DEUC (Document europeu únic de contractació)

Formulari DEUC (document europeu únic de contractació)


El DEUC és una eina concebuda per facilitar la participació dels empresaris europeus en la contractació pública. Es tracta d’una declaració formal i actualitzada de l’empresa interessada que confirma que l’empresa compleix les condicions d’aptitud exigides; que no està incursa en cap prohibició de contractar i que compleix amb els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i professional així com la resta de requisits de participació que s’estableixin en els plecs de contractació. 

 

El DEUC reduirà doncs significativament la càrrega administrativa relacionada amb la demostració de la elegibilitat dels participants en un procés de contractació ja que no caldrà incorporar cap altra documentació en el primer sobre de documentació administrativa dins del procés de licitació. Per tant, el DEUC substituirà l’antiga declaració responsable de l’article 146.4 del text refós de la llei de contractes del sector públic en les licitacions del contractes subjectes a regulació harmonitzada i serà opcional per a la resta de licitacions per sota del llindar comunitari. 

 

Qui ha d’omplir el DEUC?


El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats (RELI i ROLECE) només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 64 del text refós de la llei de contractes del sector públic o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat.

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

 

Com omplir el DEUC?


Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta com a annex a cadascun dels plecs que surten a licitació utilitzant el servei en línia de la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es). El servei en línia DEUC permet a la Diputació de Girona crear un model DEUC específic per a cada licitació que estarà disponible per via electrònica juntament amb la resta de documents de la licitació al perfil de contractant. L’empresa participant importarà aquest fitxer al seu ordinador i mitjançant el servei en línia de la comissió europea, en l’apartat “operador econòmic” podrà importar el fitxer, emplenar les dades necessàries, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. 

 

Les empreses licitadores també poden omplir el formulari DEUC sense l’ajuda del servei en línea de la Comissió Europea omplint el formulari DEUC en format pdf que també estarà a disposició conjuntament amb la resta de documentació en el perfil de contractant. En aquest cas, les empreses hauran d’omplir manualment totes aquelles dades que, per defecte, ja venien preestablertes a través del formulari DEUC electrònic específic elaborat per la Diputació. 

 

Aspectes tècnics


El DEUC electrònic funciona amb les versions més recents dels navegadors més habituals (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera) i per evitar possibles problemes es recomana utilitzar les versions més recents d’aquests navegadors. Cal tenir en compte que determinades funcions, com la descàrrega del fitxer, no es poden realitzar ni amb els telèfons mòbils intel·ligents ni amb les tauletes. 

 

El servei del DEUC electrònic és una aplicació en línia destinada a facilitar el procés d’elaboració del formulari del DEUC i no una base de dades de preselecció, per la qual cosa, el servei del DEUC electrònic no emmagatzema cap dada. En aquest sentit doncs, el formulari es conserva sempre localment a l’ordenador de l’usuari. 

 

Vídeo explicatiu de com omplir el formulari DEUC 

 

A qui s'adreça

empreses

Departament responsable

Compra Pública

Informació en línia

www.ddgi.cat/perfildelcontractant

Documentació