S.1.1. Plans Locals d'habitatge

El Pla Local d'Habitatge (d'ara endavant, PLH) és un document tècnic de caràcter estratègic o planificador, amb contingut operatiu o programàtic, que a partir de l'anàlisi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context defineix les estratègies i concreta les actuacions per a un període mínim de 6 anys. El PLH, a part de servir com a instrument de planificació i programació d'habitatge, és el marc que permetrà concertar polítiques d'habitatge amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

 

L'assessorament en l'àmbit dels PLH es pot donar en els diferents estadis o moments de la redacció i/o implementació.

  • Prèviament a la redacció
  • Seguiment de la redacció
  • Seguiment de la implementació del PLH
  • Seguiment de l'actualització del PLH en finalitzar el període de vigència
  • Assessorament sobre l'adaptació dels PLH vigents al Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, PTSH (pendent d'aprovació)

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs, cal presentar una sol·licitud i els ens locals beneficiaris estaran obligats a:

  • Facilitar les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat en relació amb la fase del PLH que l'ajuntament sol·liciti.
  • Concretar uns referents tècnic i polític per a les comunicacions i convocatòries de reunions de redacció i seguiment.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.

Departament responsable

Habitatge