Convocatòria per participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona (2019)

Descripció

Els premis Projecta't, en règim de concurrència competitiva, es dirigeixen a iniciatives empresarials amb una antiguitat màxima de tres anys, amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona i amb un alt potencial de creixement.

Aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria s'emmarca en el programa Co-Creix i té com a principal objectiu l'impuls dels projectes empresarials de la demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el foment de l'autoocupació.

Els premis consisteixen en un acompanyament durant sis mesos, en què els equips guanyadors rebran el suport personalitzat d'un mentor, d'acord amb el que s'estableix a les bases específiques reguladores.

Destinatari

empreses

Poden concórrer a la convocatòria d'aquests premis les empreses i els treballadors autònoms amb una antiguitat màxima de tres anys, a comptar de la data de constitució de l'empresa o d'alta com a autònom, i amb domicili fiscal i centre de treball a la província de Girona.

Així doncs, es poden presentar als premis:

  • Empreses que s'hagin constituït, com a màxim, tres anys abans de la data en què finalitzi la presentació de les sol·licituds. Es considerarà com a data de constitució la que consti a l'escriptura de constitució de la societat o als documents de constitució.
  • Treballadors autònoms que hagin estat donats d'alta al règim d'autònoms com a màxim tres anys abans de la data en què finalitzi la presentació de les sol·licituds.

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona
Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2020, 2019
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
10/06/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
10/06/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
10/06/2019

Formats disponibles: