Vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie exòtica invasora que es va detectar per primera vegada a Europa l'any 2004, concretament a França. A Catalunya es va detectar el 2012, a la comarca de l'Alt Empordà. Des d'aleshores, l'expansió d'aquesta vespa ha estat progressiva i ràpida, i les comarques de Girona i Barcelona en són les més afectades. Des del 2018 és present a les quatre demarcacions catalanes.

L'expansió pel territori de la vespa asiàtica s'ha vist afavorida per les condicions climàtiques, una gran disponibilitat d'aliment, la seva gran capacitat reproductora i la manca d'enemics naturals específics. Vespa velutina és una vespa depredadora amb una dieta bàsicament insectívora que afecta especialment l'apicultura, ja que en àrees amb presència d'abellars captura preferentment abelles de la mel i altera negativament l'activitat dels ruscs. D'altra banda, quan els vespers es construeixen en les proximitats d'assentaments i zones freqüentades, pot haver-hi risc de picades i afectar la seguretat i la salut públiques.

Les administracions locals reben sovint avisos de la ciutadania per presència de vespes o vespers d'aquesta espècie. Per aquest motiu és important que disposin d'informació i d'eines per donar resposta a les incidències que puguin sorgir, tant en entorns urbans com rurals.

Un grup d'administracions locals, amb el suport de la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient), van crear el 2019 una taula tècnica per a la gestió local de la vespa asiàtica. Dins els treballs d'aquesta taula es va elaborar un protocol de gestió local de la vespa asiàtica i es va proposar un sistema de registre de dades de nius d'aquesta espècie.

L'aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica»

Des de novembre de 2020 està a disposició dels ens locals l'aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica», de registre de dades i informació territorial sobre aquesta espècie invasora. Aquest sistema vol fomentar la detecció de nius de Vespa velutina i recollir informació associada (ubicació precisa, hàbitat, activitat, risc, gestió realitzada, etc.). Aquests registres poden ajudar a conèixer la tendència local i global d'aquesta espècie a Catalunya i millorar-ne la gestió. L'aplicació no recull informació d'observacions aïllades de vespes. El projecte l'han desenvolupat les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i el vistiplau del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya.

Els ens locals interessats a adherir-se al SITMUN i a l'aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica» poden adreçar-se a:

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Aplicació mòbil per detectar nius de vespa asiàtica a Catalunya

Des de juliol de 2022 està disponible l'aplicació mòbil «SITMUNcat - Vespa asiàtica», adreçada a tota la ciutadania, amb la finalitat d'incrementar la recollida d'observacions de nius de vespa asiàtica a tot Catalunya i facilitar l'aportació d'informació als ajuntaments: https://vespaasiaticamap.sitmun.cat.

Visor de nius de vespa asiàtica detectats a Catalunya en anys anteriors

També s'ha posat a disposició el visor «SITMUNcat - Vespa asiàtica», que permet visualitzar les ubicacions i obtenir informació associada de tots els nius i vespers de vespa asiàtica registrats i validats a l'aplicació SITMUN en anys anteriors: https://vespaasiatica.sitmun.cat

 

Làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica

Guia Vespa Asiàtica

Vespes socials i espècies semblants
Guia Vespa Asiàtica

Vespers i altres nius de vespes
Guia Vespa Asiàtica

Emplaçament dels vespers de la vespa asiàtica
Guia Vespa Asiàtica

Cicle biològic de la vespa asiàtica
Guia Vespa Asiàtica

Les invasions biològiques
Guia Vespa Asiàtica

La invasió de la vespa asiàtica

 

SITMUN - Informació territorial cartografiada

Aplicació SITMUN - «Vespa asiàtica»

Servei responsable

Conservació del patrimoni natural

Documentació