Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2023. Línia 1. Les activitats forestals (AF)

Descripció

Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a través del Servei de Medi Ambient. Aquesta iniciativa s'adreça a l'àmbit territorial gironí del Parc Natural del Montseny i/o a l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que gestiona la Diputació de Girona, en coordinació amb la Diputació de Barcelona.
Els objectius de les subvencions regulades en aquestes bases són:

 • Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc Natural del Montseny, des de l'aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d'acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa Natura 2000.
 • Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny, entenent l'activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc Natural.
 • Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic dins de l'àmbit del Pla Especial.
 • Ordenar l'ús social del Parc Natural del Montseny, garantir-ne el gaudi a la societat i fomentar el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l'educació ambiental.
 • Potenciar l'arquitectura sostenible, en l'àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny, buscant optimitzar recursos naturals i actuacions en l'edificació que minimitzin l'impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i en els seus ocupants. Concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de l'eficiència energètica, una reducció de les necessitats energètiques dels edificis i un augment de la capacitat de capturar l'energia solar o de generar la pròpia energia renovable.
 • Potenciar les instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible en l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
 • Reduir els riscos que amenacen el Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny mitjançant actuacions de prevenció d'incendis i d'adaptació al canvi climàtic.

Son actuacions subvencionables:

 1. La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del mateix pla especial, de les recomanacions de l'Acord GOV/112/2006 i l'Acord GOC/150/2014 en relació amb la Xarxa Natura 2000 o del Pla de Conservació del Parc Natural del Montseny.
 2. Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea per tal d'afavorir les espècies que en depenen. L'import de la subvenció s'avaluarà d'acord amb el volum aproximat que cubiquin els peus, que s'hauran de marcar, i el preu de la fusta en peu. El cost inclou el marcatge dels peus seleccionats per un/a tècnic/a.
 3. La recuperació d'antics camps de conreu o l'adevesament que tingui per objectiu el fraccionament de la continuïtat forestal com a mesura de prevenció d'incendis o formi part d'un pla de millora de la gestió cinegètica.
 4. Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall.
 5. Les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
 6. La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la valoració del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, eliminació o acordonament de restes forestals..
 7. La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar impactes que comprometin la conservació de les masses forestals.
 8. Les despeses destinades a la prevenció d'incendis forestals (arranjament de xarxa viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva).
 9. Les actuacions que comportin una millora per a espècies de fauna o flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible, sempre que estiguin previstes en un pla cinegètic, un pla de conservació o comptin amb l'informe favorable de l'òrgan gestor de l'espai natural protegit, excloent els alliberaments o les reintroduccions d'espècies cinegètiques i la captura de predadors.
 10. La realització d'obres per al manteniment de la xarxa viària de les finques, que estiguin previstes en el PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal) o el PSGF (Pla Simple de Gestió Forestal), o que siguin necessaris per reparar danys causats per fenòmens naturals i no contradiguin els objectius d'aquestes bases. S'exclouen els treballs d'obertura de pistes.
 11. Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
 12. Les inversions encaminades a la incorporació d'un valor afegit a les produccions forestals (primera transformació).
 13. Les despeses de restauració d'elements del patrimoni rural, com ara fonts, pous de glaç o similars, i de protecció i conservació d'elements naturals singulars com arbres d'interès o similars.

Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció especial, d'acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d'acord amb el Pla Especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions c, d, f, i, i m, caldrà aplicar les instruccions que es donin des de l'òrgan gestor del parc corresponent. A aquest efecte caldrà contactar-hi abans d'iniciar l'actuació subvencionada.

Destinataris

Ciutadans, Entitats

Les persones titulars o administradores de les finques forestals incloses en l'àmbit del Parc Natural del Montseny que estiguin en possessió d'un instrument d'ordenació forestal (IOF) aprovat, tals com un pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF), un pla simple de gestió forestal (PSGF), una ordenació forestal (OF), un pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc), un pla forestal municipal (PFM) o equivalent.

Les persones titulars o administradores de finques forestals incloses en l'àmbit del Parc Natural del Montseny i les societats de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d'antics conreus o en el manteniment de prats de dall. Caldrà que, si s'escau, comptin amb l'autorització de la propietat de la finca objecte d'actuació i que la intervenció proposada estigui prevista en el pla tècnic de gestió cinegètica (PTGC) aprovat.

Les societats de caça, administradores o persones propietàries que vulguin realitzar treballs de millora d'hàbitats de fauna cinegètica dins de l'àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny i que estiguin previstos en el PTGC, o arranjar camins, sempre que, si s'escau, disposin de l'autorització de les persones propietàries i els treballs estiguin previstos en l'IOF, el PTGC o es tracti de camins d'accés a habitatges o equipaments, o pertanyin a la xarxa viària d'ús públic del Parc. Podran tenir la consideració de beneficiàries de les subvencions les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses en l'àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny que disposin, cada una o conjuntament, d'un IOF.

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) legalment constituïdes que es localitzin en l'àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Excepcionalment, podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica pròpia, integrin un conjunt de finques forestals incloses en l'àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. Pel que fa a aquestes beneficiàries, caldrà que compleixin el que disposa l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En el cas que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic objectiu prevenir incendis forestals, no serà condició necessària estar en possessió d'un IOF. Caldrà, però, que l'actuació proposada sigui alguna de les establertes en el Decret 64/95, de 7 de març, o en la Llei 5/2003, de 22 d'abril, o que estigui prevista en el pla de prevenció d'incendis forestals del municipi corresponent. Tampoc seran necessàries aquestes condicions per a les actuacions que tinguin per objecte la recuperació o el manteniment de prats de dall ni per a les actuacions que tinguin com a finalitat la millora per a espècies de fauna o flora protegides o la restauració d'elements del patrimoni rural.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds, que s'han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d'estar signades per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

En la sol·licitud, signada degudament i adreçada a la Diputació de Girona, han de constar les dades d'identificació de la persona sol·licitant i, si s'escau, del seu o seva representant, l'adreça a l'efecte de rebre notificacions, el telèfon de contacte, les dades d'identificació de la finca a la qual va destinada la subvenció demanada, el règim de tinença o la modalitat contractual que regeixi l'explotació, la denominació dels treballs o del projecte que es proposa, l'import total estimat i l'import de la subvenció sol·licitada.

Per a totes les línies, les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica i han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

En cas que les sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds també es podran presentar al registre general (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona) o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació del procediment administratiu.

 

Des de l'1 de gener de 2024, tota la documentació relativa a les subvencions de la Diputació de Girona s'han de tramitar mitjançant la Plataforma de tràmits de subvencions

Podeu trobar més informació:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
21/03/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
05/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
08/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
19/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
19/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
10/04/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
10/04/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022, 2024
Format
PDF

Data de la última modificació
13/03/2024

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
20/09/2022
Tancament de la convocatòria
30/11/2022
Termini de justificació
31/10/2023

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS