V Jornada Anual del Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor dels Ens Locals de Girona

El Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor de la Diputació de Girona va iniciar l'organització d'aquestes jornades anuals l'any 2018 amb l'objectiu d'aprofundir en l'exercici del control intern i de la funció comptable, i exposar les novetats del Servei d'Assistència.

Amb el pas del temps aquestes jornades s'han consolidat com a punt de trobada i de referència de tècnics i professionals d'aquesta matèria.

Aquest any, a la jornada s'abordarà la necessitat d'innovar des de tots els àmbits de l'Administració, també des del control intern, la gestió econòmica i la rendició de comptes. Igualment, es tractarà de l'adequació dels plans antifrau als riscos de cada entitat i de les novetats previstes pel Servei d'Assistència per a l'exercici 2022.

 

Destinataris

La jornada està dirigida als secretaris interventors, interventors, tresorers, tècnics i altres professionals de l'Administració local que exerceixin el control intern i/o la funció de comptabilitat.

 

Ponències

«Las diputaciones y el cumplimiento de las leyes de transparencia en materia económica y contable en el ámbito local»
Enrique Benítez Palma, tècnic de l'Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) i exconseller de la Cámara de Cuentas de Andalucía

 

«El repte de la sostenibilitat, l'eficàcia i l'eficiència en els pressupostos públics»
Esther Pallarols i Llinàs, directora general de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

 

«Actuaciones de los interventores para la aplicación de las medidas financieras recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022»
Gabriel Hurtado López, Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública

 

«Innovar desde el control: nuevos retos de los órganos interventores»
Sara Hernández Ibabe, interventora general i directora de l'Oficina de la Gestión del Cambio de la Diputación Provincial de Huelva

 

«Planes antifraude: una oportunidad para reforzar la integridad y el control interno de las entidades locales»
Eloy Morán Méndez, auditor del Consello de Contas de Galicia i president de la Comissió Tècnica de Prevenció de la Corrupció del Consello de Contas de Galicia

 

«Novetats per al 2022 del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de la Diputació de Girona»
Imma Molas Pujol, cap del Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor de la Diputació de Girona

 

 

Certificat d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un certificat d'assistència.

 
 
 

Dates i horari

Divendres 1 d'abril de 2022
De 8.30 a 14.30 h

Lloc

Auditori Palau de Congressos de Girona
Pg. de la Devesa, 35. 17001 Girona