Pla de serveis d'assistència en matèria de secretaria-intervenció

El servei d'assistència de secretaria intervenció prestat per part de la Diputació de Girona té com a objecte la realització de les funcions establertes als articles 3 i 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional a aquelles entitats de la demarcació que es trobin en alguna de les situacions següents:

 • L'exempció de la creació i classificació d'un lloc de treball de Secretaria Intervenció en aplicació dels criteris de l'article 10 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 • L'absència, vacant o malaltia del titular del lloc de treball de Secretaria Intervenció en aquells municipis que tinguin creat i classificat el mateix i que a més tinguin una població de menys de 1.000 habitants.

El servei es prestarà en les modalitat establertes a la base tercera del pla de serveis.

Excepcionalment, els funcionaris que prestin el servei de secretaria intervenció a les entitats locals que tinguin assignades, també exerciran les funcions pròpies de la tresoreria en els termes de la Disposició transitòria sisena del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El Servei d'assistència en Secretaria Intervenció ofereix les següents modalitats de prestació a les entitats locals:

 • ASSISTÈNCIA INTEGRAL: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes, que inclou l'exercici de totes les funcions reservades enumerades als articles 3 i 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 • ASSISTÈNCIA PUNTUAL: Activitat d'assessorament excepcional de les funcions de secretaria intervenció en casos d'absència, vacant o malaltia del seu titular o de col·laboració als funcionaris de la respectiva Corporació, principalment per a la realització de les funcions de fe pública per a la celebració d'òrgans col·legiats i l'emissió d'informes preceptius, o bé per a la realització qualsevol altre funció concreta establerta als articles 3 i 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
  En aquesta modalitat, la prestació del servei tindrà, en qualsevol cas, caràcter temporal i finalitzarà en el moment de la cobertura del lloc de treball per algun dels mecanismes previstos a la legislació vigent, o la reincorporació del seu titular. En el moment en què s'iniciï el servei l'ens local estarà obligat a realitzar tots els tràmits oportuns per cobrir el lloc de treball de Secretaria Intervenció en la major brevetat possible.

A qui s'adreça

Ens públics

Tindran la consideració de beneficiaris de la modalitat d'assistència puntual els ens locals que tinguin classificat un lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional de subescala de secretaria intervenció i tinguin una població inferior a 1.000 habitants.
Tindran la consideració de beneficiaris de la modalitat d'assistència integral els ens locals eximits de la classificació de lloc de treball de Secretaria Intervenció.

Accés al servei

Per tal que els ens locals beneficiaris puguin gaudir del servei d'assistència integral, hauran de reunir els següents requisits, de forma acumulativa:

 1. Que l'ens compti, com a mínim, amb els serveis d'administració que computin conjuntament a l'equivalent d'una persona amb categoria d'auxiliar - administratiu/va o administratiu/va, amb una dedicació horària de jornada completa.
 2. Que l'ens s'hagi adherit al serveis d'assistència de la Diputació de Girona en matèria comptable (Sistema d'informació comptable), econòmica i financera, de control intern i també al servei d'assistència en matèria d'administració electrònica (gestor d'expedients).
 3. Que l'ens local compti amb la infraestructura tècnica i material necessària per exercir les funcions encomanades.
 4. Que l'entitat tingui delegada la gestió dels impostos locals i de les taxes de cobrament periòdic mitjançant padró a una entitat supramunicipal.

2. Poden accedir al servei d'assistència puntual, els ens locals que compleixin amb els següents requisits:

 1. Que tinguin un lloc de treball reservat a funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional classificat en la subescala de secretaria intervenció.
 2. Que la plaça de secretaria -intervenció estigui en situació de vacant, absència o malaltia del seu titular.
 3. Que l'ens local compti amb la infraestructura tècnica i material necessària per exercir les tasques encomanades.
 4. Que l'ens s'hagi adherit al servei d'assistència de la Diputació de Girona en matèria de control intern, i en matèria d'administració electrònica (gestor d'expedients).

Criteris de priorització: En la prestació del servei es prioritzaran les peticions tenint en compte els següents criteris:

 1. Disponibilitat de personal propi per assumir les funcions de secretaria intervenció, en la modalitat d'assistència puntual.
 2. Data de petició del servei, en les dues modalitats.

Les entitats locals interessades que reuneixin els requisits establerts hauran de fer la petició a través del portal web del servei d'assistència jurídica als municipis de la Diputació de Girona i, després d'una comprovació inicial del compliment formal dels requisits establerts, es comunicarà a les entitats que poden formalitzar la petició a través d'Eacat aportant la resolució o acord de l'entitat local sol·licitant el servei.

Una vegada realitzada la sol·licitud es procedirà a analitzar la conveniència i oportunitat de la concessió del servei, sol·licitant la informació que consideri convenient, tant de caràcter econòmic com jurídic. Alhora es comprovarà que l'ens reuneix tots i cadascun dels requisits enumerats a la base 4.1. En aquest sentit, es podran sol·licitar a l'ens local totes les dades necessàries per a la correcte organització del servei, principalment les incloses a la llista de la base 5.2 d'aquest pla. En el termini màxim de quinze dies naturals des de la recepció de la sol·licitud a través de l'Eacat i la informació complementària que sigui requerida dins el mateix termini, la Presidència de la Diputació emetrà resolució concedint o denegant l'assistència sol·licitada. La concessió del servei d'assistència quedarà en tot cas condicionada a la disponibilitat i suficiència dels recursos humans.

Servei responsable

Secretaria General

Documentació