Indicadors del Pla estratègic de subvencions del servei de Medi Ambient

El Pla estratègic de subvencions disposa d'unes mesures de control i avaluació derivades de la seva aplicació mitjançant un conjunt d'indicadors per a cadascuna de les línies de subvenció i que estan directament relacionats amb els objectius del Pla. Aquests indicadors permetran conèixer l'estat de la situació i el grau d'assoliment dels objectius establerts.

Els indicadors es recullen a través de les enquestes preparades per a cada línia de subvenció:

  1. Subvencions del Programa del Pla a l'Acció
  2. Subvencions per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals
  3. Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals
  4. Subvencions per a actuacions de conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori
  5. Subvencions del Parc Natural del Montseny
  6. Subvencions de concessió directa nominativa
  7. Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona