Cost efectiu dels serveis

Les entitats locals han de calcular abans de l'1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria i els derivats de l'exercici de les seves competències, segons les dades de la liquidació del pressupost o dels comptes anuals corresponent a l'exercici anterior.

El cost efectiu està integrat pels costos reals directes i indirectes dels serveis que es deriven de l'execució de les despeses, que s'identifica amb les obligacions reconegudes.

En aquest apartat es poden consultar els informes de la Intervenció General sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis públics de la Diputació de Girona i els ens que en depenen dels cinc exercicis últims, en format PDF.