Política de protecció de dades

Aquesta política de protecció de dades fa referència al tractament que fa la Diputació de Girona de les dades que pugui recollir als seus portals web. El tractament es porta a terme d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

 1. Identitat del responsable del tractament

  El responsable del tractament de les dades personals recollides als webs corporatius és la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, de Girona (CP 17004), i amb el CIF P1700000A, telèfon 972 18 50 00, i adreces electròniques suggeriments@ddgi.cat i www.ddgi.cat.

   

 2. Delegat de protecció de dades

  El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la Diputació i vetlla perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions, hi ha la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant-se per escrit a l'adreça pujada de Sant Martí, 4-5, de Girona (CP 17004), telèfon 972 18 50 00, o bé a l'adreça electrònica dpd@ddgi.cat.

   

 3. Finalitat del tractament de les dades

  El tractament de les dades que subministreu a la Diputació de Girona per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es porta a terme d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat d'oferir-vos el servei que ens sol·liciteu.

  En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es recullen d'acord amb una o més bases legals que permeten portar a terme aquest tractament.

  A continuació, detallem finalitats per a les quals podem tractar les vostres dades.

  Procediments

  • Tractem la informació per a la gestió del tràmit que hàgiu sol·licitat. Les vostres dades poden ser comunicades a tercers -especialment els ens municipals responsables- en cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències.
  • Les dades es conserven el temps establert al quadre de classificació documental. El termini de conservació de les dades ve determinat per la classe de procediment i les obligacions legals que se'n deriven.

  Butlletins informatius

  • Us remetem informació dels serveis i activitats de la Diputació. Les vostres dades no són cedides a tercers.
  • Les vostres dades personals es conserven fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, moment en què se suprimeixen. Podeu sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

  Activitats

  • Tractem les vostres dades per a la gestió de les activitats, els cursos i els tallers organitzats per la Diputació. Les vostres dades no són cedides a tercers.
  • Les dades es conserven el temps establert al quadre de classificació documental. Les dades s'eliminen en els terminis previstos a les taules d'avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, i segons la normativa aplicable.

  Bústia de contacte, queixes o suggeriments

  • Tractem les vostres dades per respondre sol·licituds, preguntes o dubtes que ens feu arribar. Les vostres dades no són cedides a tercers.
  • Les dades es conserven el temps establert al quadre de classificació documental. Les dades de les persones representants d'entitats públiques i privades es conserven de forma permanent. Les dades de les persones físiques que actuen en nom propi es poden eliminar en el termini de dos anys (DOGC 6627).

  Bústia de contacte, queixes o suggeriments

  • Tractem les vostres dades per respondre sol·licituds, qüestions o dubtes que ens feu arribar. Les vostres dades no són cedides a tercers.
  • Les dades es conserven el temps establert al quadre de classificació documental. Les dades de les persones representants d'entitats públiques i privades es conserven de forma permanent. Les dades de les persones físiques que actuen en nom propi es poden eliminar en el termini de dos anys (DOGC 6627).

  Subvencions

  • Tractem les vostres dades per a la gestió i resolució de les subvencions. Les dades es publiquen a la Seu electrònica de la Diputació en compliment de les obligacions de publicitat i transparència que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Les dades es conserven el temps establert a les taules d'avaluació, aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, i segons la normativa específica.

  Perfil del contractant

  • Tractem les vostres dades per als processos de licitació als quals us presenteu. Les vostres dades poden ser comunicades a les entitats a què es donarà servei i a altres administracions públiques per a la gestió de contractistes.
  • Les dades s'han de conservar mentre sigui vigent la relació comercial i, posteriorment, fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal d'acord amb l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. També s'apliquen les taules d'avaluació documental aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.
  • Únicament es tracten les dades que hàgiu lliurat per a la finalitat indicada en el moment de la recollida.
  • En cap cas no es duen a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.
  • Ens subministreu les vostres dades tenint constància de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que faciliteu ha de ser veraç.
  • Sou els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que porteu a terme i dels perjudicis que això causi a la Diputació o a tercers. La Diputació es reserva el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

   

 4. Legitimació per al tractament de les dades

  La base legal principal per al tractament de les vostres dades és l'execució de les competències de la Diputació i l'oferiment dels serveis que ens heu sol·licitat. No obstant això, els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

  • Compliment d'obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s'efectua seguint les normes reguladores de cada procediment. Es porta a terme en compliment d'obligacions legals.
  • Compliment d'una missió d'interès públic. Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifiquen en el fet de satisfer l'interès públic. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància també es tracten per preservar l'interès públic.
  • Compliment d'una relació contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, en el grau i amb l'abast necessaris per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de les relacions contractuals o precontractuals, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s'incorporen a la nostra institució.
  • D'acord amb el consentiment. Quan fem enviaments d'informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats, tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

   

 5. Tractament de les dades per part de tercers

  Les dades poden ser tractades per tercers (proveïdors de serveis, concessionàries, etc.) per portar a terme els serveis i les competències de la Diputació. Aquesta gestió de les dades es fa únicament per garantir la realització dels serveis.

  La Diputació ha establert les mesures necessàries per garantir la seguretat del tractament de les vostres dades i que no siguin utilitzades per a cap altra finalitat.

   

 6. Els vostres drets en facilitar les vostres dades

  En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i amb quines finalitats tractem les vostres dades. Concretament, teniu els drets següents:

  • Ser informats en la recollida: quan les dades s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les, s'ha d'informar de manera clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui és el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats del tractament.
  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem, i fins i tot obtenir-ne una còpia.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: en determinades circumstàncies, podeu sol·licitar que les vostres dades siguin eliminades i no se'n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: en determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas, les dades deixaran de ser tractades i només es faran servir per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.
  • Oposar-vos a un tractament: podeu adduir motius relacionats amb la vostra situació particular, fet que comporta que les dades deixin de ser tractades en el grau o en la mesura que us puguin comportar un perjudici, excepte per motius legítims o per l'exercici o defensa de reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: en els casos previstos a la normativa, teniu dret a demanar que us lliurem les dades en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i transmetre-les a un altre responsable si així ho decidiu.
  • No rebre informació: s'atenen directament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentin únicament en el vostre consentiment com a receptors.

  Per exercir un d'aquests drets (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), heu d'adreçar un escrit o comunicació per correu ordinari o electrònic al delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, de Girona (CP 17004) i adreça electrònica dpd@ddgi.cat, i indicar-hi el dret que voleu exercir.

   

 7. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

  Per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades a l'adreça dpd@ddgi.cat, o per correu postal, a l'atenció del delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, de Girona (CP 17004).

   

 8. Presentació de reclamacions

  L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l'organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració pública catalana. Si considereu que la Diputació de Girona ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, us hi podeu dirigir per presentar-hi una reclamació.