Cooperació jurídica local

L'assistència jurídica local comprèn els dos supòsits següents:

  • L'assessorament juridicoadministratiu de tota mena que sol·licitin els ens locals enumerats a l'article 1 de l'Ordenança reguladora de la prestació de l'assistència jurídica provincial i reglamentació del Servei Jurídic de la Diputació provincial de Girona, sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competències municipals. Aquest assessorament s'efectuarà mitjançant la resposta de consultes telefòniques o de manera presencial, mitjançant visites informatives o redacció d'informes, dictàmens i propostes de resolució d'índole jurídica.
  • La defensa judicial de les entitats locals que no comptin amb serveis jurídics propis en els procediments de caràcter contenciós administratiu en què aquestes siguin part, i en aquells processos en via civil que comportin la defensa de béns municipals patrimonials, comunals o de domini públic, en els termes establerts a l'article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

Règim econòmic regulador 

Servei gratuït

El beneficiari del servei queda exonerat de taxes judicials

Despeses a compte del beneficiari: procuradors, peritatges, condemna en costes, etc.

A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals : S'entén per ens local, a part del municipi, les entitats municipals descentralitzades (EMD), els consorcis locals, les mancomunitats de municipis, les comarques i altres òrgans amb personalitat jurídica dependents d'aquests ens locals o de la mateixa Diputació de Girona (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques, societats de capital íntegrament públic, etc.).

No s'inclouen dins de l'àmbit de l'assistència jurídica les societats d'economia mixta, independentment de la participació pública que tinguin en la societat mercantil.

Accés al servei

Per telèfon, correu ordinari, correu electrònic o EACAT

 

Règim econòmic aplicable

Règim econòmic regulador 

Servei gratuït

El beneficiari del servei queda exonerat de taxes judicials

Despeses a compte del beneficiari: procuradors, peritatges, condemna en costes, etc.

Terminis

Indefinit

Normativa

Més informació

sjuridic@ddgi.cat / T. 972 185 140

Servei responsable

Serveis Jurídics

Documentació