Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local

D'entre els serveis d'assistència inclosos al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la província de Girona, s'ofereix l'inventari d'actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, i les fitxes de fiscalització i d'intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats a l'Acord del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, d'acord amb el que s'estableix a l'article 13 del RD 424/2017, el qual preveu la possibilitat que la funció interventora s'exerceixi en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.

 

El previst en aquest article 13 del RD 424/2017 va comportar una necessària adaptació de l'Acord del Consell de Ministres del 2008 (ACM2008), per tal de determinar els requisits que són exigibles, també, a les entitats locals per part de l'òrgan de control. Aquesta tasca es va recollir en la Guia bàsica editada el març de 2018.

 

Amb l'objectiu de reformar i desenvolupar els tipus de despeses afectats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que ha introduït importants novetats en matèria de contractes administratius i en matèria d'encàrrecs a mitjans propis personificats, el 2 d'agost de 2018, es va publicar al BOE la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció general de l'administració de l'estat, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 (ACM2018), respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l'àmbit dels contractes del sector públic i els encàrrecs a mitjans propis.

 

Davant aquests canvis normatius, des del Servei d'Assistència s'ha dut a terme l'actualització i adaptació dels tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com també dels requisits addicionals a comprovar i considerats de caràcter bàsic previstos per l'Estat en els diferents Acords del Consell de Ministres respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d'aplicació a les entitats locals. De manera que, fruit d'aquest tasca, s'ha elaborat una nova Guia bàsica de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local.

 

Aquesta nova Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local, adaptada a l'ACM2018, conté la informació següent:

  • Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia en el termes que preveu l'article 13 del RD 424/2017, i els requisits a comprovar i considerats de caràcter bàsic per a cada tipus de despeses i obligacions, amb la finalitat d'adaptar al sector públic local els requisits fixats per l'Acord del Consell de Ministres, de 30 de maig de 2008, i per l'Acord del Consell de Ministres, de 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d'aplicació a les entitats locals.
  • Els models d'informes de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
  • Els tipus d'actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar, així com els requisits a comprovar en cada cas.

 

 

Visualitza la versió en castellà clicant aquest enllaç.

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció