Formació en Xarxa

El portal Formació en Xarxa aglutina l'oferta formativa per a la millora de l'ocupabilitat programada per les entitats de la demarcació de Girona.
Aquesta eina ha estat pensada per simplificar, agilitar i garantir la promoció i difusió de la oferta formativa de les entitats adherides al programa Formació en Xarxa. Amb aquesta finalitat, l'eina permet publicar l'oferta formativa al portal web central, així com també als espais web de cada entitat participant.

Els ciutadans, treballadors o aturats poden cercar l'oferta de formació per localitat, nom de l'acció formativa, família professional, destinatari o data d'inici. Així mateix, hi ha la possibilitat de subscriure-s'hi, guardar i imprimir el resultat de les cerques.

 

Portal de Formació en Xarxa

www.ddgi.cat/formacioenxarxa

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de promoció econòmica d'ajuntaments o consells comarcals, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per als ens locals

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per a entitats

Requisits d'accés de les entitats participants:

  • Programar habitualment formacions de millora de l'ocupabilitat adreçades a: empresaris, emprenedors, treballadors o aturats. Es descarten les formacions adreçades al sector públic.
  • Treballar dins l'àmbit de la demarcació de Girona.
  • Tenir la següent tipologia d'entitat: ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de promoció econòmica d'ajuntaments o consells comarcals, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.
  • Formalitzar la sol·licitud d'accés al servei amb el formulari d'alta al Registre General de la Diputació de Girona.

 

Avantatges per a les entitats participants:

  • Accedir a un nou canal de promoció de la formació.
  • Actualitzar la informació dels cursos que es publiquen en diversos webs des d'un únic espai d'administració.
  • Buscar la complementarietat de la formació programada amb la resta del territori.
  • Disposar d'una eina de suport en els processos d'orientació laboral.
  • Disposar d'un històric de les formacions que serviran per a futures planificacions formatives.
  • Possibilitat de gestionar les inscripcions a les formacions programades.

 

Per a sol·licitar l'accés al servei cal trametre el formulari normalitzat, degudament signat, per EACAT (formulari PDF)

Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació