Pla de Mandat de la Diputació de Girona 2020-2023

La Diputació de Girona presenta per primera vegada un pla de mandat, per al període comprès entre el 2020 i el 2023, seguint amb el seu compromís de treballar amb la màxima transparència envers la ciutadania i les responsabilitats a desenvolupar i complint amb els objectius electorals adoptats.

El Pla de Mandat 2020-2023 s'estructura en nou grans eixos, que es concreten en més de 720 accions, amb objectius estratègics i específics, calendaris i indicadors de seguiment que van lligats als eixos i que permetran controlar anualment el grau de compliment dels compromisos adquirits.

Es tracta, doncs, d'un document estratègic innovador i rigorós, que, juntament amb els diferents plans d'acció i els pressupostos anuals, constitueix el full de ruta de la corporació, en el qual es fixen les línies principals d'actuació i les prioritats del mandat.

Un dels objectius principals d'aquest Pla de Mandat 2020-2023 és respondre a les necessitats socials i econòmiques derivades de la COVID-19. L'objectiu d'aquest govern és liderar la resposta, conjuntament amb la resta d'administracions, als efectes que la pandèmia està ocasionant en el nostre teixit empresarial i social, i no permetre que cap persona quedi enrere a causa d'aquesta pandèmia.

Com a ens supramunicipal de la demarcació de Girona, la Diputació té i exerceix la responsabilitat de ser el referent en l'impuls de les polítiques socials i econòmiques que als ajuntaments gironins els calen per cobrir les demandes i les necessitats de la ciutadania.

 

Eixos de mandat

El Pla de Mandat 2020-2023 s'articula en nou grans eixos, que es desplegaran coordinadament amb altres plans transversals de la Diputació. El novè eix és fruit de l'esforç i l'adaptació de la institució per fer front a les dificultats que han sorgit arran de la COVID-19.

 

 

 

 

 

 

1. Transparència, participació i bon govern

La Diputació facilita als ajuntaments la implantació de l'Administració electrònica, així com l'establiment de polítiques de bon govern i transparència.

La línia de treball consisteix a escoltar, assistir i ajudar tots els municipis, atenent a les seves necessitats i oferint-los les eines i els recursos per garantir més participació, transparència i comunicació. L'objectiu és acostar la corporació als ajuntaments i a tota la ciutadania.

Accions estratègiques:

 • Transparència: Fer accessible tota la informació d'interès per a la ciutadania i els ajuntaments. Exemple: Nou cercador de subvencions, que permet conèixer en temps real totes les subvencions que atorga la Diputació.
 • Pla de Mandat 2020-2023: Implantar el Pla de Mandat 2020-2023 com a eina de planificació i avaluació de la gestió del govern de la corporació.
 • Administració electrònica: Oferir acompanyament i proporcionar les eines necessàries per continuar desplegant l'Administració electrònica.
 • Participació: Consolidar les ajudes i l'acompanyament als municipis perquè compleixin les obligacions en matèria de transparència i bon govern, i habilitar eines i plataformes digitals que facilitin les tasques als ajuntaments.

 

2. Cooperació amb el món local

La cooperació i el desenvolupament local són la principal línia d'ajuda i de serveis que té la corporació en relació amb la seva política basada en l'equitat i la solidaritat.

Accions estratègiques:

 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: Garantir la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament del món local per mitjà del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, que conté les principals línies de subvencions per als ajuntaments.
 • Habitatge: Fomentar el desenvolupament de les polítiques locals per augmentar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials i garantir el dret dels ciutadans a un habitatge digne.
 • Pobresa energètica: Lluitar contra la pobresa energètica des d'una perspectiva social i empoderar la ciutadania per tal de reduir la despesa energètica de les llars i les emissions de CO2.
 • Petits municipis: Oferir assistència als pobles petits per ajudar-los a millorar i a ser més dinàmics.

 

3. Àmbit social i mediambiental

Línia de treball transversal i eix vertebrador de totes les polítiques de la Diputació de Girona, per garantir el benestar de la ciutadania des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, la salut pública i l'acció social.

Accions estratègiques:

 • Des d'Acció Social i Dipsalut:
  • Defensa del col·lectiu LGTBI i la igualtat de gènere: Implementar la perspectiva de gènere a l'acció política a través de noves iniciatives per avançar en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, l'equitat i la justícia de gènere.
  • Servei d'assistència domiciliari: Seguir donant suport en aquest servei per a la gent gran i ampliar-lo, per reduir el nombre de persones de més de vuitanta anys que no tenen un contacte directe amb serveis d'assistència o sanitaris.
  • «Girona, territori saludable»: Continuar impulsant el programa «Girona, territori saludable», com a eix vertebrador de les polítiques saludables i socials.
 • Des de Medi Ambient:
  • Pla de xoc contra el canvi climàtic: Desplegar un pla de xoc per lluitar contra el canvi climàtic, apostant per les energies renovables, l'eficiència energètica, l'autoconsum, la disminució de les emissions de CO2, el reciclatge i l'aplicació del Pacte d'Alcaldes per a l'Energia i el Clima.
  • Diputació amb zero emissions: Assentar les bases per aconseguir una Diputació amb zero emissions de CO2.
  • Transició energètica: Concedir ajuts orientats a un nou model de transició energètica; a la millora de l'eficiència energètica, el reciclatge i l'autoconsum.

 

4. Cultura, esports i educació

L'educació, l'esport i la cultura són els eixos vertebradors d'una societat sana, culta i lliure. La Diputació de Girona té la capacitat de donar suport a una àmplia oferta d'iniciatives culturals i esportives que cap altra administració de la demarcació pot promoure.

Accions estratègiques:

 • Cultura per a tothom: Desplegar iniciatives que garanteixin l'accés de tots els ciutadans, independentment de la seva condició social o física, a la cultura, i facilitar que puguin col·laborar de manera directa en diverses iniciatives culturals impulsades per la Diputació.
 • Esports: Consolidar l'ampliació de les ajudes per a la inversió en equipaments esportius i per al seu manteniment, així com les ajudes a l'esport en general i, especialment, a l'esport femení i adaptat.
 • «Educació 360»: Crear i incorporar accions encaminades a l'impuls i la coordinació dels pobles i les ciutats educadors.

 

5. Desenvolupament econòmic

Millorar les condicions socioeconòmiques del territori a través de polítiques que fomentin la creació de noves activitats i generin ocupació, i, alhora, impulsant accions que enforteixin les activitats econòmiques, el teixit econòmic i els llocs de treball existents.

Accions estratègiques:

 • Promoció econòmica: Gestionar els programes que afavoreixen la competitivitat i el posicionament estratègic de la demarcació a través de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), el comerç, els mercats i el desenvolupament dels polígons industrials.
 • Programes: Impulsar programes com el «Co-creix», el «SITMUN» i el «XIFRA», que ofereixen la possibilitat d'analitzar dades socioeconòmiques i visualitzar l'impacte territorial de les diferents actuacions que impulsen els municipis, i que fomenten l'emprenedoria i l'activitat econòmica.
 • Promoció turística: Apostar per la promoció turística de la demarcació en col·laboració amb el Patronat de Turisme, i treballar perquè la Costa Brava es pugui convertir en reserva de la biosfera.
 • Fibra òptica: Treballar conjuntament amb la Generalitat per fer efectiu el desplegament de la fibra òptica.

 

6. Planificació estratègica

Planificar una estratègia a curt, mitjà i llarg termini en relació amb els serveis que la Diputació de Girona presta als municipis del seu àmbit territorial.

Eix estratègic:

 • Desenvolupar el catàleg de serveis que ofereixen les diferents àrees de la Diputació i els ens que hi estan adscrits.

 

7. Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030

Establir la planificació estratègica de la Diputació de Girona i de tots els seus serveis i objectius d'acord amb l'alineament en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. Els ODS han de ser el marc comú i estratègic de totes les polítiques de les diferents àrees de la Diputació de Girona.

Eix estratègic:

 • Implementació: Dur a terme les accions necessàries per poder alinear les accions del Pla de Mandat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 • Municipalitzar els ODS: Impulsar la implicació i el compromís de tots els agents locals de la demarcació de Girona amb els ODS, i donar-los suport.

 

8. Innovació i organització interna de la Diputació

Potenciar la cooperació i la col·laboració entre les diferents àrees i els serveis del grup institucional de la Diputació, i també amb altres institucions públiques, amb la finalitat de consolidar la Diputació com una institució moderna i innovadora.

Eixos estratègics:

 • Rendició de comptes: Permetre, a partir dels més de 1.200 indicadors creats per la Diputació, que tant la institució com la ciutadania puguin fer un seguiment de l'evolució del grau d'assoliment de les accions, i garantir d'aquesta manera la rendició de comptes.
 • Innovació i desenvolupament: Millorar de manera constant els processos de coordinació, cooperació, comunicació i adaptació de tot el grup institucional. N'és un exemple el Pla de Mandat 2020-2023, que és el primer que defineix l'estratègia política del govern.

 

9. Mesures de reducció de l'impacte de la COVID-19

Desplegar totes les mesures de suport necessàries, econòmiques i en forma de serveis, per tal de reduir l'impacte de la pandèmia de COVID-19 en les entitats, les empreses i la ciutadania.

Eixos estratègics:

 • Promoció Econòmica: Impulsar polítiques que afavoreixin la dinamització econòmica local i la generació de llocs de treball.
 • Acció Social i Salut Pública: Adaptar els recursos i serveis de Dipsalut als col·lectius més vulnerables i comprar material sanitari per a les administracions i les entitats socials.
 • Campanya «Ajudem-nos»: Divulgar la campanya «Ajudem-nos» per tal de promocionar productes i serveis de la demarcació.
 • Cooperació als Municipis: Posar-se, la Diputació, al costat del món local, en aquesta situació de crisi tan important i imprevista a escala mundial.