Guia per a la redacció de plecs

Es fan públics els models per a l’elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars (PCAP), adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Els models són aplicables als contractes d’obres, de serveis i de subministraments de la Diputació de Girona, en els procediments obert i obert simplificat. La base dels models prové de les guies de plecs que ofereix la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. S’han adaptat al món local amb múltiples propostes de redacció de clàusules, que, segmentades, depenen de la inclusió de criteris d’adjudicació, d’un judici de valor o de l’aplicació de fórmules. Això facilita l’adaptació dels models a cada cas concret.

 

Els models de plecs de clàusules administratives particulars s'han adaptat a l'obligació de les empreses licitadores d'estar inscrites en el registre d'empreses licitadores, que operarà a partir del dia 9 de setembre de 2018.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:

contractacio@ddgi.cat

Departament responsable

Compra Pública