Alt Empordà SL 21/03/2019
2019/2599 5. SERVEIS Menor Elaboració d'un estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades dels municipis de la Jonquera i el Pertús 11,567.00€  Ramon Noguer Feixas 21/03/2019
2019/2675 5. SERVEIS Menor Elaboració del Certificate on the financial statements del Projecte Beenergi 649789 finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea 2,730.00€  FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L. 21/03/2019
2019/3144 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra col·lecció de llibres sobre els Borja 7,633.09€  FUNDACIO FRANCESC 21/03/2019
2019/1986 5. SERVEIS Menor Contractar la redacció i cessió de drets de la Guia de patrimoni local El cor de la Selva 567.80€  Alfons Delgado Garcia 22/03/2019
2018/5989 5. SERVEIS Obert Prestació dels serveis de correcció a la Diputació de Girona. Els serveis a efectuar s'ajustaran a les condicions que figuren en el Plec de prescripcions tècniques i d'acord amb els terminis especificats. 59,440.00€  CABAL GUARRO LAIA 24/03/2019
2018/5989 5. SERVEIS Obert Prestació dels serveis de correcció a la Diputació de Girona. Els serveis a efectuar s'ajustaran a les condicions que figuren en el Plec de prescripcions tècniques i d'acord amb els terminis especificats. 0.00€  Lot desert 24/03/2019
2018/5989 5. SERVEIS Obert Prestació dels serveis de correcció a la Diputació de Girona. Els serveis a efectuar s'ajustaran a les condicions que figuren en el Plec de prescripcions tècniques i d'acord amb els terminis especificats. 0.00€  Lot desert 24/03/2019
2019/2259 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripcions on-line, any 2019 Consultor Ajuntamiento 3,705.32€  GRUPO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA 25/03/2019
2019/2263 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició miniradial per a la brigada de Llambilles 93.45€  JOSEP VILA DAUSET, S.L. 26/03/2019
2019/2724 5. SERVEIS Menor Producció de l¿exposició ¿El canvi climàtic al Montseny.Vulnerabilitat i adaptació¿ en el marc del projecte InterregPOCTEFA ECTAdapt ¿Contribuir a l¿adaptació de l¿espai catalàtransfronterer als efectes esperats del canvi climàtic¿ (CodiEFA011/15 ECTAdapt) 4,500.58€  Stoa Propostes Culturals i turistiques 26/03/2019
2019/2753 5. SERVEIS Menor Dinamització de tallers didàctics ambientals i artesanals a lesfires dels municipis de Riells i Viabrea, Breda i Arbúcies en elmarc de la celebració del 40è aniversari de la Reserva de laBiosfera del Montseny 6,015.00€  ITINERART EXPOSICIONS EN MOVIMENT, SL. Unipersonal 26/03/2019
2019/3427 1. OBRES Menor Reparació obres drenatge a la ctra. GIV-4031 6,746.00€  RIPOLL OLIVERAS, SL 26/03/2019
2019/3428 5. SERVEIS Menor Reparació motor camió IVECO matrícula 4632BHG 12,075.64€  Serveis Panella, SL 26/03/2019
2019/3473 5. SERVEIS Menor Actuacions de recuperació, millora i preservació de l¿ecosistemadunar litoral de Sant Martí d¿Empúries entre el moll Grec i el Recdel Molí (terme municipal de l¿Escala) 13,385.00€  E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA SLU 26/03/2019
2019/2261 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició compressor per a la brigada de Llers 430.00€  FCO. COSTALS FARREROS -IMA- 27/03/2019
2019/2189 5. SERVEIS Menor Redacció i producció joc narratiu per itinerar biblioteques 4,132.23€  LA JUGANERA SCCL 28/03/2019
2019/3505 1. OBRES Menor Reconstrucció obres drenatge ctres. GIP-5237, GIV-5234, GIV-5142, GIV-5101i GIV-5238 10,245.00€  Jordi Casellas Canet 29/03/2019
2019/3556 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Cadira per a Tresoreria i entapissat 2 cadires 488.40€  OFICINA I ARXIU, SA 29/03/2019
2018/8363 5. SERVEIS Obert Contracte de servei per l'eliminació de l'espècie de flora invasora ene l tram superior de la riera de Vilajuïga 15,251.87€  FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM 03/04/2019
2019/3885 1. OBRES Menor Reparació danys estructura pont sobre el Rigat a la ctra. GIV-4015, a Nevà 8,567.09€  Miquel Rios Moyano 03/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 71,295.23€  MATEU NIERGA, SL 05/04/2019
2019/3941 1. OBRES Menor Treballs descrits en la memòria valorada ¿Recuperació del sistema dunar i gestió de l¿ús públic de les platges de Garbet i Cala Borró (TM Colera)¿ 12,661.00€  E. I. Foresterra, SCCL 05/04/2019
2019/3701 5. SERVEIS Menor Contractació de 1109 passis de publicitat institucional a Dracvisió, SL 4,132.17€  DRACVISIO, SL 06/04/2019
2018/7219 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la millora del sistema d'emmagatzematge de la Diputació de Girona mitjançant l'adquisició d'un nou dispositiu d'emmagatzematge FAS2750 amb prestacions millorades que substituirà l'actual FAS 2552 i el trasllat i configuració del dispositiu actual com a sistema de recuperació davant desastres del de nova adquisició, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 109,902.00€  LOGICALIS SPAIN, SLU 09/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 53,667.94€  AUTOMATISMES I TELEGESTIO SL 09/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 137,605.97€  BOVER GUTIERREZ, SL 09/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 68,437.84€  COMET MARTINEZ BOIX, S.L. 09/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 54,912.26€  COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 09/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 158,041.23€  ENERGRUP BIO RENOVABLES, SL 09/04/2019
2018/7792 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de set ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques. 184,202.87€  WATT ENERGIA, SL 09/04/2019
2018/8182 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contracte mixt de subministrament, obra iserveis per a la contractació conjunta esporàdica d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal dels municipis de Palafrugell i Riudellots de la Selva, beneficiaris de lasubvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 480,488.84€  ENERGRUP BIO RENOVABLES, SL 09/04/2019
2018/8182 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contracte mixt de subministrament, obra iserveis per a la contractació conjunta esporàdica d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal dels municipis de Palafrugell i Riudellots de la Selva, beneficiaris de lasubvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 317,940.47€  VISIÓ SOLAR, SL 09/04/2019
2019/3599 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Renovació anual base de dades SABI anualitat 2019 3,200.00€  INFORMA D&B, SA 09/04/2019
2019/3413 5. SERVEIS Menor Tallers Tanca els ulls i amplia visions 12,000.00€  EUROFIRMS FUNDACIO PRIVADA 11/04/2019
2018/9341 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte són les actuacions de manteniment sobre la xarxa d'infraestructures per a la intervenció en cas d'incendi forestal, situades en terrenys forestals dels municipis de la demarcació de Girona, constituïda pels dipòsits d'aigua, de característiques tècniques i ubicació determinades en els annexos 1 i 2 del plec de prescripcions tècniques, així com possibles punts d'aigua de nova construcció que s'incorporin a aquesta xarxa amb el vistiplau del Cos de Bombers. 39,200.00€  ARICO FOREST, SL I CODONY MULTISERVEIS, SLU, 12/04/2019
2018/9341 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte són les actuacions de manteniment sobre la xarxa d'infraestructures per a la intervenció en cas d'incendi forestal, situades en terrenys forestals dels municipis de la demarcació de Girona, constituïda pels dipòsits d'aigua, de característiques tècniques i ubicació determinades en els annexos 1 i 2 del plec de prescripcions tècniques, així com possibles punts d'aigua de nova construcció que s'incorporin a aquesta xarxa amb el vistiplau del Cos de Bombers. 43,400.00€  ARICO FOREST, SL I CODONY MULTISERVEIS, SLU, 12/04/2019
2019/3835 5. SERVEIS Menor Formació TIC usuaris biblioteques 14,500.00€  CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA, SA 12/04/2019
2019/4296 5. SERVEIS Menor Contractació de 625 falques de publicitat insitucional a Ràdio Olot, SA 3,415.07€  RADIO OLOT, SA 12/04/2019
2019/3763 1. OBRES Menor Reparació obres drenatge a la ctra. GIV-45224, de la Pinya 4,683.57€  Construccions Montmajor, SL 15/04/2019
2019/4329 5. SERVEIS Menor "Inserció publicitat institucional espots de 20 "" en els partits MIC en forma d'espots, careta infogràfica, pantalla patrocinador - presència de la marca" 8,264.46€  Televisió de Girona 16/04/2019
2018/9005 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament de llicències d'ús per un any del programari Jira Service Desk i Jira Confluence 17,097.35€  GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A. 18/04/2019
2019/4259 1. OBRES Menor Formació llosa formigó armada a la ctra. De Toses i millora puntual ferm diverses carreteres 37,800.00€  Josep Vilanova, S.A. 24/04/2019
2018/8663 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "Lot 2: Una llicència de tipus ""Processor"" ""Oracle Standard Edition 2"" amb quatre anysd'actualitzacions i millores. La llicència subministrada haurà d'estar a nom de ""Diputació de Girona"" i el ""Software Update License & Support"" l'haurà de proporcionar el mateix fabricant. " 21,348.94€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 25/04/2019
2018/8663 3. SUBMINISTRAMENTS Obert "Lot 3: Una llicència ""Suse SLES 1-2 sockets Standard Subscription"" amb quatre anysd'actualitzacions i millores. La llicència subministrada haurà d'estar a nom de ""Diputació de Girona"" i el suport l'haurà de proporcionar el mateix fabricant. " 1,587.68€  INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. 25/04/2019
2018/8663 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Lot 1: Dos servidors HPE Proliant ML380 G10 amb quatre anys de garantia. 12,287.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 25/04/2019
2019/3895 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició equipament informàtic (tauletes) per al projecte COOPEREM 1,238.01€  MEDIA MARKT GIRONA 26/04/2019
2019/4324 5. SERVEIS Menor Redacció d¿un estudi d¿anàlisi de captures de la processionària del pi i de revisió metodològica 4,275.21€  Riba Flinch Josep M 26/04/2019
2019/5766 5. SERVEIS Menor Serveis de correcció de textos per a la Diputació de Girona 10,200.00€  SERRA CATALAN DESIREE 26/04/2019
2019/4677 5. SERVEIS Menor Serveis externs per la conceptualització i comissariat de l¿exposició ¿Carles Rahola. Una vida republicana¿ 3,500.00€  XAVIER CARMANIU MAINADÉ 02/05/2019
2019/4794 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament HILTI ESPAÑOLA S.A. 1,952.07€  HILTI ESPAÑOLA,S.A. 03/05/2019
2019/3849 5. SERVEIS Menor Contractar la redacció de textos del Quadern de la Revista de Girona Jardins, amb el coautor Josep Pujol Coll 950.00€  PUJOL COLL, JOSEP 06/05/2019
2019/4645 5. SERVEIS Menor Realització de l'inventari del cementiri de Garriguella 3,311.00€  Moixeró Software Consulting, S.L. 07/05/2019
2018/8541 1. OBRES Obert "Condicionament d'un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433"", projecte aprovat pel ple de Girona de data 17 de juliol de 2018." 804,722.28€  RUBAU TARRES, SA 08/05/2019
2019/3851 5. SERVEIS Menor Contractar la redacció de textos del Quadern de la Revista de Girona Jardins, amb el coautor Ignasi Esteve Bosch 950.00€  IGNASI ESTEVE BOSCH 08/05/2019
2019/4354 5. SERVEIS Menor Contractacio del servei d'assessorament per a la preparació i redacció de textos institucionals durant l'any 2019 4,098.07€  NAUTILUS COMUNICACIÓ I CULTURA, S.L. 08/05/2019
2019/754 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Contracte de patrocini comprèn la difusió de la identificació visual de la Diputació de Girona i/o de qualsevol dels seus organismes autònoms mitjançant la seva inserció en la publicitat del Festival de Cap Roig 2019. 40,000.00€  Clipper's Live SL 08/05/2019
2019/3943 1. OBRES Menor Arranjament, recuperació i protecció del primer tram del camí pedestre d¿Ulldeter (des de la carretera C-771 fins al refugi nou d¿Ulldeter) 15,700.00€  FUNDACIÓ PRIVADA MAP 10/05/2019
2019/4394 5. SERVEIS Menor Serveis externs per la producció i gravació de 9 càpsules audiovisuals per promocionar els Mercats Municipals gironins 6,000.00€  ANIMIVIS, SL 10/05/2019
2019/4816 5. SERVEIS Menor Conduir i moderar dues reunions de participació tècnica per elaborar un protocol bàsic de gestió local de la vespa asiàtica 4,600.00€  MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. 10/05/2019
2019/5111 5. SERVEIS Menor Definició contingus formatius i coordinació vídeos foment emprenedoria social 5,146.12€  L'ENGRANATGE COOPERATIU 10/05/2019
2019/630 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica d'enregistrament i edició audiovisual pel Pati Cultural. 1,530.00€  Jose Pérez González 10/05/2019
2018/7053 5. SERVEIS Obert Servei d'interconnexió de xarxes de comunicació 140,736.00€  G.R.N. SERVEIS TELEMATICS, SL 13/05/2019
2019/1062 5. SERVEIS Negociat sense publicitat "L'objecte d'aquest contracte és el patrocini de la marca de la Diputació de Girona (""Costa Brava - Pirineu de Girona""), a través de publicitat en diversos espais de l'adjudicatari, en el decurs de les competicions esportives on aquest participa durant les temporades 2019-2020 i 2020-2021 en la Lliga de Futbol Professional" 429,752.06€  Girona Futbol Club SAD 13/05/2019
2019/906 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicències d'un any d'actualització i millora de la base de dades Oracle 11,950.00€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 13/05/2019
2019/4755 5. SERVEIS Menor Contractació d'espots i falques de publicitat institucional a TV Costa Brava i a ràdio JOY FM 6,022.00€  D-9 COMUNICACIÓ, SL 16/05/2019
2019/4633 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum núm. 16 de la col·lecció «Francesc Eiximenis» 820.00€  ADDENDA, SCCL 17/05/2019
2019/5019 5. SERVEIS Menor Aixecament topogràfic entre les ctres. GIP-5129 i N-260 d'una superfície aproximanda de 12,93 ha 3,200.00€  GEO3, S.A. 17/05/2019
2019/5147 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra desbrossadora STIHL FS 460 795.12€  PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, SL 17/05/2019
2019/5164 5. SERVEIS Menor Realització del servei d¿assistència tècnica per al desenvolupament de l¿activitat 5.5 del projecte COOPEREM ¿Execució de treballs de prevenció al corredor d¿infraestructures¿: Redacció d¿un projecte executiu de treballs de prevenció d¿incendis al corredor d¿infraestructures a l¿Alt Empordà en el marc del projecte EFA169/16/COOPEREM 4,132.00€  TORRAS NOGUER, SANDRA 17/05/2019
2019/5021 5. SERVEIS Menor Redacció estudi impacte ambiental Condicionament tram ctra. GIV-6226. Variant Arenys d'Empordà i nou pont sobre el riu Fluvià 6,600.00€  ENGINYERIA,ESTUDIS I GESTIO AMBIENTAL SL 20/05/2019
2019/5165 5. SERVEIS Menor Elaboració de cartografia digital de la distribució del boix al parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 3,287.93€  Gerard Pié Valls 20/05/2019
2019/5174 5. SERVEIS Menor Servei d'inspecció de carreteres 13,750.00€  Pere Falgàs Negre 20/05/2019
2018/8542 1. OBRES Obert """Condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Sant Martí Vell""" 96,180.68€  AGLOMERATS GIRONA, SA 21/05/2019
2018/8629 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalitzacióde les actuacions incloses al grup 2 del projecte ""Bebiomassgi"". Aquestes actuacions hanestat aprovades dins l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacionsper a la producció d'estella forestal"" aprovades en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDERatorgat del 50% de la despesa elegible." 12,200.00€  CARLOS CARRILLO ROMERO 24/05/2019
2018/8629 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalitzacióde les actuacions incloses al grup 2 del projecte ""Bebiomassgi"". Aquestes actuacions hanestat aprovades dins l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacionsper a la producció d'estella forestal"" aprovades en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDERatorgat del 50% de la despesa elegible." 10,234.93€  RIFA BERTRAN ALEIX 24/05/2019
2018/8629 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalitzacióde les actuacions incloses al grup 2 del projecte ""Bebiomassgi"". Aquestes actuacions hanestat aprovades dins l'operació GO03-000003 ""Calderes, xarxes de calor i instal·lacionsper a la producció d'estella forestal"" aprovades en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDERatorgat del 50% de la despesa elegible." 14,400.00€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 24/05/2019
2019/4025 5. SERVEIS Menor Inventari de plans, programes i projectes de sostenibilitat a l'àmbit de candidatura a Reserva Biosfera Costa Brava 2,235.30€  Universitat de Girona 24/05/2019
2019/5230 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament HILTI ESPAÑOLA S.A. 618.76€  HILTI ESPAÑOLA,S.A. 24/05/2019
2019/841 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte consisteix en la redacció de projectes executius per a la instal·lació de calderes de biomassa i creació de xarxes de calor en edificis de titularitat municipal dels municipis de Sant Feliu de Pallerols, Olot, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Riudaura, Vilobí d'Onyar i Sant Jaume de Llierca. 7,101.96€  ENGINYERIA ENERGETICA GIRONINA, SL 31/05/2019
2019/841 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte consisteix en la redacció de projectes executius per a la instal·lació de calderes de biomassa i creació de xarxes de calor en edificis de titularitat municipal dels municipis de Sant Feliu de Pallerols, Olot, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Riudaura, Vilobí d'Onyar i Sant Jaume de Llierca. 5,537.88€  RIFA BERTRAN ALEIX 31/05/2019
2019/841 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte consisteix en la redacció de projectes executius per a la instal·lació de calderes de biomassa i creació de xarxes de calor en edificis de titularitat municipal dels municipis de Sant Feliu de Pallerols, Olot, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Riudaura, Vilobí d'Onyar i Sant Jaume de Llierca. 7,737.14€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 31/05/2019
2018/9577 1. OBRES Obert " L'objecte d'aquest contracte és l'execució de la memòria valorada ""Formació de cunetes transitables a la carretera GIV-5227, del veïnat de la Cirera"" aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de Girona en data 18 de desembre de 2018. " 64,114.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 03/06/2019
2018/9579 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició reportatges fotogràfics de Kim Castells 4,532.80€  MILUNA 3000 SL 03/06/2019
2019/5377 5. SERVEIS Menor Muntatge i subministrament sistema incendis brigades Montagut, Llers i Llambilles 5,740.51€  ROLDEX 99 SL 03/06/2019
2019/5020 1. OBRES Menor Redacció estudi informatiu Condicionament tram ctra. GIV-6226. Variant Arenys d'Empordà i nou pont sobre el riu Fluvià 12,000.00€  ENIGEST, SL 04/06/2019
2019/5146 5. SERVEIS Menor Reparació caixa i sistema bolquet vehicle Pegaso matrícula GI1792AW 6,490.47€  CAMION GRUP, SA 04/06/2019
2019/5149 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament compressor Belflex 160.00€  FCO. COSTALS FARREROS -IMA- 04/06/2019
2019/5324 1. OBRES Menor Execució rasa saneig arrels a la ctra. GIV-6441, de la Bisbal a Fonteta 3,650.00€  ASSA HIDRAULICA I ELECTRICITAT, S.L. 04/06/2019
2019/5375 1. OBRES Menor Pavimentació amb aglomerat asfàltic tram afectat per arrels a la ctra. GIV-6441, de la Bisbal a Fonteta 8,750.00€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 04/06/2019
2019/5222 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 9,080.90€  Àpex Forestal i Ambiental 05/06/2019
2019/5371 5. SERVEIS Menor Organització i coordinació de les jornades en matèria de prevenció incendis 4,100.00€  FUNDACIÓ PAU COSTA 05/06/2019
2019/4987 5. SERVEIS Menor Anàlisi dinamització teixit comercial local. Prova pilot en 3 municipis 11,764.70€  Universitat de Girona 06/06/2019
2019/5110 5. SERVEIS Menor Elaboració dels audiovisuals de foment emprenedoria social 7,094.50€  MARC PLANAGUMÀ GUARDIA 06/06/2019
2018/9096 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment i suport del sistema de còpies de seguretat basat en el sistema Veritats Netbackup que inclou un suport específic per a la resolució de dubtes de la plataforma Veritas Netbackup referents a la configuració i manteniment, amb una borsa de suport tècnic anual de mínim 20 hores d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 16,194.00€  SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA 07/06/2019
2019/5536 5. SERVEIS Menor "Assistència tècnica per a l'elaboració de l'estudi complementari ""Adaptació del sector vitivinícola en el context del canvi climàtic a l'espai català transfronterer. ECTAdapt ""Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer (ECT) als efectes esperats del canvi climàtic"" (codi EFA011 / 15 ECTAdapt)" 12,800.00€  LAVOLA , 1981 S.A.U. 10/06/2019
2019/5338 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Castells medivals""" 3,800.00€  Pau Turon Izquierdo 17/06/2019
2020/5338 5. SERVEIS Menor "Contractació la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Castells medievals""" 3,800.00€  Pau Turon Izquierdo 17/06/2019
2019/2908 5. SERVEIS Menor Realització de l'inventari dels cementiris de Sant Feliu de Pallerols 2,709.50€  DV SERVEIS TÈCNICS, SL 18/06/2019
2019/5163 5. SERVEIS Menor Realització de l'inventari dels cementiris de Garrigàs 1,807.00€  AUDIFILM CONSULTING SL 20/06/2019
2019/5249 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica en la determinació d'ofertes anormalment baixes en licitacios públiques 3,750.00€  Universitat de Girona 20/06/2019
2019/5281 1. OBRES Menor Impermeabilització frontals coberta edifici annex parc Montagut 648.00€  Jordi Torrent Gifre 20/06/2019
2019/5410 1. OBRES Menor Subministrament i col·locació tubs canalització reposició serveis electricitat afectats pel condicionament de la ctra. GIV-6102 8,469.50€  COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU 20/06/2019
2019/5522 5. SERVEIS Menor Redacció d¿una guia de jardineria adaptada a la prevenció d'incendis forestals 7,211.57€  MEDI XXI GABINET DE SOLUCIONS 20/06/2019
2019/5626 1. OBRES Menor Construcció mur escullera a la ctra. GIV-5217, a Queralbs 5,860.00€  COP GERMANS MARTY, SA 21/06/2019
2019/5333 5. SERVEIS Menor Implementació processos informàtics 10,890.14€  FEDERICO JORDAN ORTEGA 22/06/2019
2019/5655 1. OBRES Menor Arranjament juntes sis ponts de la xarxa viària 39,928.69€  JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA SOCIETAT UNIPERSONAL 27/06/2019
2019/5728 5. SERVEIS Menor Mostreig i inventari d¿himenòpters pol·linitzadors al Parc Natural del Montseny 11,866.00€  Andrena Iniciativas y Estudios Medioambientales, SL 27/06/2019
2019/5731 1. OBRES Menor Regularització tram entre ponts de l'AP-7 i la C-25 a la ctra. GIV-5341 5,928.00€  AGLOMERATS GIRONA, SA 27/06/2019
2019/4562 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament i instal·lació de video porter al local C. Figuerola, 51 1,106.92€  PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL 01/07/2019
2019/5566 3. SUBMINISTRAMENTS Menor "Contracte de subministrament i instal·lació daire condicionat a""El Galliner"" Casa de Cultura de Girona" 2,850.00€  DEULOFEU REIXACH,MIGUEL 01/07/2019
2019/5686 5. SERVEIS Menor Tractament tècnic del fons Salvador Bosch 14,700.00€  Jordi Mestre i Vergés 01/07/2019
2019/5807 5. SERVEIS Menor Contractaci servei de difusió publicitària cantada d'havaneres de Palafrugell 5,000.00€  CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA 01/07/2019
5819 5. SERVEIS Menor Servei d'edició i maquetació en format accessible dels relats guanyadors dels premis Això Pinta Bé, 2019 4,975.00€  ANMAMATO-DARIPE, SL 01/07/2019
2019/5282 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum núm. 45 de la col·lecció «Josep Pla» 495.00€  ROIG TORRAS ANNA 03/07/2019
2019/5818 1. OBRES Menor Formigonar trams cunetes en corbes tancades entre els PK 2 i 5 de la ctra. GI-504 9,291.60€  ALBERT GODO GOSA 03/07/2019
2019/5236 1. OBRES Menor "Contracte d' obres de substitució de dos forjats i reforma d'unes cobertes de l'edifici Casa de Cultura ""Les Bernardes"" de Salt" 28,828.61€  CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, SL, Societat Unipersonal 09/07/2019
2019/5772 5. SERVEIS Menor Contracte de manteniment obligatori de l'equip d'inspecció de paqueteria per raigs X i arc detector instal·lats a l'edifici Palau 4,584.63€  PROSELEC SEGURIDAD, S.A. 09/07/2019
2019/5787 5. SERVEIS Menor Contracte servei de neteja dels vidres exteriors dels edificis de la Diputació 3,030.00€  GRUPO BN, FACILITY SERVICES, S.A. 09/07/2019
2018/7211 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subminsitrament de llicències d'actualització i millores del programari Autocad de l'empresa AUTODESK 0.00€  Lot desert 12/07/2019
2019/6145 1. OBRES Menor Reparació obres de drenatge a les carreteres GIV-5441 i GIV-5411 5,414.00€  EXCAVACIONS ROSELL, SL 12/07/2019
2019/6160 5. SERVEIS Menor Impressió de la Guia de control permanent (català/castellà) 2,408.50€  EDICIONS A PETICIÓ SL 12/07/2019
2019/6176 5. SERVEIS Menor Auscultació marques viàries horitzontal en diveres carreteres 8,282.00€  APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 12/07/2019
2019/987 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte és els serveis de connexió a Internet per a Diputació de Girona a dos operadors diferents, que oferiran el servei a dues ubicacions diferents, mitjançant el protocol BGPv4, i d'acord amb el Plec de prescripcions Tècniques. 31,680.00€  G.R.N. SERVEIS TELEMATICS, SL 12/07/2019
2019/987 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte és els serveis de connexió a Internet per a Diputació de Girona a dos operadors diferents, que oferiran el servei a dues ubicacions diferents, mitjançant el protocol BGPv4, i d'acord amb el Plec de prescripcions Tècniques. 17,899.24€  VODAFONE ESPAÑA, SA 12/07/2019
2018/3476 5. SERVEIS Menor Treballs de disseny i maquetació d'un document per als formularis i models d'assessorament 1,200.00€  LAMUÀ ESTAÑOL, PAU 17/07/2019
2019/5162 5. SERVEIS Menor Realització de l'inventari del cementiri de Portbou 3,761.00€  AUXILIAR DE FUNERARIA I CEMENTIRIS, SL 17/07/2019
2019/6291 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament 2 bufadors Stihl 700 1,024.80€  REYES CASA I JARDI SLU 18/07/2019
2019/1925 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament d'un compactador vibrant tàndem combinat d'amplada 1,20 m de corró per poder fer tasques de compactació de regs asfàltics que executem amb les brigades de conservació de carreteres de la Diputació de Girona. El compactador ha de ser, a més, mixt (corró metàl·lic i neumàtics) i ha de complir amb les característiques que es detallen al plec de prescripcions tècniques. 26,800.00€  MAQUINTER, SA 23/07/2019
2019/5663 5. SERVEIS Menor Contracte de subministrament IN SITU SCP 5,000.00€  In Situ SCP 29/07/2019
2019/6482 5. SERVEIS Menor Contractació moduls per a les diferents campanyes de publicitat institucional a Hermes Comuncació, SA 10,314.09€  HERMES COMUNICACIONS, S.A. 31/07/2019
2019/6030 5. SERVEIS Menor Estudi situació polígons a la demarcació de Girona 6,300.00€  Andrea Iruela Espejo 06/08/2019
2019/6110 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament de cadira giratòria model ITEK ref. ITK0000SI 2,710.40€  Equipant Espais Catalunya, SL 06/08/2019
2019/6180 1. OBRES Menor Contracte d'obres de substitució d'una refredadora situada al sota coberta de l'edifici del Palau 39,373.91€  TRANSPORTES REIXACH, SA 06/08/2019
2019/6183 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contractae de subministrament mobiliari per a servei de programes europeus, d'informàtica i lingüístics 2,160.48€  OFICINA I ARXIU, SA 06/08/2019
2019/6185 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament de mobiliari per a despatx situat a les oficines del C. Pare Claret 1,485.00€  OFIGIR 2018 SL 06/08/2019
2019/6382 1. OBRES Menor Millora seguretat viària a la carretera GIP-5244, del PK 5+050 al 5+150 7,894.50€  SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES, SLU 06/08/2019
2019/6692 5. SERVEIS Menor Assessorament tècnic per a la redacció del projecte de xarxa de territoris rurals intel·ligents 14,900.00€  km0 Energy, SL 06/08/2019
2019/6248 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte subministrament Bosch Nivel Laser GLL 375.00€  METALCO, S.A. 08/08/2019
2019/6402 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra material difusió i promoció programa Co-Creix amb estampació logotips 3,930.00€  PUBLIANI GROUP SL 08/08/2019
2019/6723 5. SERVEIS Menor Contractació campanya institucional Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona a Televisió de Girona, sl 5,962.00€  Televisió de Girona 08/08/2019
2019/6242 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica pel disseny i la implementació pilot de l'Observatori de l'Emprenedoria 14,771.50€  ACTIVA PROSPECT RESEARCH & SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA, Sociedad Unipersonal 09/08/2019
2019/1337 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament d'un camió rígid 4x4 gama obra preparat per poder fer tasques de viabilitat hivernal i alhora les tasques de càrrega i transport dematerials per les feines que executem amb les brigades de conservació de carreteres de la Diputació de Girona, d'acord amb les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques 123,500.00€  TALAUTO VEHICULOS INDUSTRIALES, SA 13/08/2019
2019/6043 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum núm. 46 de la col·lecció «Josep Pla» 570.00€  ADDENDA, SCCL 13/08/2019
2019/6770 5. SERVEIS Menor Treballs de tractament de documentació i instal.lació del Fons Banús-March 14,800.00€  ANNA LÓPEZ RAMIÓ 13/08/2019
2019/6791 5. SERVEIS Menor Serveis externs per la construcció de mòduls, cadires i vitrines per l'exposició Rahola 10,345.00€  INSA 2004, SL 13/08/2019
2019/1169 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte és el servei de distribució, venda i emmagatzematge de les publicacions editades per la Diputació de Girona, per tal que aquestes publicacions puguin ser adquirides pel la ciutadania, les entitats o les institucions que hi estiguin interessades, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques. 47,500.00€  Nordest Llibres SL 16/08/2019
2019/6857 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament destructora de paper per departament d'Intervenció 1,723.10€  Stein Girona, S.L. 27/08/2019
2019/5660 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 6,320.00€  VIGUÉ-SUBIRÀ SCPP 29/08/2019
2019/6784 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament software topogràfic MDT 1,065.25€  Al-Top Topografia, SA 29/08/2019
2019/6855 5. SERVEIS Menor Assessorament extern per elaboració del projecte executiu per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als municipis de Torroella de Montgrí, Riudellots de la Selva, Madremanya, l'Armentera i Juià. 8,450.00€  WATTS AT HOME ENERGIA S.L. 03/09/2019
2019/3548 1. OBRES Menor Repassar i inspeccionar cornisa, canals i primeres fileres de teules 9,375.00€  F. SAU, SL 09/09/2019
2019/7035 5. SERVEIS Menor Redacció d'un Pla d'actuacions de restauració, rehabilitació i millora del sistema platja-duna de la platja de Castell (Palamós) 4,500.00€  FRANCESC XAVIER ROIG MUNAR 10/09/2019
2017/8657 1. OBRES Obert Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestióenergètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 470,038.98€  ELECNOR, SA 13/09/2019
2017/8657 1. OBRES Obert Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestióenergètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 838,653.96€  ELECTRICITAT BOQUET, SL 13/09/2019
2017/8657 1. OBRES Obert Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestióenergètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 416,722.88€  ENDESA ENERGíA, SA 13/09/2019
2017/8657 1. OBRES Obert Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestióenergètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 669,125.24€  ETRA BONAL, SA 13/09/2019
2017/8657 1. OBRES Obert Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestióenergètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 565,521.55€  Enllumenats Costa Brava, SL 13/09/2019
2017/8657 1. OBRES Obert Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestióenergètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 450,709.24€  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 13/09/2019
2019/4140 1. OBRES Menor Contracte de substitució d¿urinaris a lavabos d¿homes del Conservatori. 3,009.19€  INSTALEG GIRONA SL 13/09/2019
2019/6137 1. OBRES Menor Contractar adequació del marxapeu porta accés escola teatre El Galliner 373.88€  F. SAU, SL 13/09/2019
2019/1169 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte és el servei de distribució, venda i emmagatzematge de les publicacions editades per la Diputació de Girona, per tal que aquestes publicacions puguin ser adquirides pel la ciutadania, les entitats o les institucions que hi estiguin interessades, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques. 8,112.00€  Grup Logístic Vilarroya SL 16/09/2019
2019/5109 5. SERVEIS Menor Curs Business Angels BAGI 2019 (Programa Co-creix) 5,850.00€  Bagi Inversions SL 17/09/2019
2019/6804 5. SERVEIS Menor Contractació de la direcció d¿obra dels treballs d¿arranjament, recuperació i protecció del segon tram del camí pedestre d¿Ulldeter 3,150.00€  TUTUSAUS GRAUS, JORDI 17/09/2019
2019/7136 5. SERVEIS Menor Servei d'inspecció de carreteres 10,000.00€  Carles Palazon Castro 17/09/2019
2019/7026 5. SERVEIS Menor Servei de supervisió del funcionament del servidor Alfreco. Anàlisi de logs, de rendiment i d¿utilització d¿epai. Monitorització del deu funcionament i integració amb el registre d¿entrada ERES. 6,080.00€  Legislació i Noves Tecnologies SL 19/09/2019
2019/7064 1. OBRES Menor Contracte d'adequació de solar com a aparcament de bicicletes 4,453.05€  F. SAU, SL 20/09/2019
2019/7149 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament i instal·lació de fancoills a l'edifici Can Forn 11,330.00€  DEULOFEU REIXACH,MIGUEL 20/09/2019
2019/6256 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum núm. 13 de la col·lecció «Guies de patrimoni local» 945.00€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 24/09/2019
2019/7089 5. SERVEIS Menor Valoració patrimonial de dos fons fotogràfics: Fons Ruiz i Fons Martí Calvo 7,000.00€  Joan Artes Morata 25/09/2019
2018/9482 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal del municipi participant en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis 487,885.73€  COMET MARTINEZ BOIX, S.L. 26/09/2019
2019/1800 5. SERVEIS Obert "Lot 2: Selva (Consell Comarcal de la Selva, Ajuntament de Lloret de Mar)L'objecte de la licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", incrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de Girona" 0.00€  Lot desert 30/09/2019
2019/1800 5. SERVEIS Obert "Lot 4: Alt Empordà (Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Ajuntament de Figueres)L'objecte de la licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", incrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de Girona" 0.00€  Lot desert 30/09/2019
2019/4321 3. SUBMINISTRAMENTS Obert lot1: Material estalvi d'aigua, de climatització, elèctric i d'il.luminació 0.00€  Lot desert 30/09/2019
2019/4321 3. SUBMINISTRAMENTS Obert lot 2: Material de tancament i aïllament 0.00€  Lot desert 30/09/2019
2019/4321 3. SUBMINISTRAMENTS Obert lot 3: Bosses d'aigua 0.00€  Lot desert 30/09/2019
2019/7226 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra de material per a la conservació permanent de fotografies 10,640.20€  JORDI CUMELLAS RUIZ 30/09/2019
2019/7231 1. OBRES Menor Estabilització de dos tallussos a la ctra. GI-542, d'Anglès a Sant Hilari Sacalm per Osor 34,367.88€  INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, SL 01/10/2019
2019/7232 1. OBRES Menor Revestiment de cunetes a la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes. 15,034.00€  Tecniques d'Excavació Armengol SL 01/10/2019
2019/7248 1. OBRES Menor Formació de cuneta de formigó a la carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós, 10,260.00€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 01/10/2019
2019/7250 1. OBRES Menor Millores puntuals de la regularitat del ferm de la carretera GIV-5132, de Banyoles a Vilavenut, entre el PK 8 i el PK 11 39,124.80€  SALVADOR SERRA, SA 01/10/2019
2019/6856 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament taula de reunions i cadires per despatx Diputada Medi Ambient 1,256.80€  OFICINA I ARXIU, SA 07/10/2019
2019/6967 5. SERVEIS Menor Digitalització, preservació, consulta, indexació i gravació en disc dur dels llibres d¿actes de juntes i comissions de la Diputació de Girona del período cronològic de 1834 a 1934 4,998.93€  BLACK COPIERS SOLUTIONS SL 07/10/2019
2019/7148 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de mobiliari per al departament de Sistemes i tecnologies de la informació 2,761.35€  OFIGIR 2018 SL 07/10/2019
2019/7438 1. OBRES Menor Repintat de baranes del pont sobre la Muga a la carretera GIV-5041 en el PK 7+100 13,450.00€  Joan Llorente Cilleruelo 08/10/2019
2019/7440 1. OBRES Menor Estabilització d¿un talús a la carretera GIV-5201, de la GI-543 a Sant Marçal, PK 5+800 33,579.90€  Geotalud, S.L. 08/10/2019
2019/7289 5. SERVEIS Menor Elaboració preguntes i respostes xatbot (COCREIX) 13,000.00€  D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. 09/10/2019
2017/8159 1. OBRES Obert Contractació de l'obra d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) i incorporació d'una infraestructura de canalització per a la fibra òptica 289,500.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 10/10/2019
2017/8159 1. OBRES Obert Contractació de l'obra d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) i incorporació d'una infraestructura de canalització per a la fibra òptica 2,962,985.57€  HERCAL DIGGERS, SL 10/10/2019
2017/8159 1. OBRES Obert Contractació de l'obra d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) i incorporació d'una infraestructura de canalització per a la fibra òptica 1,020,810.00€  UTE VIA VERDA RIPOLLÈS GARROTXA 10/10/2019
2019/6799 1. OBRES Menor Restitució d'una porció d'estucat a la façana principal de l'edifici de Casa de Cultura 4,210.00€  F. SAU, SL 10/10/2019
2019/7326 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'un Switch. JL260A HPE Aruba 48G 1,638.00€  PH SYSTEMS, SL 10/10/2019
2019/7383 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Vilademuls""" 1,900.00€  Jordi Galofré Illamola-Simal 10/10/2019
2019/7383 5. SERVEIS Menor "Contractació la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Vilademuls""" 1,900.00€  Jordi Galofré Illamola-Simal 10/10/2019
2019/7321 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament taula de reunions per al despatx de la Cap de Control Intern (oficines Pare Claret) 420.00€  OFIGIR 2018 SL 14/10/2019
2019/7439 1. OBRES Menor Millora de la seguretat viària a la carretera GIV-5105, d¿Avinyonet de Puiventós a Llers 27,637.14€  EXCAVACIONS I OBRES RODA, SL 14/10/2019
2019/7514 5. SERVEIS Menor Modificació armari centraleta Can Forn per reduir el nivell sonor 3,972.80€  ACUSTICA GLOBAL ACOUSTIC SOLUTIONS SL 14/10/2019
2019/7518 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica en la direcció d¿obra del projecte per la substitució de la planta bomba de calor aire 3,840.00€  Quim Sajet Enginyeria, SLP 14/10/2019
2019/7527 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de dos jocs de semàfors plegables per a les brigades de conservació 3,750.00€  METALCO, S.A. 14/10/2019
2017/8659 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica de la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a les obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix. 4,457.31€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 15/10/2019
2017/8659 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica de la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a les obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix. 5,485.50€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 15/10/2019
2017/8659 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica de la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a les obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix. 6,158.01€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 15/10/2019
2017/8659 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica de la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a les obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix. 6,705.74€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 15/10/2019
2017/8659 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica de la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a les obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix. 6,750.44€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 15/10/2019
2017/8659 5. SERVEIS Obert Assistència tècnica de la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a les obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix. 7,387.50€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 15/10/2019
2019/7254 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 15 telèfons de sobretaula 5,035.78€  APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA 15/10/2019
2019/3846 5. SERVEIS Menor "Contractar la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Vilademuls""" 1,900.00€  Jaume Colomer Feliu 16/10/2019
2019/7386 5. SERVEIS Menor "Contractació la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Vilademuls""" 1,900.00€  Jaume Colomer Feliu 16/10/2019
2019/7537 1. OBRES Menor Instal·lació malles a la carretera GIV-5221, a Beget per Oix, PK 6+200 33,965.25€  TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA 17/10/2019
2019/7587 1. OBRES Menor Pavimentació als vorals de la carretera GIV-4016, de Planès a Toses 38,385.00€  EXCAVACIONS LLUIS ICART, SL 17/10/2019
2019/7588 1. OBRES Menor Protecció de talussos a la carretera GIV-4016, de Planès a Toses 35,590.46€  SOLUTIOMA, SL 17/10/2019
2019/854 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament de la millora i actualització del programari de seguiment d'expedients Firmadoc BPM, BPM conformació factures, Accede Subvenciones, i el dret d'ús de Firmadoc Mobile 51,773.29€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 17/10/2019
2019/6167 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis pel disseny i la maquetació de la guia de digitalització 640.00€  MÒNICA IGLÉSIAS HERMOSO 21/10/2019
2019/7586 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de varis reportatges fotogràfics del procés realitzats per Jordi Mestre 400.00€  Jordi Mestre i Vergés 21/10/2019
2019/4010 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de correcció per a la Diputació de Girona, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació 31,451.24€  Aadimatiq, S.L. 22/10/2019
2019/4010 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de correcció per a la Diputació de Girona, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació 53,851.24€  Antònia Torres Bauçà 22/10/2019
2019/7227 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del llibre Espais amb història 4,963.12€  SERPER SL 23/10/2019
2019/7391 3. SUBMINISTRAMENTS Menor "l'adhesió al contracte ""subministrament i muntatges d'ancoratges de seguretat per finestres pl. 3, 4, 5, 6 del Xaloc"" (PLANTA 3a)" 1,767.49€  European Work anb Wall Service SLU 23/10/2019
2019/7524 1. OBRES Menor obres de restitució d'una porció d'estucat a la façana principal de l'edifici de Casa de Cultura F2 4,080.00€  Estucs Ventura, S.L. 23/10/2019
2019/7591 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de varis reportatges fotogràfics del procés realitzats per Cèlia Pedró 2,000.00€  Pedró Reberte Célia 23/10/2019
2019/7646 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció diari El Periódico 4,792.30€  EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU 23/10/2019
2019/7649 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció Diari de Girona 7,976.92€  Diari de Girona SA 23/10/2019
2019/7650 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció diari Ara 14,750.00€  EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL 23/10/2019
2019/7651 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció diari El Punt Avui 5,672.30€  HERMES COMUNICACIONS, S.A. 23/10/2019
2019/7671 1. OBRES Menor Revestiment de cunetes en trams puntuals de les carreteres GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, i GIV-6234, de Viladasens 11,459.50€  Tecniques d'Excavació Armengol SL 23/10/2019
2019/7693 5. SERVEIS Menor Serveis de correcció de textos per editar la pàgina d'Escènics del web de la Diputació de Girona 3,471.07€  LORES PANADES ELISENDA 23/10/2019
2019/7743 5. SERVEIS Menor Restauració de 41 capses de format DIN-A4 que contenen documentació cremada del fons de la Diputació de Girona (Secció de Beneficiència ¿ Hospici) corresponent al període 1914-1981 12,990.00€  Marta Dot Soldevila 23/10/2019
2019/6667 5. SERVEIS Menor "Contractació publicitat insititucional campanya de l'arribada del patge reial a la ciutat de Girona"" al Diari de Girona, SA" 4,958.68€  Diari de Girona SA 24/10/2019
2019/7645 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció diari El País 3,800.00€  EDICIONES EL PAIS, SL 24/10/2019
2019/3597 1. OBRES Obert Reforç del ferm de la carretera GIV-6026, de l'N-II a Sant Climent Sescebes, del PK 0 al 3+200 251,037.13€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 25/10/2019
2019/7704 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 2 jocs de semàfors amb comunicació via ràdio i control remot 11,300.00€  NISSEN ELEKTROBAU IBÉRICA, S. L. 30/10/2019
2019/7749 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Esparcidor de sal extendt 3000 amb capacitat de 2,5 m3 per a camió rígid 4x4 13,750.00€  Roda Maquinària Agrícola SL 30/10/2019
2019/3598 1. OBRES Obert Millora de la regularitat de l'afermat de la carretera GIV-6703, dels Àngels, del PK 10+380 aL 16+050 255,792.15€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 31/10/2019
2019/5478 1. OBRES Obert """Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra""" 68,950.00€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 31/10/2019
2019/7613 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de l'aplicació MDT per a projectes de topografia i enginyeria 6,912.50€  TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. 02/11/2019
2019/7580 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió de 400 exemplars del volum número 16 de la col·lecció «Francesc Eiximenis» 1,950.00€  Grafo, SA 04/11/2019
2019/7648 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció diari La Vanguardia 11,173.08€  LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. 04/11/2019
2019/7840 1. OBRES Menor Instal·lació de xarxes de triple torsió en talussos a la carretera GIV-6542, de Palafrugell a Tamariu 31,928.64€  PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ SL 04/11/2019
2019/7921 5. SERVEIS Menor Reeimpressió del X edició Quadern de Fotografia dedicat a Valentí Fargnoli 5,457.94€  Gràfiques Trema, SL 05/11/2019
2019/7349 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc Contracte derivat de subministrament de dos vehicles model Toyota Auris 140 H T/A (e-CVT) 5 portes Active (2018) amb la Central de contractació de l'ACM i al CCDL 31,770.56€  IPPON MOTOR VALLES, S.A.U. 07/11/2019
2019/7891 1. OBRES Menor Formació de juntes flexibles en diversos ponts de la Cerdanya i el Ripollès 27,846.00€  CONSERVACIÓN Y SERVICIOS, S.A. 07/11/2019
2019/7955 5. SERVEIS Menor Elabroració del Pla Estratègic 7,500.00€  NEXE CULTURAL 07/11/2019
209/7647 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subscripció diari Sport 3,067.30€  EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A. 07/11/2019
2019/7879 5. SERVEIS Menor Suport per elaborar informes cojuntura socioeconòmica a la demarcació de Girona 3,600.00€  Andrea Iruela Espejo 12/11/2019
2019/7904 5. SERVEIS Menor actuacions per a la protecció i conservació de l'espècie de flora protegida Gentiana pneumonanthe 9,931.80€  Bosquet de Comaviera, S.L. 12/11/2019
2019/7744 3. SUBMINISTRAMENTS Menor "Impressió 500 unitats manual ""Els polígons d'activitat econòmica demarcació Girona""" 7,125.00€  ISAURA CREUS SERRA 15/11/2019
2019/3450 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és el servei d'assessorament tècnic extern per a realitzar tasques d'assistència tècnica, suport i assessorament científic en les tasques de coordinació del PECT ""Girona, regió saludable"" ( 001-P-000323) finançat amb fons del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Les funcions a assumir es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques." 37,650.00€  Xavier Molina Figueras 18/11/2019
2019/7733 5. SERVEIS Menor 50% estands per al Fòrum Gastronòmic Barcelona (18,19 i 20 de novembre 2019) 8,413.00€  FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA 18/11/2019
2019/885 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de Delegat de Protecció de Dades,mitjançant procediment obert simplificat, amb una pluralitat decriteris d'adjudicació 29,827.00€  JOSEP MATAS BALAGUER 18/11/2019
2019/4391 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adquisició de lligants asfàltics per a les brigades mòbils de conservació de carreteres de la Diputació de Girona per a poder fer els tractamentssuperficials, d'acord amb els programes de conservació i millora de la seguretat viària informat a la Junta de Govern el 18 de juliol de 2017, així com per poder assistir als municipis en el tractament superficial dels camins amb el quals s'estableixi un conveni, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 420,000.00€  SORIGUE, SA 19/11/2019
2019/7823 5. SERVEIS Menor Contractar el servei d'assistència tècnica en l'expropiació forçosa d'un projecte constructiu d'obres a executar per la Diputació de Girona 11,000.00€  TRAMITLAND, S.L.U. 19/11/2019
2019/7836 1. OBRES Menor Arranjament cunetes a la carretera GIV-5265, a Tregurà 8,176.00€  EXCAVACIONS DANI, SL 19/11/2019
2019/7924 5. SERVEIS Menor Millores i explotació de l'aplicació per a la gestió de dades de l'Oficina Local d'Habitatge (pla pilot Ajuntament de Salt) 12,390.00€  MICRODISSENY GISCUBE SL 19/11/2019
2019/8118 5. SERVEIS Menor Assegurança d'accidents del personal i membres de la Diputació, exercici 2020 12,200.00€  ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 19/11/2019
2019/7445 5. SERVEIS Menor Contractació d'un mòdul de la plataforma Decidim (Participació Ciutadana) 6,700.00€  CODITRAMUNTANA 20/11/2019
2019/3696 1. OBRES Obert Rehabilitació superficial del ferm de set carreteres amb una longitud total de 16 km 204,891.99€  PROBISA VIAS Y OBRAS SL 22/11/2019
2019/8058 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 3 altaveus portàtils ENERGY SYSTEMS 406.80€  NEW PROJECT NETWORKING SL 25/11/2019
2019/8270 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'un portàtil 5T J81EA HP ProBook 1G 374.45€  PH SYSTEMS, SL 25/11/2019
2019/8297 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament X. PALAHI SL 750.00€  X. PALAHI, SL 25/11/2019
2019/7972 1. OBRES Menor Millora de la seguretat viària en juntes flexibles a diverses carreteres 36,432.00€  FIRTEC, SA 26/11/2019
2019/7973 5. SERVEIS Menor Formació i examinacions certificats europeus ECC1 i ECC2 9,090.91€  Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners 26/11/2019
2019/6305 5. SERVEIS Obert Servei de coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents a l'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 3,758.98€  INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL 28/11/2019
2019/6305 5. SERVEIS Obert Servei de coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents a l'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 8,586.43€  INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL 28/11/2019
2019/6305 5. SERVEIS Obert Servei de coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents a l'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 12,879.64€  INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL 28/11/2019
2019/8119 5. SERVEIS Menor Asegurança de responsabilitat d'autoritats i membres de la corporació, exercici 2020 13,900.00€  AIG EUROPE , S. A. SUCURSAL EN ESPAÑA 28/11/2019
2019/8330 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de pantalla 3,196.00€  Stein Girona, S.L. 28/11/2019
2019/4152 5. SERVEIS Obert Servei de redacció del projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà,amb nou pont sobre el Manol 40,080.94€  AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 29/11/2019
2019/5662 1. OBRES Obert Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells, amb via verda i infraestructura de telecomunicacions 881,638.48€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 29/11/2019
2019/7887 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de varis reportatges fotogràfics del procés realitzats per Eddy Kelele 1,600.00€  EDDY KELELE FOTORAFIA SL 29/11/2019
2019/8190 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte subscripció serveis digitals Wolters Kluwer 14,894.00€  GRUPO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA 29/11/2019
2019/8286 5. SERVEIS Menor Adaptació de les infraestructures informàticas versió 19.1 Firmadoc 12,216.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 29/11/2019
2019/8364 5. SERVEIS Menor Contracte de servei CONSERVACIÓ DE PATRIMONI 4 RESTAURA SL 2,100.00€  CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L. 29/11/2019
2019/8418 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'un colorímetre Barberi SpectroPad 2,545.00€  GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GRÁFICA SLU 29/11/2019
2019/8419 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'un visualitzador LUMENS 995.87€  Foto Casanova, SL 29/11/2019
2019/8396 5. SERVEIS Menor Contractar bossa d'hores de consultoria pel suport del desplegament de l'administració electrònica a la Diputació de Girona 14,400.00€  MEDITERRANEAN CONSULTING BARCELONA, SL 02/12/2019
2019/8217 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 4: Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs de prevenció d'incendis 1,760.00€  Àpex Forestal i Ambiental 03/12/2019
2019/8280 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 4,751.91€  Àpex Forestal i Ambiental 03/12/2019
2019/8307 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 1: Redacció o actualització de plànols de delimitació 800.00€  Àpex Forestal i Ambiental 03/12/2019
2019/8316 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 2: Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació i assessorament per a la resolució d'incidències 480.00€  Àpex Forestal i Ambiental 03/12/2019
2019/8350 1. OBRES Menor treballs silvícoles de millora i aprofitament de la fageda de Matagalls 4,515.00€  FRANCESC SERRANO VANCELL 04/12/2019
2019/8444 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿escombra mecànica invertir eco-vial amb cullera recollidora muntada en remolc 12,080.00€  VERNIS & TABERNER EQUIPS SL 04/12/2019
2019/5325 5. SERVEIS Obert Contractacio del servei de manteniment de la jardineria interior i neteja dels espais verds dels edificis de la Diputació de Girona 9,222.00€  Francesc Fornés López 05/12/2019
2019/5427 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir les llicències d'un programari de gestió d'òrgans col·legiats i un registre d'entrada i sortida i la seva integració amb el programari de seguiment d'expedientsFirmaDoc de l'empresa AYTOS del grup Berger-Levrault i 2 anys d'actualitzacions i millores, d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte. 27,856.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 05/12/2019
2019/5427 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir les llicències d'un programari de gestió d'òrgans col·legiats i un registre d'entrada i sortida i la seva integració amb el programari de seguiment d'expedientsFirmaDoc de l'empresa AYTOS del grup Berger-Levrault i 2 anys d'actualitzacions i millores, d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte. 39,692.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 05/12/2019
2019/8403 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 3,863.80€  Àpex Forestal i Ambiental 05/12/2019
2019/4501 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adquisició d'àrids per a les brigades mòbils de conservació de carreteres de la Diputació de Girona per a poder fer els tractaments superficials, d'acord amb els programes de conservació i millora de la seguretat viària informat a la Junta de Govern el 18 de juliol de 2017, així com per poder assistir als municipis en el tractament superficial dels camins amb el quals s'estableixi un conveni, d'acord amb lescaracterístiques i condicions descrites en el plec de prescripcions tècniques. 475,200.00€  Tècniques i Contractes, SL 09/12/2019
2019/7515 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministr. de carrils per la instal·lació de projectors a l'antiga església de la Casa de Cultura les Bernardes 1,116.90€  GRUPO ELECTRO STOCKS, SLU 10/12/2019
2019/8125 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de mobiliari per a renovació de mobiliari 3,462.40€  OFIGIR 2018 SL 10/12/2019
2019/8243 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Substitució d'uns llums d'emergència de la Casa de Cultura Les Bernardes 1,345.34€  GENER CASADEVALL, SA 10/12/2019
2019/8288 5. SERVEIS Menor Tallers projecte Relats de vida 5,300.00€  Versembrant SCCL 10/12/2019
2019/8338 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministr. i col·locació de paviment a una aula del Conservatori de Música a la Casa de Cultura 2,302.56€  Equipant Espais Catalunya, SL 10/12/2019
2019/6775 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicencies d'ús de programari d'ADOBE, per un any.El programari a subministrar és:-Contracte Plan VIP: 92B75C4E3F89AC18CBAA2 Adobe Photoshop CC (renovació)4 Adobe Pro DC (renovació)45 Noves llicencies d'us d' Adobe Standard DC, per un any a afegir en aquest pla VIP-Contracte Plan VIP: 93AC2471D978C155FFBA3 Adobe Cloud Totes les aplicacions (renovació) 8,418.00€  INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA 11/12/2019
2019/8143 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació basada de l'Acord marc de serveisd'assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a lesentitats locals de Catalunya lot 1 (servei d'assegurança de Vida) 48,000.00€  VIDACAIXA SA de Seguros y Reaseguros 12/12/2019
2019/8144 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació basada de l'Acord marc de serveis d'assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya lot 2 (Servei de Responsabilitat Civil Patrimonial) 98,082.60€  ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 12/12/2019
2019/8146 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació basada de l'Acord marc del servei d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.06) 32,120.00€  Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal 12/12/2019
2019/8527 5. SERVEIS Menor Organització i gestió del II Seminari Internacional delsArxius de l¿Esport 12,809.92€  Int. Grup Congress and Events, SL 12/12/2019
2019/7328 5. SERVEIS Menor Programació i configuració programa d'administració electrónica Genesys per als ajuntaments 14,400.00€  AUDIFILM CONSULTING SL 13/12/2019
2019/8228 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'un iPad 10,2 Wi-Fi 32GB 2,280.06€  MICROGESTIÓ, SL 13/12/2019
2019/8258 5. SERVEIS Menor Confecció catàleg d'activitats musicals per biblioteques 3,966.94€  Alter Sinergies SL 13/12/2019
2019/8342 5. SERVEIS Menor Exposició itinerant biblioteques 3,553.72€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 13/12/2019
8258 5. SERVEIS Menor Confecció catàleg activitats musicals 3,966.94€  Alter Sinergies SL 13/12/2019
8342 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Redacció projecte exposició itinerant 3,553.72€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 13/12/2019
2019/7769 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament furgoneta Renault Kangoo Combi professional M1 Blue dCi. 12,972.23€  Santiago Juando, S.A. 16/12/2019
2019/8476 1. OBRES Menor Reparacions diverses per desperfectes ocasionats per les pluges a la carretera GIV-6542, a Tamariu 8,438.00€  PITU EXCAVACIONS I DESBROSSAMENTS, S.L. 16/12/2019
2019/8568 1. OBRES Menor Millora de seguretat vial puntual amb estesa de mescles bituminoses a les carreteres GIV-5201, de Viladrau a Sant Marçal de Montseny, i GIV-5441, de Coll de Revell a Sant Hilari Sacalm 20,400.00€  AGLOMERATS GIRONA, SA 16/12/2019
2019/8599 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 5 taules amb cànon i fundes incloses per al Servei de Xarxa Viària. 904.55€  MEDIA MARKT GIRONA 16/12/2019
2019/6468 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la contractació de 150 cursos de formació en informàtica i TIC, de 3 hores de durada cadascun, adreçats als usuaris de les bibiloteques públiques municipals gironines i dels Punts d'Informàció i Lectura dels municipis de menys de 3.000 habitants de la Xarxa XPIL de la Diputació i que vulguin entrar en contacte amb les noves tecnologies, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques. 24,000.00€  CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA, SA 17/12/2019
2019/8246 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Bosses per a biblioteques 5,660.00€  RED PHONE EVENTS, SL 17/12/2019
2019/8458 5. SERVEIS Menor Servei de control tècnic de les obres de carreteres 13,750.00€  Carles Palazon Castro 17/12/2019
2019/8488 1. OBRES Menor treballs de manteniment de la pista d'accés a Matagalls i de la Font de Fontdellops 5,150.00€  Jordi Pascual Cervera 17/12/2019
2019/8607 1. OBRES Menor Treballs verticals de millora de paraments d¿estructures 9,852.00€  Jordi Puig Canet 17/12/2019
2019/8635 1. OBRES Menor compra de divers material apícola per al manteniment d'un abellar experimental, para l'estudi de la vespa asiàtica 2,877.07€  Cooperativa del camp d'Olot 17/12/2019
2019/8672 1. OBRES Menor Col·locació d¿un sistema de protecció per als usuaris de la via verda a la passera de l¿Onyar de la carretera GI-8511 3,822.00€  SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES, SLU 17/12/2019
2019/8693 1. OBRES Menor Millora de la capacitat hidràulica d¿obres de drenatge 38,664.91€  REHABILITACIONS PONS, SL 17/12/2019
2019/8726 1. OBRES Menor Millora dels guals de carretera per minimitzar les inundacions a Vilafant i Arenys 8,400.00€  EXCAVACIONS MALE I HURTOS, SL 17/12/2019
2019/8727 1. OBRES Menor Obra per a l¿augment de secció hidràulica en el passallís del Llierca 8,130.00€  Excavacions Salavedra, SL 17/12/2019
2019/8729 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament 2 trepants amb percussió GSB 18V-21 professional Bosch (amb maletí tèxtil, carregador i 2 bateries cadascun). 360.00€  METALCO, S.A. 17/12/2019
2019/8770 5. SERVEIS Menor càtering visita tècnica de representants del centre forestals de Finlàndia 244.00€  MARISSA PELÁEZ REY 17/12/2019
2019/7850 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Substitució de la sonda de temperatura i humitat del dipòsit fotogràfic nº2 788.72€  REFRIGERACION CASASSAS,S.A. 18/12/2019
2019/8046 5. SERVEIS Menor Edició i impressió Guia bàsica Funció interventora (català/castellà) - III edició 7,668.13€  EDICIONS A PETICIÓ SL 18/12/2019
2019/8152 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte subscripció Plataforma Hacienda Local 25,210.90€  ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION 18/12/2019
2019/8187 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició revistes QDL i Anuario Gobierno Local 5,000.00€  FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL 18/12/2019
2019/8205 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte subscripció base de dades El Derecho-Lefebvre 9,880.36€  LEFEBVRE-EL DERECHO, SA 18/12/2019
2019/8242 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Substitució finestres façana nord Casa de Cultura Les Bernardes 11,125.00€  COALP ALUMINIS SL 18/12/2019
2019/8242 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Substitució finestres façana nord Casa de Cultura Les Bernardes 11,125.00€  COALP ALUMINIS SL 18/12/2019
2019/8332 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subminist.i instal·lació d'aparells de climatització a unes dependències de Casa de Cultura Les Bernardes 12,436.16€  AITERM 2002, SL 18/12/2019
2019/4194 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Substitució de la planta bomba de calor aire-aigua de la instal·lació de climatització de l'edifici Palau de la Diputació de Girona 166,135.80€  COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 19/12/2019
2019/8692 1. OBRES Menor Millora de seguretat en la cruïlla de la GIP-5226, de les Preses a Sant Privat d¿en Bas, amb la via verda 16,374.00€  API MOVILIDAD, SA 19/12/2019
2019/8802 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿un vehicle Renault Megane Life TCE 100cv per al personal tècnic de Xarxa Viària 13,750.00€  RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, SA 19/12/2019
2019/8812 1. OBRES Menor Millora de la seguretat viària pel creuament de vehicles a la GIV-5313, a Canet d¿Adri 35,502.70€  ARIDS VILANNA, SL Unipersonal 19/12/2019
2019/1800 5. SERVEIS Obert "Lot 3: Baix Empordà (Consell Comarcal del Baix Empordà, Ajuntament de Palafrugell i Ajuntament de Sant Feliu de Guixols)L'objecte de la licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", incrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de Girona" 77,000.00€  EL RISELL, SCCL 20/12/2019
2019/1800 5. SERVEIS Obert "Lot 1: Gironès (Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament de Girona i Ajuntament de Salt)L'objecte de la licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", incrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de Girona" 78,250.00€  EL RISELL, SCCL 20/12/2019
2019/1800 5. SERVEIS Obert "Lot 5: Cerdanya, Garrotxa, Pla de l'Estany i Ripollès (Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell comarcal de la Garrotxa, Ajuntament d'Olot, Consell comarcal del Pla de l'Estany i Consell Comarcal del Ripollès)L'objecte de la licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", incrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de Girona" 81,595.00€  EL RISELL, SCCL 20/12/2019
2019/7583 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Substitució i instal·lacions d'informàtica dependències 2a planta del edifici Palau 13,411.57€  David Xifra Ferrer 20/12/2019
2019/8538 1. OBRES Menor Adequació de solar com a aparcament de bicicletes (F2) 5,390.00€  F. SAU, SL 20/12/2019
2019/8841 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 15 discs durs de 240 GB 827.70€  PH SYSTEMS, SL 20/12/2019
2019/8863 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament i muntatge de mampares divisòries pel departament de Tresoreria 751.20€  OFICINA I ARXIU, SA 20/12/2019
2019/7417 5. SERVEIS Menor Assistència als webs municipals i a l'administració electrónica 14,616.00€  SILVIA CONTE OSORIO 23/12/2019
2019/8681 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora de la cabina NetApp FAS2552 5,995.55€  LOGICALIS SPAIN, SLU 23/12/2019
2019/8877 5. SERVEIS Menor Serveis de formació als usuaris administradors del Firmadoc 14,950.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 23/12/2019
2019/6742 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicències d'ús del software Autodesk, compost per diversos elements de programari, i compra d'una nova llicència en mode llicència d'ús, per una durada de 3 anys. 33,546.00€  SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 27/12/2019
2020/1138 5. SERVEIS Menor Jornades finançament economia social 11,000.00€  Hau Esdeveniments SL 15/01/2020
2020/350 5. SERVEIS Menor servei de publicitat institucional a la web Núvol 4,250.00€  EDICIONS DEL NÚVOL, SLU 20/01/2020
2020/352 5. SERVEIS Menor Redacció del projecte constructiu d¿Estabilització de talussos d¿alt risc a la carretera GI-542, d¿Osor, del PK 0+000 al PK 9+580 12,390.00€  EUROGEOTÉCNICA, S A.U. 28/01/2020
2020/354 5. SERVEIS Menor Aixecament topogràfic d¿un tram de la carretera GIV-5224, entre la Pinya i la carretera GIP-5223 3,900.00€  GEO3, S.A. 28/01/2020
2020/356 5. SERVEIS Menor Motoritzacio de portes del parc de la brigada de Montagut 4,119.89€  KRODE SA 28/01/2020
2020/360 5. SERVEIS Menor Reparació caixa de canvis del camió matrícula 4209FPT 3,659.41€  Distribucions Boadella S.L. 28/01/2020
500 5. SERVEIS Menor Confecció calendaris, guies i cartells 7,708.90€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 28/01/2020
EXP. 2020/388 5. SERVEIS Menor Contractació de 10 pàgines de publicitat institucional a la revista Gidona 3,900.00€  Visit Serveis Turístics, SL 28/01/2020
EXP. 2020/367 5. SERVEIS Menor Contractació d'espais de publicitat institucional al Suplement comarques gironines del diari ARA 6,640.00€  EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL 31/01/2020
EXP. 2020/371 5. SERVEIS Menor Contractació de 625 falques de publicitat institucional a Ràdio Olot, SA 4,132.23€  RADIO OLOT, SA 31/01/2020
EXP. 2020/372 5. SERVEIS Menor Contractació de 340 espots de publicitat institucional a Olot Televisió, SL 7,024.40€  Olot Televisió SL 31/01/2020
EXP. 2020/375 5. SERVEIS Menor Contractació de diferents mòduls de publicitat per a les diferents campanyes de publicitat institucional 6,611.50€  EDITORIAL L'EMPORDA,S.L. 31/01/2020
EXP. 2020/381 5. SERVEIS Menor Contractació d'espots i falques de publicitat institucional a TV Costa Brava i Joy FM 6,022.00€  D-9 COMUNICACIÓ, SL 31/01/2020
EXP. 2020/427 5. SERVEIS Menor Contractació de 180 espots de publicitat institucional a Televisió del Ripollès, SL 3,718.80€  TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS, SL 31/01/2020
EXP. 2020/457 5. SERVEIS Menor Contractació de 583 mòduls de publicitat per a les diferents campanyes de publicitat institucional al Setmanari Hora Nova 6,996.00€  NOVES EDICIONS 31/01/2020
EXP. 2020/479 5. SERVEIS Menor Contractació per a la inserció de dos publireportatges de publicitat institucional a la revista Top Girona 4,132.24€  TOT GIRONA DE LES COMARQUES GIRONINES SL 31/01/2020
2020/373 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de cadires per a diferents dependències de la Diputació de Girona 2,323.20€  Equipant Espais Catalunya, SL 11/02/2020
2020/736 5. SERVEIS Menor Estudi geològic i geotècnic per al projecte de Condicionament d¿un tram de la carretera GIP-5129 amb nou pont sobre el Manol. 12,320.00€  GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL 11/02/2020
EXP. 2020/588 5. SERVEIS Menor Contractació d'espots de publicitat institucional a Televisió de Banyoles 4,132.00€  DRACVISIO, SL 11/02/2020
EXP. 2020/914 5. SERVEIS Menor Contractació de 3 mesos de publicitat institucional i de la campanya dels Premis Carles Rahola 6,750.00€  Televisió de Girona 11/02/2020
2019/7020 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament d'actualització i millores del programari de comptabilitat Sicalwin de l'empresa Aytos, d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques. 22,762.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 12/02/2020
2020/340 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del volum núm. 46 de la col·lecció Josep Pla 1,954.00€  ALFA PRINTING, S.L 12/02/2020
2019/2105 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir la millora i actualització del programari del Grupo Castilla de gestió de nòmines, Epsilon Analitics, Epsilon gestió del temps, Epsilon gestió de viatges, i Portal de l'empleat, d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 23,806.48€  CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA 13/02/2020
2020/1575 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de material d'oficina pels diversos departaments de la Diputació de Girona 11,999.70€  COMERCIAL PAPERERA MATERIALS D'OFICINA SL 14/02/2020
2020/1693 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament bufador Stihl BR700 per a la brigada de Montagut 505.00€  REYES CASA I JARDI SLU 14/02/2020
2020/1695 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament bufador Stihl BR700 per a la brigada del Ripollès 505.37€  PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, SL 14/02/2020
2019/6735 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de carepacks per un any d'actualització i millora dels servidors HP, d'acord amb el plec de condicions tècniques, 6,830.43€  INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA 21/02/2020
EXP. 2020/1468 5. SERVEIS Menor "Contractació de serveis de difusió publicitària patrocini capítols ""Paisatges encreuats"" i ""Processó del Dolors""" 7,000.00€  Olot Televisió SL 21/02/2020
2020/314 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels texots del Quadern de la Revista de Girona ""Riudarenes""" 3,800.00€  JOSEP FORMIGA BOSCH 25/02/2020
2020/631 5. SERVEIS Menor Contractació de l'assessorament en fonaments i estructura de l'obra de millora d'accessibilitat i evacuació a la Casa de Cultura 5,824.00€  BLAZQUEZ GUANTER SLP 26/02/2020
EXP. 2020/2307 5. SERVEIS Menor Contractació de serveis de difusió publicitària per a la campanya Premis Carles Rahola i publicació 3 mesos del tauler edictes oficials 6,648.00€  HERMES COMUNICACIONS, S.A. 27/02/2020
2020/1800 5. SERVEIS Menor Servei de realització audiovisual dels plens de la Diputació de Girona 1,600.00€  COMEXIT SLL 28/02/2020
2020/1029 5. SERVEIS Menor "Contractació maquetació volum número 47 de la col·lecció Josep Pla ""Sant Feliu de la Costa Brava"", de Gaziel" 816.00€  Oriol Puibó Martorell 03/03/2020
2020/1034 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels texots del Quadern de la Revista de Girona ""Sant Pau de Seguries""" 3,800.00€  AGUSTÍ DALMAU FONT 03/03/2020
2020/2572 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i muntatge de mampares divisòries per al departament de Tresoreria 1,540.80€  OFICINA I ARXIU, SA 03/03/2020
2020/2618 5. SERVEIS Menor Elaboració del projecte del càlcul de la petjada de carboni per l¿aplicació iPlecs de la Diputació de Girona 6,415.00€  CRITERIA COMUNICACIÓ DIGITAL, SL 03/03/2020
2020/2628 5. SERVEIS Menor Bossa d'hores manteniment aplicació ERES 1,190.00€  AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, SA 03/03/2020
2020/2706 5. SERVEIS Menor Realització de fins a 20 càpsules formatives 8,000.00€  Amblespersones 03/03/2020
2020/374 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de mobiliari per diferents dependències de la Diputació 2,739.36€  OFICINA I ARXIU, SA 03/03/2020
2020/685 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i substitució del quadre elèctric de l'ascensor de l'edifici de Palau. 2,973.06€  CITYLIFT, SA 03/03/2020
2020/2661 5. SERVEIS Menor Manteniment, mitjançant la col·locació de captadors de sorra per a la recuperació geoambiental dels sistemes dunars de diversos sectors de les platges de Pals, Torroella de Montgrí i Sant Pere Pescador. 12,283.15€  FITOR FORESTAL, SL 05/03/2020
2020/1815 5. SERVEIS Menor "Tutoria digital programa ""Digitalitza la teva empresa""" 7,500.00€  VOLCANIC INTERNET SL 11/03/2020
2020/2742 5. SERVEIS Menor Contractació serveis de tutoria de màrqueting digital programa ¿Enforteix la teva marca¿ 6,875.00€  BIZMARKETING SL 11/03/2020
2020/2743 5. SERVEIS Menor Curs 5 sessions a Business Angels demarcació de Girona 2020 10,150.00€  Bagi Inversions SL 11/03/2020
2019/5782 5. SERVEIS Obert contractació del servei de sega mecanitzada, tala d'arbres i estassada de matolls dels vorals, cunetes i talussos de les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, 2020-2022 340,800.00€  ARICO FOREST, SL 12/03/2020
2019/5782 5. SERVEIS Obert contractació del servei de sega mecanitzada, tala d'arbres i estassada de matolls dels vorals, cunetes i talussos de les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, 2020-2022 340,800.00€  ARICO FOREST, SL 12/03/2020
2019/5782 5. SERVEIS Obert contractació del servei de sega mecanitzada, tala d'arbres i estassada de matolls dels vorals, cunetes i talussos de les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, 2020-2022 340,800.00€  CREMAVERD SL 12/03/2020
2019/5782 5. SERVEIS Obert contractació del servei de sega mecanitzada, tala d'arbres i estassada de matolls dels vorals, cunetes i talussos de les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, 2020-2022 340,800.00€  Desbrossadores Danés SL 12/03/2020
2019/5782 5. SERVEIS Obert contractació del servei de sega mecanitzada, tala d'arbres i estassada de matolls dels vorals, cunetes i talussos de les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, 2020-2022 340,800.00€  Desbrossadores Danés SL 12/03/2020
2019/6716 5. SERVEIS Obert aplicació inforàtica per a la gestió dels vivers i de les àrees d'emprenedoria dles municipis de la demarcació vinculat al programa d'emprenedoria Co-Creix 40,000.00€  DAVINCI TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL 12/03/2020
EXP. 2020/2868 5. SERVEIS Menor Contracte de servei de difusió publicitària per a la contractació de 3 mesos del tauler d'anuncis i publicitat institucional per a la campanya dels Premis Carles Rahola 5,700.00€  Diari de Girona SA 12/03/2020
EXP. 2020/2895 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de 22 subscripcions del Diari de Girona per a diferents entitats socials 5,484.14€  Diari de Girona SA 12/03/2020
2019/8849 5. SERVEIS Menor Diagnosi de l¿alineament de la Diputació de Girona amb els objectius de l¿Agenda 2030 13,800.00€  Sr. SERGI ROVIRA PEREZ 13/03/2020
2020/2574 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i instal·lació d'una bomba de calefacció per al Conservatori de la Casa de Cultura 1,920.00€  BIGAS ALSINA, SA 13/03/2020
2020/2996 5. SERVEIS Menor Gravació de les sessions plenàries de la Diputació de Girona, any 2020 2,934.40€  PH SYSTEMS, SL 18/03/2020
EXP. 2020/2621 5. SERVEIS Menor Contracte per a la gestió dels perfils institucional de la Diputació a les xarxes socils i per a l'assessorament i anàlisi de la resta dels perfils del grup institucional 11,375.00€  NOTIDIG, SL 18/03/2020
2020/2928 5. SERVEIS Menor Detecció, conceptualització i enregistrament de les càpsules formatives audiovisuals del programa Co- Creix 12,250.00€  VIDEOGIR AGENCIA COMUNICACIO AUDIOVISUAL SL 19/03/2020
2020/3128 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿aigua per proveir les fonts instal·lades a la Diputació de Girona 9,917.36€  Coffee Center, SL 19/03/2020
2020/3164 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica per desenvolupar un recurs pedagògic sobre instal·lacions d'energia fotovoltaica i biomassa dirigit als nivellseducatius de primària i secundària, adaptat a cada cicle. 12,323.92€  LA COPA, SCCL 19/03/2020
2020/3686 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 2 remolcs RDG752 amb fre d¿inèrcia i terra amb fusta finlandesa 2,900.00€  CARROSSERIES ESMI SL 20/03/2020
2020/2947 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels texots del Quadern de la Revista de Girona ""La contracultura""" 1,900.00€  Selles Rigat, Narcís 25/03/2020
2020/3438 5. SERVEIS Menor Organització i coordinació de la jornada del Dia de la Prevenció d¿Incendis Forestals 2020 (Preparedness Day) i de la internacionalització del model establert per la Diputació de Girona 1,100.00€  FUNDACIÓ PAU COSTA 25/03/2020
2020/3687 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿un remolc amb fre d¿inèrcia, terra amb fusta finlandesa i 3 jocs de rampes 2,203.54€  TOT RODO 25/03/2020
2020/2941 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels texots del Quadern de la Revista de Girona ""La cotntracultura""" 1,900.00€  PAU LANAO REVERTER 27/03/2020
2020/3300 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 4: Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs de prevenció d'incendis 6,000.00€  E2estudis Enginyeria Forestal, SL 27/03/2020
2020/3305 5. SERVEIS Basat en acord marc Lot 3: Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la prevenció d'incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 5,460.00€  Àpex Forestal i Ambiental 27/03/2020
2020/3645 5. SERVEIS Menor Estudis d¿implantació del sistema de recollida porta a porta al municipi d¿Anglès i la millora del sistema porta a porta al municipi d¿Osor 5,953.51€  AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 30/03/2020
2019/7950 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la contractació del servei d'assistència tècnica en la tramitació de les expropiacionsforçoses derivades de l'execució dels projectes d'obres de la Diputació de Girona. Els treballs tècnics a realitzar es classifiquen en tres apartats, els quals estan desenvolupats en el plec de prescripcions tècniques. 61,000.00€  TRAMITLAND, S.L.U. 01/04/2020
2020/3827 5. SERVEIS Menor Treballs de curador de la reedició de l'obra Encara no sé com soc, de Maria dels Àngels Vayreda, col·lecció Josep Pla 2,600.00€  Enric Pujol Casademont 02/04/2020
2020/3926 5. SERVEIS Menor Aplicació de gestió de dades del Servei d¿Intermediació en l¿àmbit de l¿Habitatge 10,600.00€  MICRODISSENY GISCUBE SL 06/04/2020
2019/7615 5. SERVEIS Obert Contractació del servei d'assistència als ajuntaments en matèria de webs municipals i primer nivell d'administració electrònica 33,996.70€  SILVIA CONTE OSORIO 07/04/2020
2020/3144 5. SERVEIS Menor "Contractació de la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Arbúcies""" 3,800.00€  JORDI PUJADAS RIBALTA 09/04/2020
2020/4187 1. OBRES Menor Pavimentació de diversos trams de cuneta a Canet d¿Adri 34,557.62€  TRANSPORTES REIXACH, SA 09/04/2020
2019/7012 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de 90 ordinadors personals tipus microtorre i de 40 pantalles d'ordinador de 23 polzades per a la Diputació de Girona 5,124.00€  DISPROIN LEVANTE SL 14/04/2020
2019/7012 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de 90 ordinadors personals tipus microtorre i de 40 pantalles d'ordinador de 23 polzades per a la Diputació de Girona 45,360.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 14/04/2020
2020/4079 5. SERVEIS Menor Contractació de l¿anàlisi dels requeriments per a l¿Arxiu Únic de la Diputació de Girona i selecció de l¿aplicació a implementar 14,400.00€  MEDITERRANEAN CONSULTING BARCELONA, SL 16/04/2020
2020/4115 5. SERVEIS Menor Estudi impacte línia subvencions projectes singulars demarcació Girona 3,600.00€  J3B3 ECONOMICS, SL 16/04/2020
2020/4156 5. SERVEIS Menor Desenvolupament tecnològic del xatbot 10,990.00€  Guillermo Borrallo 16/04/2020
EXP. 2020/4347 5. SERVEIS Menor Contractació falques de publicitat institucional a Cadena SER- Girona 4,823.46€  RADIO ESPANYA DE BARCELONA SA (REBSA) 23/04/2020
EXP. 2020/4366 5. SERVEIS Menor Contractació de 8 pàgines de publicitat institucional a la revista CRAE 3,312.00€  Creacions Alt Empordà SL 23/04/2020
2019/5454 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte se subministrament és adquirir les llicències d'un programari per a realitzar les auditories dels Registres Comptables de Factures, previst a l'article 12 de la Llei 25/2013, de factura electrònica. Així com, el manteniment, instal·lació, configuració, i els treballs opcionals a la Diputació de Girona. 79,970.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 24/04/2020
2020/4419 5. SERVEIS Menor Manteniment llicència CLIP per a Xarxa Viària 1,647.14€  Tool, SA 25/04/2020
2020/4278 5. SERVEIS Menor Renovació anual base de dades SABI 3,200.00€  INFORMA D&B, SA 28/04/2020
2020/1290 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicències d'actualització i millora, per tres anys, del programari vSphere de l'empresa vmware, que actualment la Diputació de Girona utilitza per al seu sistema de virtualització de servidors, d'acord amb el que detalla el plec de condicions tècniques 31,895.00€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 04/05/2020
2020/4478 5. SERVEIS Menor redacció d¿una diagnosi i planificació d¿actuacions de conservació i millora dels espais fluvials de Sant Feliu de Pallerols 4,920.00€  APREN SERVEIS AMBIENTALS, SL 04/05/2020
2020/4499 5. SERVEIS Menor Contractació del servei de suport de neteja dels magatzems de brigades de Xarxa Viària pel COVID19 4,175.52€  NETEGES LLIMPIOLOT, SL 04/05/2020
2020/4450 5. SERVEIS Menor elaboració de continguts gràfics de la guia de sensibilització sobre plantes invasores en jardineria i les seves alternatives 5,380.00€  Antoni Llobet François 05/05/2020
2020/4626 5. SERVEIS Menor elaboració del document ¿Directrius per a la redacció de Plans estratègics municipals d¿Infraestructura Verda.¿ 14,075.00€  MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. 05/05/2020
2020/4503 5. SERVEIS Menor Manteniment llicència CYPE per a Monuments 508.00€  Software Tècnic d'Arquitectura i Enginyeria, SL 06/05/2020
2020/4656 5. SERVEIS Menor Adaptació plataforma web comerç local 3,920.00€  Marta Tomas Pérez 08/05/2020
2020/4628 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Millora i actualització de la base de dades Oracle 13,584.00€  ABAST SYSTEMS, SA 11/05/2020
2020/4638 5. SERVEIS Menor Consultoria Microsoft 365 2,513.00€  PH SYSTEMS, SL 11/05/2020
2020/4648 5. SERVEIS Menor Aixecament topogràfic en un tram de la ctra. GIV-5147, del trencant de Corts a Camós 4,100.00€  GEO3, S.A. 11/05/2020
2020/4238 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició Il·luminador translúcid rePRO per taula de reproducció 2,037.00€  INNOVACIONES FOTOGRAFICAS SL 12/05/2020
2020/4485 5. SERVEIS Menor Elaboració de documentació relacionada amb les mesures tributàries adreçades a afavorir el dret a un habitatge 9,000.00€  Universitat de Girona 12/05/2020
2020/3304 5. SERVEIS Menor contracte de manteniment, mitjançant l'eliminació parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia, de la franja auxiliar de trànsit oberta l¿any 2017 a la carretera GIV-6703 de Girona a Madremanya, carretera del Santuari dels Àngels, en els municipis de Girona, Quart, Sant Martí Vell i Madremanya 10,957.44€  FITOR FORESTAL, SL 15/05/2020
2020/4411 5. SERVEIS Menor Contractació assistència jurídica per a la creació de comunitats locals d'energia a les coomarques gironines 8,650.00€  Joaquim Barcelona 15/05/2020
2020/5098 1. OBRES Menor Condicionament zona aparcament davant les escoles a la ctra. GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes 13,660.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 15/05/2020
EXP. 2020/4803 5. SERVEIS Menor Contractació 5 mesos publicitat institucional, any 2020 6,250.00€  Televisió de Girona 15/05/2020
2020/4867 5. SERVEIS Menor Estudis d'implantació del serveis de recollida porta a porta als municipis de Rupià, Madremanya, La Pera i Palau de Sta. Eulàlia 3,050.00€  AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 18/05/2020
2020/2980 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicències d'actualització i millora, per tres anys, de la base de dades Oracle, que actualment la Diputació de Girona utilitza per a les seves dades, per a les dades dels serveis que s'ofereixen als ajuntaments, per Xaloc i per Dipsalut, d'acord amb el que detalla el plec de condicions tècniques 0.00€  Lot desert 22/05/2020
2020/4781 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'aparells per mesurar la temperatura i arc detector de metalls i temperatura 5,970.00€  PROSESCAN S.A.U. 22/05/2020
EXP. 2020/5309 5. SERVEIS Menor "Contractació 18 programes campanya publicitat institucional ""Ajudem-nos...""" 10,000.00€  Televisió de Girona 22/05/2020
2020/5375 5. SERVEIS Menor Contractació direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant execució treballs prevenció incendis 9,900.00€  Àpex Forestal i Ambiental 26/05/2020
2020/5440 5. SERVEIS Menor "Supervisió de galerades i compaginades del volum Història de la Cerdanya (col·lecció ""Història de les Comarques Gironines""" 1,350.00€  CABAL GUARRO LAIA 27/05/2020
2020/5625 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Instal·lació porta seccional motoritzada a la nau de Sant Joan de les Abadesses 3,952.93€  KRODE SA 03/06/2020
2020/2592 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de direcció d'obra de l'adequació del Museu de la Gabella 9,750.00€  DAVID CALVO COROMINA 04/06/2020
2020/4601 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de coordinació de seguretat i salut de l'obra d'adequació del Museu de la Gabella 4,250.00€  Alex Coll Casellas 04/06/2020
2020/5483 5. SERVEIS Menor Detecció i seguiment de les poblacions de saltarel·la del Montseny en el Parc Natural i Reserva Biosfera del Montseny 4,250.00€  ARTOLA CASACUBERTA JORDI 08/06/2020
2020/5537 5. SERVEIS Menor Elaboració de projectes executius per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents municipis 10,800.00€  Audit Energia, SL 08/06/2020
2020/5062 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Material promocional del programa Co-Creix 3,615.00€  PUBLIANI GROUP SL 09/06/2020
2020/5967 5. SERVEIS Menor Diagnosi per a la identificació i priorització d'actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars a les comarques gironines 13,755.00€  FRANCESC XAVIER ROIG MUNAR 12/06/2020
2020/4985 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum número 17 de la col·lecció Francesc Eiximenis, titulat El Ter. Dits i fets sobre el transvasament 885.00€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 16/06/2020
2020/6018 5. SERVEIS Menor Maquetació de la guia de digitalització d¿Arxius Fotogràfics en castellà i anglès 500.00€  MÒNICA IGLÉSIAS HERMOSO 17/06/2020
2020/5764 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de carros de transport per a l'Arxiu General de la Diputació de Girona 1,137.78€  TODO PARA EL ARCHIVO, S.L. 19/06/2020
2020/4268 5. SERVEIS Menor Servei de restauració de bandera del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 4,077.15€  CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA 23/06/2020
2020/6162 5. SERVEIS Menor localització geogràfica, delimitació i valoració de l¿estat de conservació de la totalitat de prats humits de terra baixa menats en règim de dall al piemont del sector occidental de l¿Albera 6,000.00€  INSTITUCIÓ ALTEMPORDANESA PER A LA DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA 23/06/2020
2020/3444 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una eina de generació d'informes i signatura biomètrica, 3 tauletes i formació associada 6,990.00€  Pegasi Gestió SL 25/06/2020
2019/6831 1. OBRES Obert "Contractació de l'obra per a l'execució del projecte Adequació de la resta de sanitaris d'ús públic de l'edifici Casa de Cultura ""Les Bernardes de Salt""" 58,826.78€  COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 26/06/2020
2020/5634 5. SERVEIS Menor Programa de formació i coaching a l¿equip de l¿INSPAI 14,690.00€  RED CUBE SL 26/06/2020
2020/6092 5. SERVEIS Menor Treballs per facilitar gestió projectes SIG de codi lliure (SITMUN) 14,400.00€  Universidad de Zaragoza 26/06/2020
2020/6171 5. SERVEIS Menor Servei de Consultoria Microsoft Office 365 2,513.00€  PH SYSTEMS, SL 26/06/2020
2020/6316 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de mampares de sobretaula i mampares divisòries de protecció 10,004.85€  Equipant Espais Catalunya, SL 26/06/2020
5590/2020 5. SERVEIS Menor assessorament, mediació, visites i negociació en lloguer d'oficines per a la Diputació de Girona 11,184.48€  URBINIUM, SL 26/06/2020
2020/7184 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament X. Palahi SL 100.00€  X. PALAHI, SL 30/06/2020
2020/5516 5. SERVEIS Menor Participació d¿INSPAI a l¿exposició col¿lectiva #phedesdemibalcón del festival photoespaña. 3,500.00€  LA FÁBRICA GESTIÓN MAS CULTURA, SL 03/07/2020
2020/6509 5. SERVEIS Menor assistència tècnica per establir una metodologia per a la instal·lació d¿equipaments de producció d¿energia renovable solar i eòlica en sòls no urbanitzables a les comarques gironines. 14,500.00€  Universitat de Girona 13/07/2020
2020/6811 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministramet de llicències de dret d'ús del programa TimeViewer Corporate 4,055.35€  BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal 13/07/2020
2020/6792 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de material d'oficina pels diversos departaments de la Diputació de Girona 11,999.70€  COMERCIAL PAPERERA MATERIALS D'OFICINA SL 16/07/2020
2020/6686 1. OBRES Menor Millora seguetat viària a la ctra. GIV-6026, PK 1+160 i PK 1+380 7,603.20€  SORIGUE, SA 21/07/2020
2020/6832 5. SERVEIS Menor Redacció memòria tècnica per a la gestió de l'ús públic dins de l'Espai d'Interès Natural Estanys de Sils 4,555.93€  Albert Albertí Parés 21/07/2020
2020/6871 5. SERVEIS Menor Contractar servei de prevenció aliè a la Diputació de Girona (juliol 2020) 3,750.00€  GESEME 1996, SL 21/07/2020
2020/6924 1. OBRES Menor Millora estanqueïtat 2 estructures a la ctra. GIV-5034 i a la carretera s/c a Toses 8,928.00€  CONSERVACIÓN Y SERVICIOS, S.A. 21/07/2020
2020/6726 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora de la llicència Veritas Netbackup 6,071.80€  BIRCHMAN TECH, S.L. 28/07/2020
2020/6955 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de butaca de descans per als xofers 495.35€  Equipant Espais Catalunya, SL 30/07/2020
2020/6872 5. SERVEIS Menor Impressió volum número 47 de la col·lecció Josep Pla -Sant Feliu de la Costa Brava 3,391.00€  IMPREMTA PAGES, SL 31/07/2020
2020/7012 3. SUBMINISTRAMENTS Menor "Contractar la compra de 221 exemplars del llibre ""La Governança Local a l'Euroregió de l'Arc Mediterrani""" 14,798.16€  ASOC.INST.ECON/EMPRES.I.VILLALONGA 31/07/2020
2020/7237 5. SERVEIS Menor Diagnosi i memòria tècnica per a la gestió de l'ús públic dins l'EIN Ardenya-Cadiretes 5,209.96€  Albert Albertí Parés 31/07/2020
2019/7927 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Lot 1: Material d'estalvi d'aigua, de climatització, elèctric, i d'il·luminació 0.00€  Lot desert 03/08/2020
2019/7927 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Lot 2: Material de tancament i aïllament 0.00€  Lot desert 03/08/2020
2019/7927 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Lot 3: Bosses d'aigua 0.00€  Lot desert 03/08/2020
EXP. 2020/7356 5. SERVEIS Menor Contracte servei de difusió publicitària per al campanya institucional Fitag 2020 i publicitat instiatucional octubre, novembre i desembre 9,720.00€  Televisió de Girona 03/08/2020
2020/7036 5. SERVEIS Menor Serveis de tasques de reconfiguració dels sistemes informàtics per al Conservatori de música 9,180.00€  TEKKTIA MOBILE, SL 06/08/2020
2020/7405 5. SERVEIS Menor Documents tècnics per millora eficiència energètica enllumenat públic 8,627.24€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 06/08/2020
2020/6689 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Porta lateral d'accés per a vianants a la tanca del parc de Montagut 1,530.00€  LLUIS MIR CERRATO TANQUES METAL LIQUES MIR 12/08/2020
2019/8846 1. OBRES Obert "Contracte d'obra ""Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, tram: Garrigàs-Arenys d'Empordà"" projecte aprovat per acord del Ple de la Diputació de Girona de 19 de febrer de 2019." 569,470.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 13/08/2020
2020/7597 5. SERVEIS Menor servei de creació d'una escultura pels Premis Liberpress 4,150.00€  RIBA ROMEVA, MERCE 13/08/2020
2020/7236 5. SERVEIS Menor "Concepte, disseny i maquetació de la publicació ""Estructura empresarial demarcació Girona""" 6,400.00€  AMBDUES SC 14/08/2020
2020/1184 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament dels sistemes de contenció de vehicles necessaris per poder portar a terme la conservació de les carreteres de Xarxa Viària de la Diputació de Girona.El subministrament d'aquests sistemes de contenció es podrà realitzar de dues formes, i d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte, d'acord amb el detall següent: Directament a les diferents bases de les brigades: Montagut (Garrotxa), Llambilles (Gironès), Llers (Alt Empordà) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) en la mesura que sigui requerida pel personal del Servei de Xarxa Viària i segons necessitats del Servei amb les quantitats que aquest indiqui. Amb col·locació als diferents punts de la xarxa que el Servei indiqui: en aquests casos se subministrarà col·locant els diferents elements que es demanin a qualsevol puntde les carreteres que gestiona la Diputació de Girona. Cadascuna de les peticions, dintre d'una mateixa comarca, haurà de tenir un import mínim de 1.000 euros. 595,063.20€  API MOVILIDAD, SA 17/08/2020
2020/7403 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 2000 bosses d¿aigua ¿Waterdrop per a material del Programa d¿Estalvi Energètic i Pobresa Energètica a tota la demarcació de Girona 10,200.00€  ESFERIC BETTER THINGS SL 20/08/2020
2020/7408 5. SERVEIS Menor Desenvolupament dels Eixos 3,4 i 5 del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica a Lloret de Mar 6,250.00€  ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS 20/08/2020
2020/7307 5. SERVEIS Menor Contractar millora de l¿aïllament sonor de dues aules del ConservatoriIsaac Albéniz, Casa de Cultura de Girona 7,629.00€  ACUSTICA GLOBAL ACOUSTIC SOLUTIONS SL 21/08/2020
2020/3887 3. SUBMINISTRAMENTS Negociat sense publicitat contracte mixt subministrament actualització millora aplicatiugestor administ. electrònica i serveis associat 195,360.00€  AUDIFILM CONSULTING SL 24/08/2020
EXP-2020/697 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis elaboració inventari cementiri Sant Climent Sescebes 5,570.00€  DV SERVEIS TÈCNICS, SL 28/08/2020
2020/4497 1. OBRES Obert Obres d'execució de la infraestructura per a la xarxa de telecomunicacions paral·lela al condicionament de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür, per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys d'Empordà, projecte aprovat per decret depresidència de data 3 de març de 2020. 58,100.00€  Excavacions Peraferrer, SL 02/09/2020
2020/6825 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de direcció, direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de substitució del portal d'accés al Museu de la Garrotxa d'Olot 782.50€  Garrotxa Serveis Tècnics 2011, SL 02/09/2020
2020/7549 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de deshumidificador pel magatzem de la planta soterrània de l'edifici Palau 519.63€  REFRIGERACION CASASSAS,S.A. 02/09/2020
2020/7061 5. SERVEIS Menor estudi d¿implantació del servei de recollida porta a porta al municipi de Vidreres 3,100.00€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 07/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 23,560.00€  Eduard Colomé Ribas 08/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 20,398.00€  Maria Paola Abelli Carmignani 08/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 16,430.00€  Maria Soler de Morell Serra 08/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 17,050.00€  Maria Soler de Morell Serra 08/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 29,388.00€  Olga López Colomer 08/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 18,910.00€  Ramirez-Saavedra, SCP 08/09/2020
2019/8259 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitat d'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional 19,654.00€  Ramirez-Saavedra, SCP 08/09/2020
2020/7695 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament contenidor polietilè 950 l 496.00€  ERRA TECNI-RAM, SL 09/09/2020
2020/7892 1. OBRES Menor Reparació patologies al pont de Saltèguet a la ctra. GIV-4082, PK 6+600 30,995.04€  Miquel Rios Moyano 09/09/2020
2020/7751 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Impressió de la publicació ¿Estructura empresarial de la demarcació de Girona¿ 3,797.24€  Gràfiques Trema, SL 10/09/2020
2020/7850 5. SERVEIS Menor Prestació del Servei d¿Intermediació en l¿àmbit del¿Habitatge 2,945.00€  Javier Massana Gaspà 10/09/2020
2020/7872 5. SERVEIS Menor Avaluació efecte vespa asiàtica sobre activitat i producció abelles mel·líferes 4,794.00€  ARTOLA CASACUBERTA JORDI 14/09/2020
2020/7092 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció de textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Camins històrics""" 3,800.00€  Elvis Mallorquí Garcia 16/09/2020
2020/7911 5. SERVEIS Menor Serveis per a la migració i el traspàs del padró d'habitants de 5 municipis: Porqueres, Palol de Revardit, Fontcoberta, Serinyà i Vilademuls 3,120.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 17/09/2020
2020/7962 5. SERVEIS Menor Contractar serveis intermediació immobiliària lloguer local Consorci Vies Verdes 3,312.00€  URBINIUM, SL 17/09/2020
2020/8009 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament 2 barrinadores pels parcs de Llers i Llambilles 1,492.56€  REYES CASA I JARDI SLU 17/09/2020
2020/8015 1. OBRES Menor Pavimentació vorals a diversos trams de les ctres. GIV-5273 i GIV-5224 25,959.65€  Josep Vilanova, S.A. 17/09/2020
2020/8030 1. OBRES Menor Estabillització 2 talussos a la ctra. GI-542, PK 10+870 a 13+500 39,908.16€  SOLUTIOMA, SL 17/09/2020
2020/7934 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona titulat ""Vilamacolum""" 3,800.00€  Manuel Moreno Chacón 21/09/2020
2020/7992 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 10 portàtils per a la Diputació de Girona 6,079.00€  NEW PROJECT NETWORKING SL 21/09/2020
2020/8036 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una tauleta Samsuny Galaxy 198.70€  NEW PROJECT NETWORKING SL 21/09/2020
2020/8119 1. OBRES Menor Formació cunetes americanes a la ctra. GIV-5201, entre PK 5 i PK final 39,185.00€  EXCAVACIONS CARRERA, SA 22/09/2020
2020/8096 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de mampares de taula per a diferents dependències de la Diputació de Girona 3,559.85€  Equipant Espais Catalunya, SL 24/09/2020
2020/8083 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'un Sai per al Conservatori de música 1,667.00€  TEKKTIA MOBILE, SL 25/09/2020
2020/8086 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de llicències Veeam Essential Standard per al Conservatori de música 1,132.38€  ESTANYS BLAUS, S.L. 25/09/2020
2020/8087 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de llicències Windows Server per al Conservatori de música 1,499.00€  ESTANYS BLAUS, S.L. 25/09/2020
2020/8095 5. SERVEIS Menor Projecte executiu microxarxa calor amb biomassa a les Planes d'Hostoles 3,400.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 25/09/2020
2020/7601 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de material d¿aïllament tèrmic i altres accessoris d¿estalvi energètic en el marc del Programa d¿Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 14,396.00€  DENERGY, SL 29/09/2020
2020/8081 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'un dispositiu d'emmagatzamatge ( NAS) i disc dur 1,205.09€  APLITEC 30/09/2020
2020/8084 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'un servidor HPE Proliant, per al Conservatori de música 5,892.95€  APLITEC 30/09/2020
2020/8085 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 4 Switchs Aruba per al Conservatori de música 661.72€  APLITEC 30/09/2020
2020 / 6354 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de redacció de projecte de museografia per a l'espai Scriptorium de Ripoll 4,895.97€  Raül Duque Duque 01/10/2020
2020/7602 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de material d¿il·luminació i material elèctric en el marc del Programa d¿Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 9,542.94€  ELECTRO SOLER MANILS, S.L. 02/10/2020
2020/7948 5. SERVEIS Menor Contracte d'assessorament extern per la co-creació de l'estratègia d'emergència climàtica a la demarcació territorial de Girona 14,600.00€  Coperfield for Social Good, SL 05/10/2020
2020/8238 1. OBRES Menor Treballs d'estassada selectiva a la finca pública Camps i Armet 9,817.50€  Bosquerols,S.C.C.L. 05/10/2020
2020/8281 5. SERVEIS Menor estudis d¿implantació del sistema de recollida porta a porta als municipis de Queralbs i Ullastret 1,973.55€  AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 05/10/2020
2020/5548 1. OBRES Menor Contracte d'obres de substitució del portal d'accés al Museu de la Garrotxa d'Olot 3,994.50€  AREVALO MANRIQUE PEDRO 06/10/2020
2020/7690/D050600 5. SERVEIS Menor Contracte per a eines de suport als ajuntaments per articular la participació ciutadana als municipis gironins 6,992.00€  VALLS JUBANY, CRISTINA 06/10/2020
2020/8275 5. SERVEIS Menor Servei implantació cercador CPV 11,000.00€  DAVINCI TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL 06/10/2020
2020/8276 5. SERVEIS Menor Estudi subrogació personal en estudis implantació del servei de recollida porta a porta 780.00€  AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 06/10/2020
2020/8326 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament bufador per a la brigada de Montagut 491.04€  REYES CASA I JARDI SLU 06/10/2020
2020/7603 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de material de control de la temperatura de les llars en el marc del Programa d¿Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 9,702.00€  ONE RUSH 2012, SL 07/10/2020
2020/8088 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de llicències WMWARE per el Conservatori de música 679.17€  APLITEC 07/10/2020
2020/8327 1. OBRES Menor Construcció mur escullera a la ctra. GIV-5147, PK 0+180 d 13,278.00€  AGUSTI Y MASOLIVER, SA 07/10/2020
2020/8195 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de coordinació de la renovació museogràfica del Museu de la Garrotxa 6,280.99€  CATERINA CAPDEVILA WERNING 08/10/2020
2020/8239 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una Wifi per al Conservatori de música 2,750.00€  TEKKTIA MOBILE, SL 08/10/2020
2019/8997 1. OBRES Obert "Execució de les obres definides en el projecte ""Reforma i adequació del museu etnològic del Montseny ""La Gabella"" d'Arbúcies"", projecte aprovat per decret d'Alcaldia del'Ajuntament d'Arbúcies de data 30 de gener de 2020." 410,529.02€  CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, SL, Societat Unipersonal 15/10/2020
2020/8383 5. SERVEIS Menor Servei d'assessorament extern per a l'impuls d'una comunitat energètica i elèctrica a Vidreres (biogàs) 3,300.00€  ENVOLTA ENERGIA GLOBAL, SL 19/10/2020
2020/8523 5. SERVEIS Menor Estudi implantació del pagament per generació al municipi de Breda 3,100.00€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 19/10/2020
2019/2789 1. OBRES Obert "Contracte d'obra ""Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103"" projecte aprovat per acord del Ple de la Diputació de Girona de 18 de febrer de 2020." 406,802.60€  AGLOMERATS GIRONA, SA 20/10/2020
2019/7928 5. SERVEIS Obert "contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", per executar 370 auditories i 8 formacions dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de GironaEl programa té com a finalitat impulsar actuacions directes per sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables per millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les seves despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua, gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries." 41,308.00€  EL RISELL, SCCL 20/10/2020
2019/7928 5. SERVEIS Obert "contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", per executar 370 auditories i 8 formacions dins el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de GironaEl programa té com a finalitat impulsar actuacions directes per sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables per millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les seves despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua, gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries." 54,058.00€  EL RISELL, SCCL 20/10/2020
2020/3477 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament, en la modalitat d'arrendament operatiu, d'impressores i que incorpora el servei d'impressió basat en el sistema de cost còpia, d'acord amb el que detalla el plec de prescripcions tècniques.L'objecte del contracte engloba la instal·lació, d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques, el manteniment de les impressores i el programari de controld'impressió. També inclou la impressió mitjançant el sistema de cost còpia, sistema pel qual s'estableix un preu per cada còpia impresa.En aquesta licitació s'hauran de subministrar dues tipologies d'impressores, la individual i la de grup, d'acord amb el detall del plec tècnic, i les còpies en monocrom i color per cada tipus d'impressora.Les impressores sempre seran propietat de l'adjudicatari i un cop finalitzar el contracte les ha de retirar de les diferents ubicacions, per la qual cosa no s'estableix cap opció decompra.Els elements a subministrar, en funció de les necessitats, i d'acord amb el detall del plec de prescripcions tècniques, seran:- Impressores per a despatx individual Multifunció- Còpia monocrom individual- Còpia color individual- Impressores per a grups de treball Multifunció- Còpia monocrom grup- Còpia color grup 321,669.91€  GIROCOPI,S.L. 20/10/2020
2020/7173 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de 30 ordinadors tipus microtorre i de 30 pantalles de 23 polzades pel Servei de Biblioteques de Diputació de Girona, d'acord amb el que detallael plec de condicions tècniques. La licitació es dividirà en 2 lots:- Lot 1: Subministrament de 30 ordinadors personals per Diputació de Girona segons les especificacions del plec tècnic.- Lot 2: Subministrament de 30 pantalles d'ordinadors per Diputació de Girona segons les especificacions del plec tècnic.Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots i ésser adjudicataris de tots els lots. 3,420.00€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 20/10/2020
2020/7173 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de 30 ordinadors tipus microtorre i de 30 pantalles de 23 polzades pel Servei de Biblioteques de Diputació de Girona, d'acord amb el que detallael plec de condicions tècniques. La licitació es dividirà en 2 lots:- Lot 1: Subministrament de 30 ordinadors personals per Diputació de Girona segons les especificacions del plec tècnic.- Lot 2: Subministrament de 30 pantalles d'ordinadors per Diputació de Girona segons les especificacions del plec tècnic.Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots i ésser adjudicataris de tots els lots. 14,970.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 20/10/2020
2020/8258 5. SERVEIS Menor Aprovar tractament de neteja, desinfecció i restauració del Fons Salvador Bosch. Fase II 14,386.00€  Jordi Mestre i Vergés 21/10/2020
2019/8843 1. OBRES Obert "Contracte d'obra ""Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Madremanya, amb via verda i infraestructura de telecomunicacions"" projecte aprovat per acord del Ple de la Diputacióde Girona de 17 de setembre de 2019." 927,953.81€  CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 23/10/2020
2020/8703 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament i instal·lació de rampes anti-ofegament de fauna salvatge en punts d'aigua per a prevenció d'incendis 9,225.00€  Birding Natura Innovacions, SL 23/10/2020
2021/8363 5. SERVEIS Menor Anàlisi històrica de la coberta nival al Parc del Montseny 4,132.23€  Jordi Cristobal Rossello 23/10/2020
2020/8362 5. SERVEIS Menor Serveis de migració del programari Padró Municipal d'Habitants a quatre municipis( Bescanò, Port de la Selva, Sant Miquel de Campmajor, Borrassà i Sant Miquel de Fluvià) 4,680.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 26/10/2020
2020/8601 5. SERVEIS Menor Redacció de l'estudi: L'impacte de la Covid-19 en l'habitatge a la demarcació de Girona 14,440.00€  OBSERVATORI DESC 26/10/2020
D050600/2020/8534 5. SERVEIS Menor Adaptació manuals gestió patrimonial i assist. Consorci Costa Brava 11,000.00€  BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL 26/10/2020
2020/7994 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de mobiliari per a la zona d'administració del servei de Cooperació Cultural 4,181.97€  COMERCIAL CONTEL, SA 27/10/2020
2020/8617 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de cadira per Cap de Serveis Jurídics 365.00€  COMERCIAL CONTEL, SA 27/10/2020
2020/8358 5. SERVEIS Menor Elaboració de l'inventari del cementiri del municipi de Vilamalla 2,490.00€  AUDIFILM CONSULTING SL 02/11/2020
2020/8727 5. SERVEIS Menor Redacció d¿un estudi per avaluar el nivell de morositat dels habitatges destinats a polítiques socials 13,471.00€  FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL 02/11/2020
2020/8964 5. SERVEIS Menor Neteja als magatzems de brigades de Xarxa Viaria pel COVID-19 9,394.92€  NETEGES LLIMPIOLOT, SL 02/11/2020
2020/8113 5. SERVEIS Menor "Contractar la impressió del volum número 17 de la col·lecció Francesc Eiximenis ""El Ter. Dits i fets sobre el transvasament""" 3,185.19€  SERVIFORM, S.A. 03/11/2020
2020/8970 1. OBRES Menor Contractar treballs d'adequació dels locals d¿oficines Jaume I, plantes 3a, 6a i 8a. 30,299.60€  OFIGIR 2018 SL 03/11/2020
2019/8182 5. SERVEIS Obert La concertació de l'activitat preventiva de la Diputació de Girona i dels seus organismes dependents per a la protecció dels riscos laborals respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball. 34,573.28€  IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. 04/11/2020
2019/8182 5. SERVEIS Obert La concertació de l'activitat preventiva de la Diputació de Girona i dels seus organismes dependents per a la protecció dels riscos laborals respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball. 66,422.25€  Munby 2004, SL 04/11/2020
2020/8974 5. SERVEIS Menor Estudi ubicació i disseny d'un itinerari saludable al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 3,966.00€  ASSOCIACIO SELVANS 04/11/2020
2020/8959 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de mobiliari per a oficines Pare Claret pel Servei de Control Intern 8,715.85€  Equipant Espais Catalunya, SL 09/11/2020
2020/8980 5. SERVEIS Menor Diagnosi i estudi d'alternatives a la freqüentació de les Gorgues d'Albanyà. 4,200.00€  GISFERA SCCL 09/11/2020
2021/8482 5. SERVEIS Menor Contracte redacció del projecte d'activitats i direcció d'obres del local de la 7a planta de l¿edifici situat a l¿Av. Jaume I, 37 de Girona 3,200.00€  Berta Collell Ramilans 09/11/2020
2019/9000 1. OBRES Obert "Execució de les obres definides en el projecte ""Adequació de l'espai de l'Scriptorium de Ripoll"" projecte aprovat per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ripoll de data 11 de novembre de 2019." 110,977.16€  GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 10/11/2020
2020/7409 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de material de tancament per a la millora de l¿aïllament de les llars en el marc del Programa d¿Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 12,918.87€  Tesa Tape, SAU 10/11/2020
2020/8968 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'electrodomèstics per Serveis Generals 374.29€  MEDIA MARKT GIRONA 10/11/2020
2020/3999 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels projectes constructius de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, i d'un tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós, segons plec de prescripcions tècniques. 21,500.00€  AUDINGINTRAESA, S.A. 11/11/2020
2020/3999 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels projectes constructius de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, i d'un tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós, segons plec de prescripcions tècniques. 26,893.02€  AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 11/11/2020
2020/6657 1. OBRES Obert L'objecte és el reforç del ferm de la carretera s/c, de Toses a la Gi-400, memòria valorada aprovada per decret de Presidència de data 30 de juny de 2020. 283,200.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 11/11/2020
2020/9113 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Manteniment de la cabina NettApp FAS2552 5,470.58€  LOGICALIS SPAIN, SLU 11/11/2020
2020/9282 5. SERVEIS Menor Realització d'actuacions de diversificació estructural dels hàbitats forestals al Matagalls 9,400.00€  VIGUÉ-SUBIRÀ SCPP 11/11/2020
2020/9287 5. SERVEIS Menor Estudi econòmic, plecs prescripcions tècniques i suport als plecs administratius licitació servei recollida residus porta a porta municipi Anglès 5,539.91€  AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 11/11/2020
2020/9289 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de mobiliari per a diferents departaments de la Diputació 1,837.08€  OFICINA I ARXIU, SA 11/11/2020
2020/9268 1. OBRES Menor Treballs de condicionament acústic a la planta 2 de la Casa de Cultura 20,576.34€  ACUSTICA GLOBAL ACOUSTIC SOLUTIONS SL 12/11/2020
2020/9329 5. SERVEIS Menor Bossa d'hores per la implantació, consultoria i desenvolupament per la gestió d'informes amb signatura biomètrica 1,320.00€  Pegasi Gestió SL 12/11/2020
2020/9269 1. OBRES Menor Contracte d¿obres d¿instal·lació de nous punts de connexió a les oficines d'Inspai 1,525.85€  INSTALEG GIRONA SL 13/11/2020
2020/9280 5. SERVEIS Menor Servei de revisió web de llengua de la Diputació de Girona i textos web diversos 4,000.00€  FRANCESC VALL-LLOBERA CANET 13/11/2020
2020/9393 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 15 portàtils HP 250 G7 per a Secretaria General de la Diputació de Girona 9,366.75€  PH SYSTEMS, SL 16/11/2020
2020/9374 5. SERVEIS Menor acompanyament en el procés de definició, disseny i estructuració del projecte per definir el model de prestació de serveis de la Diputació de Girona 4,900.00€  Muntada Colell Manel 18/11/2020
2020/9424 5. SERVEIS Menor Servei d'edició càsules informatives TCC 13,000.00€  EXPLAINERS GROUP, SA 18/11/2020
2020/8960 5. SERVEIS Menor Trasllat dels serveis ubicats a l'edifici Palau Berenguer a les noves oficines de Jaume I 11,200.00€  Josep Maria Riuró de Blas 20/11/2020
2020/9490 5. SERVEIS Menor Serveis d¿assessorament en la redacció del document d¿actuacions davant l¿ocupació irregular d¿immobles des d¿una perspectiva local 4,000.00€  PABLO FEU FONTAIÑA 20/11/2020
2020/4787 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament d'un camió 4x2 equipat amb una cisterna de reg asfàltic per a les actuacions de conservació i millora dels ferms de la xarxa viària de la Diputació de Girona mitjançant tractament superficial de regs amb graveta que s'executen regularment cada any amb les brigades de conservació de carreteres de la Diputació de Girona, d'acord amb les característiques establertes en elplec de prescripcions tècniques. 226,900.00€  TALAUTO VEHICULOS INDUSTRIALES, SA 24/11/2020
2020/6654 1. OBRES Obert L'objecte és el reforç del ferm de cinc trams de la ctra. GI-511, de Terrades a Albanyà, memòria valorada aprovada per decret de Presidència de data 30 de juny de 2020. 119,156.25€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 24/11/2020
2020/9457 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Impressió, enquadernació i subministrament d'un calendari de sobretaula 2021 3,303.31€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 24/11/2020
2020/9524 5. SERVEIS Menor Impressió 600 exemplars del llibre Història de la Cerdanya 10,754.49€  Gràfiques Alzamora, SA 24/11/2020
2020/6142 1. OBRES Obert L'objecte és rehabilitar la macrotextura superficial i aconseguir uns adequats paràmetres de resistència al lliscament en les carreteres següents:-GIV-4033, d'Alp a Urtx pel Vilar-GIV-4036, a Urús-GIV-5201, de Viladrau a Sant Marçal 139,500.00€  FIRTEC, SA 25/11/2020
2020/8738 5. SERVEIS Menor Servei de traducció TermCat 5,010.62€  CENTRE TERMINOLOGIA 25/11/2020
2020/8830 5. SERVEIS Menor Activitat formativa derivada de les mesures COVID-19 3,000.00€  ELISABET EMBID GARCIA 25/11/2020
2020/9434 5. SERVEIS Menor Disseny i maquetació informe 2019 de l'observatori de l'ecosistema emprenedor 3,050.00€  ISAURA CREUS SERRA 25/11/2020
2020/9522 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i instal·lació de casset de sostre tipus Inverter 2,335.00€  DEULOFEU REIXACH,MIGUEL 25/11/2020
2020/9568 5. SERVEIS Menor Disseny i maquetació informe territorial demarcació de Girona 1,600.00€  AMBDUES SC 25/11/2020
2020/9601 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de noves cadires pel Saló de Comissions ubicat a la planta 2a de l'edifici Palau de la Diputació de Girona 8,000.80€  OFICINA I ARXIU, SA 25/11/2020
2020/8963 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i instal·lació de ventilador per renovació d'aire d'una aula de Casa de Cultura de Girona 2,930.61€  BIGAS ALSINA, SA 27/11/2020
2020/9470 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Aprovar adquisició fotos antigues 1,884.30€  jordi Baron Rubí 27/11/2020
2020/9578 1. OBRES Menor Reforma de la planta 7a de les noves oficines ubicades a Jaume I 38,262.00€  CONST. AK2-2015 SOCIEDAD LIMITADA 27/11/2020
2020/9585 1. OBRES Menor Obres de reforma de banys a la planta 2a de la fundació Casa de Cultura de Girona 37,863.63€  F. SAU, SL 27/11/2020
2020/9616 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora de la llicència ArcGis 11,672.00€  ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, SL 27/11/2020
2020/9662 5. SERVEIS Menor Servei organització taller SDA 3,900.00€  GRUPO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA 27/11/2020
2020/9683 5. SERVEIS Menor Edició de material de difusió, enviament i bustiatge dels eixos 3 i 4 del Programa d¿Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 9,458.76€  365 PRODIFUSIÓ, S.L. 27/11/2020
EXP. 2020/9590 5. SERVEIS Menor Contractació publicatció 45 articles al web El Temps de les Arts de les comarques gironines 8,262.00€  FUNDACIO FRANCESC 27/11/2020
1540 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació són els serveis externs de fotografia professional per cobrir els actes i esdeveniments institucionals, campanyes de comunicació i altres reportatges per documentar de la Diputació de Girona. 20,000.00€  Miquel Millan Vaquer 30/11/2020
2020/1540 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació són els serveis externs de fotografia professional per cobrir els actes i esdeveniments institucionals, campanyes de comunicació i altres reportatges per documentar de la Diputació de Girona. Els serveis a contractar s'especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques. 20,000.00€  Miquel Millan Vaquer 30/11/2020
2020/7889 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicències d'ús del programari d'ADOBE 9,610.28€  SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 01/12/2020
2020/9540 1. OBRES Menor Contracte d'obres de restauració de les pintures romàniques de l'esglèsia de Sant Julià de Boada (propietat de la Diputació de Girona) 17,354.25€  CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L. 01/12/2020
2020/9659 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de càmara de video 1,614.08€  MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A. 01/12/2020
2020/9621 5. SERVEIS Menor Informe de seguiment d'emissions i formació de la redacció de PAESC 6,280.00€  XÈNIA ILLAS LINARES 02/12/2020
2020/9622 5. SERVEIS Menor Estudi comunitats energètiques dels municipis La Pera, Olot, St. Julià Llor i Bonmatí i Viladamat 9,500.00€  km0 Energy, SL 02/12/2020
2020/9623 5. SERVEIS Menor Estudi comunitats energètiques amb biogàs a Navata i Vilademuls 6,611.58€  ENGINYERIA ENERGETICA GIRONINA, SL 02/12/2020
2020/9685 5. SERVEIS Menor Servei d'automatització de tasques i processos repetitius, com la generació informe de liquidació del pressupost de la Diputació i els seus ens dependents, i l'informe agregat de comptabilitat de liquidació de pressupost de la Diputació 9,460.00€  AUDICON, Auditores Consultores y Expertos Independientes SLP 02/12/2020
2020/9745 5. SERVEIS Menor Assessorament en la preparació de la proposta a la candidatura del projecte LIFE medCLIFFS 3,750.00€  MELERO VILELLA MARIA ROSER 02/12/2020
2020/4376 1. OBRES Obert "Contracte d'obra ""Rehabilitació superficial del ferm de sis carreteres amb una longitud total de 18 quilòmetres"" memòria valorada aprovada per Decret de data 15 d'abril de 2020.L'objecte és rehabilitar la macrotextura superficial i aconseguir uns adequats paràmetres de resistència al lliscament en les carreteres següents:-GI-523, d'Argelaguer a Tortellà-GIP-5106, de Figueres a Llers, + GI-510, travessera de Llers, del PK 0 al 0+310-GIP-5251, de l'eix transversal al la GI-520-GIP-5313, a Canet d'Adri, del PK 0 al 4+020-GIP-6701, de Bordils a Madremanya, del PK 2+670 al 7+100-GIP-6425, de Pedrinyà a la Pera, del PK 0+810 al 1+350, travessera de la Pera." 258,926.00€  PROBISA VIAS Y OBRAS SL 03/12/2020
2020/7679 1. OBRES Obert L'objecte és Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, projecte aprovat per acord del Ple de la Diputació de Girona de 6 d'agost de 2020.Es projecta la modificació de la rasant de la carretera entre els PK 2+697 i 2+915, per poder col·locar un marc de formigó (OD2) en el PK 2+829, que doni continuïtat al rec esmentat. El terraplè que cal executar provoca que la rasant de la cuneta de la dreta quedi interrompuda i obliga a dissenyar una altra obra de drenatge (OD1) en el PK 2+791 per desguassar la conca dels talussos i de la plataforma de la carretera aigües amunt. 118,950.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 03/12/2020
2020/9770 5. SERVEIS Menor Manteniment de la centraleta Open Touch de la Diputació de Girona 10,129.88€  APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA 03/12/2020
2020/9849 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de switch per a les noves instal·lacions al C/ Jaume I de Girona 3,036.30€  ESTANYS BLAUS, S.L. 03/12/2020
2020/9752 5. SERVEIS Menor Redacció d'un model de plec de manteniment de calderes de biomassa i xarxes de calor 3,000.00€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 04/12/2020
2020/9768 5. SERVEIS Menor Projectes executius xarxa calor amb biomassa als municipis d'Hostalric i Porqueres. 7,690.50€  ENGICOZEN, SLP 04/12/2020
2020/2301 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte són els serveis necessaris per a la renovació museogràfica del Museu del Suro de Palafrugell, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritat 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de l'operació GO03-000062 ""Renovació museografies de la xarxa territorial demuseus de les comarques de Girona"".Els serveis s'han de dur a terme d'acord amb el Guió Expositiu i el Disseny Museogràfic, i han de ser aprovats per la direcció del Museu del Suro i l'Empresa Coordinadora de l'execució de la nova proposta museogràfica." 0.00€  Lot desert 09/12/2020
2020/9259 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació derivada de l'acord marc dels serveis d'assegurances col·lectiva d'accidents per als ens públics amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.01) lot 1 11,425.39€  ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 11/12/2020
2020/7692 1. OBRES Obert L'objecte és Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000 (TM de Juià, projecte aprovat per acord del Ple de la Diputació de Girona de data 6 d'agost de 2020. 166,041.20€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 15/12/2020
2020/9648 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació basada de l'Acord marc del servei d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.06) 31,842.63€  Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal 15/12/2020
2020/9184 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació derivada de l'acord marc dels serveis d'assegurances de responsabilitat de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques, lot 3 11,242.35€  AIG Europe limited 17/12/2020
2020/9882 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora carepack servidor HP Proliant DL 380 de la Diputació de Girona 937.00€  PH SYSTEMS, SL 18/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 57,692.31€  FUNDACIO LLIBERIA LES VOLTES 22/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 32,980.77€  Infobibliotecas, SL 22/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 51,153.85€  LLIBRERIA GELI 22/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 33,221.15€  Llibreria l'Altell, SL 22/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 5,769.23€  Llibreters Gironins Associats, SL 22/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 128,653.85€  SA.DISTR.EDIC.Y LIBR.(DELSA) 22/12/2020
2019/7435 3. SUBMINISTRAMENTS Obert contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 81,115.70€  Tatarana, S.L. 22/12/2020
2020/8508 5. SERVEIS Menor Memòria tècnica per calcular cabal i la modelització hidràulica del rec del Molí de la farinera 8,100.00€  A.B.M. SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, SL 23/12/2020
2020/7004 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament d'una mini carregadora amb tilt, pala de càrrega i escombradora amb raspall lateral per a les actuacions habituals deconservació de la xarxa viària de la Diputació de Girona, així com per a la neteja de ferms on es realitzen els tractaments superficials de regs amb graveta que s'executen cada anyamb les brigades de conservació de carreteres de la Diputació de Girona, i d'acord amb les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques. 49,512.00€  Bobcat Of SL 29/12/2020
2020/446 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament de llicències, en propietat i d'ús, de productes Microsoft que siguin necessàries per cobrir les necessitats dels diferents serveis de la Diputació de Girona, Xaloc i Dipsalut.Aquest contracte també engloba la migració i la posada en funcionament del servei actual de correu amb Microsoft Exchange 2013 al servei de correu al núvol de Microsoft per un període de 3 anys. 10,000.00€  NEXTRET, S.L. 30/12/2020
2020/446 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament de llicències, en propietat i d'ús, de productes Microsoft que siguin necessàries per cobrir les necessitats dels diferents serveis de la Diputació de Girona, Xaloc i Dipsalut.Aquest contracte també engloba la migració i la posada en funcionament del servei actual de correu amb Microsoft Exchange 2013 al servei de correu al núvol de Microsoft per un període de 3 anys. 126,482.24€  SEIDOR, S.A. 30/12/2020
2020/446 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament de llicències, en propietat i d'ús, de productes Microsoft que siguin necessàries per cobrir les necessitats dels diferents serveis de la Diputació de Girona, Xaloc i Dipsalut.Aquest contracte també engloba la migració i la posada en funcionament del servei actual de correu amb Microsoft Exchange 2013 al servei de correu al núvol de Microsoft per un període de 3 anys. 151,252.00€  SEIDOR, S.A. 30/12/2020
2020/10021 5. SERVEIS Menor Estudi geològic geotècnic del projecte de Condicionament de la carretera GIV-5142 al terme municipal de Sant Esteve de Guialbes 3,430.00€  GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL 18/01/2021
2020/10224 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis elaboració estudi cementiri Garriguella 2,055.00€  MANEL DONAT GIRO 18/01/2021
2020/10128 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament aigues pel personal Diputacio de Girona 5,868.72€  Coffee Center, SL 19/01/2021
2020/8375 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament de les llicències per un any d'actualització i millora del sistema de còpies de seguretat dels sistemes d'informació de Diputació de Girona, basaten el sistema Netbackup de l'empresa Veritas i compost per diversos elements de programari i maquinari d'acord amb el que es detalla en el Plec de prescripcions tècniques 25,370.00€  BIRCHMAN TECH, S.L. 19/01/2021
2020/6943 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir la millora i actualització del programari PMH (Gestió de padró a nivell de servei provincial) i GPA (Gestió de patrimoni ) de l'empresa AYTOS Berger-levrault per un període de dos anys, d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques 15,624.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 21/01/2021
2020/6943 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir la millora i actualització del programari PMH (Gestió de padró a nivell de servei provincial) i GPA (Gestió de patrimoni ) de l'empresa AYTOS Berger-levrault per un període de dos anys, d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques 24,360.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 21/01/2021
2021/285 3. SUBMINISTRAMENTS Menor 10 telèfons de sobretaula i 10 llicències de la Centraleta de la DdG 2,914.54€  APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA 22/01/2021
2021/426 5. SERVEIS Menor Mentoria especialitzada a dos guardonats dels Premis Projecta't 2020 5,200.00€  Pitaya Business S.L 25/01/2021
2021/313 5. SERVEIS Menor Estudi geològic geotècnic projecte condicionament tram ctra. GIV-5147, entre trencant Corts i Camós 6,950.00€  GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL 26/01/2021
2021/370 5. SERVEIS Menor servei de confecció de trofeus 3,150.00€  DANIEL CARMANIU HERNANDEZ 26/01/2021
2021/492 3. SUBMINISTRAMENTS Menor compra de focus 1,300.00€  Josep Ma. Puig Busquets 26/01/2021
177 5. SERVEIS Menor Confecció calendaris, guies i cartells 5,639.88€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 29/01/2021
2021/374 1. OBRES Menor Estesa mescla bituminosa a les ctres. GIV-6234 i GIV-5132 19,637.00€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 30/01/2021
2021/379 1. OBRES Menor Reparacions ferm ctres. GIV-5263, Bruguera, GIV-4011, Campelles, i GIV-5221. d'Oix a Beget 28,766.63€  Josep Vilanova, S.A. 30/01/2021
EXP. 2021/765 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de 50 reproduccions del bust de Demèter, per a obsequis protocol·làries 4,900.00€  JAUME MARCO CAMBO 02/02/2021
2020/10122 5. SERVEIS Menor Elaboració dels models d'un expedient d'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal del servei de cementiri 7,560.00€  Universitat de Girona 04/02/2021
2020/9618 5. SERVEIS Menor Prestació del Servei d¿Intermediació en l¿àmbit de l¿Habitatge a l¿Ajuntament de la Bisbal 3,500.00€  GIROLEX SLP 04/02/2021
2020/9619 5. SERVEIS Menor Prestació del Servei d¿Intermediació en l¿àmbit del¿Habitatge al Consell Comarcal del Baix Empordà 2,997.60€  Maria Paola Abelli Carmignani 04/02/2021
2020/9620 5. SERVEIS Menor Prestació del Servei d¿Intermediació en l¿àmbit del¿Habitatge de la Diputació de Girona al Consell Comarcaldel Baix Empordà 3,220.00€  GIROLEX SLP 04/02/2021
EXP.2021/1506 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició 19 subscripcions del Diari de Girona 4,716.20€  Diari de Girona SA 04/02/2021
EXP. 2021/1028 5. SERVEIS Menor Contractació de publicitat institucional al suplement de les comarques gironines del Diari ARA 6,640.00€  EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL 08/02/2021
EXP. 2021/1032 5. SERVEIS Menor Contractació de diferents espais de publicitat al Setmanari de l'Alt Empordà 6,611.50€  EDITORIAL L'EMPORDA,S.L. 08/02/2021
EXP. 2021/1328 5. SERVEIS Menor Contractació de 9 anuncis de publicitat institucional al setmanari La República 7,438.05€  Maig 2011 SLL 08/02/2021
EXP. 2021/1454 5. SERVEIS Menor Contractació de 430 mòduls de publicitat de publicitat institucional al Setmanari Hora Nova 6,020.00€  NOVES EDICIONS 08/02/2021
2021/1503 5. SERVEIS Menor Redacció proj. Eixampla i millora rasant i drenatge tram ctra. GIV-6228 13,200.00€  ENIGEST, SL 11/02/2021
EXP. 2021/679 5. SERVEIS Menor Contractació de 10 pàgines de publicitat institucional a la revista Gidona 3,900.00€  Visit Serveis Turístics, SL 11/02/2021
EXP. 2021/694 5. SERVEIS Menor Contractació de 625 falques de publicitat institucional a Ràdio Olot, SA 4,132.23€  RADIO OLOT, SA 11/02/2021
2021/1626 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i muntatge de cortines a oficines Jaume I (6è 1a, 6è 2a i 3è 5a). 4,828.25€  OFIGIR 2018 SL 16/02/2021
2021/1802 5. SERVEIS Menor Elaboració projecte executiu per a la instal·lació de caldera de biomassa a l'antic hospital de Sta. Pau. 3,230.00€  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP 16/02/2021
2021/1847 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una desbrossadora Stihl FS-460 per a la brigada de Llambilles 701.78€  REYES CASA I JARDI SLU 16/02/2021
2021/1848 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament 3 claus impacte, 2 bateries, carregdor i maleti per a les brigades de Llambilles, Llers i Montagut 1,453.50€  SUMINISTRES FERMAC, SA 16/02/2021
2021/973 5. SERVEIS Menor Contractació redacció Quadern de la Revista de Girona Bolvir 3,800.00€  MONTSERRAT JORBA VALERO 16/02/2021
2021/1797 5. SERVEIS Menor Elaboració projecte executiu per a la instal·lació de caldera de biomassa al CEIP Guilleries de St. Hilari Sacalm 3,000.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 17/02/2021
2021/1862 1. OBRES Menor Estabilitació talús del PK 1+500 de la carretera GIV-5217, a Queralbs 9,820.38€  TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA 19/02/2021
2021/1970 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i muntatge de 2 conjunts de taula i buc pel serveid'esports 976.50€  Equipant Espais Catalunya, SL 22/02/2021
2021/972 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona ""La vall del riu Duran""" 3,800.00€  Nuria Boltà Vilaró 24/02/2021
2021/2123 5. SERVEIS Menor Contractació del servei de trasllat del Servei d'Esports, Habitatge i Noves Tecnologies 8,200.00€  Josep Maria Riuró de Blas 25/02/2021
1843 5. SERVEIS Menor Digilització fons Mata de la biblioteca de Ripoll 5,832.32€  ARTYPLAN, SL 03/03/2021
2021/2089 5. SERVEIS Menor Serveis de migració del programari PMH ( la Jonquera, Sant Mori, Saus-Camallera-Llampaies i Sils) 3,640.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 03/03/2021
2020 / 9404 5. SERVEIS Menor Traducció de textos per al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 793.64€  TRADUCCIONES TECNICAS METZGER, SL 05/03/2021
2020/9716 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de carepacks per un any d'actualització i millora dels servidors HP, d'acord amb el plec de condicions tècniques 5,497.87€  EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, SL. 05/03/2021
2019/8111 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte de la licitació és la contractació dels subministraments necessaris per a executar el projecte museogràfic de renovació del Museu del Suro de Palafrugell 87,667.52€  ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL 09/03/2021
2019/8111 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte de la licitació és la contractació dels subministraments necessaris per a executar el projecte museogràfic de renovació del Museu del Suro de Palafrugell 176,770.95€  EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES SL 09/03/2021
2020/1389 5. SERVEIS Menor Maquetació del volum número 48 de la col·lecció Josep Pla 740.00€  ESPOT PUBLICITAT SCP 09/03/2021
2021/1938 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de llicències Veritas còpies al núvols de dret d'ús 12,100.00€  BIRCHMAN TECH, S.L. 09/03/2021
2021/2247 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de dos tauletes per a la Diutació de Girona 439.40€  NEW PROJECT NETWORKING SL 09/03/2021
2021/1568 5. SERVEIS Menor Contractació de treballs de pintura del vestíbul, entrada, claustre i caixa escala de l'edifici Palau 7,958.00€  ILLAMOLA SC 11/03/2021
2021/2865 5. SERVEIS Menor serveis de producció exposició El Ter 4,049.22€  INSA 2004, SL 11/03/2021
2021/2749 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de 2 aspiradors de neteja per oficines de Pare Claret i Jaume I 573.49€  DIBOSCH, SL 16/03/2021
2021/2850 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i muntatge de mampares de vidre per formació a despatxos i sala de reunions 12,373.31€  COMERCIAL CONTEL, SA 16/03/2021
2021/2913 5. SERVEIS Menor Depuració i tancament de base dades de GPA 7,120.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 16/03/2021
2021/1851 5. SERVEIS Menor "Contractació la redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona ""Creus de terme""" 1,900.00€  JOSEP NARCÍS PUJOL VILA 17/03/2021
2021/1872 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció de textos del Quadern de la Revista de Girona ""Creus de terme""" 1,900.00€  CRUANYES BORNAY ANTONI 17/03/2021
2021/1940 5. SERVEIS Menor Contractació redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona Pedret i Marzà 1,900.00€  MÒNICA NADAL PAIRÓ 17/03/2021
2021/1941 5. SERVEIS Menor Contractació redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona Pedret i Marzà 1,900.00€  Antoni Egea i Codina 17/03/2021
2021/2077 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Aprovar impressió de 1.000 fundes i 10.000 punts de llibre 798.00€  IMPREMTA PAGES, SL 17/03/2021
2021 / 2144 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis d'intervenció arqueològica a l'espai de l'Scriptorium de Ripoll 5,923.00€  BAULA RECERCA ARQUEOLÒGICA, SL 18/03/2021
2020 / 9394 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament d'equipament per a projeccions audiovisuals per al Museu de la Garrotxa d'Olot 3,882.30€  JOAN ROVIRA ARCUSA 19/03/2021
2020/7378 5. SERVEIS Obert L'objecte de la licitació és el servei de creació i redacció de 5 apartats de continguts gastronòmics, i de 42 fotografies alimentàries que apareixeran a cada revista Milfullstrimestralment, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques. 14,400.00€  Pep Nogué, Gastronomia i Alimentació,SL 19/03/2021
2020/7380 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és els serveis de disseny i impressió de 4 números per any de larevista Milfulls, amb periodicitat trimestral. El disseny i la impressió hauran de complir elsrequisits definits per la Diputació de Girona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 13,712.00€  IMPREMTA PAGES, SL 19/03/2021
2020/7380 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és els serveis de disseny i impressió de 4 números per any de larevista Milfulls, amb periodicitat trimestral. El disseny i la impressió hauran de complir elsrequisits definits per la Diputació de Girona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 6,344.00€  SAFAREIG CREATIU, S.C 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 6,400.00€  ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 7,130.00€  ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 7,130.00€  ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 7,330.00€  ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 3,673.53€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 4,498.20€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 4,798.08€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 6,747.30€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 12,838.00€  ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 6,757.00€  ECOSERVEIS 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 7,433.00€  ECOSERVEIS 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 11,487.00€  ECOSERVEIS 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 6,344.11€  ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 6,734.52€  ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 7,320.13€  ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 12,102.61€  ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 3,168.00€  OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SC PROFESIONAL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 3,168.00€  OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SC PROFESIONAL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 3,802.00€  OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SC PROFESIONAL 19/03/2021
2020/7874 5. SERVEIS Obert Servei de redacció dels Plans d'Acció per a l'energia i el clima (PAESC) de les comarques gironines 3,802.00€  OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SC PROFESIONAL 19/03/2021
2020/8483 5. SERVEIS Obert Servei de redacció de dos projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal per als municipis de Blanes (952,43 ha forestals) i Lloret (3.752,92 ha forestals), d'acord amb el que estableix l'ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal a Catalunya i amb les instruccions de projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 36,000.00€  PERICAS CUCH BERTA 19/03/2021
EXP. 2021/1781 5. SERVEIS Menor Contracte servei de difusió publicitària per a la contractació de 10 mesos de publicitat institucional 13,636.30€  Televisió de Girona 24/03/2021
2020/2941 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels texots del Quadern de la Revista de Girona ""La cotntracultura""" 1,900.00€  PAU LANAO REVERTER 25/03/2021
2021/1917 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament hidronetejadora pel parc de Llers 910.00€  PERE GOU BRUGAT 25/03/2021
2021/2363 5. SERVEIS Menor Identificar cartogràficament els espais oberts que cal conservar al Ripollès 14,600.00€  MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. 25/03/2021
2021/3070 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contractar subministrament de vestuari per les Brigades i Vigilants de Xarxa Viària 8,158.43€  DISPROMERGI, S.L. 25/03/2021
2021/2822 5. SERVEIS Menor Impressió informe territorial demarcació Girona 2,147.82€  Gràfiques Trema, SL 26/03/2021
2021/3096 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una tauleta i un projector 580.00€  TEKKTIA MOBILE, SL 29/03/2021
2021/1142 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc "contracte basat de l'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. Núm. 2016.02), lot 1 sublot 1.9, pel subministrament de 2 vehicles ""Qashqai 5p DIG-T 103 kW (140 CV) E6D-F 6M/T 4x2 Acenta""" 31,692.00€  ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL 30/03/2021
D050602/2021/3145 5. SERVEIS Menor Implantació sistema gestió patrimonial a Consorcis Gavarres i Vies Verdes 8,700.00€  BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL 31/03/2021
2021/3975 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿un martell Bosch GSH 11E amb punter i un percussor Hikoki DH28PCYZ per a la brigada de Llers 701.00€  OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS, SLU 01/04/2021
2021/3055 5. SERVEIS Menor "Contracte amb el curador de l'obra ""El fantasma de Montcorb"" de Prudenci Bertrana. Col·lecció Josp Pla" 2,600.00€  TREE,MATTHEW 06/04/2021
2021/3069 5. SERVEIS Menor Contracte representant drets de Prudenci Bertrana per l'edició de l'obra El fantasma de Montcorb 780.00€  Laia Regincós Escura 06/04/2021
2021/3389 5. SERVEIS Menor "Contractació redacció dels textos del Quadern de la Revista d e Girona ""Ripoll""" 3,800.00€  AGUSTÍ DALMAU FONT 06/04/2021
2021/3423 5. SERVEIS Menor Contractació maquetació 4 volums dels Quaderns de la Revista de Girona 3,267.16€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 06/04/2021
2021/2816 5. SERVEIS Menor Redacció projectes impuls del sector agroalimentari gironí 14,900.00€  KPMG Asesores, SL 07/04/2021
2021/2932 5. SERVEIS Menor Coordinació i execució programa SOS Mentoring 10,000.00€  FUNDACIÓ PRIVADA 07/04/2021
2021/3090 5. SERVEIS Menor Curs en línia fes més visible et teu negoci 3,906.00€  MONTAL ARMENGOU, JUDIT 07/04/2021
2021/3209 5. SERVEIS Menor Acompanyament a empreses de l'ESS en governança i planificació estratègica 4,200.00€  RESILIENCE EARTH SCCL 07/04/2021
2021/3216 5. SERVEIS Menor Acompanyament a empreses de l'ESS en política comercial i comunicació 3,600.00€  JIMENEZ ROQUE, SUSANA MARIA 07/04/2021
2021/3026 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament safates per a les impressores de la Diputació de Girona 6,192.00€  GIROCOPI,S.L. 08/04/2021
2021/3420 5. SERVEIS Menor Auditoria de ciberseguretat 3,590.00€  NEXTRET CIBERSEGURIDAD SL 08/04/2021
2021/4209 1. OBRES Menor Reparació del mur de contenció de la carretera GI-542,a Osor, al PK 8+070 i 8+270. 33,244.00€  SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES, SLU 09/04/2021
2021/3013 5. SERVEIS Menor Aprovar encàrrec de treball per a la realització del projecte Mirades a la col·lecció 13,345.00€  PUNTDEFUGA GESTIÓ CULTURAL, S.L. 12/04/2021
2021/3385 5. SERVEIS Menor Acompanyament a empreses de l'ESS en viabilitat economicofinancera i operacions 4,200.00€  ALBERT PLASENCIA CASADEVALL 12/04/2021
2021/365 5. SERVEIS Menor Redacció estudi hidràulic riu Llierca sobre afeccions per nova rasant a la ctra. GIV-5232 4,080.00€  ASSESSORIA HIDROGEOLÒGICA NABLA , S.L. 13/04/2021
2020/6250 5. SERVEIS Obert servei de gestió de les xarxes socials de la Diputació de Girona 25,199.17€  NOTIDIG, SL 15/04/2021
2021/4389 5. SERVEIS Menor Serveis d'assistència a les webs municipals en administració electrònicaq 7,738.00€  SILVIA CONTE OSORIO 16/04/2021
2021/3206 5. SERVEIS Menor Caracterització i determinació de l'aptitud farratgera de les pastures del Ripollès 14,954.26€  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 18/04/2021
2021/3622 5. SERVEIS Menor Contractació seguiment i control tècnic, energètic i documental de 18 calderes biomassa i/o xarxes de calor 14,900.00€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 18/04/2021
2021/3653 5. SERVEIS Menor Estudis viabilitat implantació sistema recollida porta a porta St Julià Llor, Bonmatí i Riudaura 3,474.00€  AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 18/04/2021
2021/3680 5. SERVEIS Menor Redacció projecte regulació ús públic i recuperació de camins al Puigmal. 3,700.00€  TUTUSAUS GRAUS, JORDI 18/04/2021
2021/3691 5. SERVEIS Menor Redacció documents tècnics per accions millora eficiència energètica de l'enllumenat públic a Viladamat 7,084.00€  GESTIÓ D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA,SL 18/04/2021
2020/4307 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal dels dosajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, elmanteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules iel plecs de prescripcions tècniques. 194,014.09€  INST COMET, SL Unipersonal 20/04/2021
2020/4307 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació per lots, per a la instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal dels dosajuntaments participants en aquesta contractació conjunta esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d'energia tèrmica, elmanteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules iel plecs de prescripcions tècniques. 104,539.77€  VISIÓ SOLAR, SL 20/04/2021
2020/9071 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte ha de ser la prestació de serveis de traducció al grup institucional de la Diputació de Girona.Es tracta de la traducció de textos, tant juridicoadministratius com de tipologia diversa, del català al castellà, l'anglès, el francès, l'italià i l'alemany, i d'aquestes llengües al català. 57,730.00€  EUROPEAN CONSULTANT-LOBBY SL 20/04/2021
EXP. 2021/2280 5. SERVEIS Menor Contractació falques de publicitat institucional a Cadena SER- Girona 4,823.46€  Sociedad Española de Radiodifusión, SL 20/04/2021
EXP. 2021/2963 5. SERVEIS Menor Sevei de difusió publicitària per a la contractació de 180 espots a Televisió del Ripollès 3,718.80€  TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS, SL 20/04/2021
EXP. 2021/4110 5. SERVEIS Menor Servei de producció, gravació, realització, edició, muntatge i edició 18 programes DDG.TV 10,000.00€  Televisió de Girona 20/04/2021
EXP. 2021/4174 5. SERVEIS Menor Contracte privat de patrocini audiovisual emplaçament marca a una docu-sèrie 12,390.00€  CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA 20/04/2021
2021/4122 5. SERVEIS Menor Renovació anual base de dades SABI 2021-2022 4,500.00€  INFORMA D&B, SA 22/04/2021
2021/4354 5. SERVEIS Menor Setmana formativa: resiliència i emprenedoria en la Covid-19 3,000.00€  ASSOCIACIÓ AZAHARA 22/04/2021
2021/4498 5. SERVEIS Menor Contracte amb l'autora de l'obra L'astrònoma i l'escriptora. Cartes de Manolita Carreras a Carles Rahora. Col·lecció Josep Pla 3,800.00€  GIL TORT, ROSA MARIA 22/04/2021
2021/4898 5. SERVEIS Menor Avaluació de l'efectivitat de les activitats del programa Mar als Cims curs 20/21 5,141.18€  Universitat de Girona 23/04/2021
2020/2301 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte són els serveis necessaris per a la renovació museogràfica del Museu del Suro de Palafrugell, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritat 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de l'operació GO03-000062 ""Renovació museografies de la xarxa territorial demuseus de les comarques de Girona"".Els serveis s'han de dur a terme d'acord amb el Guió Expositiu i el Disseny Museogràfic, i han de ser aprovats per la direcció del Museu del Suro i l'Empresa Coordinadora de l'execució de la nova proposta museogràfica." 9,005.65€  TANDEM PROJECTS SL 26/04/2021
2020/2301 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte són els serveis necessaris per a la renovació museogràfica del Museu del Suro de Palafrugell, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritat 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de l'operació GO03-000062 ""Renovació museografies de la xarxa territorial demuseus de les comarques de Girona"".Els serveis s'han de dur a terme d'acord amb el Guió Expositiu i el Disseny Museogràfic, i han de ser aprovats per la direcció del Museu del Suro i l'Empresa Coordinadora de l'execució de la nova proposta museogràfica." 105,110.00€  WASABI PRODUCCIONS, S.L. 26/04/2021
2021/2124 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament d'un vehicle per a l'àrea de presidència de la Diputació de Girona 37,190.08€  AUTOPODIUM SA 28/04/2021
2021/4854 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una tauleta Samsung Galaxy per al president de la Diputació de Girona 368.15€  PH SYSTEMS, SL 28/04/2021
2021/5033 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de 31 discs durs per a la Diputació de Girona 902.10€  NEW PROJECT NETWORKING SL 30/04/2021
2020/7932 5. SERVEIS Obert L'objecte és el servei de redacció del PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM D'INFRAESTRUCTURES DE LES VIES VERDES DE GIRONA (PEUAVVGI) que ha d'incloure el traçat de totes les rutes de les Vies Verdes i la xarxa Pirineus existents, els que s'estan projectant o executant actualment, els que es puguin sol·licitar els municipis consorciats abans de la conformitat de la Diputació respecte la presentació preliminar del PEUA, i els terrenys que el pla proposi destinar a sistema de protecció i integració paisatgística. 34,000.00€  Montserrat Escorsell Folch 04/05/2021
2021/3923 5. SERVEIS Menor Servei assessoria per redacció documents gestió servei públic d'aigua 14,450.00€  PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL 04/05/2021
2021/4710 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de cadires i 1 buc per diferents dependències de la Diputació de Girona 3,693.10€  Equipant Espais Catalunya, SL 04/05/2021
2021/5084 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'equipament electrodomèstic pel Servei d'Esports 579.19€  MEDIA MARKT GIRONA 04/05/2021
4741 5. SERVEIS Menor Contractació de la neteja, aplanat i/o restauració d'un pergamí del segle XI i de 125 plànols dels segles XVIII-XX conservats a Arxiu General de la Diputació de Girona 11,200.00€  Berta Blasi Roig 04/05/2021
EXP. 2021/4822 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de fins a 340 espots de publicitat institucional 7,024.40€  Olot Televisió SL 04/05/2021
2020/8989 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació és el servei de direcció de la col·lecció corporativa «Quaderns de la Revista de Girona» per al període 2021-2022. Durant aquest període, s'editaran un màxim de 16 títols (8 títols anuals com a màxim) i el servei que es contracte té per finalitat garantir la qualitat i el rigor científic dels llibres de la col·lecció, vetllar per l'adequació de les obres que s'acordi publicar als objectius i principis programàtics de la col·lecció i acomplir la programació anual de títols aprovada pel Consell Assessor. Els treballs que es contracten s'especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques. 24,000.00€  GIL TORT, ROSA MARIA 06/05/2021
2021/4227 1. OBRES Menor Reparació 3 flonjalls a la ctra. GIP-5129, entre PK 0+145 i 0+295 15,755.00€  E. Fàbrega Gestiona Obres, SL 06/05/2021
2021/4940 5. SERVEIS Menor Assistència tècnica per elaborar les bases de subvenció pels contractes agraris de les Gavarres 6,150.00€  Gonzalo Gamboa Jiménez 07/05/2021
2021/5080 5. SERVEIS Menor Document de fonamentació pedagògica per implementació de canvis programa El Montseny a l'escola. 9,000.00€  MARTA GUAL OLIVA 07/05/2021
2021/4870 5. SERVEIS Menor Contractació impressió volum número 48 de la col·lecció Josep Pla 1,850.00€  Grafo, SA 11/05/2021
2021/5131 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i muntatge de mobiliari pels serveis de Noves Tecnologies, Promoció Econòmica i Tresoreria 2,247.44€  OFICINA I ARXIU, SA 11/05/2021
2021/2292 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de la millora i l'actualització de la base de dades Oracle, per un període de dos anys 27,300.00€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 12/05/2021
2021/2540 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de 600 llicències Kaspersky End Point Security Bussines SELECT, per una durada de 1 any 3,846.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 12/05/2021
2021/4609 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Llicències d'ús programari CLIP per a Xarxa Viària 1,647.14€  Tool, SA 14/05/2021
2021/4722 5. SERVEIS Menor Contractació redacció dels textos del Quadern de la Revista de Girona El cinema de Jordi Dorca 3,800.00€  JORDI DORCA COSTA 14/05/2021
2021/5031 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Aprovar adquisició d'un mòdul de certificació de proves pel colorímetre Barbieri SpectroPad 1,400.00€  GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GRÁFICA SLU 14/05/2021
2021/5251 5. SERVEIS Menor Elaboració vídeo per donar a conèixer les comunitats locals d'energia impulsades des de la Diputació 7,000.00€  LAMUÀ ESTAÑOL, PAU 14/05/2021
2021/1289 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc Contracte basat acord marc ACM pel subministrament de 3 furgonetes híbrides grans per a les brigades deconservació de Xarxa Viària 58,185.00€  ROMACAR ABS SL 17/05/2021
2021/5161 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de coordinació de la renovació musogràfica del Museu del Suro de Palafrugell 14,800.00€  Stoa Propostes Culturals i turistiques 19/05/2021
2021/5255 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de nevera i microones per office de noves oficines Jaume I i nevera per oficina Arxiu Històric 463.56€  MEDIA MARKT GIRONA 25/05/2021
2021/5451 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició d'armari especial pel Gabinet de Presidència 434.00€  COMERCIAL CONTEL, SA 25/05/2021
EXP. 2021/5174 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de 2 publireportatges de publicitat institucional a la revista Top Girona 5,000.00€  EDICIONS LOCALS BAIX EMPORDÀ, SL - TOT GIRONA 25/05/2021
EXP. 2021/5545 5. SERVEIS Menor "Contracte de patrocini cultural producció documental ""Vol 1903, 50 anys de l'accident aeri del Montseny" 8,265.00€  LA KASETA IDEAS FACTORY, SLU 25/05/2021
2021/5138 1. OBRES Menor Execució 2 murs escullera a la ctra. de Toses a la GI-400 29,161.86€  ARICO FOREST, SL 31/05/2021
2021/5512 5. SERVEIS Menor Elaboració avantprojecte instal·lació par solar fotovoltaic a l'abocador del pla de l'Estany 5,750.00€  ENVOLTA ENERGIA GLOBAL, SL 31/05/2021
2021/5551 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora programari GPMET ( gestió pressupostària) 1,530.00€  SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL 31/05/2021
2021/5563 5. SERVEIS Menor Serveis d'instal.lació del sistema de videoconferènica a la sala de Juntes de la DdG 3,347.50€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 31/05/2021
2021/5735 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i substitució d'escalfador d'acumulació elèctric a l'edifici Can Forn 396.74€  David Xifra Ferrer 01/06/2021
2020/8263 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la creació i redacció de continguts i locucions per a 12 audiovisuals, 3 interactius i 15 audioguies, que formen part dels continguts del museu, d'acors amb el plec de prescripcions tècniques.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritat 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de l'operació GO03-000062 ""Renovació museografies de la xarxa territorial demuseus de les comarques de Girona"".Aquests serveis s'han de dur a terme d'acord amb el Projecte Executiu-Guió Expositiu i el Projecte Executiu de Disseny Museogràfic, i han de ser aprovats per la direcció del Museudel Suro i l'Empresa Coordinadora de l'execució de la nova proposta museogràfica." 17,220.81€  Kultura Idees i Estratègies per al P, SL 02/06/2021
2021/5832 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿una esmoladora Bosch GWS 22+230 JH 2200 W per a la brigada de Llambilles 110.75€  JOSEP VILA DAUSET, S.L. 02/06/2021
2021/5833 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament compressor pel parc de Montagut 450.00€  FCO. COSTALS FARREROS -IMA- 02/06/2021
2021/5187 5. SERVEIS Menor Estudis de viabilitat per implantació pagament per generació a Besaú i St. Joan de les Abadesses. 6,200.00€  ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 06/06/2021
2021/1457 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament de llicències del programari Jira Service Desk i Jira Confluence 22,765.00€  INETUM ESPAÑA, SA 08/06/2021
2021/5379 1. OBRES Menor Neteja de la llera de la riera d¿Oix a la carretera GIV-5221, a Beget per Oix, PK 9+200 3,882.00€  Excavacions Salavedra, SL 08/06/2021
2021/5628 5. SERVEIS Menor "Servei de trasllat del recurs ""Hèctor l'arbre mort"" a cada comarca de la província de Girona" 3,570.00€  Josep Maria Riuró de Blas 08/06/2021
2021/5817 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i instal·lació de sensors mesuradors de la qualitat de l'aire per diferents dependències 2,140.00€  MAICHINERY DATA DRIVEN ENGINEERING, S.L.L. 08/06/2021
5561/2021 5. SERVEIS Menor Servei SAU suport telemàtic 4,160.00€  CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA 08/06/2021
2021/5322 5. SERVEIS Menor Contractació impressió del llibre Relats que pinten bé 2,650.00€  ZONA LIMITE CASTELLO SL 09/06/2021
2021/5839 5. SERVEIS Menor Aprovar el contracte amb l'autor del text de l'obra La cacera del bròfec, dins la col·lecció Llamps i tintes 1,800.00€  PUJOL CRUELLS ADRIA 09/06/2021
2021/5567 5. SERVEIS Menor Serveis de 10 jornades de consultoria migració del firmadoc 5,200.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 10/06/2021
2021/5841 5. SERVEIS Menor Aprovar el contracte amb la il·lustradora de l'obra La cacera del bròfec (títol provisional), dins la col·lecció Josep Pla 2,700.00€  LAIA BALDEVEY QUÍLEZ 10/06/2021
2021/5814 3. SUBMINISTRAMENTS Menor "Adquisició i instal·lació de nous punts de treball per canvi d'ubicació d'oficines a la Casa de Cultura ""Les Bernardes""" 2,950.37€  GENER CASADEVALL, SA 14/06/2021
2021/5583 5. SERVEIS Menor Serveis d'extensió de garanties per al sistema d'arxiu Pandora de la DdG 2,855.00€  CRAN CONSULTING SL 16/06/2021
2021/5887 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament de llicències d'ús Time Viewer 4,232.70€  BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal 16/06/2021
2019/7516 1. OBRES Menor Contractar obres de restauració de la portalada de Casa de Cultura de Girona 21,571.09€  CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L. 17/06/2021
2021/5925 5. SERVEIS Menor Disseny i maquetació estudis PiDEL 8,200.00€  AMBDUES SC 17/06/2021
2021/5996 5. SERVEIS Menor Redacció de la memòria CLEGI (Comunitats Locals d'Energia a la demarcació de Girona). 11,000.00€  EMELCAT SCCL 17/06/2021
2020/4358 5. SERVEIS Obert L'objecte és el servei d'estabilització de talussos per poder portar a terme la conservació preventiva de les carreteres de Xarxa Viària de la Diputació de Girona o bé l'estabilització de talussos derivades de situacions d'emergència, d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques. 354,274.08€  SEANTO, SL 18/06/2021
2021/6025 5. SERVEIS Menor Contracte menor de servei de suport i coordinació per preparar projectes susceptible de rebre recursos dels fons estructurals i d¿inversió_Next generation 14,650.00€  KPMG Asesores, SL 20/06/2021
2021/6138 5. SERVEIS Menor Contractació de l'organització de la documentació de 475 capses d'expedients de contractació d'obres de xarxa viària, anys 1989-2009 14,575.00€  Vidimus, SL 22/06/2021
2021/6069 5. SERVEIS Menor Bossa d'hores de suport, consultoria i desenvolupament Office 365 6,160.00€  OBLIKU TECH, S.L. 24/06/2021
2021/5997 5. SERVEIS Menor Redacció memòria REHABGI 13,950.00€  ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, SL 28/06/2021
2020/5905 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir la llicència d'un programari per a la gestió i elaboració del pressupost per a Diputació de Girona, tots els ens locals de la província amb pressupost limitatiu i llurs organismes dependents i la seves actualitzacions i millores per un període de dos anys d'acord amb el detall del Plec de prescripcions tècniques 0.00€  Lot desert 29/06/2021
2021/6209 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Compra d'una TV de 65 polsades, 4K led android Grunding 790.00€  Josep Ma. Puig Busquets 29/06/2021
2021/5845 5. SERVEIS Menor "Contractar la maquetació de la Guia de patriimoni local ""Entre cingleres i fonts""" 985.00€  PRODUCCIONES MIC, S.L 30/06/2021
2021/6170 5. SERVEIS Menor Aprovar treballs de conceptualització, projecte museogràfic, disseny del muntatge expositiu i comissariat de l¿exposició del centenari del Fons Pablito. 9,850.00€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 30/06/2021
2020/9212 5. SERVEIS Obert contractació del servei de d'assistència en matèria de webs municipals i del primer nivell d'administració electrònica 66,508.00€  SILVIA CONTE OSORIO 02/07/2021
2021/6171 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de llums pel Saló de Plens per millorar l'eficiència energètica 10,440.64€  NOVELEC GIRONES SL 05/07/2021
2021/6153 1. OBRES Menor Execució llosa formigó armat sota calçada i mur ecològic a terraplè de la ctra. GIV-5411 18,900.00€  SALVADOR SERRA, SA 07/07/2021
2021/6160 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora de les llicències Veritas Netbackup 9,768.91€  BIRCHMAN TECH, S.L. 12/07/2021
2021/6078 5. SERVEIS Menor Contractació la impressió de dos números de la Revista de Giron, 327 i 328 7,056.00€  IMPREMTA PAGES, SL 13/07/2021
2021/6493 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Llicència d'ús Gladtolink, Vidsignser i bossa d'hores 3,090.00€  Pegasi Gestió SL 13/07/2021
2021/4032 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc Contracte basat en l'acord marc del subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya.(Expedient 2017.02) 3,024.00€  GIROCOPI SL - SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE 15/07/2021
2020/2116 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de producció de sis audiovisuals promocionals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de Girona cofinançades pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord amb el Plec deprescripcions tècniques que regeix la licitació. 12,200.00€  ZEBA PRODUCCIONS 20/07/2021
2021/6374 5. SERVEIS Menor Revisió lingüística de textos diversos de la Diputació de Girona. 4,000.00€  Montserrat Solé Serra 20/07/2021
2021/6654 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i muntatge de mampares divisòries per despatxos de les noves oficines de Serveis Lingüístics 10,450.23€  COMERCIAL CONTEL, SA 20/07/2021
2021/6781 5. SERVEIS Menor Redacció inventari sòl propietat pública per producció energia renovable (solar fotovoltaica, eòlica, biogàs). 13,430.00€  LAVOLA , 1981 S.A.U. 21/07/2021
2021/6559 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament mobiliari per noves oficines servei Programes Europeus 7,485.10€  OFIGIR 2018 SL 27/07/2021
2021/6560 1. OBRES Menor Contractació treballs actualització instal·lacions i projector sala Ferran Agulló 10,279.00€  ARMANGUÉ, SL 27/07/2021
2021/6653 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició subministrament mobiliari noves oficines de Serveis Lingüístics 2,872.40€  COMERCIAL CONTEL, SA 27/07/2021
2020/7498 1. OBRES Obert "Execució de les obres definides en el ""Projecte bàsic i executiu d'una torre mirador i urbanització de l'entorn"", aprovat per acord de Ple de l'Ajuntament de Celrà en sessió ordinària de 10 de juliol de 2018." 88,219.68€  TALLERS VIDAL AMILL, S.L. 28/07/2021
2021/6164 5. SERVEIS Menor 2 sondeigs amb inclinòmetres a la ctra. GIV-4011 7,672.00€  GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL 28/07/2021
2021/6452 1. OBRES Menor Formigonat cunetes a la ctra. GI-532 12,920.00€  SALVADOR SERRA, SA 28/07/2021
2020/3057 5. SERVEIS Obert contractació del servei pel desenvolupament d'un visualitzador i gestor cartogràfic de gestió de camins i indrets d'interès turístic 60,000.00€  SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, SL 29/07/2021
2020/8244 5. SERVEIS Obert "Servei de producció de l'audiovisual ""Un segle de transformacions"", que forma part del projecte de renovació del Museu Etnològic del Montseny ""la Gabella"" d'Arbúcies,d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques" 26,331.47€  EXPLAINERS GROUP, SA 29/07/2021
2021/6600 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d¿ampolles d¿aigua de litre i mig per alpersonal de la Diputació de Girona 3,204.00€  Coffee Center, SL 29/07/2021
2021/6849 5. SERVEIS Menor "Redacció document ""identificació del potencial d'energies renovables en zones d'activitat econòmica""" 12,780.00€  OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SC PROFESIONAL 29/07/2021
2021/6919 5. SERVEIS Menor Contractar bossa hores consultoria i anàlisi situació actual, àmbit organitzatiu, de processos i tecnològic, Casa de Cultura 900.00€  MEDITERRANEAN CONSULTING BARCELONA, SL 29/07/2021
2021/6441 5. SERVEIS Menor Contracte maquetació volum número 49 col·lecció Josep Pla 700.00€  ESPOT PUBLICITAT SCP 02/08/2021
2021/6514 5. SERVEIS Menor Acompanyament en el procés d'innovació i elaboració del catàleg de serveis de la Diputació de Girona 4,900.00€  Muntada Colell Manel 03/08/2021
2020/3858 1. OBRES Obert """Execució de treballs forestals de prevenció d'incendis al corredor d'infraestructures a l'Alt Empordà"" memòria valorada aprovada per decret de Presidència de data 11 de març de 2021" 94,369.40€  GIL FORESTAL, SL 05/08/2021
2021/4925 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc L'objecte del contracte és la direcció de les obres i el servei per a la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa als municipis de la Cellera de Ter i Quart. La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en el PPT i en el PCAP de l'Acord Marc de l'ACM i amb les presents condicions específiques d'execució del contracte basat. 6,000.00€  CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL 05/08/2021
2021/4925 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc L'objecte del contracte és la direcció de les obres i el servei per a la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa als municipis de la Cellera de Ter i Quart. La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en el PPT i en el PCAP de l'Acord Marc de l'ACM i amb les presents condicions específiques d'execució del contracte basat. 3,680.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 05/08/2021
2020/9367 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament per al projecte museogràfic de renovació del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 12,773.60€  LA CENTRAL DE PROJECTES MASSENS SL 09/08/2021
2020/9367 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament per al projecte museogràfic de renovació del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 0.00€  Lot desert 09/08/2021
2020/9367 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament per al projecte museogràfic de renovació del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 29,032.50€  MOBLES BRAFIM SL 09/08/2021
2021/8730 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la compra de roba de treball, calçat, iequips de protecció individual del personal de la Diputació de Girona. 18,194.90€  FABRICATS I MANIPULATS SIGNO S.L. 09/08/2021
2021/8730 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la compra de roba de treball, calçat, iequips de protecció individual del personal de la Diputació de Girona. 26,025.68€  KAL-CO Tegnologia per a la industria, SL 09/08/2021
2021/8730 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la compra de roba de treball, calçat, iequips de protecció individual del personal de la Diputació de Girona. 26,202.60€  KAL-CO Tegnologia per a la industria, SL 09/08/2021
2021/8730 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la compra de roba de treball, calçat, iequips de protecció individual del personal de la Diputació de Girona. 10,254.00€  Kit Labor Valles S.L. 09/08/2021
2021/7136 5. SERVEIS Menor Contractar repàs i actualització d¿instal·lacions d'electricitat, telecomunicacions i climatització de les oficines d'Emili Grahit 3,434.20€  INSTALEG GIRONA SL 10/08/2021
7038 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició de 5 registradors d'humitat i temperatura Mostralog pels dipòsits de l'Arxiu Administratiu i Històric 716.17€  ARTE Y MEMORIA,SL 12/08/2021
EXP. 2021/7204 5. SERVEIS Menor "Servei de difusió publicitària campanya de pubicitat ""Festival Internacional de Teatre Amateur de Grona, FITAG 2021""" 5,970.00€  Televisió de Girona 12/08/2021
2021/7242 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Adquisició i instal·lació de lluminàries a la Sala Ferran Agulló per millorar il·luminació 4,315.78€  CAPELL REDONDO, PERE 13/08/2021
2020/9375 1. OBRES Obert L'objecte del contracte d'obra és el següent:- Substitució de les lluminàries existents per d'altres amb tecnologia LED, a excepció d'aquells punts de llum que ja han estat renovades.- Integració de telegestió en tots els quadres d'enllumenat públic del municipi.- Integració de protecció sobretensions a tots els quadres d'enllumenat públic del municipi.- Adequació de les potències contractades a la nova potència instal·lada, d'acord amb amb els documents que formen part d'aquest Plec de clàusules administratives i del Plec de prescripcions tècniques. 100,000.00€  Enllumenats Costa Brava, SL 17/08/2021
2021/1326 5. SERVEIS Negociat sense publicitat L'objecte d'aquest contracte és el patrocini de la marca de la Diputació de Girona i/o de les entitats del seu sector públic Costa Brava - Pirineu de Girona, a través de publicitat en diversos espais de l'adjudicatari, en el decurs de les competicions esportives en què l'equip participi durant lestemporades 2021-2022 i 2022-2023.Aquest patrocini no tindrà caràcter d'exclusiu. No obstant això, el Girona Futbol Club, SAD, en endavant Girona FC, comunicarà a la Diputació de Girona la inclusió de nous patrocinis que puguin col·lidir amb els interessos de la marca de la Diputació de Girona i/o de les entitats del seu sector públic i aquesta tindrà un termini de 10 dies per manifestar la seva conformitat o no ambaquest nou patrocini. Si el Girona FC manté la voluntat d'iniciar un nou patrocini amb una entitat amb la disconformitat manifestada per la Diputació de Girona, aquesta podrà optar per resoldre el contracte de patrocini. 429,752.07€  Girona Futbol Club SAD 17/08/2021
2021/2716 5. SERVEIS Obert Servei de disseny, maquetació i compaginació de la Col·lecció corporativa «Quaderns de la Revista de Girona» 14,160.00€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 17/08/2021
2021/5602 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc Acord marc de subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 48,840.00€  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 17/08/2021
2021/5602 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc Acord marc de subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 4,880.00€  INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA 17/08/2021
2021/3025 1. OBRES Obert """Rehabilitació superficial del ferm de deu carreteres"" memòria valorada aprovada per decret de Presidència de data 26 de febrer de 2021." 294,561.14€  PROBISA VIAS Y OBRAS SL 18/08/2021
2021/6155 5. SERVEIS Menor Assaig auscultació marques longitudinals en dinàmic 14,612.85€  Gestión y Auscultación de Infrarestructuras, SL 18/08/2021
2020/5746 1. OBRES Obert "L'objecte del contracte és l'execució de les obres definides en el projecte ""Recuperació del molí fariner 'el Molí Petit' de Sant Joan de les Abadesses per a la realització d'activitats divulgatives i docents"", d'acord amb el projecte aprovat per decret de l'Ajuntament d'Hostalric de data 29 d'abril de 2020 i el plec de prescripcions tècniques.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de l'operació PR15-011845 ""DifNat. Equipaments per a la difusió d'espais naturals protegits de les comarques de Girona"" dins la qual s'inclou la present licitació." 147,998.80€  GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 20/08/2021
2021/3573 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitatd'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergènciahabitacional, d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques. 8,375.00€  ASSUMPCIÓ DE RIBOT SAURINA 20/08/2021
2021/3573 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitatd'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergènciahabitacional, d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques. 8,375.00€  IRENE ROURA VILAGRAN 20/08/2021
2021/3573 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitatd'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergènciahabitacional, d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques. 12,214.00€  Maria Paola Abelli Carmignani 20/08/2021
2021/3573 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei propi de l'advocat destinat a l'atenció a les persones amb risc de perdre l'habitatge principal, que garanteix una unitatd'actuació i de resposta, a nivell local, davant de les diferents problemàtiques que puguin estar patint les persones, oferint proximitat i assessorament en l'àmbit de l'emergènciahabitacional, d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques. 14,043.00€  Maria Paola Abelli Carmignani 20/08/2021
2021/1292 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació són els serveis externs de fotografia professional per cobrir els actes protocol·laris i esdeveniments institucionals de la Diputació de Girona. Els serveis a contractar s'especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques. 20,000.00€  EDDY KELELE FOTORAFIA SL 24/08/2021
2021/2666 1. OBRES Obert L'objecte d'aquest contracte és l'execució de la memòria valorada Reforma interior nau de la brigada de Xarxa Viària a Sant Joan de les Abadesses aprovada per decret Presidència de data 16 de març de 2021 47,663.57€  GISER XXI SERVEIS, SL 24/08/2021
2021/1782 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament d'un camió 4x2 amb grua, equip de bolquet amb ganxo i caixa, per a les actuacions pròpies de conservació de la xarxa viària de la Diputació de Girona, així com per a les tasques logístiques que afecten a lesmàquines utilitzades per a la viabilitat hivernal, d'acord amb les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques. 107,555.29€  ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA 25/08/2021
2021/4540 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquirir la llicència d'un programari per a realitzar el control intern a Diputació als ajuntaments de la província i llurs organismes dependents, d'acord amb el que es detalla en el Plec de prescripcions tècniques que regula aquesta licitació i el detall següent:Ha d'incloure:a) La llicència d'un programari per al control intern tal com és descriu al plec tècnic per a Diputació de Girona, tots els ens locals de la província amb pressupost limitatiu i llurs organismes dependents.b)Tasques d'instal·lació, formació i configuració a Diputació de Girona. La instal·lació per als ens locals de la província es realitzarà atenent la següent distribució:- Per ajuntaments de menys o igual a 20.000 habitants la instal·lació és farà a Diputació de Girona- Per ajuntaments amb més de 20.000 habitants i consells comarcals aquest ens podran optar per una instal·lació a la seva infraestructura informàtica i en aquest cas la instal·lació, configuracions i altres treballs associats queden fora de l'abastd'aquest concurs. 0.00€  Lot desert 27/08/2021
2021/7029 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament d'una impressora Plotter HP Design per a Enginyeria 1,799.00€  GIROCOPI,S.L. 31/08/2021
2021/7345 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament 1,373.00€  ARGILA BOSCH, SL 31/08/2021
2020/7122 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de material específic de conservació i preservació que permeti la instal·lació de fotografies i audiovisuals en unes condicions de conservació adequades i garantir la seva preservació futura. 16,528.92€  ARTE Y MEMORIA,SL 02/09/2021
2020/7122 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Adquisició de material específic de conservació i preservació que permeti la instal·lació de fotografies i audiovisuals en unes condicions de conservació adequades i garantir la seva preservació futura. 16,528.92€  JORDI CUMELLAS RUIZ 02/09/2021
2021/3575 5. SERVEIS Obert "L'objecte de licitació es la contractació d'un equip que realitzi inspeccions en habitatges que hagin sigut objecte de les actuacions de l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques." 6,955.00€  ANNABELEN CALÉ CASTILLEJO 02/09/2021
2021/3575 5. SERVEIS Obert "L'objecte de licitació es la contractació d'un equip que realitzi inspeccions en habitatges que hagin sigut objecte de les actuacions de l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques." 8,075.00€  ANNABELEN CALÉ CASTILLEJO 02/09/2021
2021/3575 5. SERVEIS Obert "L'objecte de licitació es la contractació d'un equip que realitzi inspeccions en habitatges que hagin sigut objecte de les actuacions de l'Eix 1 ""Auditories en llars vulnerables"", d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques." 8,925.00€  ANNABELEN CALÉ CASTILLEJO 02/09/2021
2021/6969 5. SERVEIS Menor "Aprovar disseny i maquetació de la publicació ""Mirades a la col·lecció""" 4,500.00€  RAUL COSTAL JULIÀ 15/09/2021
2021/7164 5. SERVEIS Menor Dinamització online del procés de participació ciutadana dels Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 13,400.00€  VALLS JUBANY, CRISTINA 15/09/2021
2021/3574 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el programari informàtic per a la gestió integral i control de la conservació i explotació de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona i el seu manteniment d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques.Aquest programari és necessari per tal de conèixer les característiques, l'equipament i l'estat dels elements funcionals de la carretera. També ha de permetre l'actualització d'aquest mitjançant la introducció de dades amb un sistema d'avisos per a la revisió de determinats elements de l'equipament. 44,000.00€  DISID CORPORATION, S.L., 21/09/2021
2020/8095 5. SERVEIS Menor Projecte executiu microxarxa calor amb biomassa a les Planes d'Hostoles 3,400.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 25/09/2021
2021/7402 1. OBRES Menor Reforç ferm ctra. GIV-6731, PK 0+020 a 0+390 23,636.11€  AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 28/09/2021
2021/2329 5. SERVEIS Obert Prestació de serveis de correcció a la Diputació de Girona. Els serveis a efectuar s'ajustaran a les condicions que figuren en el Plec de prescripcions tècniques i d'acord amb els terminis especificats 62,080.04€  CABAL GUARRO LAIA 30/09/2021
2021/2329 5. SERVEIS Obert Prestació de serveis de correcció a la Diputació de Girona. Els serveis a efectuar s'ajustaran a les condicions que figuren en el Plec de prescripcions tècniques i d'acord amb els terminis especificats 30,347.99€  TRADUCCIONES Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN, SL 30/09/2021
2021/3837 5. SERVEIS Obert L'objecte de l'encàrrec és el servei de redacció, per a cadascun dels següents municipis, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Riudaura, la Vall de Bianya, Sant Llorenç de la Muga, Camprodon, Vidrà i Canet d'Adri, d'una memòria tècnica executiva que permeti resoldre diversos problemes detectats i relacionats amb la sobre-freqüentació dels espais de bany interior (gorgues i rius), amb l'objectiu de disminuir l'impacte sobre el patrimoni natural (erosió, impacte sobre la flora i la fauna, etc.), així com diversos riscos associats a la híper-freqüentació del medi natural (accés mitjans d'emergència en cas d'incendi, accident, etc.). Totes les memòries, i molt especialment aquelles que corresponguin a la mateixa conca o bé al mateix sector en quant a mobilitat, caldrà treballar-les de forma conjunta atesa la interacció entre la freqüentació d'aquests espais i les conseqüències que se'n deriven a nivell de mobilitat. 21,950.00€  Fundació EMYS 30/09/2021
2021/1186 5. SERVEIS Obert L'objecte és el servei de manteniment de la viabilitat a les carreteres de la comarca de la Cerdanya durant la temporada hivernal en què es produeixen glaçades i nevades, d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques. 207,470.61€  Arderiu Hvernal, S.L 05/10/2021
2021/7424 5. SERVEIS Menor Servei de redisseny web. Llibre d'estil de la Diputació de Girona i el butlletí lingüístic Vet aquí. 6,100.00€  AMBDUES SC 05/10/2021
2021/7513 5. SERVEIS Menor Aprovar el projecte de revisió i actualització del contingut de la pàgina web d¿INSPAI 8,000.00€  FERRER HOMS INGRID 05/10/2021
2021 / 7594 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de traducció per a la renovació museogràfica del Museu del Suro de Palafrugell 1,980.00€  TRADUCCIONES TECNICAS METZGER, SL 06/10/2021
2021/7068 5. SERVEIS Menor Redacció proposta disseny acompanyament integral sector agrícola-ramader reserva Biosfera del Montseny. 5,940.00€  ARRAN DE TERRA, SCCL 06/10/2021
2021/7695 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament 5,343.00€  FUSTERIA PERELLÓ EBENESTERIA SL 06/10/2021
2021/7838 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de coordinació de seguretat i salut de la intervenció al Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses 2,700.00€  GRUVASA 2015 SL 06/10/2021
2021/7864 5. SERVEIS Menor Estudi adequació rotonda de Vilafant 11,200.00€  AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 06/10/2021
2020/8903 5. SERVEIS Menor Contracte de serveis de seguiment arqueològic de la intervenció al Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses 5,680.00€  Atics, S.L. 08/10/2021
2021/7959 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament fresadora d'asfalt amb regulació hidràulica i desplaçament lateral hidràulic 14,440.00€  Bobcat Of SL 13/10/2021
2021/6021 5. SERVEIS Obert Contractació del Servei d'assistència en gestió patrimonial amb l'aplicacióinformàtica GPA, propietat d'AYTOS, a la Diputació de Girona i ens institucionals 39,900.00€  AUDIFILM CONSULTING SL 15/10/2021
2021/6288 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament de les llicències per un any d'actualització i millora del sistema de còpies de seguretat dels sistemes d'informació de Diputació de Girona, basaten el sistema Netbackup de l'empresa Veritas i compost per diversos elements de programari i maquinari d'acord amb el que es detalla en el Plec de prescripcions tècniques. 20,785.43€  SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA 15/10/2021
2021/7906 5. SERVEIS Menor Serveis de revisió integral de la informació de diversos nivells del web de la Diputació de Girona i adequació a la normativa lingüística, i adaptació dels models de documents administratius i d'altres materials al web de llengua. 6,000.00€  FRANCESC VALL-LLOBERA CANET 15/10/2021
2021/7706 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora de les llicències Linux Suse 2,730.00€  OBLIKU TECH, S.L. 18/10/2021
2021/7873 5. SERVEIS Menor Suport tècnic per a les llicències Netbackup 3,250.00€  SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA 18/10/2021
2021/8148 5. SERVEIS Menor Elaboració de l'inventari del cementiri de Viladamat 2,400.00€  AUDIFILM CONSULTING SL 18/10/2021
7816/2021 5. SERVEIS Menor Elaboració de l'inventari dels cementiris de Maçanet de la Selva 6,023.70€  LAURA SERRANO PAREDES 18/10/2021
8150/2021 5. SERVEIS Menor Elaboració de l'estudi del cementiri de Serinyà 2,500.00€  DV SERVEIS TÈCNICS, SL 18/10/2021
2021/1038 3. SUBMINISTRAMENTS Obert l'objecte del contracte engloba les següents prestacions d'acord amb el que es detalla de cadascuna d'elles en el plec de prescripcions tècniques:-Subministrament d¿un aplicatiu per a la gestió de documents d'arxiu i per a la de preservació, difusió i accés de la informació de la Diputació de Girona i Sector públic institucional de la Diputació de Girona- Es proporcionarà la formació necessària per a la posada en marxa de sistema ofert i l'ús de la mateixa. Com a mínim ha d'incloure 15 hores de formació- Subministrament d'actualitzacions i millores derivades o que esprodueixin sobre l'aplicatiu adquirit al llarg del temps- Servei d'assistència tècnica i preservació digital 68,508.00€  ODILOTID, S.L. 19/10/2021
2021/5447 1. OBRES Obert Reforç del ferm de la carretera GIV-5223, a Beget, tram del PK 8+000 al 13+870 243,750.00€  UTE EPSA i Copisa Constructora Pirenaica SA 19/10/2021
2020/4813 1. OBRES Obert Lot 3. Garrigàs:Prestació P1a - Manteniment preventiu de les instal·lacions: revisions periòdiques per tal de mantenir les instal·lacions fotovoltaiques dins d'un adequat nivell de funcionament i reduint al mínim les avaries i operacions no programades.Prestació P1b - Gestió energètica: execució de les tècniques de gestió energètica i explotació́ necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació objecte del contracte.Prestació P2- Obra d'instal·lació solar fotovoltaica: execució de les obres corresponents a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4,5kW de potència nominal, situada a la coberta del Local sociocultural de Garrigàs. 10,162.95€  Audit Energia, SL 20/10/2021
2020/4813 1. OBRES Obert Lot 4. Palafrugell:Prestació P1a- Manteniment preventiu de les instal·lacions: revisions periòdiques per tal de mantenir les instal·lacions fotovoltaiques dins d'un adequat nivell de funcionament i reduint al mínim les avaries i operacions no programades.Prestació P1b- Gestió energètica: execució de les tècniques de gestió energètica i explotació́ necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació objecte del contracte.Prestació P2- Obra d'instal·lació solar fotovoltaica: execució de les obres corresponents a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 27kW de potència nominal, situada a la coberta de la seu de l'Ajuntament de Palafrugell. 34,297.61€  COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 20/10/2021
2020/4813 1. OBRES Obert Lot 1. Cassà de la Selva:Prestació P1a- Manteniment preventiu de les instal·lacions: revisions periòdiques per tal de mantenir les instal·lacions fotovoltaiques dins d'un adequat nivell de funcionament i reduint al mínim les avaries i operacions no programades.Prestació P1b- Gestió energètica: execució de les tècniques de gestió energètica i explotació́ necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació objecte del contracte.Prestació P2- Obra d'instal·lació solar fotovoltaica: execució de les obres corresponents a la Instal·lació d'un sistema solar de 33kW de potència nominal per autoconsum instantani amb injecció a xarxa sobre la coberta de la Residència Geriàtrica de Cassà de la Selva. 33,359.42€  ELECTRICITAT BOQUET, SL 20/10/2021
2020/4813 1. OBRES Obert Lot 5. Sant Julià de Llor i Bonmatí.Prestació P1a - Manteniment preventiu de les instal·lacions: revisions periòdiques per tal de mantenir les instal·lacions fotovoltaiques dins d'un adequat nivell de funcionament i reduint al mínim les avaries i operacions no programades.Prestació P1b - Gestió energètica: execució de les tècniques de gestió energètica i explotació́ necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació objecte del contractePrestació́ P2 - Obra d'instal·lació solar fotovoltaica: execució de les obres corresponents a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb unes potències nominals de 6, 10, 10 i 2,5 kW nominals, situades a les cobertes de l'Ajuntament, el Centre cívic, l'Estació de bombeig i Esplai respectivament. 40,316.00€  ENERGRUP BIO RENOVABLES, SL 20/10/2021
2020/4813 1. OBRES Obert Lot 2. Celrà:Prestació P1a - Manteniment preventiu de les instal·lacions: revisions periòdiques per tal de mantenir les instal·lacions fotovoltaiques dins d'un adequat nivell de funcionament i reduint al mínim les avaries i operacions no programades.Prestació P1b - Gestió energètica: execució de les tècniques de gestió energètica i explotació́ necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació objecte del contracte.Prestació P2 - Obra d'instal·lació solar fotovoltaica: execució de les obres corresponents a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb unes potencies nominals de 10 i 10 kW nominals, situades a les cobertes de l'edifici històric de la fabrica Pagans i al bar de les piscines municipals, respectivament. 38,364.82€  SYNERGIA SICONS, SL 20/10/2021
2021/7823 5. SERVEIS Menor Servei de suport de neteja als magatzems de brigades de Xarxa Viària pel COVID-19 4,175.52€  NETEGES LLIMPIOLOT, SL 20/10/2021
2021/8022 5. SERVEIS Menor Contractació del servei de direcció de la Revista de Girona números 330 i 331 a Gerard Bagué i Hugas 3,984.00€  Gerard Bagué Hugas 21/10/2021
2021/8023 5. SERVEIS Menor Contractació servei de maquetació de la Revista de Girona números 330,331 i 332 4,350.00€  Laia Regincós Escura 21/10/2021
2021/5663 1. OBRES Obert """Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla, per Siurana, entre els PK 0+236 i 1+450"", projecte aprovat pel Ple de la Diputació de Girona de 20 d'abril de 2021." 329,500.00€  UTE EPSA I COPISA 25/10/2021
2021/7824 5. SERVEIS Menor Serveis de jornades per a les modificacions del BPM del firmadoc 14,560.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 25/10/2021
2021/8021 5. SERVEIS Menor Contractació del servei de coordinació de la Revista de Girona números 330 i 331 a Josep Pastells Mascort 3,936.00€  Josep Pastells Mascort 25/10/2021
2021/8262 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament màquines eines per a la brigada de Sant Joan de les Abadesses i tres radials per a les brigades de Llambilles, Llers i Montagut 3,992.80€  SUMINISTRES FERMAC, SA 25/10/2021
2021/7840 5. SERVEIS Menor Contracte impressió 500 exemplars volum 49 de la col·lecció Josep Pla 1,396.10€  SERVIFORM, S.A. 26/10/2021
2021/8156 5. SERVEIS Menor Impressió informe territorial demarcació Girona 2,100.73€  Gràfiques Trema, SL 27/10/2021
2021/1010 5. SERVEIS Obert La contractació d'una agència de viatges per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per als empleats públics, càrrecs electes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, d'acord amb el Plec de prescripcions Tècniques. 190,000.00€  VIATGES VIÑOLAS 28/10/2021
2021/1010 5. SERVEIS Obert La contractació d'una agència de viatges per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per als empleats públics, càrrecs electes de la Diputació de Girona, Dipsalut, Xaloc i Consorci Vies Verdes, d'acord amb el Plec de prescripcions Tècniques. 161,157.01€  Viatges Plaimont SA 28/10/2021
2021/8322 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Actualització i millora de les llicències del servidor de comunicació Alcatel SPS 7,390.91€  APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA 28/10/2021
2021/7878 1. OBRES Menor Millora puntual ferm en 6 trams de la ctra. GIV-5247 28,238.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 03/11/2021
2021/8267 5. SERVEIS Menor Guia per destinació de cobertes i terrenys producció local energies renovables a Holtrop. 3,500.00€  HOLTROP, SLP 03/11/2021
2021/8397 5. SERVEIS Menor Contractació del servei de reproducció dels llibres de decrets o resolucions de Presidència de la Diputació de Girona, anys 1951 a 1970 9,854.88€  ARTYPLAN, SL 04/11/2021
2021/8412 5. SERVEIS Menor Servei de confecció dels Trofeus pels Premis Carles Rahola 2021 3,234.00€  ARTS I METALLS CARMANIU 04/11/2021
D050602/2021/8165 5. SERVEIS Menor Assegurança dron servei de Monuments 2021-22 342.62€  Allianz, Compañía de Seguros y Reasegurados 04/11/2021
2021/8393 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Aprovar l'adquisició de reportatges fotogràfics del fotògraf Carles Palacio 1,200.00€  PALACIO BERTA, CARLES 05/11/2021
2021/8068 5. SERVEIS Menor Contractació maquetació volum número 50 col·lecció Josep Pla 625.00€  Fotoletra, SA 08/11/2021
2021/8279 5. SERVEIS Menor Serveis de formació de ciberseguretat 6,520.50€  NEXTRET CIBERSEGURIDAD SL 08/11/2021
2021/8515 5. SERVEIS Menor "Integració plataforma ""Comerç a casa-A casa en un click"" SITMUN" 4,650.00€  CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL 08/11/2021
7937 5. SERVEIS Menor Disseny exposició Còmics 4,100.00€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 08/11/2021
2021/6553 1. OBRES Obert "Estabilització de talussos d'alt risc a la carretera GI 542, d'Osor, del PK 1+885 al PK 3+045"" 045"", projecte desglossat del d'estabilització de talussos d'a lt risc a la carretera GI 542, d'Osor, aprova t per decret de presidència de data 29 de junyde 2021." 156,982.87€  INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, SL 09/11/2021
2021/7902 5. SERVEIS Basat en acord marc contractació basada en l'Acord marc de servei d'assessorament i mediació d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 0.01€  FERRER OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL 09/11/2021
8539 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Bosses promocionals biblioteques 9,854.00€  RED PHONE EVENTS, SL 09/11/2021
2021/7955 1. OBRES Menor Condicionament torrent d'en Simonet de la ctra. GIV-6612 9,118.88€  AVELLI MATO JAUME 10/11/2021
2021/8227 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Contracte de subministrament de 550 crèdits de GEH del Programa voluntari de compensació d¿emissions de gasos amb efecte d¿hivernacle 5,540.00€  SISTEMA EUROPEO DE NEGOCIACION 15/11/2021
2021/8519 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Subministrament protecció terra i parels laterals de caixa furgons 3,929.00€  Serveis Panella, SL 15/11/2021
2021/8558 1. OBRES Menor Instal.lació 5 rampes per evitar ofegament fauna salvatge en punts aigua per prevenció incendis. 9,975.00€  Birding Natura Innovacions, SL 15/11/2021
2021/6216 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la millora del sistema d'emmagatzemament de la Diputació de Girona mitjançant l'adquisició d'un nou dispositiu d'emmagatzemament FAS2750 amb prestacions millorades que substituirà l'actual FAS2750 i el trasllat i configuració del dispositiu actual com a sistema de recuperació davant desastres del de nova adquisició d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació 148,676.17€  LOGICALIS SPAIN, SLU 16/11/2021
2021/8442 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Aprovar adquisició de reportatges fotogràfics del fotògraf Guillem Vidal 950.00€  Guillem Vidal Picó 17/11/2021
2020/4219 1. OBRES Obert "L'objecte del contracte és l'execució de les obres definides en el ""Projecte relatiu a la implantació d'un museu en part de la planta baixa i de la planta primera de l'antic hospital"", que són necessàries per a l'adequació del Museu d'Història a l'antic hospital situat al carrer Hospital, núm. 35, de Sant Feliu de Guíxols, d'acord amb el projecte aprovat per la junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de data 23 de març de 2021 el plec de prescripcions tècniques." 0.00€  Lot desert 19/11/2021
2020/6838 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc L'objecte del contracte és la redacció de projectes executius per les instal·lacions de calderes de biomassa i xarxes de calor a diversos municipis de la demarcació de Girona, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en el marc del pacte d'Alcaldes i Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona 3,800.00€  CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL 19/11/2021
2020/6838 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc L'objecte del contracte és la redacció de projectes executius per les instal·lacions de calderes de biomassa i xarxes de calor a diversos municipis de la demarcació de Girona, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en el marc del pacte d'Alcaldes i Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona 3,900.00€  RIFA BERTRAN ALEIX 19/11/2021
2020/6838 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc L'objecte del contracte és la redacció de projectes executius per les instal·lacions de calderes de biomassa i xarxes de calor a diversos municipis de la demarcació de Girona, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en el marc del pacte d'Alcaldes i Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona 4,693.00€  SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP 19/11/2021
2021/5889 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és l'adquisició de lligants per a les brigades mòbils de conservació de carreteres de la Diputació de Girona. Aquest subministrament és per poder fer els tractaments superficials, d'acord amb els programes de conservació i millorade la seguretat viària informat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat el 15 de setembre de 2020, així com per poder assistir als municipis en el tractament superficial dels caminsamb el quals s'estableixi un conveni, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques 382,500.00€  Probisa Productos Bituminosos, SLU 19/11/2021
2021/8817 5. SERVEIS Menor "Aprovar impressió publicació ""Mirades a la col·lecció""" 6,543.91€  Gràfiques Trema, SL 19/11/2021
2021/8847 3. SUBMINISTRAMENTS Menor Aprovar adquisició d'un visualitzador LUMENS PS752 998.08€  Foto Casanova, SL 19/11/2021
2021/7978 1. OBRES Menor Substitució junts mecànics de ponts per junts flexibles 21,884.00€  CONSERVACIÓN Y SERVICIOS, S.A. 22/11/2021
2021/8190 5. SERVEIS Menor Ordenació i integració territorial dels parcs eòlics de l'Alt Empordà 4,200.00€  MOST ENGINYERS, S.L. 22/11/2021
2021/8277 5. SERVEIS Menor Redacció pla pilot Infraestructura verda Vilobí d'Onyar 14,500.00€  MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. 22/11/2021
2021/6017 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte comprèn els treballs de transcripció i correcció de les sessions ordinàries i extraordinàries del ple de la Diputació de Girona, en llengua catalana, amb un màxim de 70 hores de transcripció de textos orals d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques 33,600.00€  AADIMATIQ, SL Unipersonal 23/11/2021
2021/7460 5. SERVEIS Basat en acord marc servei de manteniment d'aparells elevadors i de subministrament d'elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya Lot 6 4,378.80€  ZARDOYA OTIS, SA 23/11/2021
2021/5425 5. SERVEIS Obert LOT 2: Impressió de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, amb una tirada de 900 exemplars cada volum. 28,768.00€  IMPREMTA PAGES, SL 24/11/2021
2021/5425 5. SERVEIS Obert LOT 1: Impressió de la Revista de Girona, amb una tirada de 1.700 exemplars de cada número. 31,740.00€  PRODUCCIONES MIC, S.L 24/11/2021
2021/8202 5. SERVEIS Menor Impressió i enquadernació de 50 exemplars del llibre del pressupost general de la Diputació de Girona per a l¿exercici 2022. 660.00€  Fotoletra, SA 24/11/2021
2021/8210 5. SERVEIS Menor Impressió Guia de patrimoni local Entre cingleres i fonts 1,795.00€  PRODUCCIONES MIC, S.L 24/11/2021
2021/6541 1. OBRES Obert Execució de les obres previstes en el projecte Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera, projecte aprovat pel Ple de la Diputació de Girona de 27 de novembre de 2018. 0.00€  Lot desert 30/11/2021
2021/920 5. SERVEIS Menor Impressió calendaris sobretaula 3,173.39€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 01/12/2021
2021/8610 1. OBRES Menor treballs d¿estassada selectiva a la finca pública Camps i Armet del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l¿Heura. 15,990.00€  Bosquerols,S.C.C.L. 03/12/2021
2021/8813 1. OBRES Menor Segellat fissures i millora regularitat superficial ctra. GIP-5107 25,587.16€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 08/12/2021
2021/5555 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament, per dos anys, de les millores i actualitzacions del programari de comptabilitat SicalWin i Aytosfatur@, gestió de patrimoni GPA de l'empresa AYTOS Berger Levrault (AYTOS d'ara endavant) i una bossa de de200 hores de consultoria per a realitzar tasques relacionades amb el tancament de la comptabilitat d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques. 20,000.00€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 13/12/2021
2021/5555 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament, per dos anys, de les millores i actualitzacions del programari de comptabilitat SicalWin i Aytosfatur@, gestió de patrimoni GPA de l'empresa AYTOS Berger Levrault (AYTOS d'ara endavant) i una bossa de de200 hores de consultoria per a realitzar tasques relacionades amb el tancament de la comptabilitat d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques. 76,105.70€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 13/12/2021
2021/5555 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és el subministrament, per dos anys, de les millores i actualitzacions del programari de comptabilitat SicalWin i Aytosfatur@, gestió de patrimoni GPA de l'empresa AYTOS Berger Levrault (AYTOS d'ara endavant) i una bossa de de200 hores de consultoria per a realitzar tasques relacionades amb el tancament de la comptabilitat d'acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques. 297,890.50€  Aytos Soluciones Informáticas, SLU 13/12/2021
2021/8288 5. SERVEIS Basat en acord marc Contracte basat de l'Acord marc del servei d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2020.01) 30,106.35€  Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal 13/12/2021
2021/8306 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc "Contractació derivada acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), lot 11 - vehicle furgoneta elèctrica petita (furgoneta) ""Renault Kangoo ZE""" 31,769.00€  RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, SA 13/12/2021
2021/5506 3. SUBMINISTRAMENTS Negociat sense publicitat subministrament de llicències d'ús i de manteniment del programari de control i gestió de l'ús dels ordinadors d'ús públic (internet i ofimàtica) Aula.X i del servei de gestió de la xarxa wifi Wifi.X de les biblioteques municipals i punts d'informació i lectura de la província de Girona 60,169.90€  APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL 14/12/2021
2021/9105 5. SERVEIS Menor Edició nou format digital Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i la Guia bàsica per a l'exercici del control permanent no planificable 2,800.00€  JORDI RIBOT CABARROCAS 14/12/2021
2021/9131 5. SERVEIS Menor Actualització i millora del dispositiu d'emmagatzenatge QNAP 4,200.00€  Hardware & Parts, S.A. 15/12/2021
2021/8662 5. SERVEIS Basat en acord marc contracte basat de l'Acord marc dels serveis d'assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.08) lot 1 (Servei d'assegurança de Vida) 53,074.71€  VIDACAIXA SA de Seguros y Reaseguros 16/12/2021
2021/8810 5. SERVEIS Menor Impressió estudi estructura empresarial 4,058.17€  Gràfiques Trema, SL 16/12/2021
2021/9121 5. SERVEIS Menor Assistència en la gestió patrimonial amb l'aplicació informàtica 14,750.00€  BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL 16/12/2021
2021/8929 1. OBRES Menor Pavimentació voral ctra. GIV-5142 28,750.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 17/12/2021
2021/9304 5. SERVEIS Menor Impressió de l'Agenda de l'òrgan interventor 2022 4,895.00€  JG PRIMERA SEÑAL, S.L.U. 17/12/2021
2021/7110 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament de llicències d'ús de programari d'ADOBE, per un any. El programari a subministrar és:- Contracte Plan VIP: 92B75C4E3F89AC18CBAA- 2 Adobe Photoshop CC (renovació)- 4 Adobe Pro DC (renovació)- 45 Adobe Standard DC (renovació)- 1 Adobe InDesign (renovació)- 3 Adobe Cloud Totes les aplicacions (renovació) 10,061.33€  SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 20/12/2021
2021/2694 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la contractació mixta de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, mitjançant una actuacióglobal i integrada, de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules administratives, del Plec de prescripcions tècniques i dels corresponentsProjectes executius adjunts. 144,841.17€  Enllumenats Costa Brava, SL 21/12/2021
2021/2694 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte del contracte és la contractació mixta de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, mitjançant una actuacióglobal i integrada, de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules administratives, del Plec de prescripcions tècniques i dels corresponentsProjectes executius adjunts. 185,151.86€  JOSEP PUIG DOMINGO 21/12/2021
2020/8757 5. SERVEIS Obert "L'objecte de la licitació és contractar els serveis necessaris per executar el projecte de renovació museogràfica del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols d'acord amb el document ""Una societat canviant. Projecte executiu""." 5,950.00€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 28/12/2021
2020/8757 5. SERVEIS Obert "L'objecte de la licitació és contractar els serveis necessaris per executar el projecte de renovació museogràfica del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols d'acord amb el document ""Una societat canviant. Projecte executiu""." 10,200.00€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 28/12/2021
2021/1011 5. SERVEIS Obert "servei de disseny i impressió del""Premi Joves Fotògrafs""" 0.00€  Lot desert 28/12/2021
2021/1011 5. SERVEIS Obert "servei de disseny i impressió del""Premi Joves Fotògrafs""" 0.00€  Lot desert 28/12/2021
2020/7437 1. OBRES Obert "Execució de les obres definides en el projecte ""Reforma parcial Torre Desvern per Centre d'Interpretació de les Gavarres, 5a fase"", aprovat per acord de Ple de l'Ajuntament de Celrà, en sessió ordinària de data 12 de maig de 2020" 316,916.52€  RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SLU 30/12/2021
2021/521 5. SERVEIS Menor Desenvolupament passarel·de pagament i integració amb comerç a casa 5,000.00€  CRITERIA COMUNICACIÓ DIGITAL, SL 20/01/2022
EXP. 2022/417 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de 16 anuncis de publicitat institucional 6,640.00€  EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL 20/01/2022
EXP. 2022/453 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de publicitat institucional 4,727.27€  Visit Serveis Turístics, SL 20/01/2022
EXP. 2022/533 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària programació actes del Premis Carles Rahola 3,000.00€  Televisió de Girona 25/01/2022
EXP. 2022/703 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de publicitat institucional 6,020.00€  NOVES EDICIONS 25/01/2022
2022/826 5. SERVEIS Menor producció exposició Cómic 9,566.00€  MODUL MUSEOGRAFIA I PRODUCCIO D'EXPOSICIONS SL 31/01/2022
2022/652 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió de 1.000 exemplars del llibre Cerca i troba . Museus de les comarques de Girona 5,390.00€  EDITORIAL MEDITERRÀNIA, SL 01/02/2022
2022/432 5. SERVEIS Menor Contracte menor de serveis per a tres audiovisuals informatius sobre els Projectes d¿especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de Girona 2,550.00€  David Sanchez Calafell 02/02/2022
2021/6572 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte de serveis és la redacció de 47 memòries tècniques per a l'impuls de comunitats locals d'energia a les comarques gironines. 17,166.00€  km0 Energy, SL 03/02/2022
2021/6572 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte de serveis és la redacció de 47 memòries tècniques per a l'impuls de comunitats locals d'energia a les comarques gironines. 20,423.00€  km0 Energy, SL 03/02/2022
2021/6572 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte de serveis és la redacció de 47 memòries tècniques per a l'impuls de comunitats locals d'energia a les comarques gironines. 21,763.00€  km0 Energy, SL 03/02/2022
2021/6572 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte de serveis és la redacció de 47 memòries tècniques per a l'impuls de comunitats locals d'energia a les comarques gironines. 23,364.00€  km0 Energy, SL 03/02/2022
2021/7486 5. SERVEIS Obert "Prestació de serveis de correcció a la Diputació de Girona: Revista de Girona, Milfulls, volums de les col·leccions ""Josep Pla"" i ""Francesc Eiximenis"", i monografies l'edició de les quals hagi aprovat la Diputació" 65,000.00€  Antònia Torres Bauçà 03/02/2022
2022/499 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del llibre L'armament del Castell de Rocabruna 3,056.61€  LA TRAMA DIGITAL PRINT, SL 11/02/2022
2021/8155 5. SERVEIS Obert d'assistència tècnica per dur a terme manteniment (estàndard i evolutiu) del Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) de la Diputació de Girona 22,000.00€  CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL 15/02/2022
EXP. 2022/1551 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de falques de publicitat institucinal 4,130.58€  RADIO OLOT, SA 15/02/2022
EXP. 2022/1652 5. SERVEIS Menor Gravació de la demo de cuina de l'espai tast Girona excel·lent 4,132.23€  Televisió de Girona 15/02/2022
2022/1693 5. SERVEIS Menor Contractació Servei de publicitat i difusió de la marca, productes i empreses - Girona Excel·lent 2022 4,000.00€  ABACUS SCCL 16/02/2022
2022/1684 5. SERVEIS Menor Servei de neteja als magatzems de brigades de Xarxa Viària pel Covid-19 4,175.52€  NETEGES LLIMPIOLOT, SL 17/02/2022
2022/1959 5. SERVEIS Menor Redacció de l¿estudi paisatgístic del projecte de condicionament d¿un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. 9,890.00€  ENIGEST, SL 21/02/2022
2022/2440 5. SERVEIS Menor Realització de l¿informe resum del servei de suport d ¿assistència jurídica als municipis durant l ¿exercici 2021 800.00€  MEDITERRANEAN CONSULTING BARCELONA, SL 21/02/2022
2021/6339 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la contractació d'un equip de persones per tal que porti a terme els serveis de consultoria i assistència per a la implantació de l'arxiu únic electrònic de la Diputació de Girona (Secretaria - Servei d'arxius i gestió de documents) i grup institucional.Es tracta d'un servei de consultoria estratègica d'aproximadament 482 hores en l'organització i optimització dels processos i de les tecnologies a utilitzar per aconseguir un servei integral d'Arxiu electrònic únic que garanteixi la conservació, la preservació, la recerca i recuperació de la informació, la seguretat, la interoperabilitat i l'accessibilitat tant de la documentació i informació tant en suports analògics com digitals, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el Plec de condicions tècniques per aquest contracte. 36,150.00€  MEDITERRANEAN CONSULTING BARCELONA, SL 23/02/2022
2021/9693 5. SERVEIS Basat en acord marc Contractació derivada de acord marc assegurança flota devehicles - lot 2 23,923.21€  FIATC, MUTUA DE SEGUROS GENERALES 23/02/2022
2021/7971 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és l'assistència tècnica per poder dur a terme el Pati Cultural de la Diputació de Girona. Comprèn l'assistència de l'escenari, de la il·luminació i del so, i lacoordinació tècnica. 8,234.30€  RGB MÚSIC S.L 24/02/2022
2022/1893 5. SERVEIS Menor Serveis de desenvolupament d'una aplicació per a la Junta de Govern de la DdG 3,360.00€  EPI Estudis i Projectes Informàtics, PLC-EPI SL 28/02/2022
2020/9403 5. SERVEIS Obert L'objecte de la licitació és la contractació dels serveis de redacció i execució de projectes per a la renovació museogràfica del Museu de la Garrotxa d'Olot, d'acord amb els Plecs deprescripcions tècniques, que comprèn els següents treballs:Lot 1. Desenvolupament de projectes museogràfics per a l'exposició permanent del Museu de la Garrotxa:1.1. Desenvolupament del projecte d'espai experimental de l'exposició permanent 1.2. Desenvolupament dels projectes d'espais de reflexió contemporània de l'exposició permanent1.3. Desenvolupament i producció de l'audiovisual per a l'exposició permanentLot 2. Millora de la senyalització de l'edifici Hospici i el Museu de la Garrotxa, que inclou els serveis de disseny, producció i muntatge de la nova senyalització. 23,000.00€  EMBLEMMA ESPAIS AUDIOVISUALS 01/03/2022
2020/9403 5. SERVEIS Obert L'objecte de la licitació és la contractació dels serveis de redacció i execució de projectes per a la renovació museogràfica del Museu de la Garrotxa d'Olot, d'acord amb els Plecs deprescripcions tècniques, que comprèn els següents treballs:Lot 1. Desenvolupament de projectes museogràfics per a l'exposició permanent del Museu de la Garrotxa:1.1. Desenvolupament del projecte d'espai experimental de l'exposició permanent 1.2. Desenvolupament dels projectes d'espais de reflexió contemporània de l'exposició permanent1.3. Desenvolupament i producció de l'audiovisual per a l'exposició permanentLot 2. Millora de la senyalització de l'edifici Hospici i el Museu de la Garrotxa, que inclou els serveis de disseny, producció i muntatge de la nova senyalització. 0.00€  Lot desert 01/03/2022
2021/7048 5. SERVEIS Obert "servei de disseny, edició y maquetació del llibre i audiovisuals ""relats que pinten bé""" 4,958.68€  ANMAMATO-DARIPE, SL 01/03/2022
2021/7228 5. SERVEIS Obert L'objecte del present contracte de serveis és la direcció facultativa de les obres per a l'execució de diversos projectes de construcció de vies verdes per a les comarques gironines encarregades pel Consorci de les Vies Verdes de Girona a l'entitat TRAGSA SA, SME, MP. 25,200.00€  META ENGINEERING, SA 01/03/2022
2021/7228 5. SERVEIS Obert L'objecte del present contracte de serveis és la direcció facultativa de les obres per a l'execució de diversos projectes de construcció de vies verdes per a les comarques gironines encarregades pel Consorci de les Vies Verdes de Girona a l'entitat TRAGSA SA, SME, MP. 28,200.00€  META ENGINEERING, SA 01/03/2022
2021/5345 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació són serveis de producció, realització, gravació i edició de projectes audiovisuals com vídeos de difusió artística, d'actes o esdevenimentsinstitucionals que promogui l'oficina de Difusió de la Diputació de Girona, per a la seva divulgació per diferents mitjans: webs, xarxes socials etc., així com l'elaboració de pecesaudiovisuals de resum d'aquests vídeos, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.Els drets de la propietat intel·lectual dels materials resultants de l'execució del contracte, correspondran en exclusiva a la Diputació de Girona, d'acord amb el Plec de prescripcionstècniques. 46,000.00€  David Sanchez Calafell 03/03/2022
EXP. 2022/2482 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de diferents mòduls i espais de publicitat institucional al Setmanari de l'Alt Empordà 6,611.50€  EDITORIAL L'EMPORDA,S.L. 03/03/2022
2022/649 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament d'un vehicle per a l'àrea depresidència de la Diputació de Girona 41,314.05€  AUTOPODIUM SA 04/03/2022
2022/2654 5. SERVEIS Menor Contractació del servei de consultoria per a definir el model de governança de dades de suport a la implantació de l'Arxiu Únic de la Diputació de Girona 14,225.00€  GABINETE UMBUS S.L 08/03/2022
EXP. 2022/2822 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de fins a 300 espots de publicitat institucional a Olot Televisió, SL 6,198.00€  Olot Televisió SL 08/03/2022
2021/8591 5. SERVEIS Obert El contracte té per objecte la prestació del Servei de vigilància i seguretat a l'edifici Casa de Cultura, ubicat a la plaça Hospital 6 de Girona 97,687.21€  IB2 SEGURETAT CATALUNYA, S.L. 15/03/2022
2021/8591 5. SERVEIS Obert El contracte té per objecte la prestació del Servei de vigilància i seguretat i el servei de manteniment del sistema de detecció d'intrusió als edificis de Can Forn, Palau i Can Cugat de la Diputació de Girona, ubicats alcarrer Pujada Sant Martí núm. 4 i 5 respectivament 213,585.59€  IB2 SEGURETAT CATALUNYA, S.L. 15/03/2022
2022/157 5. SERVEIS Menor Impressió de 30 fotografies del projecte guanyador de la vintena ediciódel Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya 1,020.00€  Laboratori Blanc i Negre Còpia, SL 16/03/2022
2021/8017 5. SERVEIS Obert L'objecte del lot 1 del contracte és l'adjudicació del servei de la direcció de 12 Revistes de Girona (6 revistes anuals) 25,200.00€  Gerard Bagué Hugas 17/03/2022
2021/8017 5. SERVEIS Obert L'objecte del lot 2 del contracte és l'adjudicació del servei de Coordinació i gestió de continguts de l'edició digital de la Revista de Girona 27,600.00€  Josep Pastells Mascort 17/03/2022
2022/2535 5. SERVEIS Menor Serveis de manteniment còpies de seguretat.Llibreria cintes LT06 i apliance de veritas netbackup 5230 7,600.00€  Hardware & Parts, S.A. 17/03/2022
2022/492 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Subministrament de carepacks per un any d'actualització i millora dels servidors HP mitjançant Sistema Dinàmic d'Adquisició 5,922.00€  ESTANYS BLAUS, S.L. 17/03/2022
EXP. 2022/3045 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de fins a 211 falques de publicitat institucional a Cadena Ser Girona 4,823.46€  Sociedad Española de Radiodifusión, SL 17/03/2022
2022/3469 5. SERVEIS Menor Contractació del Servei d'assistència i participació al B-DELICIOUS 2022 (Fira de Barcelona) - Girona Excel·lent 13,292.00€  FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA 21/03/2022
2021/3565 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la contractació d'un equip que desenvolupi els Eixos 3 ""Salut"", 4 ""Ciutadania"" i 5 ""Educació"", inscrits dins el Programa d'estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona per tal que executi 966 hores repartides en 4 lots, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques." 5,320.00€  EL RISELL, SCCL 24/03/2022
2021/3565 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la contractació d'un equip que desenvolupi els Eixos 3 ""Salut"", 4 ""Ciutadania"" i 5 ""Educació"", inscrits dins el Programa d'estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona per tal que executi 966 hores repartides en 4 lots, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques." 0.00€  Lot desert 24/03/2022
2021/3565 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la contractació d'un equip que desenvolupi els Eixos 3 ""Salut"", 4 ""Ciutadania"" i 5 ""Educació"", inscrits dins el Programa d'estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona per tal que executi 966 hores repartides en 4 lots, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques." 0.00€  Lot desert 24/03/2022
2021/3565 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la contractació d'un equip que desenvolupi els Eixos 3 ""Salut"", 4 ""Ciutadania"" i 5 ""Educació"", inscrits dins el Programa d'estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona per tal que executi 966 hores repartides en 4 lots, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques." 0.00€  Lot desert 24/03/2022
2021/7898 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la gestió i execució de la campanya d'educació ambiental ""Descoberta de l'entorn natural a l'escola"" destinada als alumnes de les escoles d'educació primària de municipis de la demarcació de Girona de menys de 10.000 habitants, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques." 15,497.94€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 28/03/2022
2021/7898 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la gestió i execució de la campanya d'educació ambiental ""Descoberta de l'entorn natural a l'escola"" destinada als alumnes de les escoles d'educació primària de municipis de la demarcació de Girona de menys de 10.000 habitants, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques." 22,074.84€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 28/03/2022
2021/7898 5. SERVEIS Obert "L'objecte del contracte és la gestió i execució de la campanya d'educació ambiental ""Descoberta de l'entorn natural a l'escola"" destinada als alumnes de les escoles d'educació primària de municipis de la demarcació de Girona de menys de 10.000 habitants, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques." 23,270.64€  FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 28/03/2022
2022/1780 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Subministrament de llicències d'ús del programari Imagic DB/ TextWebPublisher Pro 0.00€  Lot desert 29/03/2022
2022/3934 5. SERVEIS Menor Contractar la reimpressió de 200 exemplars del llibre Història de la Cerdanya 7,191.03€  Gràfiques Alzamora, SA 29/03/2022
2022/3732 5. SERVEIS Menor Lloguer d'espais i serveis tècnics per a la celebració de la V Jornada Anual del Servei d'Assistència als òrgans interventors 3,445.00€  FUNDACI¿¿ PRIVADA AUDITORI -PALAU 30/03/2022
EXP. 2022/4275 5. SERVEIS Menor Realització 8 espots/càpsules per donar cobertura a tots els actes amb motiu de la celebració dels 200 anys de la Diputació de Girona 6,000.00€  David Sanchez Calafell 31/03/2022
2021/5459 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Producció, subministrament i implantació de l'interiorisme museogràfic i de la gràfica 86,669.82€  FUSTERIA NAVIO, SL. 05/04/2022
2021/5459 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament i instal·lació de la il·luminació 15,921.40€  Intervento 2 SL 05/04/2022
2021/5459 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Subministrament i posta en marxa d'aparells audiovisuals i multimèdia i adaptació dels audiovisuals existents als nous formats i maquinaris 10,556.83€  TELNET SISTEMES 2008 S.L. 05/04/2022
2021/5536 1. OBRES Obert L'objecte és l'execució de la tercera fase de les obres de l'edifici del moll central de l'Estartit com Espai Illes Medes del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, que inclouen tancaments, paviments, revestiments, fusteria, serralleria, instal·lacions i equipament interior per a finalitzar la construcció d'un edifici de nova planta. 562,413.79€  OHL SERVICIOS-INGESAN S.A.Unipersonal 05/04/2022
2021/7317 1. OBRES Obert Reforma de la instal·lació de climatització i ventilació de les oficines situades a la Ronda St. Antoni Maria Claret 41,802.25€  EIFFAGE ENERGIA, S.L.UNIPERSONAL 05/04/2022
2021/7317 1. OBRES Obert Reforma de la instal·lació i ventilació planta segona i segon altell de l'edifici Palau de la Diputació de Girona 119,875.61€  EIFFAGE ENERGIA, S.L.UNIPERSONAL 05/04/2022
2022/4156 5. SERVEIS Menor Renovació anual base de dades SABI 2022-2023 4,770.00€  INFORMA D&B, SA 05/04/2022
2022/4163 5. SERVEIS Menor Serveis producció i itinerància de l'exposició del Bicentenari de la Diputació de Girona 9,952.90€  INSA 2004, SL 05/04/2022
2022/4372 5. SERVEIS Menor producció exposició Pablito 10,292.32€  MOSTRA COMUNICACIO, SL 05/04/2022
2022/2936 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum número 51 de la col·lecció Josep Pla (El fantasma de Montcorb) 650.00€  ALBERT CASTRO AYLLON 06/04/2022
2021/2311 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc contractacio derivada Acord marc del subministrament decombustible (Exp. CCS 2022 2) 2,479.34€  SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA 11/04/2022
2021/2311 3. SUBMINISTRAMENTS Basat en acord marc contractacio derivada Acord marc del subministrament decombustible (Exp. CCS 2022 2) 76,033.06€  SOLRED SA 11/04/2022
2021/7145 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte de serveis és disposar d'una assistència tècnica que doni suport en el servei de Patrimoni i Expropiacions en els treballs tècnics que siguin necessaris per a la tramitació de les expropiacions de la Diputació de Girona. 60,000.00€  TRAMITLAND, S.L.U. 11/04/2022
2022/4698 5. SERVEIS Menor Contractació Servei impressió catàlegs - 4ed Girona Excel·lent 3,743.00€  Gràfiques Montseny SL 11/04/2022
2022/5313 5. SERVEIS Menor Contractació dels serveis d'assistència tècnica de traducció simultània i de lloguer de material audiovisual per al III Seminari Internacional dels Arxius de l'Esport 4,311.80€  SERVEIS DEL ESPECTACLE FOCUS, SA 13/04/2022
2022/3739 5. SERVEIS Menor Servei de consultoria de solucions de monitoratge i telegestió 30 equips 8,500.00€  EMELCAT SCCL 15/04/2022
2022/4193 1. OBRES Menor Pintat extern del punt d'aigua de Beleser 1,036.00€  JOMANUT SL 15/04/2022
2021/8834 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la contractació de 150 sessions de formació en informàtica i TIC, per tal d'impartir cursos d'1 sessió (nivell bàsic) o de 3 sessions (nivell mitjà), d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques. 25,500.00€  CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA, SA 19/04/2022
2022/1900 5. SERVEIS Menor Tasques derivades de l¿execució i realització de la vintena edició del Premi Joves Fotògrafs de Catalunya 2,380.00€  ALBERT CASTRO AYLLON 19/04/2022
2021/8344 1. OBRES Obert Condicionament d'un tram de la GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes. 1,035,000.00€  UTE SANT ESTEVE 21/04/2022
2021/8890 5. SERVEIS Obert Contracte de servei postal per la Diputació de Girona i l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) 10,232.80€  SACECA GESTIÓN Y SERVICIOS SLU 21/04/2022
2021/8890 5. SERVEIS Obert Contracte de servei postal per la Diputació de Girona i l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) 40,310.12€  SACECA GESTIÓN Y SERVICIOS SLU 21/04/2022
2021/9179 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la contractació del servei de còpies de seguretat per al contingut d'office 365 (Exchange Online, Sharepoint, Onedrive i Teams) dels tenants de Diputació deGirona, Xaloc i Dipsalut 97,812.00€  SEIDOR SOLUTIONS SL 21/04/2022
2021/9654 3. SUBMINISTRAMENTS Obert L'objecte d'aquest contracte és la renovació dels elements de seguretat perimetrals que vetllen als principals fronts de penetració externa als Sistemes d'Informació (SI) que es detallen a continuació i d'acord amb el plec de prescripcionstècniques que regeix aquesta licitació: Filtrat de transit IP Filtrat de navegació web Filtrat de comunicacions per correu electrònic. 67,601.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 21/04/2022
2022/3917 5. SERVEIS Menor Representació Diputació. RO núm. 35/2021. JCA núm. 13 Barcelona 3,600.00€  MAYMO EDO GLORIA 21/04/2022
2021/8477 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de creació i implementació d'un sistema de suport a l'activitat a la Diputació de Girona i als organismes autònoms Dipsalut, Conservatori Isaac Albèniz i Xaloc 123,880.00€  Intelligence Specialist Services, S.L. 26/04/2022
2022/1808 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Els software antivirus és una peça bàsica de la infraestructura de sistemes de la informació, atès que permet mantenir protegides les estacions de treball contra els atacs de virus, spywares i randsomwares. 6,296.00€  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 26/04/2022
2022/2204 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Un programari de gestió de despeses de viatge en modalitat de programi al núvol integrat amb el programari de nòmines de la Diputació de Girona (Epsilon - Grupo Castilla).El programari constarà d'una aplicació d'entrada de despeses per part dels usuaris que estarà disponible tant en versió iOS com Android i d'una aplicació web que permeti realitzar la gestió, configuració i validació de les despeses entrades.Inclourà totes les tasques d'instal·lació, càrrega de dades i formació així com la configuració de la integració. 7,641.34€  TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal 26/04/2022
2022/2536 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Subministrament de les llicències per al programa de videoconferències, reunions i seminaris Zoom especificades en aquest document. 2,417.12€  INETUM ESPAÑA, SA 26/04/2022
2022/5698 5. SERVEIS Menor 250 4300 22706 14,490.00€  NOLPLA NOLPLA SL 26/04/2022
2022/799 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Les llicencies per els usuaris de telefonia IP permeten donar d'alta noves extensions de telèfon en el sistema. Sense aquestes llicencies no es possible atendre la demanda de noves extensions quan es donen noves incorporacions en la plantilla de diputació de Girona. 2,362.01€  APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA 26/04/2022
2021/7298 5. SERVEIS Obert servei de direcció de les obres de condicionament d'un tram de la GI-P-5129, de Vilafant a Borrassà amb nou pont sobre el Manol 0.00€  Lot desert 27/04/2022
2022/5455 5. SERVEIS Menor Contracte menor de serveis d'adapatació de contingut i redacció nous douments del web Programes Europeus 6,479.00€  Elink European Territorial Consultancy - Mònica Plana Culubret 27/04/2022
2021/7403 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona, 2022-2024 1,934,900.61€  UTE AGF 30/04/2022
2021/7403 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona, 2022-2024 1,934,952.96€  UTE Firtec-Construcions Rubau 30/04/2022
2021/7403 5. SERVEIS Obert Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona, 2022-2024 1,830,150.00€  UTE Sorigué-Probisa 30/04/2022
2021/7668 1. OBRES Obert """Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226 de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs)"", projecte aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en data 21 de setembre de 2021." 100,619.84€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 03/05/2022
2022/902 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la prestació d'un servei de consultoria de suport tècnic a la configuració, implementació i formació de la plataforma Decidim (o equivalent), d'acordamb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.L'execució de l'objecte d'aquest contracte implica per part del proveïdor el tractament de dades de caràcter personal de la Diputació de Girona. El proveïdor tractarà les dades enqualitat d'encarregat del tractament per al compliment de la finalitat següent: Servei de consultoria i de suport tècnic a la configuració i implementació i formació de la plataforma Decidim (o equivalent)L'empresa que resulti adjudicatària haurà de signar el contracte de tractament de dades personal. 12,396.69€  GABINET CERES, SL 03/05/2022
2019/6002 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament d'aigua per al consum del personal de la Diputació de Girona i ens del grup institucional, a través de fonts dispensadores, en règim d'arrendament sense opció de compra 11,265.60€  VIVA AQUASERVICE SPAIN SA 10/05/2022
2019/6002 3. SUBMINISTRAMENTS Obert Contractació del subministrament d'aigua per al consum del personal de la Diputació de Girona i ens del grup institucional, a través de fonts dispensadores, en règim d'arrendament sense opció de compra 15,048.60€  VIVA AQUASERVICE SPAIN SA 10/05/2022
2021/6561 5. SERVEIS Obert Servei de neteja de vidres interiors i exteriors dels edificis i dependències de la Diputació de Girona, de 703 hores/anuals, i per un equip format per un especialista (Grup IV-Nivell 1) i un peó especialitzat (Grup IV-Nivell 2) 23,204.81€  FUNDACIO PRIVADA MAS XIRGU 13/05/2022
2021/6561 5. SERVEIS Obert Servei de neteja de les zones comunes de les seus de les brigades del servei de Xarxa Viària i Monuments, de 1.040 hores/anuals, i per un equip format per un/a netejador/a(Grup lV-Nivell4) 0.00€  Lot desert 13/05/2022
2021/6517 1. OBRES Obert Condicionament d'un tram de la GIP-5129, de Vilafant a Borrassà amb nou pont sobre el Manol 0.00€  Lot desert 17/05/2022
2021/9138 1. OBRES Obert "L'objecte del contracte és l'execució de les obres definides en el ""Projecte relatiu a la implantació d'un museu en part de la planta baixa i de la planta primera de l'antic hospital"", que són necessàries per a l'adequació del Museu d'Història a l'antic hospital situat al carrer Hospital, núm. 35, de Sant Feliu de Guíxols." 0.00€  Lot desert 17/05/2022
2022/6474 5. SERVEIS Menor servei de lloguer d'espais per la celebració del concert del Bicentenari de la Diputació de Girona 3,772.54€  FUNDACI¿¿ PRIVADA AUDITORI -PALAU 17/05/2022
2021/5703 5. SERVEIS Obert El manteniment i millora de la senyalització horitzontal de les carreteres de la Diputació de Girona, zona sud. 601,704.00€  SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUNYA, SA 19/05/2022
2022/1494 5. SERVEIS Obert Servei de fusteria, transport, muntatge i desmuntatge de les exposicions itinerants i les vitrines de la Diputació de Girona, i muntatge i desmuntatge d'espais i escenografies per a fires i esdeveniments. 40,000.00€  Andriy Krynyntskyy Luzna 20/05/2022
2022/5375 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Servei d'un dinar commemoratiu 200 anys de la Diputació de Girona 24,700.00€  Jorofon, SL 20/05/2022
2022/4734 3. SUBMINISTRAMENTS Negociat sense publicitat Contractació subministrament de l'escultura commemorativa 200anys de la Diputació de Girona 33,057.85€  SERRA PUIGVERT ROSA 24/05/2022
2021/9692 5. SERVEIS Menor Assegurança vehicles propietat de la Diputació (2 mesos) 3,443.50€  Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal 26/05/2022
2022/4411 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Subministrament de llicències informàtiques en regim de dret d'ús de l'eina de generació d'informes i signatura biomètrica Gladtolink i Vidsigner. 3,915.00€  Pegasi Gestió SL 26/05/2022
EXP. 2022/6523 5. SERVEIS Menor "Contracte patrocini cultural programa ""Què t'hi jugues"" de Cadena SER" 4,132.23€  Sociedad Española de Radiodifusión, SL 26/05/2022
2022/1501 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Patrocini publicitari del Festival de Cap Roig 80,000.00€  Clipper's Live SL 31/05/2022
2022/6261 5. SERVEIS Menor Contractar la maquetació del volum número 52 de la col·lecció Josep Pla 768.00€  AZOR DE HARO, MARIA JESUS 03/06/2022
EXP. 2022/7028 5. SERVEIS Menor Servei de difusió publicitària per a la inserció de publicitat institucional Festival Cap Roig 3,680.00€  Televisió de Girona 07/06/2022
2021/2113 5. SERVEIS Obert "L'objecte de licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 2 ""Coneixement del parc d'habitatges"", inscrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona."", d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques." 10,584.00€  ANNABELEN CALÉ CASTILLEJO 16/06/2022
2021/2113 5. SERVEIS Obert "L'objecte de licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 2 ""Coneixement del parc d'habitatges"", inscrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona."", d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques." 12,441.00€  ANNABELEN CALÉ CASTILLEJO 16/06/2022
2021/2113 5. SERVEIS Obert "L'objecte de licitació és la contractació d'un equip que desenvolupi l'Eix 2 ""Coneixement del parc d'habitatges"", inscrit dins el Programa d'Estalvi Energètic i PobresaEnergètica de la demarcació de Girona."", d'acord amb els Plecs de prescripcions tècniques." 13,992.00€  ANNABELEN CALÉ CASTILLEJO 16/06/2022
2021/8370 1. OBRES Obert Execució de les obres previstes en el projecte Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 0.00€  Lot desert 16/06/2022
2022/7117 5. SERVEIS Menor Servei de substitució de tres vidrieres del Claustre de Palau 5,499.10€  MIRALLS I VIDRES SOLAR SA 20/06/2022
2022/1504 5. SERVEIS Obert Assistència externa per a la redacció de dos documents vinculats a la millora ambiental de les platges de Llançà i Colera:1er- la redacció d'un avantprojecte per a la renaturalització i gestió de l'ús públic de la Platja de Garbet (TM de Colera).2on- La redacció d'una diagnosi de l'estat de conservació de les platges amb alt valor ambiental i paisatgístic del municipi de Llançà, que inclogui proposta d'accions a emprendre. 13,262.16€  Albert Albertí Parés 21/06/2022
2022/1662 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és l'adjudicació de la prestació del servei de manteniment, actualització i millora del Sistema d'Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la demarcació de Girona. Concretament, el manteniment, l'actualització i la millora del software, les bases de dades, els indicadors i els informes del XIFRA que inclouen informació socioeconòmica local, de tots els municipis de les comarques de Girona. 42,000.00€  CLOVER DATASOFT, SL 21/06/2022
2022/1908 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de desenvolupament d'estratègies de màrqueting per a captació de nous públics que forma part del projecte d'adequació del Museu de la Garrotxa d'Olot, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i que inclou:- Execució de les accions del projecte d'estratègies de màrqueting per a captació de nous públics.- Desenvolupament i execució d'un pla de públics comunitaris.- Avaluació de les accions del projecte d'estratègies de màrqueting per a captació de nous públics i del pla de públics comunitari. 0.00€  Lot desert 21/06/2022
2022/4524 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Subministrament de llicències informàtiques anual de millora i actualització de l'eina de Business Intelligence Atlas SBI. 7,600.00€  PROYECTOS EN GESTION DEL CONOCIMIENTO S.L 21/06/2022
2022/6900 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del volum número 50 de la col·lecció Josep Pla (Guaitant enrere) 2,772.74€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 22/06/2022
2021/5703 5. SERVEIS Obert El manteniment i millora de la senyalització horitzontal de les carreteres de la Diputació de Girona, nona nord. 601,704.00€  API MOVILIDAD, SA 28/06/2022
2021/9582 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquesta licitació és el servei d'assistència al personal tècnic de la Diputació de Girona en els entorns Wordpress. Aquest servei d'assistència inclou l'actualització i manteniment d'entorns Wordpress, la programació periòdica del'actualització de tots els entorns Wordpress segons un calendari fixat, resolució de dubtes i incidències, i el desenvolupament d'evolutius dels projectes desenvolupats en Wordpress:webs municipals, i webs de serveis o projectes corporatius, d'acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions TècniquesL'execució de l'objecte d'aquest contracte implica per part del proveïdor el tractament de dades de caràcter personal de la Diputació de Girona. El proveïdor tractarà les dades enqualitat d'encarregat del tractament per al compliment de les finalitats següents: assistència i actualització d'entorns Wordpress L'empresa que resulti adjudicatària haurà de signar elcontracte de tractament de dades personals. 28,920.00€  6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA S.L. 28/06/2022
2021/9626 5. SERVEIS Obert Contractació del servei de producció d' audiovisuals promocionals dels resultats dels projectes PECT cofinançats pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regeix la licitació.Els drets de la propietat intel·lectual dels materials resultants de l'execució del contracte, correspondran en exclusiva a la Diputació de Girona, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques. 15,200.00€  LOOKY PRODUCCIONS, S.C.C.L. 28/06/2022
2022/7144 5. SERVEIS Menor 250 4300 22706 8,800.00€  CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL 28/06/2022
2022/2644 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Un programari de vigilància, detecció i resposta a amenaces de ciberseguretat en el lloc de treball en modalitat de programari al núvol administrat pel proveïdor.Inclourà totes les tasques d'administració del programari i alerta de seguretat, d'instal·lació, càrrega de dades i formació. 70,918.55€  TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal 29/06/2022
2022/3630 3. SUBMINISTRAMENTS Obert subministrament de material d'oficina pel funcionament ordinari de la Diputació de Girona en exercici de les seves funcions, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques 24,200.00€  COMERCIAL PAPERERA MATERIALS D'OFICINA SL 04/07/2022
2022/7608 5. SERVEIS Menor Contractació Servei de producció i elaboració de vídeo receptes - Girona Excel·lent 2022 7,000.00€  Pep Nogué, Gastronomia i Alimentació,SL 04/07/2022
2021/8018 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és el servei de maquetació, disseny i composició de la Revista de Girona per un període de dos anys, corresponent a 12 revistes, que es publiquen amb una periodicitat bimestral, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. 16,188.00€  PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL 07/07/2022
2022/7437 5. SERVEIS Menor Contractar la impressió del volum número 51 de la col·lecció Josep Pla (El fantasma de Montcorb) 1,859.00€  AUBERT IMPRIMEIX, SL 11/07/2022
2022/6881 5. SERVEIS Menor Assessorament i gestió ús públic gorgues hiperfreqüentades 11,906.40€  Fundació EMYS 12/07/2022
2022/7009 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació El programa informàtic Adobe Creative Cloud i Adobe Pro és necessari per el desenvolupament de diverses tasques diàries que tenen a veure amb el disseny gràfic i és utilitzat per varis departaments de diputació de Girona. 502.25€  SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 14/07/2022
2022/7481 5. SERVEIS Menor Serveis de manteniment dels equips CISCO de la DdG 6,984.31€  LOGICALIS SPAIN, SLU 19/07/2022
2022/2569 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la contractació de la gestió i la coordinació de 40 activitats de formació TAC, de tres sessions cadascuna, sumant un total de 120 sessions, a les biblioteques de les comarques gironines. 15,840.00€  Innova't Serveis Educatius, SL 28/07/2022
2022/3551 1. OBRES Obert """Condicionament d'un tram de la GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós"", projecte aprovat per acord de Ple de la Diputació de Girona, de data 15 de febrer de 2022." 1,245,000.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 12/08/2022
2022/3553 1. OBRES Obert """Eixample i millora de la rasant i el drenatge d'un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla"", projecte aprovat per acord de Ple de la Diputació de Girona, de data 15 de febrer de 2022." 529,500.00€  EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA, Sociedad Unipersonal 12/08/2022
2022/5084 5. SERVEIS Obert Contractació del servei per a l'organització i retransmissió de vuit seminaris públics sobre les temàtiques tractades pels projectes PECT cofinançats pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 0.00€  Lot desert 12/08/2022
2022/7823 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació L'objecte del contracte és adquirir una llicència de 1 any per a 25 usuaris per a poder gestionar la seguretat en els equips dels treballadors de la Diputació de Girona que estiguin en règim de teletreball i que garanteixi uns mínims de seguretat en la connexió.Així com l'eina de gestió al núvol d'aquestes llicències. 827.81€  SEIDOR, S.A. 12/08/2022
2022/883 5. SERVEIS Obert L'objecte de la contractació és la prestació d'un servei de custòdia externa que inclogui el trasllat, el dipòsit i el servei de la consulta de documents d'una part de l'Arxiu General del Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona. 20,610.40€  IRON MOUNTAIN ESPAÑA 12/08/2022
2022/6463 5. SERVEIS Obert Contractació del servei d'elaboració, organització i promoció d'una exposició itinerant del projecte GiraEfi: millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.El present contracte és susceptible de ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (Objectiu d'inversió en creixement i ocupació). 0.00€  Lot desert 02/09/2022
2022/7309 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte és la realització de tasques d'impremta per als serveis de la Intervenció General de la Diputació de Girona, amb la reproducció del contingut i el disseny proporcionat per a cadascun dels documents, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques. 4,104.00€  AUBERT IMPRIMEIX, SL 02/09/2022
2022/7309 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquest contracte és la realització de tasques d'impremta per als serveis de la Intervenció General de la Diputació de Girona, amb la reproducció del contingut i el disseny proporcionat per a cadascun dels documents, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques. 20,709.00€  AUBERT IMPRIMEIX, SL 02/09/2022
2022/6450 5. SERVEIS Obert L'objecte del contracte és la realització dels serveis de disseny, maquetació i composició (tant la impresa com la digital) dels estudis redactats pel servei Pidel per al període 2022-2023, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques 26,700.00€  Minimilks Marketing ang Branding SL 22/09/2022
2022/7662 5. SERVEIS Obert Servei d'assistència i manteniment de la plataforma Decidim en modalitat multientitat de la Diputació de Girona, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques. 7,756.50€  CODITRAMUNTANA 27/09/2022
2022/6420 1. OBRES Obert """Estesa de ferm per a la reducció de soroll en zones urbanes a la carretera GIV-6621, de Castell d'Aro a Sant Pol"", memòria valorada per decret de Presidència de data 3 de maig de 2022." 186,163.61€  CONSTRUCCIONS FUSTE, SA 29/09/2022
2022/6815 1. OBRES Obert """Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK 1+642"", projecte aprovat per acord de Ple de la Diputació de Girona, de data 19 d'abril de 2022." 0.00€  Lot desert 06/10/2022
2022/7930 5. SERVEIS Obert Digitalització de 34.812 pagines de les monografies dels segles XVII, XVIII i XIX provinents del Fons Mata del fons bibliogràfic de la biblioteca Lambert Mata de Ripoll, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques. 6,194.00€  ARTYPLAN, SL 06/10/2022
2022/7664 5. SERVEIS Obert L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del servei tècnic d'assistència per a tasques de configuració, assessorament, resolució d'incidències i formació de laplataforma Jira Service Management i Confluence de la Diputació de Girona. 8,273.60€  APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. 18/10/2022
2022/7867 1. OBRES Obert "Execució de les obres previstes en el projecte ""Reforma per a canvid'accés a l'edifici de les Bernardes de Salt""." 130,818.27€  GRUP XAVIER BABOT 21/10/2022
2022/8116 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació a. Diversos serveis i departaments de Diputació de Girona utilitzen el programari d'Autodesk com a eina de treball tant per projectes en curs com per accedir al repositori de projectes executats.b. La renovació de les llicències és necessari per obtenir del fabricant de la solució, l'accés al software, el suport i les noves versions i correccions del programari. 7,299.00€  SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 15/11/2022
2022/9143 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació Els carepacks són una peça bàsica de la infraestructura de sistemes de la informació, atès que permet obtenir actualitzacions i millores directament del fabricant davant d'incidències en els servidors 13,816.49€  INETUM ESPAÑA, SA 15/11/2022
2022/9181 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació a. Diversos serveis i departaments de Diputació de Girona utilitzen el programari d'Adobe com a eina de treball.b. La renovació de les llicències d'us, és necessari per obtenir del fabricant de la solució, suport i les noves versions i correccions del programari. 0.00€  Lot desert 29/11/2022
2022/9827 3. SUBMINISTRAMENTS Específic de sistema dinàmic de contractació El sistema de còpies de seguretat és una peça bàsica de la infraestructura de sistemes de la informació atès que preserva la informació de pèrdues accidentals i permet la recuperació en cas de desastres.L'actualització i millora de les llicències és necessària per obtenir del fabricant de la solució les noves versions i correccions del programari i dels microcodis dels maquinari. 28,694.47€  INETUM ESPAÑA, SA 05/12/2022
2022/8086 5. SERVEIS Negociat sense publicitat L'objecte d'aquest contracte és configurar la integració entre el gestor d¿expedients Firmadoc de Aytos i l¿Arxiu Únic Electrònic d'ODILO, i migrar tots els expedients de Diputació de Girona tancats a l¿arxiu electrònic únic quan la configuració de la integració estigui finalitzada. 0.00€  Lot desert 27/12/2022
Codi Tipus Procediment Descripcio Import Nom Data