Subministrament d'una eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable

L'objecte d'aquest servei consisteix en subministrar una eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable, així com la seva instal·lació i posada en marxa.

Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l'ús del programari.

L'assistència d'aquest servei es podrà prestar en dues modalitats:

a) Modalitat de proveïdor d'aplicacions (en endavant, modalitat ASP), que consisteix en facilitar un accés remot al programari específic, instal·lat en els servidors informàtics de Diputació de Girona, mitjançant enllaç telemàtic.

Aquesta modalitat es caracteritza perquè permet a la Diputació de Girona la instal·lació de sistemes de control remot i de les actualitzacions de versions de programa que decideixi. Totes les tasques de manteniment i instal·lació es realitzaran des dels equips centrals de Diputació de Girona, inclosa la migració de dades de l'exercici en què es posa en marxa.

Aquesta modalitat s'aplicarà a totes les entitats locals amb població inferior o igual a 5.000 habitants. Les entitats locals amb població entre 5.000 i 20.000 habitants podran optar entre aquesta modalitat i la indicada en la lletra B).

b) Modalitat d'instal·lació en local (en endavant, modalitat local), que consisteix en fer residir les dades de l'entitat local als seus propis servidors i instal·lar l'aplicació informàtica en els seus ordinadors.

Aquesta modalitat es caracteritza perquè l'ens beneficiari ha d'instal·lar les actualitzacions de versions de programa que es determinin des de la Diputació de Girona. Així mateix, l'entitat local es farà càrrec del suport informàtic necessari, realitzant-se les actualitzacions i atenció o suport del programari directament pel proveïdor de l'aplicació i haurà d'assumir els costos de la migració de dades de l'exercici en què es posa en marxa.

Aquesta modalitat s'aplicarà a totes les entitats locals amb població superior a 20.000 habitants, i aquelles que per requeriments tècnics no puguin optar a la modalitat ASP.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei.

Accés al servei

Els secretaris/es-interventors/es interessats en aquest servei l'hauran de sol·licitar en els termes previstos a l'apartat Adhesió al servei d'aquest entorn web.

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries, amb l'excepció dels costos derivats de la migració de dades de l'exercici en què es posa en marxa dutes a terme per l'empresa proveïdora, en la modalitat local.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:
funciocomptable@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals