Convocatòria per participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona (2020)

Descripció

La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, la segona edició dels premis Projecta't, una iniciativa de suport a l'emprenedoria que s'emmarca en el programa «Co-Creix» i que té com a objectiu principal l'impuls dels projectes empresarials de la demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el foment de l'autoocupació.

«Co-Creix» és un programa d'emprenedoria impulsat pel Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als ens locals en temes d'emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la innovació. Aquest programa es va incloure com un dels projectes a desenvolupar en el marc dels projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de Girona, concretament dins el PECT d'ecosistema innovador.

Els premis Projecta't, en règim de concurrència competitiva, es dirigeixen a empreses i autònoms amb una trajectòria màxima de cinc i tres anys respectivament, amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona i amb un alt potencial de creixement. Aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria s'emmarca en el programa «Co-Creix» i té com a principal objectiu l'impuls dels projectes empresarials de la demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el foment de l'autoocupació. Els premis consisteixen en un acompanyament durant sis mesos, en què els equips guanyadors rebran el suport personalitzat d'un mentor, d'acord amb el que s'estableix a les bases específiques reguladores.

Destinataris

empreses

Poden concórrer a la convocatòria d'aquests premis les empreses i els treballadors autònoms amb una antiguitat màxima de cinc i tres anys respectivament, a comptar de la data de constitució de l'empresa o de l'alta d'autònom, i amb domicili fiscal i centre de treball a la província de Girona. Així doncs, es poden presentar als premis:

  • Empreses que s'hagin constituït, com a màxim, cinc anys abans de la data de publicació de la convocatòria dels premis Projecta't. Es considerarà com a data de constitució la que consti a l'escriptura de constitució de la societat o als documents de constitució. L'empresa ha de tenir identificat un repte i/o oportunitat de millora i ha de justificar la necessitat d'un suport extern per orientar la seva estratègia empresarial.
  • Treballadors autònoms que hagin estat donats d'alta al règim d'autònoms com a màxim tres anys abans de la data de publicació de la convocatòria dels premis Projecta't. L'autònom ha de tenir identificat un repte i/o oportunitat de millora que impliqui el compromís, a curt termini, de constituir-se com a empresa i ha de justificar la necessitat d'un suport extern per assolir-ho. L'activitat objecte de la sol·licitud ha de ser l'activitat principal del treballador autònom.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2020

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
20/06/2020
Tancament de convocatòria
20/07/2020

TRAMITACIÓ

INFORMACIÓ EN LÍNIA

www.premisprojectat.cat

 

Núria Frigola
emprenedoria@ddgi.cat
972184814

Contacte

Centre gestor

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

ENLLAÇOS D'INTERÈS