Pla pressupostari a mitjà termini

Les administracions públiques tenen l'obligació d'elaborar un pla pressupostari a mitjà termini que s'inclou en el programa d'estabilitat, en el qual s'emmarca l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garanteix una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.

En aquest apartat es pot consultar el pla pressupostari a mitjà termini en termes consolidats de la Diputació de Girona i les entitats incloses en el seu sector institucional per un període de tres anys, i l'informe economicofinancer del pla pressupostari dels cinc exercicis últims, en format PDF.