Convocatòria per a la selecció de consells comarcals per a l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona (2023)

Descripció

Establiment d'oficines locals de transició energètica, en col·laboració amb els consells comarcals, que han de tenir una doble funció: d'una banda, coordinar l'acció de la Diputació amb els consells comarcals i, de l'altra, acostar l'assistència tècnica als ajuntaments per a l'execució de les accions planificades en els PAESC per fer front a l'emergència climàtica.

Per al funcionament de les oficines, la Diputació de Girona designarà un tècnic A2 de transició energètica, amb condició de funcionari, per al programa de la Diputació, amb la funció de coordinar les accions en matèria d'energia del consell comarcal i la Diputació en el territori de la comarca, impulsar projectes en matèria d'energia i clima en l'àmbit dels sectors d'activitat generadors d'emissions, i dinamitzar l'execució dels plans d'acció d'energia sostenible (PAES) o plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin el sector privat. El tècnic de transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal, en l'espai que aquest habiliti. El tècnic treballarà de manera coordinada amb les estructures del consell comarcal o les existents al territori que impulsen directament o indirectament polítiques de transició energètica des del consell.

Destinataris

Ens públics

Poden concórrer a aquesta convocatòria els consells comarcals que tinguin la seva seu ubicada dins de la província de Girona i que no disposin d'una oficina de transició energètica en conveni amb la Diputació de Girona.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de formular mitjançant el model d'instància genèrica adreçat al servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que estableix l'article 7 dels criteris de selecció.

La presentació de les sol·licituds, que han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, s'ha de fer per mitjà de l'EACAT.

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2023

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
16/02/2023
Tancament de convocatòria
31/03/2023

TRAMITACIÓ

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS