Retribucions dels eventuals

L'article 9.1.h) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que l'Administració ha de fer pública la relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

Mitjançant els filtres de cerca podreu accedir al contingut dels documents.

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any