Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni

Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni

FEDER

 

 

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

Objectiu

La iniciativa contribueix a la dinamització de comunitats locals de la quàdruple hèlix compromeses a fer front als nous reptes de l'entorn, de manera que els agents socials i econòmics s'alineïn amb les necessitats del territori construint una intel·ligència col·lectiva capaç de fer-se preguntes diferents i articular respostes noves als principals reptes socials de cadascun dels territoris participants a la iniciativa.

La proposta és aconseguir una regió més competitiva en l'ús de les noves tecnologies digitals i processos d'innovació social amb la finalitat de millorar la vida de les persones: es promourà que des dels sectors empresarials es repensin i reinventin els models de negoci tenint en compte la sostenibilitat social dels mateixos i que des de les administracions públiques es dissenyin polítiques públiques més eficaces i eficients.

Pressupost

3.258.836,30 euros

Finançament

 • Subvenció Generalitat/FEDER (1.629.418,15 euros)
 • Diputació de Girona (837.709,07 euros)
 • Universitat de Girona (267.555,03 euros)
 • Ajuntament de Girona (247.260,31 euros)
 • Ajuntament de Roses (65.375,00 euros)
 • Fundació Salut Empordà (211.518,75 euros)

Altres entitats que participen en el projecte

 • Consell Comarcal de l'Alt Empordà
 • Ajuntament de Figueres
 • Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
 • Ajuntament de Salt
 • Càritas Diocesana

Operacions

1. SocialLAB: coneixement per la transformació social

El coneixement és, avui, una de les eines fonamentals per a la transformació social i es proposa construir un laboratori d'innovació i competitivitat on conflueixin tant els sabers acadèmics com els sabers professionals de cadascun dels territoris, incorporant els agents de la quàdruple hèlix més representatius.

L'operació té un paper transversal en el projecte PECT, aportant criteris, metodologies i sabers al debat col·laboratiu sobre les solucions innovadores de cadascun dels territoris en les seves diferents fases: indagació, disseny, acció, avaluació, escalabilitat i transferència.

2. Nous reptes socials de la Quarta Revolució Industrial a través de la governança

Amb la voluntat d'entomar l'escletxa digital com un dels nous reptes socials de les societats occidentals contemporànies, la present operació pretén identificar quines són les principals barreres amb les que determinants col·lectius de persones es troben a l'hora d'accedir i utilitzar les noves tecnologies. Agafant com a banc de proves el projecte de pressupostos participats de l'Ajuntament de Girona, s'incorporaran les millores necessàries (en forma de processos i eines tecnològiques) que incrementin el nombre de persones participant al procés de governança, facilitin l'accés a aquells col·lectius vulnerables de quedar al marge d'exclusió digital, i augmentant la confiança entre ciutadania i administració.

3. Blockchain per a l'administració pública

Es desenvoluparà tecnologia per a 4 casos d'ús representatius de l'impacte de blockchain en les Administracions Públiques (AAPP) amb plataformes de Ethereum i Alastria amb Smart Contracts, i observarem l'impacte beneficiós en pilots que es podran aplicar en les operacions d'altres operacions del PECT.

4. InventCAT: cocreant invencions per a la inclusió social al territori

InventCAT serà una iniciativa d'educació global que vol connectar les escoles i instituts del territori per promoure intercanvis culturals, tot aprofitant tecnologies per a l'aprenentatge creatiu i eines digitals innovadores (com per exemple entorns de programació, recursos d'educació maker i fabricació digital, etc.). La idea és promoure el treball col·laboratiu dels infants, que s'agruparan en equips virtuals mixtos (amb participants de diferents escoles i instituts en cada equip) i que investigaran cada curs una temàtica social (drets humans, igualtat de gènere, etc.), acabant cada edició del projecte amb la cocreació, producció i publicació a Internet d'històries digitals interactives sobre aquell tema.

5. EMISSE PROJECT: Ecosistema social i sanitari innovador

Es promourà un Ecosistema d'innovació social i sanitària que faciliti la integració dels dos sistemes de provisió de benestar a l'Alt Empordà per donar resposta als reptes socials identificats en la població més vulnerable. Aquest ecosistema estarà vinculat a la consolidació d'un Pol de Salut a l'entorn del complex de l'Hospital de Figueres i el seu centre sociosanitari Bernat Jaume, establint relacions estratègiques a nivell transfronterer, i tindrà complementarietat i elements integrats amb les accions descrites en les altres operacions del PECT.

6. RosesLAB: Centre Tecnològic de la innovació turística i social

Es donarà resposta a una necessitat àmpliament detectada en diferents processos de planificació estratègica portats a terme fins al moment: l'obtenció de dades per conèixer la realitat de l'activitat turística i social del territori. L'R-LAB es planteja com un laboratori generador de dades i aprenentatge al voltant de les implicacions de l'activitat turística en la cohesió social del territori. L'R-LAB serà un espai on mitjançant l'aplicació de les TIC es generi nou coneixement relacionat amb l'activitat turística que permeti dissenyar i fer un seguiment de noves actuacions que busquin un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament social del municipi.

7. Coordinació del PECT

Suport al desenvolupament del PECT. L'operació consisteix en coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de la seva evolució i assegurar l'assoliment dels resultats marcats amb el compliment de la normativa aplicable.

Resultat esperats

1. SocialLAB: coneixement per la transformació social

 • Desenvolupament de noves maneres d'aproximar-nos a la realitat, Big Data Social, etc.
 • Desenvolupament d'eines tecnològiques que facilitin el treball col·laboratiu en línia.
 • Desenvolupament d'eines d'interpretació gràfica de dades: cartografia i imatge gràfica.
 • Desenvolupament d'eines de divulgació dels resultats en base a la realitat augmentada.
 • Consolidació de la xarxa de col·laboració amb agents del territori de comarques gironines.
 • Avaluació de les proves pilot desenvolupades als diferents territoris que permetin obtenir un coneixement inequívoc sobre els resultats de la intervenció i elaboració de guies i altres materials que sintetitzin el treball realitzat i permetin escalar les experiències.
 • Contractació de persones vinculades als diferents grups de recerca de la Universitat de Girona.
 • Contractació de serveis a empreses especialitzades per desenvolupar tasques específiques vinculades al desenvolupament tecnològic.
 • Creació del SocialLAB-UdG com espai per dinamitzar la innovació social i la seva vida més enllà del propi PECT.
 • Accions internacionals per a difondre l'experiència i per inspirar-nos durant el seu desenvolupament.

2. Nous reptes socials de la Quarta Revolució Industrial a través de la governança

 • Elaboració d'un informe sobre l'accés a internet i a les noves tecnologies a la ciutat de Girona, tenint en compte variables demogràfiques (com edat, gènere, ocupació, nivell d'estudis, barri de residència) com variables que ajudin a identificar perfils d'usuaris (llars amb connexió a internet, smartphones, utilització de xarxes socials, etc.).
 • Anàlisi del procés participatiu dels pressupostos participats, avaluant participants, processos i elaborant una proposta de recomanacions de millora.
 • Disseny de propostes basades en noves tecnologies que facilitin la participació.
 • Integració d'una identitat digital a la ciutadania de Girona, establint campanyes de difusió de l'eina, material d'ajuda per a la seva implementació, així com garantint la facilitat d'adopció pel conjunt de la ciutadania.
 • Creació d'un procés de deliberació que compti amb el suport d'una eina tecnològica que sintetitzi les aportacions elaborades per la ciutadania.
 • Disposició d'un sistema de votació electrònica bastat en blockchain, que faciliti la participació de les persones i tingui en compte la seguretat i privacitat dels participants. Tot el procés ha de ser transparent i verificable.
 • Estudi de la viabilitat de la introducció d'Smart Contracts en alguns processos de l'administració.
 • Llistat de recomanacions per a aconseguir la igualtat d'accés a internet i les noves tecnologies, tenint en compte els col·lectius que en poden quedar fàcilment exclosos.
 • Campanya de sensibilització basada en els riscos i possibilitats de les noves tecnologies
 • Difusió nacional i internacional del nou sistema de governança aplicat a Girona

3. Blockchain per a l'administració pública

Som davant d'innovacions amb fonament tecnològic que crearan molta ocupació directa en forma d'especialistes en el desenvolupament i integració de blockchain en el cor de moltes administracions públiques locals, supralocals, regionals, autonòmiques, nacionals i europees, i finalment un efecte tracció d'innovació des de la mateixa administració amb gran impacte en l'activitat econòmica i tracció nacional i internacional. La tecnologia blockchain i els Smart Contracts s'estan convertint en un punt d'inflexió en l'àmbit de la contractació pública, el procés d'adjudicació i el finançament. Per això, malgrat aquesta innovació tecnològica, cal elaborar eines per aconseguir un compliment total de les lleis i garantir la prevenció del frau de tercers.

4. InventCAT: cocreant invencions per a la inclusió social al territori

 • Activitat econòmica i ocupació: El projecte capacita a infants i joves en tecnologies i metodologies bàsiques pel sXXI i contribuirà a la millora de l'ocupabilitat futura dels participants. També es capacita mestres i professionals.
 • Impacte social i internacionalització: connectarem realitats que difícilment s'haurien obert l'una a l'altra. Per exemple, pot ser que una escola d'alta complexitat a Salt, acabi fent projectes col·laboratius amb una escola privada del Canadà. L'objectiu final és impactar totes les classes socials, per afavorir la inclusió social de les famílies més vulnerables.
 • Innovacions: disseny i desenvolupament d'una eina única i poderosa per promoure l'educació global.

5. EMISSE PROJECT: Ecosistema social i sanitari innovador

 • Creació de l'Ecosistema d'Innovació social i sanitari de l'Alt Empordà.
 • Consolidació Pol de Salut a l'entorn del complex de l'Hospital de Figueres i C.S. Bernat Jaume.
 • Dotar l'observatori social i de salut comarcal de tecnologia oberta.
 • Accions concretes de capacitació de població usuària dels sistemes social i sanitari de la comarca.
 • Integració efectiva del sistemes social i sanitari a la comarca (Finestra Única).
 • Creació plataforma oberta i col·laborativa (desplegament TIC) que faciliti l'accés obert.
 • Aportar el coneixement generat per l'operació a l'espai col·laboratiu SocialLAB-UdG i contribuir a un aprenentatge compartit per part de totes les operacions.
 • Contribuir amb dades, accions i resultats a altres operacions i al conjunt de PECT.
 • Reforç de la cooperació transfronterera en l'àmbit de la innovació sociosanitària.

6. RosesLAB: Centre Tecnològic de la innovació turística i social

 • Innovació i coneixement: creació d'un espai on es generen noves dades que actualment no existeixen.
 • Creixement econòmic: es potencia el coneixement que tenen les empreses i l'administració de la realitat del sector, els impactes socials i per tant, es possibilita la millora de les estratègies públiques i privades.
 • Sostenibilitat: el present projecte posa l'accent en els eixos econòmics i socials de la sostenibilitat, però també en els eixos vinculats a la sostenibilitat mediambiental de la destinació.
 • Internacionalització: un cop estigui en funcionament l'R-LAB, es considera important la internacionalització de la innovació i tasca realitzada.

7. Coordinació del PECT

 • Disposar d'infraestructures i d'una gestió integrada dels agents, públics i privats, de la demarcació i incrementar el coneixement de les activitats dutes a terme en el PECT i l'impacte dels fons europeus en el territori.
 • Aconseguir el desenvolupament de totes les operacions del PECT
 • Dur a terme el pla de comunicació dissenyat en la memòria del PECT.

 

Fitxes de resultats

Debat

 

 

 

Tornar