Pla de serveis d'assistència en matèria de conservació del patrimoni natural

L'article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix com a competències pròpies de la Diputació l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als ajuntaments, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Aquesta Llei atorga als ajuntaments, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, la competència en protecció del medi ambient urbà (article 25.2 b). És en l'àmbit urbà on tenen lloc processos i actuacions amb repercussions ambientals i per a la salut pública, com ara la proliferació de flora exòtica invasora i l'expansió cap al medi natural, i l'aplicació de productes fitosanitaris en parcs, zones verdes i vies públiques. Als ajuntaments els correspon vetllar per la gestió dels espais públics enjardinats i en concret per la substitució de les espècies exòtiques incloses en el Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Quant al sòl no urbanitzable, la demarcació de Girona disposa de nombrosos espais protegits integrats en el Pla d'Espais d'Interès Natural (Decret 328/1992) i/o en la Xarxa Natura 2000, que conformen més del 30 % de la superfície de la demarcació i constitueixen un important valor i recurs patrimonial, paisatgístic, turístic i econòmic per als municipis i per al conjunt de la província de Girona. La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, atorga competències municipals en l'autorització i l'execució de diverses activitats i actuacions en sòl no urbanitzable. En els casos en què el sòl no urbanitzable està catalogat com a Espai d'Interès Natural, els ajuntaments també estan sotmesos a allò que determina el PEIN, ja que com a pla territorial sectorial esdevé un dels instruments de desplegament del Pla Territorial General de Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995) i té caràcter vinculant per a tots els instruments de planificació física del territori.

No obstant això, una bona part dels espais d'interès natural de la demarcació no compten amb una gestió directa per part de la Generalitat ni amb un òrgan de gestió específic, i s'ubiquen en municipis de pocs habitants amb pocs recursos econòmics i tècnics per dur a terme accions de conservació, millora, promoció del patrimoni natural i de regulació de l'ús públic que determina el PEIN, respecte d'altres espais on sí que s'inverteixen esforços tècnics i econòmics que beneficien els municipis i els seus ciutadans.

Els serveis que s'ofereixen als ajuntaments són els següents:

Línia 1. Coordinació de sessions formatives en gestió de flora

 • Sessions formatives per al control i/o l'erradicació de flora exòtica invasora per a tècnics, brigades i càrrecs electes d'ajuntaments i de consorcis gestors d'espais d'interès natural.
 • Sessions formatives per a la gestió municipal dels espais verds urbans i periurbans basada en usos alternatius a l'aplicació de fitosanitaris i solucions basades en la natura per a tècnics, brigades i càrrecs electes d'ajuntaments i de consorcis gestors d'espais d'interès natural.

Línia 2. Redacció de memòries valorades i/o projectes executius per ajuntaments que s'hagin de destinar a:

 • L'eliminació i/o la gestió de flora exòtica invasora a escala municipal.
 • La redacció de plans del verd urbà orientats a la substitució de la vegetació ornamental invasora cultivada en carrers i zones verdes urbanes per espècies no problemàtiques, i preferiblement per espècies autòctones, amb una visió multifuncional (filtre verd, regulació i afavoriment de la biodiversitat, baixes necessitats de manteniment, menor combustibilitat etc.).
 • La redacció de plans de gestió de les desbrossades de marges de camins i pistes públiques, herbassars i altres espais verds urbans i periurbans municipals amb l'objectiu d'afavorir i preservar la biodiversitat pròpia d'aquests ambients.
 • La conservació d'elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics i del patrimoni geològic) dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, dins d'altres espais amb hàbitats d'interès comunitari prioritari o bé en espais relacionats en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.
 • La regulació de l'ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, dins d'altres espais amb hàbitats d'interès comunitari prioritari o bé en espais relacionats en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.

Línia 3. Direcció facultativa dels ajuntaments en l'execució de treballs de millora del patrimoni natural destinats a:

 • L'eliminació i/o la gestió de flora exòtica invasora a escala municipal.
 • La conservació d'elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics i del patrimoni geològic) dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, dins d'altres espais amb hàbitats d'interès comunitari prioritari o bé en espais relacionats en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.
 • La regulació de l'ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, dins d'altres espais amb hàbitats d'interès comunitari prioritari o bé en espais relacionats en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.

Línia 4. Assessorament dels ajuntaments en la gestió de l'ús públic durant el període estival en gorgues de rius hiperfreqüentats de la demarcació de Girona destinada a:

 • La reducció de l'impacte de les persones sobre el medi ripari a causa de la sobrefreqüentació de rius i gorgues de la demarcació de Girona. L'assessorament, el poden sol·licitar només espais que disposin d'una memòria tècnica de gestió aprovada.

A qui s'adreça

Ens públics

Podran sol·licitar els serveis de la línia 1 tots els ajuntaments i consorcis de protecció d'espais d'interès natural de la província de Girona que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.

Si bé un ajuntament pot demanar més d'un servei alhora, no es poden adjudicar les línies 2 i 3 ni les 2 i 4 per ser executades de forma simultània si l'objecte que cal tractar és el mateix. En aquest sentit, es prioritza la línia 2 per tal d'assegurar que els ajuntaments disposin d'una memòria valorada o d'un projecte executiu adequat abans de dur a terme l'execució o la coordinació i l'assessorament dels treballs. Altrament, per a les línies 2 i 3 només es pot sol·licitar el servei per a un dels tres àmbits exposats.

Accés al servei

Els ens locals que reuneixin els requisits per poder sol·licitar algun dels serveis ho hauran de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida i els serveis es poden sol·licitar durant tot l'any.

Normativa

Servei responsable

Conservació del patrimoni natural

Documentació