Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic

Els Ajuntaments podran optar entre delegar les tasques de recaptació en període voluntari i executiu, o únicament delegar la recaptació en via executiva. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic comporta l’exercici de diferents actuacions administratives:

 • Determinar el període de pagament voluntari en deutes per rebut
 • Practicar notificacions col·lectives per rebut i individuals en liquidacions per ingrés directe.
 • Emetre documents cobratoris
 • Concedir ajornaments i fraccionaments de pagament
 • Resoldre recursos interposats contra actes derivats de les funcions delegades.
 • Dictar provisions de constrenyiment i notificar-les
 • Rebre i custodiar garanties
 • Dictar acords de derivació de procediment
 • Autoritzar i presidir subhastes
 • I, en general, totes les actuacions necessàries per realitzar amb eficàcia la recaptació dels tributs i els altres ingressos de dret públic delegats.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A