Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge

El Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge té l'objectiu de donar atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d'exclusió residencial, mitjançant lletrats contractats per la Diputació de Girona, per evitar que perdin l'habitatge principal.

La finalitat principal del servei és atendre persones amb problemes de pagament de l'habitatge principal i garantir la unitat d'actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, per tal de facilitar-los la proximitat al servei d'assessorament en l'àmbit de l'emergència residencial.

L'abast territorial del servei dependrà de la naturalesa de l'ens local i de l'oficina local d'habitatge en la qual s'emmarqui.

El servei es presta coordinadament amb l'oficina o servei d'habitatge de l'ens local, l'Ofideute, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i la Diputació de Girona, i compta amb la col·laboració dels Col·legis de l'Advocacia de Girona i Figueres-Alt Empordà.

Les actuacions relacionades amb la prestació del servei són:

 • Assessorament a persones que tinguin problemes relacionats amb deutes de l'habitatge.
 • Assessorament a persones que presentin un risc de perdre el seu habitatge principal.
 • Assessorament en casos d'emergència residencial.
 • Assessorament en relació amb altres qüestions que sorgeixin davant de noves necessitats ciutadanes o normatives en l'àmbit de l'habitatge objecte del servei, amb la finalitat d'evitar la pèrdua de l'habitatge principal.
 • Intermediació en relació amb els deutes relacionats amb l'habitatge principal.
 • Acompanyament de les persones afectades, en coordinació amb altres administracions i agents locals.
 • Col·laboració en taules de coordinació dels diferents ens locals

Els ens locals beneficiaris estaran obligats a:

 • Acollir a les instal·lacions de l'ens local el Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge de conformitat amb els requeriments d'espai, mobiliari, informàtica i comunicació manifestats per la Diputació de Girona.
 • Realitzar funcions d'atenció i gestió administrativa a la ciutadania amb mitjans propis de l'oficina d'habitatge.
 • Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la Diputació de Girona, principalment la reunió anual definida al mes de novembre.
 • Difondre els objectius del Servei d'Intermediació a través dels serveis i mitjans de comunicació de què disposen (web, tríptics, reunions amb ajuntaments, etc.).
 • Comunicar abans del 15 de novembre de l'any en curs la voluntat de seguir o no amb la prestació del Servei d'Intermediació. En ambdós supòsits s'ha de presentar la memòria de funcionament del servei amb els casos atesos i les resolucions de l'any en curs, segons el model de memòria del Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona.
 • Presentar una memòria anual, d'acord amb el model generat per l'aplicació de gestió de dades dels SIH de la Diputació de Girona.
 • Signar el contracte sobre tractament de les dades de caràcter personal de les persones ateses amb els/les lletrats/des de referència.
 • Utilitzar els òrgans de coordinació entre administracions i entitats del tercer sector existents al territori.
 • Instal·lar l'aplicació de gestió de dades dels serveis d'intermediació.

 

La prestació del servei està definida al Projecte del Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge, en el marc poblacional establert.

 

Fitxes resum dels serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

 

Normativa

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar una sol·licitud acompanyada de la informació i les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ens.

Vídeo del servei d'intermediació

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

Tríptic genèric del servei

Documentació