Assistència tècnica als secretaris-interventors de la Diputació de Girona que realitzin la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria i funció comptable en les entitats locals eximides de l'obligació de crear o mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció

Aquesta assistència es circumscriu única i exclusivament a treballs tècnics, de confecció d'expedients, de la seva tramitació i de gravació material de dades, que es realitzaran d'acord amb els criteris i models establerts pel Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona, a la vista de la normativa vigent, la doctrina emanada sobre la matèria, les millors pràctiques advertides fins a la data i l'experiència adquirida en el propi servei d'assistència.

En qualsevol cas, això no implicarà, directa o indirectament, l'assumpció de les funcions de l'òrgan interventor, ni qualsevol forma de corresponsabilitat o judici favorable de les decisions a prendre autònomament pels secretaris-interventors de la Diputació de Girona que realitzin la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i funció comptable en les entitats locals eximides de l'obligació de crear o mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció, respecte al seu contingut o sobre la pertinença o oportunitat de la tramitació dels corresponents expedients i les seves propostes de resolució que correspondrà exclusivament als funcionaris indicats.

Aquest servei comprèn, amb caràcter general, l'assistència en les tasques establertes a l'article 4 del RD 128/2018, de 16 de març, amb el que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, que fan referència a les funcions de control intern i comptabilitat atribuïdes a l'òrgan interventor, que entre d'altres, es concreten en les següents:

 1. Elaboració i/o confecció dels informes derivats de l'exercici de la funció interventora.
 2. Elaboració i/o confecció dels informes derivats de l'exercici del control permanent no planificable i del planificable obligatori.
 3. Desenvolupament de la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'entitat local, d'acord amb les normes generals i les dictades pel ple de l'entitat local.
 4. Confecció de l'expedient del compte general de l'entitat local.
 5. Confecció, d'acord amb els criteris generalment acceptats, dels estats integrats i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.
 6. Confecció del projecte de l'expedient del pressupost anual, expedients de modificacions pressupostàries, els derivats d'incompliments de les regles fiscals, i qualsevol altre expedient que derivi de la gestió pressupostària establert per la normativa vigent.
 7. Confecció de l'expedient de la liquidació anual del pressupost de l'entitat local.
 8. Gestió del registre comptable de factures, i confecció dels informes que la normativa en matèria de morositat i factura electrònica exigeixen.
 9. Remissió telemàtica dels fitxers referents a les obligacions del subministrament d'informació, al MINHAP, Sindicatura de comptes i, altres organismes, de conformitat amb la normativa vigent.

Aquestes entitats locals eximides han de garantir amb caràcter previ els següents requisits:

 1. Comptar amb el serveis de, com a mínim, un administratiu/va en la plantilla de l'entitat local (C2 o C1).
 2. Estar adherides al servei d'assistència en l'exercici de la funció de control intern i comptable indicats en l'apartat 3 d'aquest Pla.
 3. Estar adherides al servei d'administració electrònica de la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals eximides de la demarcació de Girona a les quals se'ls hi presti el servei de secretaria-intervenció per la Diputació de Girona, sempre que garanteixin els requisits establerts en el pla i que es requereixen per a la prestació d'aquest servei.

Accés al servei

El serveis indicats en aquest apartat no precisaran de sol·licitud expressa.

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:
assistenciainterventor@ddgi.cat
suportcontrol@ddgi.cat
funciocomptable@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals