Redacció d'informes sobre actuacions en carreteres

El Servei de Xarxa Viària redacta, a petició d'altres administracions, els informes sobre actuacions que afectin carreteres gestionades per la Diputació de Girona o el seu espai d'influència: urbanístics, d'activitats esportives, per a transport especial i sobre talls en les carreteres. 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Mitjançant una sol·licitud registrada destinada al Servei de Xarxa Viària Local

Normativa

Servei responsable

Xarxa Viària