Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic

Els Ajuntaments podran optar entre delegar les tasques de recaptació en període voluntari i executiu, o únicament delegar la recaptació en via executiva. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic comporta l’exercici de diferents actuacions administratives:

  • Determinar el període de pagament voluntari en deutes per rebut
  • Practicar notificacions col·lectives per rebut i individuals en liquidacions per ingrés directe.
  • Emetre documents cobratoris
  • Concedir ajornaments i fraccionaments de pagament
  • Resoldre recursos interposats contra actes derivats de les funcions delegades.
  • Dictar provisions de constrenyiment i notificar-les
  • Rebre i custodiar garanties
  • Dictar acords de derivació de procediment
  • Autoritzar i presidir subhastes
  • I, en general, totes les actuacions necessàries per realitzar amb eficàcia la recaptació dels tributs i els altres ingressos de dret públic delegats.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc