Memòria resum de mapes estratègics de soroll de la Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona. Fase IV

La gestió ambiental del soroll té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació o millora de la qualitat acústica del territori.

Els mapes estratègics de soroll contenen informació sobre nivells sonors i sobre la població exposada a determinats intervals d'aquests nivells de soroll, a més d'altres dades exigides per la Directiva 2002/49/CE, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

La finalitat és disposar d'una eina que serveixi de base per elaborar els plans d'acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per mantenir la qualitat de l'entorn acústic on sigui satisfactòria.

Documentació

Memòria resum de mapes estratègics de soroll de la Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona. Fase IV

Memoria resumen de mapas estratégicos de ruido de la Red Viaria Local de la Diputación de Girona. Fase IV

Servei responsable

Xarxa Viària