Programa del Fons de Cooperació Econòmica Municipal 2024-2027

Descripció

El Programa del Fons de Cooperació Econòmica Municipal és l'evolució de la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural creada l'any 2013, que donava suport econòmic als ajuntaments en el finançament de les seves activitats, serveis i inversions mitjançant convocatòries de concurrència no competitiva.

L'esmentat programa consolida un sistema de finançament mitjançant el qual les aportacions econòmiques als ajuntaments i EMD gironins es destinen al finançament global de les seves activitats, per contribuir, de manera efectiva, a la millora de l'autonomia i la suficiència financera municipal. L'establiment de les aportacions fixa un import estable anual pels propers 4 anys (2024-2027) que facilita la planificació municipal.

L'import total del programa és de 109.400.000 euros a raó de 27.350.000 euros anuals.

Els criteris de distribució de les aportacions són de caràcter objectiu i recullen els criteris de la població municipal, establint també un mínim garantit en funció del tram poblacional; la superfície municipal, la despesa corrent municipal i l'índex socioeconòmic territorial (IST), que recull en un únic valor la informació sobre situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de les persones residents en el territori.

Destinataris

Ens públics

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Assistència i cooperació als municipis
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
16/02/2024

Formats disponibles: