Vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que a Europa va ser detectada per primer cop a França l'any 2004 i l'any 2012 a Catalunya. La seva presència causa importants impactes negatius sobre l'apicultura, també depreda espècies d'invertebrats autòctons i pot afectar a la seguretat i salut públiques, pel risc derivat de les proximitat dels vespers als assentaments i activitats humanes, creant percepció d'inseguretat.

Les administracions locals són les que directament reben els avisos de la ciutadania per presència de vespes o vespers de d'aquesta espècie. Per aquest motiu és important que disposin d'eines i criteris per donar resposta a cada cas, tant en entorns urbans com rurals.

Un grup d'administracions locals amb el suport de la Diputació de Girona i el CILMA van crear al 2019 una taula tècnica per a la gestió local de la vespa asiàtica, la qual va elaborar un protocol de gestió local de la vespa asiàtica. Està a disposició dels ens locals per tal de posar-lo en pràctica.

Així mateix, també hi ha a disposició dels ens locals l'aplicació SITMUN - «Vespa asiàtica» per establir un registre de dades i informació territorial sobre aquesta espècie invasora. Aquest nou sistema permetrà a les administracions locals de Catalunya unificar la recollida d'informació associada a la detecció de nius de vespa asiàtica i compartir criteris per gestionar-la. El projecte l'han desenvolupat les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

 

Làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica

Guia Vespa Asiàtica

Vespes socials i espècies semblants
Guia Vespa Asiàtica

Vespers i altres nius de vespes
Guia Vespa Asiàtica

Emplaçament dels vespers de la vespa asiàtica
Guia Vespa Asiàtica

Cicle biològic de la vespa asiàtica
Guia Vespa Asiàtica

Les invasions biològiques
Guia Vespa Asiàtica

La invasió de la vespa asiàtica

 

SITMUN - Informació territorial cartografiada

Aplicació SITMUN - «Vespa asiàtica»

Servei responsable

Conservació del patrimoni natural

Documentació