El Ple de la Diputació

El Ple és l'òrgan col·legiat de govern i té la funció d'aprovar les actuacions i les polítiques institucionals de la Diputació. Celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i pot dur-ne a terme d'extraordinàries. Totes les sessions són públiques. Està compost per 27 diputats, representants de tot el territori. S'escullen per eleccions indirectes d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop s'han constituït els consistoris després de les eleccions municipals.

La composició del Ple és la següent: