VIl Jornada Anual del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona

El Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals va iniciar l'organització d'aquestes jornades anuals l'any 2018 amb l'objectiu d'aprofundir en l'exercici del control intern i de la funció comptable, i d'exposar les novetats del Servei.

Amb el pas del temps, aquestes jornades s'han consolidat com a punt de trobada i de referència de tècnics i professionals d'aquesta matèria amb la finalitat de promoure la comprensió i implementació de bones pràctiques en les funcions de control intern i comptable en les entitats locals.

A la jornada d'aquest any es tractaran diferents temes amb l'objectiu de promoure millores en la gestió interna i l'automatització de processos, mitjançant pràctiques innovadores i tecnologies emergents, la centralització de compres, i la situació de la contractació pública des del punt de vista del control extern.

Destinataris

La jornada està dirigida als secretaris interventors, interventors, tresorers, tècnics i altres professionals de l'Administració local que exerceixin el control intern o la funció de comptabilitat.

Justificant d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un justificant d'assistència.

Programa de la jornada

8.30 h
Acreditacions

De 8.45 a 9.15 h
Benvinguda

De 9.15 a 10.15 h
«El control intern automatitzat: dificultats i oportunitats»
Matilde Castellanos Garijo, vice interventora general de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

De 10.15 a 11.15 h
«La central de compres del món local: nou acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer»

Jordina Moltó i Bastardes, cap d'estudis i contractació de l'Associació Catalana de Municipis (ACM)
Víctor Torrents i Castells, cap de l'Oficina de Seguiment de Contractes de l'ACM

De 11.15 a 12.00 h
Pausa-cafè

De 12.00 a 13.00 h
«Últims pronunciaments de les institucions de control extern sobre contractació del sector públic»
Antonio Arias Rodríguez, Universitat d'Oviedo, divulgador i editor del blog Fiscalización.es

De 13.00 a 14.00 h
«Del "sempre s'ha fet així" a la millora contínua en els petits municipis»
Vicente León Miravet Márquez, secretari de l'Ajuntament de Carlet

 
 

Dates i horari

Divendres, 16 de febrer de 2024
De 8.30 a 14.00 h

Lloc

Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santaló i Parvorell, 1 - 17002 Girona