Servei de creació i manteniment de pàgines web

S'ofereix l'habilitació d'un portal web per l'ens que permeti lliurar al ciutadà la seva informació institucional i serveixi de punt centralitzat d'accés als serveis telemàtics de l'ens: seu electrònica, portal de transparència, etc.

 

Serveis que s'ofereixen

 • Desenvolupament i allotjament del servei web;
 • Disseny i suport en l'elaboració de continguts del web;
 • Assessorament per a la posada en funcionament;
 • Manteniment, resolució d'incidències i gestió tècnica del servei;
 • Suport remot, a través de telèfon o d'un sistema de gestió d'incidències;
 • Formació. Podrà ser centralitzada, telefònicament o presencialment al mateix ens, depenent de les característiques de l'ens i de la disponibilitat dels recursos del servei.

Forma part del Pla de Serveis d'Assistència en Administració Electrònica als Ens Locals

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants i mancomunitats o consorcis públics adscrits pressupostària i comptablement a un ens territorial local d'un municipi de menys de 5.000 habitants

 

Accés al servei

Els passos que cal seguir són:

 • Acordar pel Ple de l'ajuntament la petició de servei segons el MODEL D'ACORD DE PETICIÓ DELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
 • Remetre l'acord de petició de servei a la Diputació de Girona mitjançant EACAT.

 

Terminis

Petició del servei: Durant tot l'any
Durada del servei: Indefinida

 

Normativa

 • Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions de dispositius mòbils del sector públic.

Servei responsable

Noves Tecnologies

Documentació