Registre d'empleats públics habilitats

D'acord amb la normativa vigent, la ciutadania té dret a identificar el personal al servei de les administracions públiques, i comprovar o conèixer si la persona que l'atén és un funcionari o funcionària habilitat.

La Llei 39/2015, a l'article 12.3, en referir-se al personal capacitat per a la identificació o signatura electrònica en nom dels interessats que no disposen dels mitjans electrònics necessaris, requereix l'habilitació i inscripció d'aquestes persones en un registre o sistema equivalent.

Aquesta llei es pronuncia en el mateix sentit, a l'article 27.1, respecte del personal capacitat per a l'expedició de còpies autèntiques.

Així doncs, la Llei 39/2015 obliga les administracions públiques a informar els funcionaris habilitats per a cadascuna de les funcions següents:

  • La realització de còpies autèntiques (quan no es facin per actuació administrativa automatitzada).
  • L'assistència en l'ús dels mitjans electrònics als interessats no obligats a utilitzar-los.