Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost dona compte de com s'ha executat el pressupost que va aprovar el Ple de la Diputació de Girona. Concretament, posa de manifest:

  • Respecte del pressupost de despeses, i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
  • Respecte del pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost es calculen les magnituds pressupostàries següents:

  • Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
  • El resultat pressupostari de l'exercici.
  • Els romanents de crèdit.
  • El romanent de tresoreria.

En aquest apartat es poden consultar les resolucions de Presidència d'aprovació de la liquidació del pressupost de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits dels cinc exercicis últims, en format PDF.