Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2019)

La tipologia d'accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en una de les modalitats següents:

 

Línia 1.- Activitats culturals d'interès públic local.

 • 1.1.- Activitats culturals d'interès públic local dels municipis o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades, que realitzin una activitat excepcional dins el període establert en la convocatòria corresponent (centenaris, commemoracions, etc.) i que no estigui inclosa en el Fons de Cooperació Cultural.
 • 1.2.- Activitats culturals d'interès públic local de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Línia 2.- Festivals culturals.

 • 2.1.- Festivals culturals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades.
 • 2.2.- Festivals culturals de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
 • La durada dels festivals ha de ser d'un mínim de quatre dies d'activitat pública i que corresponguin a un mateix cicle.

Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc.)

 • S'entén per producció la fase de creació i processament del producte cultural necessària per a poder-lo posar a disposició del públic.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions els destinataris que es detallen, en funció de la modalitat a la qual es presentin:

 • Línies 1.1, 2.1 i 3. Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines.
 • Línies 1.2, 2.2 i 3. Persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Terminis

Convocatòria oberta
Obertura de convocatòria : 15/01/2019
Tancament de convocatòria : 22/02/2019
Termini de justificació : 31/10/2019

Presentació de sol·licituds

Per totes les línies només es podrà presentar una sol·licitud de subvenció per sol·licitant i sublínia.

 

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert a la convocatòria i de la forma següent:

 

Forma telemàtica: S'han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l'article 6 de les bases reguladores. El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d'estar signats electrònicament mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

 

Accés a la presentació telemàtica

 


 

Forma presencial (per a persones físiques): al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article la legislació de procediment administratiu.

 

Documentació requerida per la presentació de subvenció:

 • Projecte cultural, en el qual cal explicar les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies, així com la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes. Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud.

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A