Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN)

El Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

Per promoure l'ús del SITMUN entre els ens locals, s'ha creat la Xarxa Local SITMUN - Girona. L'objectiu de la Xarxa és posar a l'abast dels ajuntaments i d'altres ens locals de la demarcació de Girona el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal a través dels serveis següents:

  • Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l'aplicació específica SITMUN (eina SIG amb tecnologia web) i mòduls específics per facilitar la gestió d'informació geogràfica i la generació d'informació geogràfica segons els estàndards establerts per la directiva INSPIRE.
  • Suport en la preparació de cartografia per introduir al SITMUN, amb la finalitat de garantir-ne l'homogeneïtzació.
  • Organització de jornades en l'àmbit de la Xarxa Local SITMUN - Girona.
  • Formació bàsica per a la utilització de SITMUN. 

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

 

Tècnics d'ens locals, càrrecs electes, càrrecs amb responsabilitats de gestió en els àmbits locals i sindicals, empreses, emprenedors, entitats i ciutadania en general.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Nota: junt amb la sol·licitud cal enviar certificat d'acord de Ple conforme s'aprova l'adhesió a SITUMUN-Girona

 

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per als ens locals

 

El SITMUN s'ofereix mitjançant tecnologia web; per tant, és d'accés lliure per a tots els usuaris.

Els ens locals tenen la possibilitat de gestionar la informació cartogràfica corresponent al seu àmbit territorial mitjançant l'adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona.

Per sol·licitar aquest servei cal:

  • Un acord del Ple d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN - Girona
  • Emplenar el formulari d'inscripció i enviar-lo per mitjà de la plataforma EACAT.

Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Informació en línia

sitmun.ddgi.cat

Documentació