Equip humà

L'equip humà de la Diputació de Girona està integrat per totes les treballadores i treballadors públics de la corporació i dels organismes autònoms i ens que en depenen, els quals tenen una relació laboral de caràcter funcionarial o laboral.

En aquest espai podreu trobar la relació de llocs de treball (RLT) de tots aquests empleats públics, la plantilla de treballadors, els treballadors que es regeixen per un conveni laboral i els alliberats sindicals. Conjuntament amb la relació de llocs de treball podreu trobar també la informació agrupada sobre les retribucions que perceben aquests empleats públics segons la seva categoria laboral.

Per tal de complementar la informació retributiva de la RLT trobareu també publicat el document del resum de les retribucions del personal funcionari que us permetrà obtenir les retribucions anuals brutes dels empleats públics de la Diputació de Girona.

Així mateix, podreu trobar-hi també informació relativa a les condicions de treball del personal de la Diputació de Girona.

L'article 9.1.h) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que l'Administració ha de fer pública la relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

D'acord amb la legislació vigent, les administracions públiques no poden tenir amb caràcter permanent personal d'empreses privades.

Mitjançant els filtres de cerca podreu accedir al contingut dels documents.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar