Autorització d'actuacions en carreteres

Actuacions, obres, instal·lacions en carretera o en la seva zona d'influència

La realització de qualsevol tipus d'obra, actuació, instal·lació, activitat o canvi d'ús a les carreteres que gestiona el Servei de Xarxa Viària o en el seu espai d'influència (30 metres a comptar de l'aresta exterior de l'esplanació), requereix l'autorització prèvia de la Diputació de Girona.

Alguns exemples d'actuacions que requereixen aquesta autorització són la plantació i tala d'arbres, la instal·lació de línies aèries, conduccions subterrànies, tancaments, encreuaments subterranis i amb rasa a cel obert, edificacions i altres construccions, passos salvacunetes, senyals i cartells, instal·lació d'estacions de serveis i unitats de subministrament, col·locació d'elements reductors de velocitat, ús intensiu de la carretera. Vegeu el croquis de les zones de protecció de la carretera a l'apartat «Documentació».

El procediment per a la sol·licitud i l'atorgament d'aquesta autorització es regula, bàsicament, en l'Ordenança d'ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Girona (articles 17 a 21) i en el Reglament general de carreteres (articles 100 a 107).

La sol·licitud d'autorització s'ha de dirigir al Servei de Xarxa Viària Local. Podeu utilitzar el formulari que trobareu a l'apartat «Documentació».S'exigeix el pagament de taxa únicament si l'actuació afecta la calçada i/o els tres primers metres a cada costat de la carretera (zona de domini públic). P.e.: accessos, senyals indicatius, encreuaments i conduccions. Les instruccions i els formularis per sol·licitar l'autorització  i , si s'escau, autoliquidar la taxa els trobareu a l'apartat «Documentació».

 

Activitats amb tall o restricció de trànsit:

Les peticions d'autoritzacions per a activitats que ocasionin restriccions o talls en la circulació de vehicles (transports especials, proves esportives, filmacions, etc.), encara que sigui en carreteres gestionades per la Diputació de Girona, s'han de dirigir al Servei Català de Trànsit:

    Servei Territorial de Trànsit de Girona
    Plaça Pompeu Fabra, 1
    17002 Girona
    Telèfon: (+34) 872 97 50 00

 

Règim econòmic regulador

En alguns casos (quan s'ocupa la calçada o el domini públic): document d'autoliquidació de la taxa per ocupació del domini públic viari (Ordenança fiscal núm. 4).

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

De forma telemàtica, per correu certificat o presencial, emplenant el formulari de sol·licitud d'autorització.

Vegeu les instruccions per sol·licitar autorització en la zona d'influència de la carretera.

Règim econòmic aplicable

En alguns casos (quan s'ocupa la calçada o el domini públic): document d'autoliquidació de la taxa per ocupació del domini públic viari (Ordenança fiscal núm. 4).

Terminis

Indefinit

Normativa

Servei responsable

Xarxa Viària

Documentació