Servei de gestor d'administració electrònica

Accés i suport a una eina per a la gestió del circuit dels documents d'un ens, des del moment de la seva entrada o creació fins a la sortida o tancament. Inclou el registre electrònic i presencial d'entrada de documents, la tramitació dels expedients i el registre de sortida de documents, així com la integració amb altres eines d'administració electrònica.

 

Serveis que s'ofereixen

Per als ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants i per a les EMD:

 • Implantació del mètode e-SET.
 • Accés a l'aplicació (modalitat bàsica i completa) a través d'Internet. L'aplicació romandrà instal·lada a la Diputació de Girona i no tindrà cap cost per a l'ens sol·licitant.
 • Configuració de l'entorn de l'ajuntament d'acord amb un model definit per la Diputació de Girona.
 • Assessorament per a la posada en funcionament.
 • Formació. Podrà ser centralitzada, telefònicament o presencialment al mateix ens, depenent de les característiques de l'ens o de la disponibilitat o necessitats del servei.
 • Manteniment, resolució d'incidències i gestió tècnica del servei.
 • Suport remot, per mitjà de telèfon o d'un sistema de gestió d'incidències.
 • Suport presencial durant el procés de posada en funcionament
 • Sessions per revisar i millorar el funcionament, depenent de la disponibilitat del servei.
 • Manteniment de la llicència, en el cas que l'ens disposi de la mateixa aplicació que la Diputació de Girona.

Per als ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants:
El mateix que l'apartat anterior excepte el primer punt d'implantació del mètode e-SET.

Per als consells comarcals
Manteniment de la llicència, en el cas que l'ens disposi de la mateixa aplicació informàtica que la Diputació de Girona.

Forma part del Pla de Serveis d'Assistència en Administració Electrònica als Ens Locals

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, Entitats Municipals Descentralitzades i consells comarcals.

 

Accés al servei

Els passos que cal seguir són:

 • Acordar pel Ple de l'ajuntament la petició de servei segons el MODEL D'ACORD DE PETICIÓ DELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
 • Remetre l'acord de petició de servei a la Diputació de Girona mitjançant EACAT.

 

Terminis

Petició del servei: Durant tot l'any
Durada del servei: Indefinida

Normativa

Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Servei responsable

Noves Tecnologies

Documentació