Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte de les alcaldies per a l'energia i el clima, una iniciativa promoguda per la Comissió Europea a la qual s'han adherit més de dos-cents municipis de la demarcació de Girona. Els municipis disposen de plans d'Acció local per a l'energia sostenible i el clima (PAESC), en què identifiquen un conjunt d'accions per dur a terme en l'àmbit de l'ajuntament i en l'àmbit del PAESC (en relació amb edificis residencials, el sector terciari, el transport urbà i la gestió de residus).

Així mateix, el servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l'Administració local.

Serveis que es presten als municipis gironins:

  1. Assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior mitjançant un contracte de gestió energètica integral
  2. Assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics
  3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d'energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l'eficiència energètica d'edificis, mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament
  4. Assistència tècnica per a l'impuls de comunitats locals d'energia elèctrica i/o tèrmica
  5. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal
  6. Assistència per a l'impuls de la bioeconomia circular per la producció de biogàs
  7. Assistència tècnica per a la comptabilitat i gestió de subministraments energètics en col·laboració amb els consells comarcals o altres ens públics de caràcter supramunicipal

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s'hagin adherit al Pacte de les alcaldies per a l'energia i el clima i que tinguin el PAESC aprovat.

Accés al servei

Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en l'apartat 3 d'aquest Pla han de sol·licitar el servei per mitjà de l'EACAT, i cal que especifiquin l'assistència tècnica que demanen. En cas que se sol·liciti assistència tècnica per a un edifici, caldrà indicar el nom de l'edifici a la sol·licitud. La sol·licitud l'ha de fer l'alcalde/essa o el secretari/ària de l'ens local.

Quan l'àmbit de la petició no superi el de la mera consulta verbal, o bé per raons d'urgència, l'ens local podrà formular la petició directament per via telefònica o telemàtica, sense perjudici de la tramesa posterior del document si es tracta d'una petició d'assistència que va més enllà de la consulta verbal puntual.

El servei de Medi Ambient, que gestiona el Pla de Serveis, és el responsable d'analitzar les sol·licituds i de concedir el servei.

Terminis

Obert.

El servei finalitzarà un cop la Diputació de Girona hagi realitzat l'assistència i, en els casos que sigui oportú, després que s'hagi comprovat que l'ajuntament ha fet la inversió. Una vegada finalitzat, el Servei de Medi Ambient emetrà un informe de finalització i el trametrà a l'ajuntament.

Normativa

L'article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d'altres, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

El servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona subvenciona als municipis, a través de la campanya de subvencions «Del pla a l'acció», el servei de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o l'adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis. Els municipis tenen l'obligació de facilitar l'accés a les dades del seu consum energètic en formats oberts, d'acord amb la normativa següent:

  • Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a disposició de la societat en formats oberts.
  • Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l'accés a la informació pública en format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les administracions».
  • Llei 27/2006, que regula els drets d'accés a la informació en matèria de medi ambient, segons la qual s'ha de fer difusió de les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques mediambientals dels poders públics.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Documentació