Patrimoni

El patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt de béns i drets de què aquestes administracions són titulars.

La tipologia de patrimoni de la Diputació comprèn: els béns de domini públic (afectats d'un ús públic o un servei públic), els béns comunals (limitats als veïns d'un municipi) i els béns patrimonials.

En aquest apartat podreu trobar l'inventari general de béns i drets de la Diputació de Girona, la relació d'edificis i finques de la seva propietat, i el lloc on s'ubiquen, així com la relació de vehicles de què disposa, siguin de propietat o bé d'arrendament.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria