Programa de sensibilització social i d'informació del projecte PECT "Girona, regió sensible a l'aigua"

Presentació

Aquest programa de sensibilització social i d'informació neix del projecte PECT "Girona, regió sensible a l'aigua" (001-P-000082), que ha rebut cofinançament del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 (50 %) i de la Diputació de Girona (25 %), així com de les pròpies entitats sòcies participants (25 %), que són:

 • La Universitat de Girona,
 • La Junta Central d'Usuraris d'aigües del Baix Ter,
 • L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries,
 • i La Diputació de Girona

L'objectiu bàsic del projecte PECT "Girona, regió sensible a l'aigua" és convertir l'àrea del Baix Ter en un territori que compleixi amb els principis del model d'una Regió Sensible a l'Aigua, convertir-la en un referent internacional en la gestió racional, eficient i integrada dels recursos hídrics, disposar d'una bona qualitat de les aigües superficials i subterrànies i implantar infraestructures sostenibles amb solucions tecnològiques que optimitzin l'ús i modulin la demanada del consum d'aigua per al reg agrícola que puguin ser reproduïbles en altres regions a partir de la creació d'una plataforma de col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix del territori.

Les principals operacions i actuacions que es duen a terme són:

 • La construcció de models hidrològics i agronòmics conceptuals d'alta resolució. S'aplicaran models numèrics de gestió de l'explotació, cabals circulants i protecció dels recursos, especialment respecte la contaminació per nitrats i la salinització. Cosa que serà essencial per al control de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficial del Baix Ter, a partir d'actuacions innovadores de correcció i adaptació.
 • La creació de plataformes tecnològiques de transmissió de dades hidrològiques i agrometeorològiques i del funcionament hidràulic i l'eficàcia de les infraestructures de regadiu. Aquest sistema d'informació fomentarà el reg de precisió al Baix Ter.
 • La instal·lació de sensors automàtics per al seguiment de l'estat ecològic de zones humides.
 • L'automatització i control de la gestió dels canals per a l'eficàcia de reg de les comunitats de regants del Baix Ter.
 • Creació i desenvolupament d'eines innovadores per millorar l'eficàcia de l'ús agrícola de l'aigua i de protocols per a la millora de l'explotació, l'ús i la protecció de l'aigua de proveïment municipal i industrial.
 • Experimentació pilot del funcionament dels regs del Baix Ter i calibració i interrelació amb l'estat ecològic de zones humides en base a indicadors del metabolisme ecosistèmic.
 • Definició de condicions-llindar i indicadors de l'estat de les reserves d'aigua i el seu seguiment a través de xarxes de control.
 • Comunicació, informació i difusió sobre el projecte Girona, regió sensible a l'aigua a la societat i fomentar el valor de l'aigua des d'una visió ecosistèmica del territori, tot consolidant i projectant al territori l'especialitzada Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter.

 

Sectors objectius professionals del territori en què es projecta el programa formatiu de forma prioritària

 • Sectors generals vinculats a l'aigua com el ramader, industrial i serveis -amb especial èmfasi al sector turístic- i la societat en general.
 • Sector específicament agrari.

 

Objectius i competències

L'objectiu és transferir el coneixement i les innovacions que es duen a terme, d'entre d'altres, des del projecte PECT "Girona, regió sensible a l'aigua" als agents del territori creant valor i generant sinergies en el marc d'una nova cultura de l'aigua i una regió sensible a l'aigua, la qual implicarà tota la societat, empreses i institucions del territori.

Les competències que aquest programa permetrà desenvolupar entre els participants són:

 • Obtenir coneixements i eines bàsiques que es puguin aplicar o incorporar en relació a una millor gestió de l'aigua en l'execució i disseny de la seva activitat professional
 • Disposar d'arguments, raonaments i valors que els permetin defensar el tracte de l'aprofitament i conservació dels recursos hídrics d'una forma racional i sostenible
 • Saber analitzar, sintetitzar i interpretar de forma crítica i reflexiva com es recull i es tracta la informació que s'obté mitjançant els sensors de les aigües superficials i subterrànies i com aquestes dades poden afectar la seva activitat i tasques diàries
 • Fomentar el treball en xarxa entre els participants (networking)

 

Continguts

 

Metodologia i durada

El programa de sensibilització social i d'informació es compon de vuit blocs eminentment pràctics i basats en la situació de l'aigua al Baix Ter; cada bloc disposa, com a mínim, de dos materials: un vídeo general introductori dirigit a tots els sectors objectius d'una durada curta (màxim de cinc minuts) disponibles a la xarxa que aniran acompanyats d'un document tècnic de suport dirigit a l'alumnat amb interessos específicament agraris, consultable en tot moment.

A més a més, s'habilitarà un espai de debat i fòrum on els participants podran interactuar de forma activa, formular preguntes i resoldre dubtes, a més de consultar i compartir recursos complementaris útils.

 

Professorat

 • Bloc 1: Tots / Col·lectiu de projecte
 • Bloc 2: Universitat de Girona / GO03-001930. Control de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficial a partir d'actuacions innovadores de correcció i adaptació
 • Bloc 3: Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter (aigües subterrànies i la seva relació amb aigües superficials) / GO03-001762. Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
 • Bloc 4: IRTA Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries / GO03-001931. Sistema d'informació per difondre i fomentar el reg de precisió
 • Bloc 5: Fundació Mas Badia (avui IRTA) i IRTA Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries / GO03-002082. Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de l'eficiència del reg agrícola i GO03-001931. Sistema d'informació per difondre i fomentar el reg de precisió
 • Bloc 6: Fundació Mas Badia (avui IRTA) / GO03-002082. Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de l'eficiència del reg agrícola
 • Bloc 7: Universitat de Girona / GO03-001763. Automatització, control i gestió dels canals de reg de les comunitats de regants
 • Bloc 8: Tots / Col·lectiu de projecte

 

Recursos d'aprenentatge complementaris: bibliografia, eines de suport i fonts d'informació

 

Assistència, dates i avaluació

Les sessions es trobaran disponibles de forma oberta i virtual, amb accés 24/7, a través de la pàgina web del projecte http://www.ddgi.cat/web/servei/3375/girona--regio-sensible-a-l-aigua-ambit-d-especialitzacio--aigua

És per això que cada persona interessada podrà seguir el programa educatiu i informatiu segons els seus propis interessos i necessitats, sense dependre d'uns calendaris fixats. Tampoc es duran a terme avaluacions, tot i que els participants podran expressar en el moment que considerin oportú la seva valoració personal dels continguts, materials, resolució de dubtes, activitats, estructura, disseny, recursos complementaris... a través d'un formulari de satisfacció en línia.