Guies bàsiques per a l'exercici del control intern de les entitats del sector públic local

Des del Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la província de Girona s'ofereix, entre d'altres, assistència en l'exercici de la funció interventora i en el control permanent no planificable.

Concretament, dins l'àmbit de la funció interventora, s'ofereix l'inventari d'actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, i les fitxes de fiscalització i d'intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats als Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, d'acord amb el que s'estableix a l'article 13 de l'RD 424/2017, el qual preveu la possibilitat que la funció interventora s'exerceixi en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.

Amb la finalitat d'implementar aquest règim a la demarcació de Girona, la Diputació de Girona ha editat la GUIA BÀSICA 01 amb la qual s'adapten els ACM vigents, per tal de determinar quins requisits són exigibles, també, a les entitats locals per part de l'òrgan de control.

Continuant en aquesta línia, s'ha elaborat la GUIA BÀSICA 02 que conté un inventari de les actuacions incloses en l'àmbit del control permanent no planificable, amb la finalitat que, conjuntament amb la proposta d'aspectes a revisar per a cadascuna de les actuacions identificades, pugui servir per a facilitar l'exercici de les funcions assignades als òrgans interventors de les entitats locals adherides al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.

Pel que fa el control permanent, és una de les formes d'exercici del control financer, que es troba regulada en l'article 32 de l'RD 424/2017. L'exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment s'incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que l'ordenament jurídic atribueix a l'òrgan interventor. El control permanent no planificable deriva d'una obligació legal i, per tant, s'han de realitzar a totes les entitats locals, incloses les que puguin estar aplicant el règim simplificat de control, en les condicions i en el moment que estableix la norma. Per aquest motiu, no són susceptibles de planificació i, per tant, no han de ser incloses en el Pla anual de control financer.

La Guia bàsica 01 per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local conté la informació següent:

  • Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia en el termes que preveu l'article 13 del RD 424/2017, i els requisits a comprovar i considerats de caràcter bàsic per a cada tipus de despeses i obligacions, amb la finalitat d'adaptar al sector públic local els requisits fixats per l'Acord del Consell de Ministres, de 30 de maig de 2008, i per l'Acord del Consell de Ministres, de 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d'aplicació a les entitats locals.
  • Els models d'informes de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
  • Els tipus d'actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar, així com els requisits a comprovar en cada cas.

Pel que fa la Guia bàsica 02 per a l'exercici del control permanent no planificable de les entitats del sector públic local conté la informació següent:

  • Les actuacions de control permanent no planificable, que d'acord amb l'article 32.1.d del RD 424/2017, es preveuen a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local i s'atribueixen a l'òrgan interventor.
  • La proposta d'aspectes a revisar per cadascuna de les actuacions.
  • Els models d'informes resultants de l'exercici del control permanent no planificable.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció

Documentació

NOM Descarregar
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF