Pla de serveis d'assistència en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis

La  demarcació de Girona disposa de més de 400.000 ha forestals, que representen més del 64 % del seu territori.

El servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys en la prevenció d'incendis, especialment en les zones d'interfase urbana-forestal, en el foment de la biomassa forestal i en la dinamització de la gestió forestal com a eina clau per a l'adaptació al canvi climàtic.

L'article 36.1 c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix que és competència pròpia de la Diputació la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis als municipis de menys de 20.000 habitants quan aquests no els prestin.

Els serveis que s'ofereixen als ajuntaments són els següents:

 • Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.
 • Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.
 • Línia 3. Redacció del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions, segons el que s'estableix a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.
 • Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.
 • Línia 5. Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució dels treballs per complir les obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.
 • Línia 6. Seguiment tècnic de treballs d'obertura quan no es considerin obra per complir les obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.
 • Línia 7. Assistència tècnica per a la redacció i execució de plans estratègics per dinamitzar la gestió forestal i la producció i el consum de biomassa forestal en l'àmbit local.
 • Línia 8. Assistència tècnica en la redacció i execució d'instruments d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal, que incorporin l'aprofitament de biomassa forestal, l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció d'incendis.
 • Línia 9. Redacció o actualització del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals d'Àmbit Municipal, segons el que estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

A qui s'adreça

Ens públics

 

Les línies 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 les podran sol·licitar els ajuntaments de les comarques de Girona de menys de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.

Les línies 7 i 8 les podran sol·licitar tots els municipis de les comarques de Girona. No es podran adjudicar el dos serveis simultàniament.

La prestació del servei està subjecta a la capacitat tècnica i econòmica de la Diputació de Girona, i l'ajuntament s'ha de comprometre a complir els condicionants que s'especifiquen per a cada servei.

Accés al servei

Els ens locals que reuneixin els requisits per poder sol·licitar algun dels serveis ho hauran de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida, i els serveis que recull es poden sol·licitar durant tot l'any.

Normativa

 • Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
 • Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
 • Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
 • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Servei responsable

Prevenció d'incendis

Documentació