Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona (2024)

Descripció

Subvencions que concedeix la Diputació de Girona per donar suport a pràctiques agràries que afavoreixin la conservació del sòl, la biodiversitat i les seves funcions ecològiques i els serveis ecosistèmics lligats a la provisió i regulació.

Són subvencionables les actuacions següents:

 1. Gestió d'espais oberts
  1. Manteniment d'espais agrícoles en guaret
  2. Manteniment de prats
 2. Ramaderia
  1. Ramaderia extensiva de boví, equí o ases que inclogui pastures en punts estratègics de gestió (PEG)
  2. Ramaderia extensiva d'oví i cabrum en terrenys forestals
  3. Instal·lació d'abeuradors
 3. Elements seminaturals
  1. Gestió de marges i talussos
  2. Cobertes vegetals entre cultius llenyosos
  3. Creació de noves bandes florals d'espècies autòctones dins de les parcel·les agrícoles
  4. Plantació de noves tanques vives
  5. Recuperació i manteniment de basses i séquies
 4. Conservació del sòl
  1. Foment de l'adob verd
  2. Barreja de cultius
  3. Foment de la sembra directa sense l'ús d'herbicides
Informació en línia
Destinataris

Entitats, empreses

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que siguin titulars d'una explotació agrària que estigui inclosa dins l'àmbit establert i que compti amb un agricultor o ramader a títol principal o agricultor professional.

Un agricultor o ramader a títol principal és el treballador autònom que obté almenys el 50 % de la seva renda de l'activitat agrària.

Un agricultor o ramader professional és la persona física titular d'una explotació agrària que obté com a mínim el 50 % de la seva renda total d'activitats agràries (incloent-hi la transformació i venda directa de productes de l'explotació).

En determinats conceptes subvencionables serà necessari estar inscrit al Registre d'operadors ecològics, el registre d'operadors de producció integrada. Aquesta condició s'especifica a cada concepte.

Les explotacions de més de 10 ha han de dur a terme una estratègia de diversificació de cultius dins d'una mateixa explotació. Els cultius extensius entre 10 ha i 20 ha han de tenir un mínim de 2 cultius. Per a superfícies inferiors, es pot aplicar un sol cultiu.

El cultiu principal ha de suposar menys del 75 % de la superfície total i la suma dels dos cultius principals ha de ser inferior al 95 % de la superfície total.

En fruiters, cítrics, olivera i vinya de menys de 20 ha, el cultiu s'ha de limitar com a mínim a 2. Les explotacions de superfícies inferiors a 10 ha no estan subjectes a aquestes condicions.

En el cas d'ajuts a la ramaderia, tindrà prioritat la sol·licitud realitzada pel titular de l'explotació ramadera respecte de la del titular de la finca a pasturar en cas de duplicitat de sol·licituds per a una mateixa finca.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Des de l'1 de gener de 2024, tota la documentació relativa a les subvencions de la Diputació de Girona s'han de tramitar mitjançant la Plataforma de tràmits de subvencions

Podeu trobar més informació:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
21/03/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
18/01/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
13/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
06/03/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
10/04/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
10/04/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022, 2024
Format
PDF

Data de la última modificació
13/03/2024

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
14/02/2024
Tancament de la convocatòria
15/04/2024
Termini de justificació
30/06/2025

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS