Convocatòria per a la selecció de dos consells comarcals per a l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona. (2022)

Descripció

Aquesta convocatòria es regeix pels criteris de selecció de consells comarcals per a l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona aprovats en la sessió de la Junta de Govern de 16 de juny de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 131/0, de 9 de juliol de 2020.

Les propostes han de tenir per objecte l'establiment i el funcionament d'una oficina de transició energètica local ubicada a la seu del consell comarcal en col·laboració amb la Diputació de Girona. Les propostes han de contribuir a l'assoliment en l'àmbit local dels objectius del Pacte de les alcaldies per a l'energia i el clima i a la implantació al territori del Pla d'Energies Renovables a les Comarques Gironines.

Se seleccionaran els dos consells comarcals de més puntuació d'acord amb els criteris de selecció, i les oficines establertes en col·laboració amb els consells comarcals tindran una durada de funcionament de tres anys com a període pilot, al final del qual, i en funció dels resultats assolits, la Diputació de Girona i el consell comarcal corresponent decidiran per acord exprés si l'oficina s'ha de consolidar mitjançant els mecanismes adients, s'ha de reorganitzar o es dona per finalitzada la col·laboració.

La col·laboració entre la Diputació de Girona i els consells comarcals s'establirà mitjançant conveni, d'acord amb el model de l'annex relatiu als criteris de selecció.

 

Destinataris

Ens públics

Poden concórrer a aquesta convocatòria els consells comarcals que tinguin la seva seu ubicada dins de la província de Girona i que no disposin d'una oficina de transició energètica en conveni amb la Diputació de Girona.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de formular mitjançant el model d'instància genèrica adreçat al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que estableix l'article 7 dels criteris de selecció.

La presentació de les sol·licituds, que han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, s'ha de fer per mitjà de l'EACAT.

 

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
08/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
14/02/2022

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
15/02/2022
Tancament de convocatòria
31/03/2022

TRAMITACIÓ

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS