Compte general

El compte general és un conjunt de documents que la Diputació de Girona elabora, a finals de cada any, per informar sobre la situació del seu patrimoni, el seu finançament i els seus préstecs i deutes.

El compte general incorpora els ingressos, les despeses, els beneficis i les pèrdues de la Diputació en el transcurs de l’any a què fa referència. També proporciona informació sobre com s’ha executat el pressupost; és a dir, sobre com s’han gastat els recursos, quants ingressos s’han obtingut i quins han estat aquests ingressos.

El compte general està integrat pels comptes anuals de la Diputació i pels de tots els organismes autònoms i ens que en depenen.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A